Knauz Nándor szerk.: Magyar Sion 1864. (2. évfolyam)

Vegyes közlemények - Szabó József: Egy XVI. századi napló

TÁRCZA. 305 Karavánunk tehát a városba ért. A­ki egy keleti vá­rost látott kivált kisebbet, a többit is azon mintára gondol­hatja. Hebron házai, utczái, piaczai is csak olyanok, minő­ket Betlehemben láttunk; oly nép sürög forog utczáin, mint hasonló másodrangú városokban szokott. A hires mecsetet csak kivülről láthattuk, a bemenet kereszténynek tilos. Meg­néztük történeti nevezetességű tavait, Isai és Abner sírját, a várat, hol a hagyomány szerint Dávid is lakott. Aztán ki­mentünk a város nyugati részén fekvő szép s tágas vesz­teglő házba, hol barátunkat Dr. Mariát, a buzgó converti­tát, az intézet orvosát, meglátogattuk. Aztán bucsut vettünk a pátriárkák városától, s azon uton, melyen tegnap jövénk, ha­zafelé indultunk előre küldött sátorfánk után.1) Hatala Péter: VEGYES KÖZLEMÉNYEK. Egy XVI. századi napló. Néhai Palkovics György, szent István első vértanúról czimzett esztergomvári prépost és kanonok, nagy szorgalom­mal gyűjtött adatokat a főegyház, illetőleg a főmegye történe­tének kiadására. Ezek között egy naptárra akadtam, melyet egy, a bécsi cs. kir. könyvtárban létező szertartási codexből másoltatott le 1819. évben. E naptári másolatban feljegyezve találjuk több érsek, és még több kanonok halálát azon nap mellé igtatva, melyen lelküket teremtőjöknek visszaadták. Leg­közelebb az esztergomi főmegyét érdeklik ugyan ezen jegyze­tek ; de azért érdekesek mindenkire nézve is, mivel tanúskod­nak arról, mily gyakran sóhajtottak fel eleink: Juste Judex altionis, donum fac remissionis ante diem rationis. Tanácsos­ *) Az itt elősorolt tárgyak bővebb leírását, úgy szinte a város történetének vázlatát jelenleg, rövidség okáért elhagytuk. A jövő évben újra, de csak harmad magammal meglátogattam Hebront. M. Sión II. köt. IV. fül 20

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék