Magyar Sakkvilág, 1939 (24. évfolyam, 1-12. szám)

1939-06-01 / 6. szám

Első Kecskeméti Hírlapkiadó­ és Nyomda­ Rt. — Igazgató Tóth László HÍREK — A Kassai Aljechin Sakkor jan. 29-én, Péter-Pál napján kezdi meg tíz napra tervezett versenyét, amelyen nyolc játékos küzd Kassa város baj­noka címért. A kassaiak a­ versenyt kitűnően szervezték meg és kiemelke­dő társadalmi, meg sakkbeli esemény­nek­ szánják. Nyolc játékos vesz rajta részt, négy kassai és négy vendég. A résztvevők névsorai: Dr. Csőváry, Gö­­möri J., Gruseczky, Zabodroczky (Kas­sa), Füszér, G. Réthy, Szabó (Buda­pest) és Soóky (Szeged). A verseny­nek különös jeletőséget ad, hogy azon mutatkozik be először a magyar sakk­­életben a három kassai mesterjátékos és hogy Szabó László hathónapos kül­földi körútja után hazai földön elő­ször ezen a versenyen indul. A Kassai Sakkor a fővédnöki tisztre Jaross An­dor tárcanélküli minisztert kérte föl. MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG KÖZLEMÉNYEI — A Magyar Sakkszövetség végle­gesen lemondta a buenos-airesi olim­pián való részvételt. A Magyar Sakk­­szövetség június hó másodikán meg­tartott választmányi ülése egyhangú­lag tudomásul vette az olimpiai bi­zottságnak azt a határozatát, hogy Magyarország nem küld csapatot a buenos-airesi sakkolimpiára. Az olim­piai bizottság határozatának indoko­lását Vécsey Zoltán dr. főtitkár ter­jesztette elő. Az olimpiai bizottság részben nem látta kellőképen előké­­szítettnek az olimpiát, amely körül 1939. januárja óta az argentin szövet­ség levelezésének elmaradása miatt a legnagyobb bizonytalanság uralkodott, részben nem tartotta megvalósítható­nak a­ magyar csapat kiküldetését anyagi természetű okokból sem, vége­zetül az olimpiai bizottság azt is meg­állapította, hogy a szövetség vezetésé­ben beállott zavarok és átmeneti álla­­pot miatt az olimpiát sakkbelileg sem lehetett kellőképen előkészíteni . Nemzetközi sakkverseny a ma­gyar sakkozás centennáris ünnepén. Az idén van száz esztendeje annak, hogy Budapesten megalakult az első magyar sakkegyesület, a legrégibb sakk­egyletünknek, a­ Budapesti Sakker-nek az őse. Ugyancsak az idén van ötven esztendős évfordulója a Fővárosi Sak­kozó Társaság megalakulásának, amely egylet az akkor pangó sakkviszonyok­ba újból eleven vérkeringést hozott és munkásságával a millenáris versenyt előkészítette. A Magyar Sakkszövetség ezt a jubiláris alkalmat méltóképen kívánja megünnepelni és ezért elhatá­rozta, hogy még a nyár folyamán nagyszabású versenyt rendez, amelyre három-négy kiváló külföldi versenyzőt hív meg. A verseny előkészítő munká­latai már folyamatban vannak. — Felhívás a vidéki sakkegyesüle­tekhez. A Magyar Sakkszövetség el­nöksége felkéri az összes vidéki sakk­egyesületeket, amelyek kötelékébe tar­toznak, vagy amelyek a szövetséghez csatlakozni kívánnak, hogy sürgősen közöljék a szövetség főtitkárával (dr. Vécsey Zoltán: magánlakás: Budapest, XI. Budafoki-út 12. Szövetségi helyi­ség: XI. Horthy Miklós-út 38. Hadik Laktanya-kávéház) címüket, tisztika­ruk névsorát, összejöveteleik időpont­ját és közöljék a kerületi szervezésre vonatkozó elképzelésüket, indítványai­kat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék