Magyar Sakkvilág, 1924 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1924-11-01 / 11. szám

MAGYAR SAKKVILÁG A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA. MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN FŐMUNKATÁRSAK : CHALUPETZKY FERENC, TÓTH LÁSZLÓ, DR. VAJDA ÁRPÁD. Szerkesztésért és kiadásért felelős: Dr. Bodócs Gyula. KÖZLEMÉNYEK ÉS ELŐFIZETÉSEK „TÓTH LÁSZLÓ KECSKEMÉT, KISFALUDY-UTCA 32. SZÁM“ CÍMRE KÜLDENDŐK Ü. szám. 1Ő24. november. IX. évfolyam. A Magyar Sakkszövetség jövő évi nagygyűlését Debrecenben tartja meg. A Magyar Sakkszövetség 1925. évi kongresszusának helyéért Székesfehérvár é,s Debrecen verseny­zett. Székesfehérvár arra hivatko­zott, hogy a jövő év a Székesfehér­vári Sakkozótársaság 25 éves fenn­állásának jubiláns éve. Debrecen pedig úgy Ítélte meg a helyzetet, hogy csak a legközelebbi jövőben látja a garanciát arra nézve, hogy nagyszabású sakkversenyek szin­tere legyen. E vetélkedésben a győri kongresszus tudvalévőén akként döntött, hogy Székesfehér­váron lesz a jövő évi sakknagy­gyűlés abban az esetben, ha a meg­ejtendő tájékozódások után a szük­séges anyagi erők felhajtását biz­tosítottnak látja, ellenkező esetben azonban Debrecenben A székes­­fehérvári sakkozótársaság hivata­losan értesítette a Debreceni Sakk­kört, hogy a jövő évi kongresz­­szus megrendezésének jogáról — anyagi okoból — a debreceniek javára lemond. Ennélfogva most már a fényes tehetségű sakkozók­kal bővelkedő debreceni körre hárul a díszes, de nem könnyű feladat, hogy az 1925. évben a sakkozó világ középútja Debrecen legyen. Mindezt a debreceni sakkor azzal a hozzáadással hozta a Magyar Sakkszövetség elnökének tudomá­sára, hogy Hüttl Tivadar dr. egye­temi tanár, elnök Nagy Géza dr. és Dalniy Barna kíséretében, a közel jövőben közvetlen érintke­zésbe lépnek Budapesten Exner Kornéllal a keretek megállapítása végett. A kongresszussal kapcso­latos versenyeket nagy stílusban tervezik. A mesterképző versenyen kívül nemzetközi mesterverseny is lesz tizennégy résztvevővel. Maróczy Géza Székesfehér­várott és Sopronban. Közvetlen külföldi útja előtt Maróczy két lelkes dunántúli sakk­kört tisztelt meg vendégszereplé­sével: a huszonöt éve- munkál­kodó székesfehérvárit s a most alakult, kitűnően szervezett sop­ronit. Székesfehérvárott októben 11-én 45 ellenféllel játszott a nagymester s nyert 41 játszmát, vesztett egyet s három játszma döntetlenül vég­ződött. Másnap délelőtt a megnyi­tások helyes vezetéséről tartott közvetlen hangú, amerikai élmé­­- nyeivel fűszerezett tanulságos elő­adást, majd három játszmát veze­tett tábla nélkül s valamennyiben nyert. A szimultán és előadás rend­kívüli érdeklődést váltott ki. A nagymestert a város hivatalosan fogadta s szereplését a társadalom

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék