Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1913-08-10 / 9. szám

Magyar Sakkvilág 133 A Budapesti Sakk-Kör története. (Folytatás.) A Pesti Sakk-körnek 1868 november havában illustris látogatói voltak. Húsz évi távollét után keletről visszaérkezett és Pesten lete­lepedett Grimm Vince, a hires pesti triumvirátus (Grimm, Szén, Löwenthal) egyike és 1868 november végén érkezett Pestre a pozsonyi magyar születésű Kolisch Ignác, az 1867. párisi nemzetközi torna hírneves győztese. Kolisch tiszteletére a sakk-kör 1868 november 29-én az Európa-szállodában fényes estélyt rendezett, amelyen Grimm Vince is jelen volt. A Pesti Sakk-kör választmánya által kiírt versenyen, amely 1868 végén és 1869 elején folyt le, az első díjat dr. Jacobi Samu, a másodikat Schwarz Adolf, a harmadikat Engel Imre nyerte. A Pesti Sakk-kör 1869 január 24-én dr. Brode Lipót elnöklete mellett rendes közgyűlést tartott; jelen volt 18 tag. A pénztárnok kimutatása szerint a kör vagyona 440 frt, a rendes tagok száma 44. Többen indítványozták, hogy az alaptőkének egy része 1860-iki 5% hozó sorsjegyekbe helyeztessék el, hogy a netaláni nyereményekből a kör a sakk művelését gyakori díjak kitűzése által előmozditsa. Az indítvány elfogadtatván, a közgyűlés által a 10960. soroz. 1. sz. V5 sorsjegy vásároltatott meg. A hónapos tagok havi dija az 1869. évre próbaképpen 50 krajcárban állapíttatott meg. A titkos szavazás utján megejtett választás eredménye a követ­kező: Elnök Erkel Ferenc 18 szavazattal, alelnök dr. Brode Lipót 17, titkár Kubinyi Béla 16, pénztárnok Ginter Károly 18 szavazattal, választmányi tagok: dr. Vidor Zsigmond 18, dr. Spitzer Lipót 17, Erkel Elek 17, Zaáry Zsigmond 17, Taraba Károly 12, Mandelló Károly 11, póttagok: Beck Károly 5 és Fähndrich Hugó 3 szavazattal. A közgyűlés Grimm Vincét a kör tiszteletbeli elnökévé és Kolisch Ignácot a kör tiszteletbeli tagjává választotta. * * * A Konstantinápolyból 1868-ban visszatért Grimm Vincéről a bécsi N. Fr. Presse 1876-ban hosszabb emlékcikket közölt, melyet a Deutsche Schachzeitung 1876 októberi számában egész terjedelmében átvett. A cikk írója ismerteti Grimm életrajzát, érdekesen adja elő, hogyan élt a veterán sakkozó Perában, majd így folytatja: Grimmnek szeszélye volt, hogy száműzöttnek tartja magát, kinek visszautazása elé az oszták kormány leküzdhetetlen akadályokat gördítene. E hiedel­méből azonban kiábrándította néhány pesti barátja, akik a magyar kormánynál minden nehézség nélkül kieszközölték részére az engedélyt, hogy hazáját viszontláthassa. Így jött vissza az öreg­ember Bécsbe

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék