Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1914-01-25 / 20. szám

Magyar Sakkvilág 301 kezelésért Konyovits Miklósnak jegyzőkönyvi köszönet szavaztassék. Végül Gajdos János könyvtáros a könyvtár állásáról tett jelentést. A jelentésekből kitűnik, hogy a tagok száma 172, a kör effektív vagyon 4000 K fölül, a könyvtár pedig 263 kötetből áll. M után a közgyűlés a tisztikar részére a felmentést megadta, megejtették a választást. Elnök: K. Jónás Ödön, alelnök: Maróczy Géza és dr. Paul Leó, titkár: Abonyi István, pénztáros : K­o­n­yo­v­i­ts Miklós, ellenőr: Kornfeld Dávid, könyvtáros: Gajdos János, háznagy: Hauer Lőrinc, választmányi tagok: Bláthy Ottó Titusz, dr. Braun Ferenc, dr. Bródy Lajos, Diener Hugó, Ehrenstein Mór, Fleissig Sándor, Halmos Izor, Havasi Artur, Hoffer Márton, Kakulay Károly, Kemény Emil, Lakos Mór, Merényi Lajos, Oesterreicher Miksa, dr. Keéri Szántó Imre, Vas Géza, Vásárhelyi Rezső, dr. Weisz József. A megválasztott tisztikar nevében K. Jónás Ödön elnök mon­dott köszönetet, majd Konyovits Miklós terjesztette elő az 1914. évi költségelőirányzatot, amit a közgyűlés elfogadott. Több indítvány tárgyalása után a közgyűlés az elnök éltetésével ért véget. A Budapesti Sakk-Kör története. (Folytatás.) A Pesti Sakk-kör 1890 január havában versenyt rendezett, melyen az első díjat (35 frt) nyerte Figdor Adolf 7, a másodikat Taraba Károly 5, a harmadikat Exner Győző 4 egységgel. A győztes Figdor és Exner közt a rákövetkező hónapban majd­ folyt le, mely 3: 1 arányban Exner győzelmével végződött. A Budapesti Sakkozó Társaság felszólítására a körnek foglalkozni kellett a fúzió kérdésével. E célból a választmány 1890 február 2-án ülést tartott, amelyen dr. Győri Lipót és dr. Schönberg A. választ­mányi tagokat jelölték a közös bizottságba, amelybe a Budapesti Sakkozó Társaság saját részéről Árvay, Lehner és Mocsáry tagokat küldte ki. A tanácskozás eredményéről a Pesti Sakk-kör választ­mányi üléseinek hiteles jegyzőkönyvei szólnak. A Pesti Sakk-kör választmánya 1890 február 28-án dr. Spitzer Lipót elnökletével ülést tartott. Dr. Győri a közös ülésről referálja a következőket: Ama társaság bizottsága kijelentette, hogy őket vagyoni érdek nem vezeti és a Pesti Sakk-kör vagyonára nem reflek­tálnak. Tagjaik száma 7 alapító, 73 pesti és 40 vidéki. Vagyonuk 368 frt-nyi inventarium. Van csekély tartozásuk s az egy évre kibérelt helyiségért havi 5 frtot fizetnek. Egyesülés esetére elfogadták a Budapesti Sakk-kör új nevet. Elsőnek Ginter szólalt föl, ellenezte az egyesülést s célszerűnek sem tartja a fúziót a fiatal társaság vagyoni állapota miatt. Dr. Schönberg

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék