Magyar Sakkvilág, 2015 (13. évfolyam, 1-12. szám)

2015-04-01 / 4. szám

A román kapitány emlékei A Mircea Pavlov román nemzetközi sakk­mester által szerkesztett SAH folyóirat 2014/5. számában érdekes cikk jelent meg, „Sakkolimpiai emlékek. Norvégia, az álmok országa?" címmel. A szerző Sergiu Grün­berg nemzetközi mester, a román olimpiai sakkcsapat edzője. Ebből a cikkből idézek: „Ha bárkit megkérdezünk Romániában, melyik Európa legideálisabb országa, a válasz egyöntetűen Norvégia. Gazdag or­szág, magas az életszínvonal, és egyike a legdemokratikusabb államoknak a vilá­gon. Pedig természetesen nem minden ideális Norvégiában sem. A klíma nagyon hideg, fagyos, az északi sark közelsége nehezen viselhető el, az idegen látogatók, a turisták ehhez nehezen alkalmazkod­nak. A nagy jelentőségű eseményekre a norvégok nagyon lassan hangolódnak rá, így a sakkolimpia alkalmával a légitársa­ságok és a repülőterek nem készültek fel a 2-3 nap alatt érkező több mint 3000 sze­mély fogadására. Ennek következtében kb. 800 csomag, poggyász kallódott el Oslóban, és csak 5-6 nap késéssel érkez­tek meg. A játékteremben a szervezők ál­tal mozgósított önkéntesek tevékenysége igen gyenge volt. A záróünnepség és uta­zásunk a repülőtérre tele volt izgalmak­kal. Különben el kell ismerni, hogy Trom­­ső, az olimpia színhelye kedves város, 90 ezer lakossal, a tengerparton fekszik, és fontos egyetemi központ. (...) Utólag mosolyogva gondolok azokra a csapatösszeállítási javaslatokra, amelyeket egyesek javasoltak a magyarok elleni találkozóra. Az illetők nem vették fi­gyelembe a magyar válogatott erősségét, hogy nyugodtan otthon hagyták Erdőst, Berkest és Gyimesit, akiknek bármikor he­lyük lett volna a román csapatban. Az első táblán Constantin Lupules­­cu sötéttel Lékó Péter ellen nagyon szépen boldogult egy nehéz francia védelemben, így a két versenyző a 60. lépés után dön­tetlenben egyezett meg. Mircea Pârliga? ellen Balogh Csaba sötéttel belement az elfogadott vezércselbe. A román játékos, gyakorlatilag küzdelem nélkül, 41 lépés­ben elvérzett. Úgy gondolom, hogy a ro­mán versenyző a 14. lépésnél elfelejtette a folytatást és rögtönzött, ami a biztos ve­reséghez vezetett. A harmadik táblán Vlad Jianu energikusan játszott Almási Zoltán ellen. Kiegyenlítette az állást, és lépésis­métlésre kényszerítette ellenfelét, így dön­tetlen lett az eredmény. A negyedik táblán Vajda Levente világossal súlyosan hibázott, és ellenfele, Rapport Richárd szép győzel­met aratott. Nagyon fontos meccset vesz­tettünk el, így visszaestünk a rangsorban, míg ellenfelünk, a magyar csapat biztosan haladt az ezüstérem felé. Ehhez a sikerük­höz gratulálok nekik! Miért is veszítettük el ezt a meccset? Saj­nos csapatunknál a sötéttel való felkészü­lés abban a szellemben folyik, hogy »majd a világossal játszók hozzák a sikert«. Össze­állításunk kétségkívül nem volt a legsze­rencsésebb. Nem értek egyet azzal a véle­ménnyel, hogy Vajda Leventére nyomást gyakoroltam volna. Kitűnő játékos, iga­zi küzdőszellemről tesz tanúságot. Sajnos a megnyitási választéka kissé szűkös, bár igen alapos. Kedvenc megnyitása a szicíli­ai védelem Alapin-változata. Mennyi volt az esélye annak, hogy ellenfele ezt a válto­zatot játssza? Ismerve a fiatal nagymester, Rapport játszmáit, ennek a valószínűsége egyenlő volt a nullával. Ha erre is gondol­tunk volna, a negyedik asztalhoz mást ül­tetünk, és talán az eredmény is szorosabb lett volna. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a magyar csapatban a két szuperklasszis, Lékó Péter és Polgár Judit mellé a többiek sikeresen felzárkóztak." Fordította: Makai Zoltán, Nagyvárad Mozaikdarabkák a Pest- Párizs mérkőzésről 170 éve lesz, hogy befejeződött a Pest és Párizs levelezési sakkmérkőzés. A Leip­­ ziger Illustrierte Zeitung 1845. július 5- én tudtul is adta, hogy a mérkőzés véget ért. Pest város képviselője a Pester Scha­chverein volt, amely ezen a néven 1842. november 14-én alakult meg, és később kapta a Pesti Sakk Kör (Sakk-kör) nevet. A jeles eseményről a Pesther Tageblatt adott részletes tudósítást a korabeli pes­ti közönség számára, ez a híradás minden esetleges kétkedést eloszlatva pontos ké­pet nyújt az első magyar sakk-sör megala­kulásáról. Már az gyanút ébreszthet, hogy a pestiek kihívó levelükben Wurmhofként jelölték meg a helyet, ahol a sakk-kör szé­kelt, illetve ahová a verseny során a vá­laszleveleket várták, de a kor viszonya­it ismerve tudhatjuk, hogy Pest ekkor, 1842-ben németajkú város volt, s ennek megfelelően nem az „ébredező magyar büszkeség" lapjaiban kereshető a hír a Párizst kihívó sakkozókról, noha később a magyar lapok is előszeretettel számolnak be a küzdelem fordulatairól. A Wurmhofról is sok minden olvas­ható a pesti sajtóban, pozitív és negatív vé­lemény egyaránt, de még a jól értesült Hír­nök 1840. évben írt, kifejezetten a Wurm kávézót bemutató cikke sem tud holmi itt tanyázó furcsa alakokról, nem említ sakko­zókat, miközben gondosan felsorolja, hogy mi mindent lehet e kávéházban csinálni. Nem tudott róla. Ha 1840-ben ott lettek volna, minden bizonnyal ejt róluk is szót. Persze a fenti időpont előtt is ösz­­sze-össze jöhettek Szén körül a sakkozók, el-eljárogathattak a kávézóba is. Minden­esetre a kihívás ötletének megszületése­kor már a Wurmba jártak, hiszen innen küldték el kihívólevelüket. Az oly szor­galmasan kutatott esemény időpontja 1842. november 14. volt, ekkor válasz­tották meg elnöknek Vincenz Grimmet, és ekkor határozták el, hogy a levelezési játszmákban a lépéseket a Cenner fivérek és Oppenheimer vitatják meg és terjesztik a Szén-Löwenthal-Grimm trió elé. Meg­ismerkedhetünk Joseph Taufsteinnel is, aki a Pester Tagesblattban e frissen ala­kult Schachverein titkáraként mutatko­zik be, és ezt követően a Pesther Tageb­latt hasábjain a lap 1845. évben bekövet­kező megszűnéséig hűségesen közvetíti a mérkőzés lépéseit. Tehát ténylegesen ő láthatta el a titkári teendőket. Kezdetben elég furcsa módon rögzíti a partit. A pári­zsi klub első lépése: két lépés a királygya­loggal, a pestiek válasza ugyanúgy a ki­rálygyaloggal két lépés volt. Később áttér a betű-számjelzés kombinációra. Mind­ezek fényében elmondható, hogy ekkor alakult meg a kör, és az is, hogy a német elnevezés volt az elsődleges névforma, csak később, az egyre jobban magyaroso­dó közegben terjedt el a Sakk-kör, Sakkor vagy Sakk Kör név. Joseph Taufstein nyelvmesterként élt Pesten, nyelvórákat adott, apró fordí­tásokat készíthetett, német nyelvű leve­lezésben segédkezhetett. Szó esik a hír­adásban a Czenner fivérekről, sajnos csak Ernőre vonatkozó adatot találtunk. Czen­ner Ernő, ügyvéd Gyöngyösön született, és 1866-ban Budapesten halt meg 65 éve­sen. Végrendeletében testvére nem sze­repelt, tehát ekkor már nem élhetett, így nem tudtuk kideríteni még a teljes nevét sem. Ügyvédje Brode Lipót dr., aki maga is a Pesti Sakk-kör tagja volt, a végrendele­tet Vész János Árminnak, a fiú nagybáty­jának adta át. A többi magyar résztvevő­ről Bottlik Iván már beszámolt. (A részletes életrajzi adatokat a sakkvilag.hu hírei között ismertetjük.) Kazimir Edit-Négyesi György Krónika Fritz 13 14 900:­A teljesen átdolgozott kezelőfelület könnyebb és gyorsabb elérést biztosít a főbb funkciókhoz, így az új Fritz használata egyszerű és intuitív. Tízórás videoanyag segíti a felkészülést a világ elit sakkozóinak közreműködésével. A program féléves teljeskörű PREMIUM hozzáférést nyújt a Playchess szerveréhez, ahol online játszhat barátaival, részt vehet versenyeken, oktató kurzusokon és kihívhat mestereket, nagymestereket is! Deep Fritz 14 21 900.­A világszerte ismert sakkprogram legújabb kiadása már alapból támogatja a több­magos processzorokat és a 64-bites operációs rendszereket. Az elemző motor is ko­moly változáson esett át, a program lelkét ugyanis a Horváth Gyula által fejlesztett Pandix adja, amely körülbelül 100 Élő-ponttal magasabb játékerőt jelent az előző kiadáshoz viszonyítva. Tartalmaz másfél milliós adatbázist, valamint féléves Play­chess Premium hozzáférést. Houdini 4 Pro 30 900,­A világ legerősebb sakkprogramjának legfrissebb kiadása már a Deep Fritz 14 kezelőfelületével érkezik, akár 32 processzormagot is képes kihasználni, és a továb­bfejlesztett elemzőmotornak köszönhetően kb. 50 Élő-ponttal erősödött elődjéhez képest (főképp a taktikus állásokban). Természetesen tartalmazza a már szokásos­nak számító másfél milliós játszmaadatbázist, illetve féléves Premium hozzáférést nyújt a Playchess.com-hoz. Sakkiskola 2900.­A lemezen a sakkszabályok mellett megtalálható 300 mattfeladvány is, melyek megoldásával fejleszthetjük taktikai érzékünket. Emellett 88 érdekes játék leírása a megoldásokkal segíti az egyes sakkfigurák menetmódját és„lelkét"jobban megér­teni. Játszmáink elmentésére és kielemzésére a Jose nevű magyar nyelvű program lesz segítségünkre, melyben akár háromdimenziós sakktáblán is játszhatunk, különböző nehézségi szinteken. MAGYAR SAKKVILÁG 27

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék