Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1913-12-14 / 17. szám

Magyar Sakkvilág 257 A Budapesti Sakk-Kör története. (Folytatás.) Történeti leírásunk — hiteles följegyzések hiányában — csak futólag emlékezhetik meg az 1880—82. évekről. A Pesti Sakk-kör választmánya 1880 február 10-én tartott ülésén 3 játszmás matche­­ket tűzött ki dr. Jacobi és dr. Vidtor, valamint dr. Spitzer és Gin­­ter között. Az elsőben dr. Jacobi győzött, a másodikról már nincs adatunk. A körnek 1881. évi tagnévsora 34 tagot tüntet föl, köztük Ehrenstein Mór, a későbbi világhírű feladványszerző és Steiner Adolf is, ki Temesvárnak ma is egyik legerősebb játékosa. Nagy veszteség érte a Pesti Sakk-kört s általában a magyar sakkozást 1882-ben. Vész János Ármin, a kir. József műegyetem volt rektora, a felsőbb mennyiségtan ny. r. tanára, a m. tud. Akadémia rendes tagja, 57 éves korában 1882 junius 29-én elhunyt. Benne a Pesti Sakk-kör igen kiváló tagját s a kör egyik megalapítóját vesz­tette el, ki a feladványköltészet terén is sok szépet alkotott. A Pesti Sakk-kör 1883 január 28-án tartott rendes közgyűlésén a közgyűlés jegyzőkönyvileg fejezte ki részvétét Vész elhunyta fölött. Utána dr. Jacobi az 1885. orsz. kiállítás alkalmából nemzetközi ver­seny rendezését indítványozta. Az indítvány elfogadtatván, Erkel Fe­renc elnöklete alatt öt tagú bizottság küldetett ki az előmunkálatokra. (Sajnos, mint ismeretes, a kör utóbb kénytelen volt lemondani a ver­seny megtartásáról.) Végül a közgyűlés báró Kolisch Ignác hazánk­fiát, ki a sakkjáték terén kiváló érdemeket szerzett, egyhangúlag a kör tiszteletbeli tagjává választott. Az akkori vezetőség nyilván meg­feledkezett róla, hogy ez a tiszteletbeli taggá való választás már az 1869. évi közgyűlésen megtörtént.) Abban az időben volt folyamatban a kör téli versenye, mely 1883 április havában ért véget. Az 1—II. dijat nyerték dr. Jacobi és Figdor, III. díjas Steiner Adolf, IV. dijas Bláthy D. Titusz. A Pesti Sakk-kör 1884 január 27-én tartott közgyűlésén a tisz­tikar a következőképen alakult meg: Elnök Erkel Ferenc, alelnök dr. Spitzer Lipót, titkár Erkel Lajos, pénztárnok Ginter Károly, választ­mányi tagok: dr. Jacobi Samu, Gulácsy Kálmán, Ehrenstein Mór, Ungár Ignác, Weiss Miksa, Beer Henrik. A tagok száma 36. A kör téli versenye, mely 1883 december — 1884 január közt rendeztetek 8 résztvevővel, dr. Jacobi Samu győzelmével végződött. A második dijat nyerte Kálniczky Géza, harmadik Figdor, negyedik Taraba.* A fővárosban 1884 február havában új sakk-kör alakult, mely Erkel Ferenc sakkmester nevét tűzvén ki zászlajára. ,,Erkel-sakktár-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék