Magyar Sion 1887. (Uj sorozat 1. évfolyam)

II. Könyvismertetések. - Hettinger F. Aus Welt und Kirche. Várnaitól.

2 222 Irodalom és művészet­ felállított ingyen fürdőt. Dicséri az érsek humanitását ,de én — teszi hozzá — még inkább köszönném a patriarchának, ha ő hasonló házat emelt volna azon ezer meg ezer austriai papok számára is, kik ezen nagyobb­részt havas országokban éjjel-nappal hóban és jégen járva, az idő minden viszontagságainak kitéve, az elemekkel évről-évre küzdve, korán kidőlnek, ők nem mehetnek, mint a felsőbb katonatisztek, magas díjjal nyugalomba, mert a 210 frtban megállapított nyugdíjból mai nap egy béres kocsis sem él meg." Tirolban kiemeli a nép buzgó vallásosságát, áldo­zatkészségét kivált templomai körül, hitéhez s papjaihoz való hű ragaszkodását, melyet meg nem ingat az uj (fel­világosodott) tiroliak folytonos izgatása sem. „Csak min­denek előtt a clerust hagynák békén — jegyzi meg szerző, — a nép ugyanis jól tudja, hogy a papság az, mely századok óta osztozik az ő örömeiben s keservei­ben . . . Hogy a bureaucraták és az irodalmárok elfog­lalják egykor a clerus helyét, és hogy a nép az ő sza­vaikra áhítattal füleljen, azt ugyan komolyan senki sem hiheti, aki a tirolinak öntudatosságát az „urakkal" szem­ben csak némileg is ismeri." Jellemzi kapcsolatban az izgató gonosz sajtót, mely­ről ezeket mondja : „Különös egy jelenség ez a zsidó sajtó, főkép Austriában ! Kemény szó ugyan, de igaz : a zsidók által produkált s inspirált ezen irodalom vég­zetes egész Németországra nézve. Zsidó vic­cz és zsidó frivolitás, mint ezelőtt Börne és Heinenél, egyre alá­ássa a tiszteletet minden iránt, ami szent ; leront minden tekintélyt ; nevetségessé teszi népünk minden ideáljait ; becsmérli nagy embereinket — és sokan a mi műveltjeink közül együtt nevetnek vele, nem sejtve azt, hogy a zsidó csak a kereszténység iránti gyűlöletében és hogy mellette annál mélyebben nyúlhasson zsebeikbe, játsza nekik ezt a bohójátékot." A zsidó arrogantiát s gyűlöletet maguk a rabbinusok enunciatióival illustrálja szerző. Hamburger rabbinus szerint a talmudból csurog a humanitás leg-

Next