Magyar Sajtó, 1989 (30. évfolyam, 1-25. szám)

1989-04-10 / 7. szám

Elzett Újság, BFK Híradó, Szövetkezeti Ipar A Magyar Sajtó beszámolt arról, hogy a Szikra Lapnyomda mintegy negyven kispéldányszámú lapot - elsősorban üzemi újságot - több lépcsőben ugyan, de „szélnek ereszt”. Hogyan alakult az elsőként felmondottak sorsa, mit tesz a Hírlapkiadó Vállalat azért, hogy üzemi lapjait ezután is előállítsák vala­hol? Burján Norbert, a kiadó nyomda­műszaki osztályvezetője a következőket mondta: - A Hírlapkiadó Vállalat hirdetéseket tesz közzé, megoldásokat keresve. So­kan jelentkeztek, tőlük árajánlatokat kértünk, s kaptunk is elég kedvezőeket. Úgy tűnik, valamennyi lapnak találunk nyomdát. A szerkesztők korábbi aggo­dalma az volt, hogy lényegesen drá­gább lesz az új nyomda, mint amilyen a Szikra volt, s ez veszélyezteti a lapot. Szerencsére a jelentkező új nyomdák a Szikra emelkedő áraival csaknem azo­nos összegért vállalják a nyomtatást. Két feltétel azonban a legtöbb kis nyomdánál - mert ilyenek jelentkeztek - módosul. Az ólomszedés helyett of­szetre kell áttérni, s a szerkesztőknek a jövőben pontosabb tükröt kell készíte­niük, másrészt az eddigi A3, B3 formá­tumról át kell állniuk a B4-es - a Mai Nap­hoz hasonló - formátumra, mert sok kis nyomdának csak erre a formára van fényszedő-rendszere. Április elsejétől az ezer példányos la­pok sorsát kellett megoldanunk, így helyeztük el az Elzett Újságot, a BFK Híradót és a Szövetkezeti Ipar című folyóiratot a Magyar Galamb- és Kis­állattenyésztők Országos Szövetségé­nek házinyomdájában. A lapok előál­lítása ott sem lesz drágább, mint amennyit a Szikra is emelne április­ban. A folyóirat kevesebbe kerül, mint eddig. K. É. A kulturális szakosztály 1989. március 16-i összejövetelén újjáválasztotta vezetőségét. Elnök: Bernáth László (Esti Hírlap), titkár: Szántó Péter (Élet és Irodalom), tagjai: Benedek Miklós (Észak-Magyarország), Csáky Judit (Színház), Csala Károly (Mozgó Képek), Gárdonyi Tamás (Dunán­túli Napló), Gyertyán Ervin (nyugdíjas), Kerényi Mária (Muzsika), Valkó Mihály (Szolnok Megyei Néplap). E szakosztályi ülésen megtárgyalták azokat a teendőket, amelyek a kulturális lapok helyzetével foglalkozó közgyűlési határozattal kapcsola­tosak. Meghosszabbították annak a bizottságnak a megbízatását, amely a közgyűlés számára az anyagot elkészítette és az eddigi tárgyalásokat lefolytatta. Jel-Kép ajánlat A Jel-Kép 1988-as negyedik szá­mából ismét több írást érdemes az újságírók figyelmébe ajánlani: a többi között Kozma Károly Video­­özön, Terestyéni Tamás Magyar­­ország-kép néhány nyugati sajtó­termékben, Trömböczky Péter Ri­porter - válaszúton (a helyi televí­ziókról) című cikkét, a Szóvivők című összeállítást (Argentína, Bra­zília, Uruguayi Keleti Köztársaság, Csehszlovákia, Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság, Jugoszlávia, Lengyelország, a Né­met Demokratikus Köztársaság és a Szovjetunió szóvivői rendszeré­ről). A folyóiratszám szenzációja Jakab Zoltán tanulmánya A saj­tótermékek ára és fogyasztása Magyarországon 1957-1987 cím­mel. A lead szövege szerint: „E statisztikai elemzés első része a hazai sajtótermékek értékesítésé­nek jövedelmi és árfüggőségét tár­gyalja. A második rész konkrét lapok, laptípusok fogyasztásának alakulását mutatja be 1976 óta. Befejezésül társadalmi csoportok szerint mutatja be a kereslet válto­zásait.” 14 GRATULÁCIÓ - Szomorú ese­ményről — temetésről - tudósít a Mai Nap február 12-én: „Lassan azért kiürül a temetőkert, az embe­rek szétszélednek. Nincs már több gratuláló.. Ha nincs , nincs. A szétszéledő em­berekkel együtt mi is gratulálunk a tudósítónak. KAROSSZÉRIA - A rendőrségi tudósítás címe: „Elfogták, helyben hagyták” (Mai Nap, február 9.) A „helybenhagy” (mellesleg: egy szó) az „elfogás” (tehát rendőri stádium!) után félreérthetetlenül azt jelenti, hogy az elfogottat a rendőrök elpá­holták (Értelmező szótár 535. oldal). Ez törvénytelen­­ jogállamban leg­alábbis. A tudósításból később kivi­láglik, hogy benne két különböző ügyről van szó és a másodikban a Legfelsőbb Bíróság ítéletet „hagyott helyben”. Sokan azonban csak a cí­met olvassák­ Riport-lapban kivált­képp. Ez esetben tehát a bántóan hamis címet. Ugyanebben a tudósításban: „A rendőrök a kerekekre lőttek, egy lövedék átfúródott a karosszérián és súlyosan megsebesítette”. Egy lyuk a karosszérián még nem olyan súlyos. De akkor miért „szállították kórház­ba a sebesültet”, akiről a mondatban szó sincs, csak utólag említődik? ÁLLÍTMÁNY - A szövetséges El­lenőrző Bizottságról olvasok (Ma­gyar Nemzet 12. szám), amely köz­vetlenül a háború után működött hazánkban. „Költségei .. .nem vol­tak ... nagyok, de valamennyi együtt azonban... elérte;... hadsereget is élelmezni és .. .utánpótlási igényei­ket Magyarországnak kellett kielégí­tenie”. Ami egyszer­re, az már nem lehet mégegyszer azonban. És két mellérendelt főmondat közül sem elég, ha a másodiknak van állítmá­nya. Ez nyelvtan. Az meg már nem éppen nyelvtan, hogy a szövetséges Ellenőrző Bizottság hozzájárulásával 1944-től kezdve a magyarországi né­met lakosságból 44 ezer főt „hurcol­tak ki”. A kifejezést 1989-ben is he­lyes volna sokféle, 1944-es és későbbi.

Next