Magyar Rendőr, 1947 (1. évfolyam, 1-24. szám)

1947-01-01 / 1. szám

léseinket ma már a szükséges pillanatban magából a belügyminisztérium épületéből májuk közvetlenül és az.onnal eljuttatni a rendőrhat óság okhoz. Foko­zódván к ét-három hónapon belül a rendőrség vala­mennyi hatósága saját gépkocsin közlekedik. A rendőrség egyenruhaviselésre kötelezett tag­jai kivétel nélkül megkapták teljes felszerelésüket és a rendőrlegénység illetménye a hasonló fizetési osztályban lévő polgári c.lkalmazottak iUetmétjfyét ■— mint minden tálamban, így tudunk is — jóval meghaladja. A rendőrség felkészültségét, szakképzettségé­­n&k emelését, tagjainak bajtársi együttérzését, a közös célok biztos felismerését, a, szolgálati sza­bályokon belül lezajlóit megnyilvánulásokon kívül is biztosítani kell és az új magyar rendőr, rajta keresztül pedig az egész magyar köztársaság érde­kében ezért indítjuk útjára a „Magyar Rendőr*‘-t. A „Magyar Rendőr“ célja a magyar állam­­rendőrség központi céljainak támogatású: a rendőrség demokratikus nevelésének biztosí­tása, a hivatalos tanfolyamokon és iskolákon kívül az általános és különös szakképzettségnek teljesebbé tétele, a rendőr anyagi helyzetének fokozatos, a sta­bilizáció érdekeit azonban soha nem veszélyeztető módon való emelése, a különböző részekből adódó egységes magyar államrendőrség hatóságainak és szerveinek egybe­hangolása, a magyar államreíiőórség tagjai bajtársi közös­ségének megteremtése és megszilárdítása, a rendőr társadalmi életének, a rendőr egyesület tek működésének a szak foglalkozással való össz­hangba hozatala, végül a magyar rendőr és a magyar nép egységének vitátlan fenntartása. Eszközei: világos, mindenki számára közérthető cikkek a dolgok lényegét feltáró.ábrák és fényképek. Munkatársak: Elsősorban a magyar államrendőrség tagjai. De munkatársul hívunk mindenkit, aki a magyar rendőrt a magyar köztársaság céljainak elérésében segíteni tudja. Munkatársul hívjuk a főkapitánysá­gok vezetőit és a rendőrőrsök party ázó tagjait egyaránt. Különös súlyt helyezünk éppen arra, hogy a legalsóbb egységek tagjai álljanak elő ter­veikkel és javaslataikkal, meri intézményeinket nem a tiszta ész elvont szabályai alapján, hanem az alul­ról jövő tények és szükségszerűségek szilárd tala­ján kívánjuk továbbfejleszteni. Mindezek alapján a Magyar Rendőr valameny­­nyiünk számúra nem a rendeletek és utasítások gyűjteménye, nem kötelező olvasmány, hanem a próba rendőrtől a rendőr altábmnagyig, a ha társzéli rendőri őrstől a Budapesten lévő főkapitányságig várva-várt, szórakoztató és egyben nevelő jóbarát lesz. —■ Szolgálja a „Magyar Rendőr“ minden sorával a demokráciát! Egy mondatban ez az a feladat, amelynek megoldását a „Magyar Rendőr “-tői várom. Legyen a „Magyar Rendőr“ Dr. BALASSA G1VLA remdőraltáboenagy, országos főkapitány rendőrségünk demokratikus szel­lemének kialakítója, ápolója és fenntartója. Töltse meg megfelelő lelki tar­talommal rendőrségünk új szerve­zetét, hogy köztársaságunk rend­jének öntudatos őreként a rendőr mind szolgálatában, mind magán­életében, mint a demokratikus szellem egy-egy sejtje közvéle­­ményformáló, nevelő eszköz is le­gyen. Dr. MÜmiCH FERENC reBdőraUáborna^, a bndapesíl íőliapitánjság vezcÉojc Dr. KOMÁROM V reiidőrattábomagy, a vidéki főkapitányság vezetője 4 „Magyar Rendőr“ megjelenése nagy jelentőségű, eseményt jelent a demokratikus rendőrség életében. Kellő irányítás és a rendőrtársadalom támogatása melleit fon­tos tényezője lehet rendőrségünk továbbfejlesztésének. Lehetőséget ad tapasztalatok kicserélésére, szakmai kér­dések nyilvános megvitatására, egy országosan egysé­ges demokratikus testületi szellem megteremtésére. Nagy lelkesedéssel és még nagyobb örömmel üdvöz­löm a belügyminisztérium kiadásában kéthetenkét meg­jelenő „Magyar Rendőr“-t. Meggyőződésem, hogy a köz­ponti irányítás és akarat érvényre jutásának szócsöve, a testületi szellem, a bajtársi összetartás, az erkölcsi es elméleti nevelés kútforrása lesz minden rendőr számára ez a rendőrségi folyóirat. »2« MU váznak <х t&vdfosífy ve&t$& a „MAGYAR RENDŐR"« Legyen összekötő kapocs a testület különböző egységei között. Kösse össze a falut a várossal, szervezeti, kulturális, nevelési, oktatási és szakkér­dések vonalán. Ezen keresztül kell, hogy a testület tagjai lássák, hogyan él, hogyan fejlődik, hogyan dolgozik az az apparátus, amely a demokratikus magyar köztársaság belső rendjét hivatott őrizni. Szakszolgálati vonalon felmerülő kérdésekben ta­nácsadó, nevelési ügyekben oktató, szolgalatmentes időben szórakoztató legyen és. ápolja a testület baj­társi szellemét. Legyen minden rendőrnek jópaj­tása ez az újság. JfcK US 1 $ 1 V A stí iniíílrri ísaácsos, a JBM rendőri ősziül váltak vezetője

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék