Magyar Sakkvilág, 1924 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1924-06-01 / 6. szám

- 152 ­sakkozókat képvisel a megválasz­tott tekintélyes választmány. — Az osztályozó verseny Dalmy Barna várt fölényes győzelmével végző­dött Részletes eredmény: Dalmy 111/2, dr Barabás és dr. Bay 9, Torma 8, Reichard 7!/2, Kallós 7, dr. Kocsis és Kulcsár Dezső 6V2. — A Magyar Munkás Sakkor Bezdán­­emlékversenyének eredménye: Kulcsár és Michlo 8V2, Braun, Boros, Korányi és Utasy 8, Szabó 6V2, Lutár 5*/2. — A Budapesti Sakkor ügy­vezető elnökévé Abonyi Istvánt választotta. A kör élete élénk s az amatőrbajnoksági verseny hat fővárosi kör nagyszerű fiatal játéko­sainak részvételével folyik. — Győr. Tóth László május 24 —25-én a Győri Sakkor vendége volt Május 25-én volt a Győr—Székesfehérvár városközi mér­kőzés. A győri sakkélet e két mozgalmas napjáról a következő tudósítást adjuk: Tóth a kör 26, jórészt elsőosztályú játékosa ellen -j- 15'— 5=6 eredménnyel szimultánozott. A győriek közül dr. Valló, Günsberger, dr. Pfeiffer és Somogyi nyertek A következő nap Tóth —- 2 —f— 1 = eredménnyel vak­szimultánt játszott Vendégszereplésének fény­pontja vasárnap délutáni előadása volt a városháza tanácstermében, a Székesfehérvári Sakkozó Társaság, a Győri Sakkor és előkelő közönség jelenlétében. Témául a klasszicizmus és romanticizmus küzdelmét választotta, me­lyet new-yorki mester-játszmákkal és Aljechin, valamint Capablanca és Réti másutt váltott játszmáival illusztrált A szellemes és a többi művészetre is kiterjedő szabad előadás sakko­zót és laikust egyaránt lebilincselt Este 9 órakor ugyanott kezdetét vette a Székesfehér­vár és Győr sakköreinek revansmérkőzése, melyre mindegyik kör 12 jó játékost állított ki. Az első mérkőzést Fehérvárt tudvalevőleg a Győri Sakkor minimális pontszámmal nyerte. A győriek győzelme megfelelt a várakozás­nak Nyolc egységet értek el Székesfehérvár 4 egysége ellen. Ezzel a Győri Sakkor ne­gyedik városközi diadalát aratta. A részletes eredmény: Exner Gy. (Győr) vesztett Cseh ellen, Demeter (Szfehérvár) vesztett Chalu­­petzky ellen, Galgóczy (Győr) vesztett Kálmán ellen, Kunos (Szfehérvár) remis Späth ellen, dr. Farkas (Győr) nyert Pataki ellen, Pehakker (Szfehérvár) vesztett dr Horváth ellen, Szvoboda (Győr) nyert Czank ellen, Rakács (Szfehérvár) nyert Lőwinger ellen, Lassányi (Győr) remis Noszkóval, Dániel (Szfehérvár) vesztett Panyigay ellen, Horányi (Győr) nyert Szilágyi ellen, Falvay (Szfehérvár) vesztett dr. Valló ellen. Kotro János világhírű feladványszerző a bécsi Arbeiterzeitungban megjelenő elterjedt rovata részére a magyar feladványszerzőktől eredeti 2 és 3 lépéses problémák beküldését kéri. Cime: Johann Kotrc Wien V., Rechte Wienzeile 97. A bélyegköltségek és némi honorárium, vagy az ehhez való jogcím el­ismerése gyanánt a rovatában megjelent fel­adványok után darabonként 10.000 magyar koronát fog kézbesittetni a szerzőknek Cha­­lupetzky Ferenc szives közvetítésével. KÜLFÖLD. A new-yorki verseny szépség- és külön­­dijait a következőkép osztották ki: Első szépségdijat nyerte Réti a Bogoljubow elleni játszmájával, a másodikat Marshall szintén a Bogoljubow elleni játszmával, a harmadikat Capablanca dr. Lasker ellen nyert játszmájá­val. A nem díjasok között az első szépség­dijat Tartakower kapta a Yates, a másodikat Bogoljubow a Tartakower ellen nyert játszmá­jával. A legjobb védekezésre kitűzött dijat Bogoljubow nyerte a Maróczyval szemben nyert játszmával. Maróczy és Ed. Lasker nyerték az öt első ellen elért legjobb ered­ményre kitűzött dijat. Weston Super Mare 1924. í 23 4 5 67 8 9 10 Össz. 1.Enwe ->/2 1 1 '/2 1 1 V2 1 1 7V2 2 Thomas V2-Va : 0 1 11 1 1 1 7 3 Soosko-Borowski 0>/2 -1 1 10 1 J 1 6’/z 4.Spencer 0 10 -0 1V2 1 1 1 5 1/2 5.Drewltt >/2 0 0 1-*/2 >/2 1 V2 ' 1 5‘/2 6.Blake 0 00 0 >/2 -1 0 1 1 3»/2 7.Dníflelü 0 1'/2 V2 >/2 0 - 0 1 >/2 3>/2 8.Bollanü '/2 0 0 0 0 11 -*/2 0 3 9Mackenzie 0 00 0 '/2 0 0 >/2 -1 2 10.Walnwrlflüt 0 00 0 0 0V2 1 0 -l‘/2 Euwe a második angol versenyt nyeri veretlenül A sokra hivatott fiatal mester nagyszerűen fejlődik. Győri szereplését, — melyet csak Lasker-ral tervbe vett mérkő­zése akadályozhat — nagy érdeklődéssel várjuk. Kitűnő formában volt, értékes játszmá­kat produkált Thomas. — Aljechin új rekor­dot állított fel a vakjátékban: 26 játszmából -j- 6 — 5=5 eredményt ért el. — Az angol és amerikai egyetemek kábelmérkőzését Anglia 3V2-2V2 arányban nyerte. A be nem lejezett játszmákat Maróczy bírálta el. Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Részvénytársaság, 1924. Nyomdavezető : Varga Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék