Magyar Sion 1887. (Uj sorozat 1. évfolyam)

II. Könyvismertetések. - Hettinger F. Aus Welt und Kirche. Várnaitól.

tisztább forrása. Dr. Ritter, berlini prédikátor, pedig ezeket mondja : „Mi a kultúrának fokmérői lettünk azon népeknél, melyek között lakunk . . . Azért magukat ítélik el, akik Izraelt becsmérlik. Azért mondja Bileam a nagy szót : „Valaki téged áld, áldva vagyon, valaki téged átkoz, magára vonja az átkot ... Mi a próféta szavai szerint a népek világosságára vagyunk rendelve, hivatva vak szemeket megnyitni, bilincseket feloldani, a sötétség lakóit a homályból kivezetni. Örüljetek tehát, akik birtak bennünket ; örüljetek hogy köztetek él egy rész, mely igazán hisz Istenbe s mely e hitét hasonlít­hatlan hűséggel bizonyítja, miután azzal nem földi jutalom, hanem csak keserű lemondás, sőt sok izben bántalma­zás és csúfolás jár."­­ És már „a vörös Harry" amint Heinet iskolatársai nevezték, vakmerően állítja „mikép ma nemcsak Németország Palästina physiognomiáját vi­seli már, hanem a többi Európa is a zsidókhoz felemel­kedik." — Börne pedig (Leb Baruch) egyik levelében azt írja, hogy ha ő ausztriai államhivatalba lép, az Aust­riára nézve annyit jelent, mintha csatát nyerne. Szerző leírja a lélekemelő isteni tiszteletet, melyen egyik vasárnap jelen volt az ebeni templomban. Itt az oltár fölött nyugszik sz. Nothburga teste. A szent szol­gáló nagy tiszteletben áll a tiroli népnél, szobrát sok helyütt mezőn erdőn találni. Egy ilyen szobor közelében erdőben pihenve szerző, ezt a jelenetetet jegyzi fel : „Jön egy szegényesen öltözött nő serdülő leányával s imádkoznak hosszasan, igen hosszan a szobor előtt. „Szol­gálni kell menned," mondá az anya leányának. Keser­ves szó egy anyára nézve ! Ti urak és kisasszonyok, a mai képzőintézetekből, kiket a kormány a tiroli falvakba küld tanítóknak s tanítónőknek, tanácskozzatok egyszer magatok közt, hogy mi vigaszt, mi erősítést tudtok ti útjára adni e szegény gyermeknek. Mi garanciát nyújt­hattok ti a ti iskoláitokból, hogy az testileg s lelkileg oly épen fog ismét visszakerülni, amint most távozik anyjától ? Ti­tokra tanítjátok az ásvány-, növény- és állat-

Next