Magyar Sakkvilág, 1923 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1923-06-01 / 6. szám

114 — Maróczy Géza fénves karlsbadi szereplése büszke örömmet tölti el a magyar sakko­zók táborát. A magvar nagymes­ter e nagyszerű teljesítményével ismét a világ legelső mesterei közé küzdötte fel magát. Ered­ménye csak részben meglepetés. Hágából, az 1921-es verseny befejezésével irta Maróczy szer­kesztőnknek e sorokat: »Remélem, i hogy régebbi játékerőmnek egy jelentős részét visszanyerem s így a közel jövő versenyein, ha nem is mint első, de legalább az elsők között fogok végezni. Itt Hágában minden játszmával javult játékom s két fordulós verseny esetén jóval magasabban végeztem volna. Rövid versenyek nem ne­kem valók, mert a verseny elején én rendesen visszamaradok s ezt helyrehozni idő kell.« A következő versenyek valóra váltották Maróczy reményét. Formája állandóan ja­vult, eredménvei mind jobbak lettek. Karlsbadban fénykora (19Q2 — 1908) erejével, biztosságával és nyugalmával játszott. Elméletileg is alaposan felkészült e küzdelemre. A kezdeménvezést a kezében tar­totta a legjobbakkal szemben is (Bogoljubow), a támadást élesen és szellemesen vezette (Chajes), a végjáték-vezetésben absolut biz­tosságot mutatott (Teichmann, Tar­­takover.) Nagyszerű eredménye­ként Maróczy szerkeszti a torna­könyvet, melv szeptemberre jele­nik meg. Szeretettel, örömmel köszöntjük a mestert s hálásak vagyunk, mert nemcsak önmagának szerzett dicsőséget, hanem hazájának is. 1 SZÖVETSÉGI HÍREK. i. SZÉKESFEHÉRVÁRI SAKKOZÓ TÁRSASÁG. A Magyar Sakkszövetség Tekintetes Elnökségének ! Tisztelettel bejelentjük, hogy tagjaink száma 52-re emelkedett, akikért a tagsági dijat behajtásuk után rövidesen befogjuk küldeni. Köréletünk örvendetes föllendülésével nagy a reményünk, hogy Társaságunk a jövőben is be fogja tudni tölteni hivatását, mety a magyar sakk-kultura művelésében reá vár s már is készülünk, hogy Társaságunk fenn­állásának 25. évét országos verseny rendezé­sével üljük meg Ezért jóeleve kérjyk, hogy a Szövetség 1925. évi kongresszusát váro­sunkban, rendezendő versenyünk keretében tartsa meg. Nem optimista bizakodás, hanem a lelkekben mind inkább erősbödő sakkozás iránti komoly szeretet igérteti és kéretteti ezt velünk Tudjuk, hogy más városokban is hasonló föllendülés tapasztalható s ezért annál sajnálatosabb, hogy a Szövetség ke­belén belül előttünk ismeretlen okokból némi meghasonlás volt A magyar betegség : hogy senki sem tudja alávetni a'-aratát a köz ér­dekének, hogy vezérkedni s nem közkato­náskodni akarnak, akikben már némi képes­ség is buzog, a féltékenység, túltengő érzé­kenység volt a múltban is megölője a Szö­vetség mozgalmainak. Félünk, hogy ez az ok mostan is. Mi, akik a múltban is csöndes, hűséges közkatonák voltunk és soha sem személyes tekintetek és érdekek szempontjából ítéltük meg az eseményeket, elveinkben, törhetetlen hűsegünkben változatlanul szolgáljuk a Ma­gyar Sakkszövetség egyetemes érdekeit Eb­béli munkájában teljes bizalmunkról biztosít­juk a Szövetség nagyrabecsült vezetőségét. Különös bizalmunkat és ragaszkodásunkat fejezzük ki elnökünk, vezérünk, Exner Kornél úr Öméltósága iránt, aki Szövetségünknek eddig is tekintélyt, elismerést szerzett Kérjük Őt, hogy vállalt missziójában soha semmi, jelenleg pedig egyes munkatársainak — re­mélhetően múló — hűtlensége ne kedvetle­­nitse, mögötte tudván az ideális lelkű ma­gyar sakkozó társadalom tömegét. Nagy örömünkre szolgál, hogy az ügy­vezető alelnökség nehéz tisztségében Havasi Artur urat, a magyar sakkmultnak fáradha­tatlan, ideális lelkű, férfiát üdvözölhetjük. Kívánjuk, hogy előrehaladottabb korában is adjon neki az Isten erőt és mutathasson szé-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék