Magyar Sion 1888. (Uj sorozat 2. évfolyam)

I. Értekezések. - Kalocsa főmegyei papság irodalmi működése. Szöllősy Károlytól.

I. k. Értekezések. II. k. Püspöki körlevelek. III. k. Költe­mények. Életrajzát 1. Orsz. K. N. Naptár 1861. 356. 1. gr. Csilky Imre, biboros-érsek. Született 1672. október 28-án, meghalt 1732. aug. 28-án. Minthogy esztergomi ka­nonok is volt, irodalmi működését illetőleg már fölemlítet­tük. L. Uj M. Sion, 1886. 99. 1. Kiegészítésül: 1690-ben Bécsben egy alkalmi beszéde jelent meg. Csicsoky Imre, gr. Csekonics-családnál nevelő, született 1860. aug. 21-én Almáson, Bácsm. A theologiát Budapesten hallgatta s mint papnövendék kiváló irodalmi tevékenységet tüntetett fel. Önálló munkái: Scaramelli János Lelki Kalau­zából, a gyakori szent gyónás. 1879. Egy év Párisban, vagy az ész ellenmondásai. Regény. M. H. kanonok franczia ere­detije után. 1882. E regény először a Magyar Korona ha­sábjain jelent meg. Ugyanezen évben Kalocsay Gyula pap­növendéktársával «Emlékversek»-et irt a Bács-Almáson emelt kápolnának Csicsáky József által 1882. október hóban tör­tént felszentelése ünnepére. — Jeremiás siralmai. A Vulgáta nyomán, a héber egybevetésével. Budapest, 1885. Szinte forditás. Aesthetikai tanulmány. Alighieri Dante Divina Comediájának III. része az «Il Paradiso» felett. 1886. Le­nyomat «Bölcseleti Folyóirat» czimü Temesvárt megjelenő szakközlönyből. Draskovich György, biboros-érsek, 1. Esztergom főme­gyénél, Uj Magyar Sión 1886. 102. lapon. Meghalt 1887. január 31-én. Evetovich János, katymári káplán. Született Bács-Almáson, 1860. Már mint papnövendék több kisebb törté­neti értekezést irt. Ezek közül egy : «A Bogomilok Boszniá­ban» a «sz. Ágoston-Egylet « szemelvények czimü kiadvá­nyában névtelenül meg is jelent. Költeményei a M. Állam­ban, M. Koronában, Kalocsai Néplapban, Jézus Szive Hír­nökében és a Vasárnapi Lapokban jelentek meg; fordit francziából Chateaubriand, Falconnet, Rebaul, Laprade, né­metből Weber, Hensel Lujza, Uhland, Schiller, Görres, olasz­ból Petrarca, Dante, Manzoni, Milli, angolból Moore Tamás, Wordsworth, Hernans Felicia és spanyolból Lope de Vega

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék