Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1913-06-22 / 6. szám

Magyar Sakkvilág 87 szerződés szövegét, mire a választmány elhatározta, hogy a szerző­dés végleges megkötése céljából a fogalmazvány két példányban kiállíttassák és Kletzer József kávés, valamint a sakk-kör elnöke és titkára által aláírassák, mely megkötött szerződésnek egyike átszol­gáltatandó a kávé­ház-tulajdonosnak, másika pedig a kör leltárába. (Ez a szerződés két példányban elkészült, azonban aláírva soha nem lett. Lényege az, hogy Kletzer József kávés a Pesti Sakk-kör ré­szére kávéházának a Béla­ utcára néző öt ablakos részét, melyben a kör addig is volt, 1865 gyertyaszentelő napjától számítandó két évre díj nélkül átengedni kötelezi, csak a közhelyiségben kiszolgáltatandó fűtés és világításhoz járul a sakk-kör évenkint 140 forinttal, mely összeg negyedévenkint fizetendő utólagosan. (Egy másik, valószínűleg előbb fogalmazott, német nyelvű szerződés öt évről és évi 200 forint­ról szól.) A kör mindazonáltal fizette a szóbelileg kikötött bért; erről tanúskodik az 1866 januári választmányi ülés jegyzőkönyve, mely szeint a pénztárnok felhatalmaztatott a kávésnak járó félévi 70 frtnyi, továbbá az 1864 okt.-dec. és 1865 január hónapokról még hátralékban maradt 24 frt. 33 krnyi összeg kifizetésére.) A választmányi ülésen szóba kerülvén a gróf Bethlen János ál­tal adományozott két drb. arany is, elhatároztatott, hogy az összeg egy probléma-torna díjazására fordittassék, mely díjjal „gróf Bethlen dij“ cim alatt a Magyarországon kiírandó pályázatból legjobbnak ítélt második pályázat jutalmaztassák; a legjobb első pedig egy a választmáy tagjai által azok magánkörében összegyűjtendő összeggel „választmányi dij“ cim alatt díjaztassék. A problémaverseny részlete­inek megállapítására külön bizottság küldetett ki. Ugyanezen választmányi ülésen határoztatott el, hogy a külföldi sakk-körök a Pesti Sakk-kör létezéséről a titkár által mindegyikhez saját nyelven irt levélben értesíttessenek. A Pesti Sakk-kör választmánya 1866 január 7-én újabb ülést tartott. Ezen megjelent Kletzer József, a Velence-kávéház tulajdonosa is s azon ajánlatot tette, hogy a sakk-kör elégedjék meg a helyiség hátulsó felével, melyet hajlandó ingyen is átengedni. Ellenkező eset­ben kénytelen a helyiséget felmondani, mert azt kártyázó szobává­­alakítja át. Az ajánlatot a választmány nem fogadta el, hivatkozott a két éves szerződésre, de minthogy ennek létezését Kletzer tagadta, heves szóváltás után a választmány a helyiséget felmondottnak tekintette­l az elnök és titkár alkalmas más helyiség félfogadásával bízattak meg. Az örökös probléma, a helyiségkérdés, tehát napirendre került. A sakk-kör már­is vándorolni volt kénytelen. Kezdte kiszorítani — a kártya. (Folytatjuk.) (Ps.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék