Magyar Sakkvilág, 2011 (9. évfolyam, 1-12. szám)

2011-05-01 / 5. szám

Krónika A Pest-Párizs levelezési mérkőzés lefolyásáról a magyar és külföldi sakkirodalomban több helyen is olvashatunk. Nem volt azonban eddig ismert korabeli, magyarországi beszá­moló. Most ezt, a mérkőzés kezdetekor megjelent közleményt mutatjuk be. A Pesti Sakk-kör megalakulása A Pesther Tageblattb­m németül megjelent közlemény magyar fordítása (1842. november 20., szerda, 276. szám). ,A következő levelet kapta a szerkesztőség a sakk-klubtól: Igen tisztelt Szerkesztő úr! Ön a lapjának 16-i számában hírt adott az itt megalakult sakkegyesületről. Mivel Önt ebben az ügyben teljesen tévesen tájékoztatták, meg­bízást kaptam, hogy közöljem Önnel az ügy tényleges állását, azzal a kéréssel, hogy azt azonnal méltóztassék nyilvánosságra hozni. Annak következtében, hogy a két híres sakkvirtuóz, Szén és Löwenthal uraknak a pá­rizsi sakkegyesülethez intézett, két sakkjátszma levelezés útján történő lebonyolítására szóló kihívása a fenti egyesület által elfogadtatott, folyó év november 13-án több sakkbarát ösz­­szegyűlt, köztük sok előkelőség és kitűnő sakk­játékosok, hogy megalakuljanak, mint egy e szellemi játékban résztvevő egyesület. A no­vember 2-i keltezésű, és St. Amant, Saftas, Chambouillet, Kieseritzky, Devinck, Guingret tábornok által aláírt elfogadási nyilatkozat, mely felolvastatott, ekképp hangzik: 1. A rögzített játszma­ letét 1250 frank vagy 500 aranydukát. 2. A Labourdonnais által a Palamede-ben le­fektetett szabályok szerint játsszák a játékot. 3. Egyszerre két játszma folyik az egyikben a pá­rizsi, a másikban a pesti jel teszi az első lépést; aki az első lépést teszi, az játszik világossal. 4. Az egész letét azé a játékosé, aki győz, akár mindkét játszmában, akár csak az egyikben, ha ugyanis a második döntetlen lesz. Ha mind­két félnél egyenlő előny van, vagy ha mindkét játszma döntetlen, akkor mindegyik említett fél visszakapja a letétjét. 5. A levelezés francia nyelven folyik 6. Minden egyes lépést hat napon belül el kell küldeni, a késedelemért kölcsönösen naponta huszonöt Frank büntetés róható ki. 7. A leveleket két, kifejezetten ezzel megbízott tag írja alá. 8. Vita esetén a londoni Polytechnikai Intézet sakkegyesülete lép fel döntőbíróként. 9. Tévedések elkerülése végett azt a játszmát, amelyet Párizsban kezdenek el, „francia”, amelyet pedig Pesten, azt,, magyar ’’játszmá­nak nevezik majd. Az ülésen résztvevők egyhangúan elfogad­ták mindezen feltételeket, megválasztották Grimm műkereskedőt az igazgatási bizottság elnökének, Ráday László gróf urat, Nagy v. (I von) Leót, Kozma v. Józsefet, J.C. Kohl­­mannt, Bernhard Pollackot, Joseph Mayert, A. C. Schenket tagoknak és Joseph Taufsteinter tit­kárnak Szén, Löwenthal és Grimm lesznek a sakkjátékosok akik egybehangzó többséggel döntenek arról, mi legyen a következő lépés; arra az esetre, ha ezek az urak nem tudnak egy­behangzó többséggel dönteni, a C.és E. Zenner testvérekből és J. B. Oppenheimerből második bizottságot kell létrehozni, hogy eldöntsék a ja­vasolt lépések közül melyiket tegyék meg. A francia fél első lépése volt: a király-gya­loggal két lépés. A magyar fél már m­egküldte a lépését, így a francia játszmához hasonlóan az első lépés: a király-gyaloggal két lépés. Ennek a szellemi játéknak további lépéseit mindkét részről időben közölni fogom, és figye­lemmel kísérem. Pest, 1942. november 17. Joseph Taufsteint, a helyi sakkegyesület titkára" *** A Pesther Tageblatt 1839. január 1-én indult szépirodalmi hetilap, kiadója Heckenast Gusz­táv, szerkesztője Saphir Zsigmond volt. Négy oldalon jelent meg, szépirodalmat és fővárosi híreket közölt, külföldi és vidéki tudósítói iro­dalmi, színházi és művészeti eseményekről tá­jékoztattak. Az utolsó szám 1845. március 29-én jelent meg, így egyik játszma befejezésé­ről sem adhatott hírt, bár Taufsteint rendszere­sen, mintegy háromhetente közölte a lépéseket. A cikk a nevek miatt is érdekes, és megis­merkedhetünk a Pesti Sakk-kör titkárával, Ta­ufsteint Józseffel, akiről eddig nem tudtunk. Figyelembe véve az elmúlt 120 év kutatásait, meglepő módon az előkészítő bizottságnak Czéner (Bottlik Iván ezt javította Cenner-re), Oppenheim és Pollák összetételt adták meg, míg a Titkár beszámolójában a Cenner-testvé­­rek és Oppenheimer (!) szerepel. Ez így van végig, legalábbis egy 1844. március 5-i levél­ben is a Cenner testvéreket említik, sajnos ke­resztneveik kezdőbetűjével, az E nyilván Ernst vagyis Ernő, ahogyan Bottlik Iván korábban leírta, a C. Cenner további kutatás tárgya lehet. Megismerkedhetünk Nemes Nagy Leó nevé­vel egy megjegyzésben: „Goldburg István pesti lakos is azt erősítette meg, hogy Proda­­novits egy leszegényedett alkusz fia, Kováts­­ról pedig azt mondta, hogy Nemes Nagy Leó testvére révén, akit feleségül vett, ingatlan jó­szága volt Pest vármegyében, de azt eladta.” (Egy pillantás a reformkori társadalom pe­remvidékére, Acta Papensia, VIII. évf., 2008. évi 1-2. szám, 27-50.) A többi nevet Bottlik Iván kutatásaiból már ismerhetjük (Sakkélet 1993/120. o), de hozzáteszem, hogy Grimm Vince litográfiási tevékenységéről a korabeli lapok már ekkor beszámoltak, amelyről Kossuth nyilván tudott. J. C. Kohlmann nem egyszerűen cenzor volt, hanem a pesti héber nyelvű kiadványok cen­zora (ld. Magyar Zsidó Lexikon, 1929). A Magyar Sakktörténet I. kötete 64. olda­lán bemutatott hír, amely 1842. szeptember 28-án jelent meg, talán Szén és Grimm Pá­rizsba utazásával kapcsolatos. Már ekkor tervbe vehették a Sakk-kör megalakítását, amelyre aztán csak a kihívás párizsiak által tör­tént elfogadásával került sor november 13-án, Mayer József neve itt is szerepel. Kortörténeti érdekesség, hogy Taufsteint kezdetben így írja le a lépéseket: „2. lépés: A vezér-oldali huszár a vezér-oldali futó harma­dik mezőjére a magyar játszmában.” De azután áttér a mezők betű-szám kombinációs jelzésére. Jelenleg kutatunk a résztvevők életrajzi ada­tai után, s ha sikerrel járunk, bemutatjuk azokat Négyesi György-Kazimir Edit 28 Magyar Sakkvilág Óvodások Békés megyei sakkbajnoksága Fiú: 1. Kocmár Dániel 5,5,2. Virág Máté 5, 3. Kása Roland Ardzsuna 4 pont Lány: 1. Nyerges Veronika 3, 2. Lipták Virág 2,3. Fejes Luca 1 pont Petró József

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék