Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1913-09-14 / 10-11. szám

Magyar Sakkvilág 151 érdeklődik a match iránt, az járuljon is hozzá csekély adományával. És az illető a két mester glosszái által becsessé tett könyvben ellen­szolgálatot kap, mely nemcsak pillanatnyi élvezetet, hanem állandó nyereséget nyújt. Most a sakkvilágtól függ a match megvalósítása. Ha a matchkönyv aláíróinak száma elegendő nagy, úgy a match kétségtelenül biztosítva van. A Budapesti Sakk-Kör története. (Folytatás.) A Pesti Sak-Kör történetében megismétlődnek azok az időszakok, mikor a krónikásnak nem jut szerep és nagyobb ugrást kell tennie, hogy az események fonalát felvehesse. Ilyen az 1869. év, amelyről nincs semmi följegyezni való, hiteles iratok hiányában még az eset­leg megtartott néhány választmányi ülés lefolyása sem ismeretes. Egy eseménytelen esztendő lepergése után a Pesti Sakk-kör 1870 január 16-án dr. Brode Lipót elnökletével rendes közgyűlést tartott, jelen volt 18 tag. A közgyűlés zajos jelenetek közt folyt le. Mindjárt a titkár évi jelentése után - a hiteles jegyzőkönyv szerint - Vész tanár aziránt interpellálta az alelnököt, vajon mi az oka annak, hogy Erkel elnök sohasem jelenik meg a közgyűlésen, mire dr. Brode kijelenti, hogy az elnököt betegsége akadályozza a köz­gyűlés vezetésében. A tisztikar mandátuma lejárván, titkos szavazás útján megválasz­tották a következőket: Elnök Erkel Ferenc 17, alelnök dr. Brode Lipót 12, titkár Kubinyi Béla 12, pénztárnok Ginter Károly 18 szava­zattal; választmányi tagok: dr. Vidor Zsigmond 17, dr. Mandelló Károly 16, dr. Spitzer Lipót 15, Jacobi Samu 15, Wekerle László 16, Erkel Elek 12; póttagok: Ivánfy Lajos 5 és Vész János Ármin 5 szavazattal. A közgyűlés elé dr. Mandella három indítványt terjesztett: 1. Tartassák hetenként egy választmányi ülés, pénzbüntetés terhe alatt mulasztás esetére. 2. Fél nyomott évnyi havi szaklap kiadása. 3. A tagok száma 100-ra emeltessék, minden tag hozzon új tagokat. A különösen szigorú első indítványnak ellene szól Vész, hang­súlyozván, hogy ez esetben a helyiségbe nem szórakozni, hanem robotolni jönnének a tagok. Ginter és dr. Vidtor pártolják, ellenben dr. Brode az indítványok elvetését javasolja. Először a harmadik pontot kellene teljesíteni, hogy az előzőre megkívánt költségek fedez­hetők legyenek. Vész szerint a szaklap kívánatos lehet, erre nézve emlékezteti a tagokat ama könyvre, amelybe a jobb játszmákat kellene

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék