Magyar Szemle, 1888-1889 (1. évfolyam, 1-54. szám)

1888-12-02 / 1. szám

MAGYAR SZEMLE BUDAPEST 1888 DECZEMBER 2. ELŐFIZETÉSI ÁRA SZERKESZTI 1 SZERKESZTŐSÉG EGÉSZ ÉVRE . . . ÉRT RUDNYÁNSZKY FÉL ÉVRE ... 3 FRT MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP (!­V KI. A ' ÉS KIADÓHIVATAL ^ • 1 BUDAPEST ZÖLDFA-UTCZA 31 LLŐ * . 1/ szm­aj ÁJÍTOSON-SÍRVA 2^ * KATHOLIKUS TÁRSADALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT ___ /— ^­ászlóberitás. íme átadom a Magyar Szemle első szá­mát az olvasó közönségnek. És egyenest a fötisztelendő katholikus papsághoz fordulok: támogassa, kisérj­e figyelemmel, ismerj­e meg a Magyar Szemlét, hogy nyugodtan és lel­kesen ajánlhassa. Mert e lap czélja nemes, e lap föladata nagy: a katholikus vallásos köz­szellemet akarj­a költögetni, éleszteni; a katholikus egyháziaknak és világiaknak kiván magvasabb, szórakoztató olvasmányt nyílí­tani. Esztendők óta folytonos kísérletek tör­téntek egy katholikus szépirodalmi újság­­megalapítására. Engem e kísérletek meddő­­sége nem riasztott vissza, mert tudom, ér­zem azt, hogy egy ily lapra ma égető szük­ség van. Szükséges a katholikus családok­nak oly lapot adni, mely a katholikus vallás magaslatán és a magyar irodalom színvona­lán álljon. Szükséges a katholikus irói te­hetségeknek oly lap, mely irányt mutasson, vezéreszmékkel világítson, a lappangó erő­ket, működésre serkentse, az újabb tehet­ségeket egy zászló alá gyűjtse s a magyar katholikus irodalomnak nemzeti jellemet, színt, életet igyekezzék adni. Nem kutatom, mi okozta eddig minden hasonló vállalkozás sikertelenségét, kudar­­c­át. Azt hiszem, egyszer a hozzá nem ér­tés, másszor a kora ellankadás, majd meg a szellemi készületlenség és a hivatottság hiánya sietteti egy-egy katholikus szép­irodalmi folyóirat megszűnését. Én, a Ma­gyar Szemle megindításakor számot vetet­tem magammal és költői lelkesedésem tiszta lángját, az irodalomért, vallásomért hővü­lő rajongásom egész erejét hozom a küzde­lembe és íme mindj­árt fogadom, hogy lobo­­gómat, ezt a zászlót, mely a magyar nem­zeti három szín egyik oldalán a magyar koronát, másik oldalán Magyarország patro­­nájának, Szűz Máriának képét viseli, a kezemből más ki nem csavarhatja, csak a halál. És a halál csupán a csatatéren érhet! Őseim templomokat építettek, egyházi alapítványokkal gyarapították a katholicziz­­must; őseim háborúkban harczoltak, szószé­ken tanítottak, püspöki trónon teljesítették hazafiúi és papi kötelességeiket: én, az egy­szerű, fakó poéta, a ki Isten kegyelméből lantot pengetek, megrendítem a húrt és tollamat ajánlom föl a szent ügynek. Oda­adom lelkem minden virágát, tudásom min­den csemetéjét, hitem, buzgóságom­ minden harmatát, meggyőződésem minden erejét*: hadd gyarapodjék a mennyei kert az én szerény áldozatom által! Senkit vallásáért meg nem támadok; de szeretem a magamét és legelsőnek tar­tom. A nemzetiségi szétválasztó harczok e korában, midőn minden nemzet­ külön áll, midőn a népek nemzetiségek színeivel fes­­tött korlátokat emelnek egymás közé, — hiszem és vallom, hogy egyedül a katholi­­czizmus van hivatva az emberiséget össze­tartani, a népeket egymással egybekapcsolni. A katholiczizmus a béke szivárványa a nemzetiségi viharok felhői fölött; a katholi­czizmus az emberiség naczionáléja. És ma, midőn a naturalizmus, a ma­terializmus a közéletben és az irodalomban egyre nagyobb, rombolásai egyre föltűnőb­­bek, százszorosan szükséges a vallásosság ápolása. Mert a vallás az eszményiség kul­tuszát terjeszti, s az emberiségnek földi vándorlásaiban legbiztosabb iránytűje az eszményiség. Az idealizmusban pedig a katholikus vallás édes testvére a költé­szetnek. Engem ily magasabb szempontok indí­tottak arra, hogy a Magyar Szemlében az irodalmat összekössem a katholikus val­lással. A­ Magyar Szemle tehát foglalkozni fog társadalmi és irodalmi kérdésekkel; felada­tait tűzi ki, hogy a katholikus vallásos köz­szellem kifejlesztését, megerősödését előse­gítse,­­ hogy a katholikus irodalom immár végképen szétzülleni kezdő, kiváló tehet­ségeit ismét egy zászló alatt lelkes, kitartó munkásságra ösztönözze, — és hogy szigo­rúan katholikus szellemű, erkölcsös, mulat­tató, nemesebb ízlésű, hasznos és változatos olvasmányaival minden katholikus egyházi férfiú és minden katholikus család házi­­barátja legyen.­­ Én a Magyar Szemlében fogom kiadni Szent-Istvánról, Szent-Lászlóról, Szt.­Imré­ről, Szent-Erzsébetről, Margitról, Alajosról, Ágostonról írt hosszabb-rövidebb költői mű­veimet ; a mellett oly élénk, élvezetes tar­talom fogja gazdagítani a lapot, hogy az minden igényt kielégíthet. Megnyertem a legjobb írókat, buzdítani fogom a fejlődő­ket; elbeszélések, humoros rajzok, költe­mények, vezéreszmék, társadalmi irányczik­­kek, ismeretterjesztő dolgozatok, csevegések, tárczák, az apróbb, heti érdekű közlemé­nyek halmazának kíséretében fogják szóra­koztatni az olvasót. A Magyar Szemle továbbá figyelemmel kíséri a nemzeti és vallási ügyeket, a társadalom**tarogalmait, az irodalom és a művészetek eseményeit, így látva mindazt, a­mi teendő vár egy rendeltetését igazi odaadással teljesítő katholikus társadalmi és irodalmi lapra: nem csüggedek, sőt inkább teljes bizalom­mal nézek a jövő elé. Fölemelem a zászlót; nem kételkedem abban, hogy a­ki a katholikus vallás és irodalom ügyét szívén viseli, velem tart. limn­ íjánszl, éj Gi­vla. Olvasóinkhoz! A Magyar Szemle első s egyszers­mind mutatvány­számát ajánljuk a t. katholikus közönség becses figyel­mébe. Előfizetési felhívás helyett mindjárt, kész lapot adunk, hogy ki ki láthassa, mire fizet elő? A Magyar Szemle katholikus tár­sadalmi és irodalmi folyóirat hetenkint egyszer jelen meg és pedig minden vasár­nap 12 oldalon csinos kiállításban. A Magyar Szemle közöl elbeszélése­ket, költeményeket, humoros rajzokat, egyházi, társadalmi, nevelésügyi, is­meretterjesztő és mulattató czikkeket. Gazdag rovataiban élénk képét adja a világ összes eseményeinek; a mel­lett kiváló gondot fordít a katholikus vallásos szellem fejlesztésére, és a kath. irodalom föllendülését igyek­szik pártatlan, részletes könyvismer­tetéseivel, bírálataival, irányczikkei­­vel és a tehetségesebb írók csopor­tosításával elősegíteni. Szóval a Magyar Szemle a katholikus egyházi férfiak és a katholikus családok irodalmi igényeit kívánja kielégíteni. A Magyar Szemle, az olvasni valók gazdag tárháza, úgy van beosztva, hogy minden más lapot pótolhat. A Magyar Szemle közöl minden héten érdekes talányokat és a megfejtők közt jutalomtárgyakat sorsol ki. A Magyar Szemle meglepetésül már újévre gyönyörű színes műmellékletet ad minden előfizetőnek ingyen. A Magyar Szemle pályázatokat hirdet szépirodalmi művekre. fi I -I I VKJ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék