Magyar Szó, 1938. október (12. évfolyam, 226-246. szám)

1938-10-13 / 231. szám

Hírek Sterkeutóség és kUdóhíTAl­­­tőcsonteáma 81 Szolgálatos gyógyszertárak ! Szerda: Gyalul, str. Calarasilor. Csütörtök: Stonescu, P. Reg Férd. Péntek: Izmáél, strada Calarasilor.­­ Szombat: Kővári, P. Reg. Férd. Vasárnap: Kővári, P. Reg Férd. Hétfő: Nagy, P. Const. Romanu. — Silováítiában a Mihluatalok­bag Berns arktope helyett Hlinda képe ké­rül. Pozsonyból jelentik: Dur­­osánszky szlovák helyettes mi­niszterelnök rendeletet adott ki, amely szerint Benes képét a közhivatalokból el kell lévői lá­tani és helyébe Him­ka Andris képe kerül, mellette ■ kereszt­tel. * Bicéi sür-ptrte, T­OCT( sütődéből — flamiba a Vtnek ellen. Wa­shingtonból jelentik: R­oos­­well elnök nyilatkozatában vázolja azokat az intézkedéseket, ame­lyek lehetetlenné teszik a jö­vőben, hogy az idegen kémek amerikai katonai titkák birto­­kába jussanak. Szoros együtt­működést létesítettek a politi­kai rendőrség, valamint a hadi­tengerészet körött, amely kizár minden kémkedést. Az elnök által elkészített tervezet szerint felvilágosítják a polgári lakos­ságot is a kémek működéséról s általában a legszélesebb fel­­világositó munkát kezdik meg a kémek veszélyes munkájának leküzdésére. — Értettem a tisztelt hölgy­­közönséget, hogy női fodrász­­szalonunkat október 1-től koz­metikával kibővítették. Szives pártfogást karnak a König test­vérek. — Strosif tabornon­ vasárnap Ko­máromban tartózkodott. Budapestről Jelentik: A­­8 órai Újság* mun­katársa Ó kon­áromban azt az értesítést szerezte, hogy Shrovy cseh miniszterelnök vasárnap ott járt. Sh­ovy hosszabb ideig tárgyalt a cseh bizottság kato­nai szakértőivel, Shrovy hétfőn utazott el Komáromból. A hírt hivatalos helyen még nem le­heten ellenőrizni. * 9 hum­dlic názid Biliuiss technika csodál I VVUmoi meló, mely SS sá­­óigiefénél 6O útadókkal fogyásét kevesebbet, rádió, mely a térkép skálájával recet­ia 80 assalékfcal fogyásét kevesebbet ilyen esők egye­­dél a világon a rádiók kirilye (In. géléin), a megányesebben, vagy nó­­táskákon hordható villamos sicb-ven UUátor. Kleárótogos képvislet a Kilyán Sándor villony­­ia rádiósee­­k 1**1 vállalatánál, Plaza 28. Telefon 8SC. Ugyanott bérbe kopkotó rádió, villámot toll­­ás ésítoli-ventillátor, porsetvó stb. 200 tejes kövi réületre csillát, gramofon, rádió stb, kopkotó. 1938 ok­tóba? 11 szerda Forgalomba került a CiclBörggstr közkedveltségnek örvendő őszi söre Poharanként! kimérés Unicum Plata Regele Ferdinand és Gergely Imre P. Mirasesti. Palackonként kapható kávéházakban, fűszer és csemege üzletekben Német tiszt a cseh „Nlaginot“ vonalról London. A Reuter távirati Iroda munkatársa bejárta a szu­­déta-területeket, amelyeket a német csapatok megszóltak. A német hadsereg mérnökkari tisztjeivel megtekintette a cseh „Maglod­-vonalat", amelyről többek között ezeket írja: " A cseh erődítményeket francia mérnökök és katonai szakértők vezetésével építették. Egy német mérnök őrnagy tár­saságában jártam be az erő­döket, amelyek nagyobbrészt a föld alatt vannak. A német liszt ezt mondta az erődökről: Most már nyílott könyv előttünk en­nek az erődrendszernek min­den titka. A cseh erődök különben másfél méter széles acélfalak­ból készültek és sira gápfegy­­verfészkek és tüzérségi állások vannak beépítve. Belülről csak a falakat lehet látni és a kes­keny folyókat, amelyeket a ka­zamatákhoz vezetnek, hol az ágyaki vannak felállítva. Bemutatta azután a német őrnagy az angol újságírónak a földalatti folyosókat, amelyen kisvasút szállítja a muníciót. Általában a cseh Maginot-vo­­nal is a föld alatt van, felette pedig drótakadályok sors sára a tank ellen készített árkok vannak. Erdélkeiek még — írja a Reuter Iroda munkatársa — az acélból készült gépfegyver­­fészkek és a legmodernebb fény­szóró felszerelések. Az arab felkelők már Palesztina háromnegyed részét elfoglalták Kairó. Annak ellenére, hogy a cenzúra szigorúsága miatt a lapok nem közölhetik teljes egészében jelentéseiket, kitű­nik, hogy Palesztinában arab nemzeti felkelés tört ki, amely már az ország háromnegyed részét elfoglalta. Most már csak Palesztina negyedrésze van angol ellenőrzés alatt. Az arabok 15000 főnyi szebéd­­csapattal rendelkeznek, de el­zárt csapatok segédszolgálatot teljesítenek, akiket támogat az a körülmény is, hogy az arab lakosság túlnyomó részben a felkelők mellé állott. Hír szer­int a felkelők ellen angol részről erőteljes rend­szabályokra készülnek. A nők kötelező katonai szolgálata Angliában London. Angliában a nem­­zetvédelmi minisztérium elha­tározta, hogy kötelező női há­lónás szolgálatot állít fel. Itt a szolgálat Auxiliary Territorial Service néven már meg is ala­kult és állományában kétezer tiszt, valamint huszonhárom­ezer katona szerepel. Angol rendszer szerint az állományt toborzás atján állítják össze és jelentkezetik minden 16 és 50 év közötti nő. Akiket alkalmas­nak találnak, azoknak négy évre azelő kötelezettséget kell aláíratok. Béke idején ezek a nők különleges tanfolyamokat látogatnak, amelyeknek az a céljuk, hogy háború idején kü­lönböző szolgálatokat ezekre a női katonákra lehessen bízni. A tizennyolc és negyvenhét év közötti asszonyokat gyarmati szolgálatra is ki lehet rendelni, míg a negyvenhét éven felüli nők azonban a városokban tel­jesítenek katonai szolgálatot, ahol laknak. A női katonai szolgálat ideje alatt gépkocsi­­vezetésre, irodai munkára, sza­kácsnői és pincérnői szolgálat elvégzésére oktatják ki a ka­­tonaasszonyokat. Angliában a női katonai szol­gálat bevezetését nagy lelke­sedéssel fogadták. A króniká­sok nem felejtették el felje­gyezni, hogy az első jelentke­zők között volt ez angol kor­mány egyik miniszterének fe­lesége is. A miniszter felesé­gét ebbe az osztályba osztotték be, ahol e gépkocsivezetés mesterségére leoltják a női ka­tonákat. * LEGJOBB | legtartósabb a MERCEDES Írógép. Bevezezhető :PERFECT* 7*1«­U Károly Író­­gépezetében, Str. Stefin cel Mire ?, Telefon 225, 3 pM|) MAGYAR SZÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék