Szabad Vajdaság, 1944. december (1. évfolyam, 1-2. szám)

1944-12-14 / 1. szám

SZABAD talál a fasizmusra - Szabadság a népnek! Tito . ..Békejobbot nyug­tunk minden becsü­letes embernek aki ma feéig velünk, együtt újjáépíteni rombadöntött országunkat“" A vajdasági4 Egységes f­a­t wBrnimmmMssísmmsmmmvmmsmimmmm&iam, ............mnwrrrn mmmmmma I. évfolyam 1. szám Movissáé, 1044 december 14 Ár© LO ,fillér POLITIKÁNK LÉNYEGE A NÉPEK TESTVÉRISÉGE A határtalan szeretet, amely­ orsá­­gunk iránt a deim­okratikus világban­­­­­ejlődött, nem erősödhetett volna mg, ha Jugoszlávia népei nem alkalmask arra, hogy az ország belső problém­a saját erejükből rendezzék, erős, m­eg­­dönthetetlen várat építve a jövő iite­­rnalista támadások ellen. Ebből a háborúból új Jugoszlávia Sí letett, az igazi népi demokrácia tors? 4% a népek barátságának országa, e­lie­tétben­­a régi Jugoszláviával, Jiz­í új Jugoszlávia megnyerte az összes e­­ladó, tehát fasisztaellenes országok­ .w. kenszenvét. Ez természetesen r­em tö­ténhetett volna meg, hogyha a h^si ha­r­cok nem hoztak volna magukkal snék írható belső átalakulást. Hozzá k­ell te azt is, hogy' jugoszláv nép féljél* ~\ -ezzel, a. .belwiCpi ! lith\ill dti'‘ ;■1h iV. :! 4£''§■% MW há^cojkl#* r -neite m - •' rokdnsf^é ióinult a?, őre Tág­jaj tetett a .demoxréj^pjjípfisíl M w. S3 JS. -Jugosn-ï^r?-- e­zt a tekintélyét. nagy­ pi e/e.iének, belső egységének és a Ifcafé­­bon való törhetetlen akaraterejének kö­szönheti. Természetes, hogy számos el $ő tényező is közreműködött: Szovjet- Oroszország, Anglia, Amerika valam­int a világ egész közvéleményének segít­sége, az Amerikában élő szlávok *­ifibir galma stb. Mindezek azonban nem lép­­hettek volna hatásosan közbe, ha nims az lépében törhetetlen akaratéri a megszállók elleni küzdelemre. Feltesszük a kérdést: miben rejlik -e a belső szilárdság és miben található a felkelés ereje? A belső szilárdság Jugoszlávia népű­­inek barátsága­ nyugszik, a harc egyen­­jogúságán, a hegemon­isták elleni hősös küzdelmen, mert ezek a hegemonistk vé­geredményben mindig idegen érdek­k szolgálatába szegődtek. A nemzeti ké­rések­ igazságos megoldására való tö­rekvés egyrészt törhetetlen akaratért kölcsönzött a megszállók elleni hm­­oz, másrészt igazolta, az egész világ előtt először az orosz októberi forrada­lom óta, hogy a mi időnkben is lehetsé­­ges a népek egyenjogúságát és testvér­cégét megteremteni egy ország határain belüli Lehetséges a nemzetek közelii baráti és testvéri viszony és egyedül a ' '■pék összefogásának politikájával le­het legyőzni a támadót és megalkot­i az e­­gy­ütt működést a szomszéd államot- 1 gt-A ufr­.-k testvériségének és egyes­­­jogússágának politikája Jugoszlávia ha­­t fain belül semmiesetre sem jelent tá­madó szándékot más nemzetekkel szem­ben, ellenkezőleg kihangsúlyozza a mi is nemzetekkel való önz­elen együttműk­ö­dé­st- a hódítók elleni küzdelemben. A világ tanúja lehetett annak, hogy Jugoszláviában valami egészen a­l kezdődik, hogy Jugoszlávia a belső kér­dések tökéletes megoldásának példaké­pe s hogy a meg­­állók elleni hősies küzdelemmel hogyan lhet megnyerni más államok rokonszernv­eit és megvaló­sítani a nemzetek közötti együttműkö­dést. Különösen hangsúlyozni kell, hogy a háború folyamán el kellett távolítani az útból mindazokat az intézményeket, vagy a kormányzásnak mindazon formái­k, amelyek a Jugoszlávia baráti népei­nek együttműködését akadályozták. A harcnak bizonyos szakaszaiban az állam­hatóságnak új formái születtek meg, a népi demokrácia új formái, a föderális parlament új keretei stb A népi testvériség és barátság ezen politikája Jugoszláviának olyan belső erőt kölcsönzött, amelyet senki sem tu­dott megtör­ni Ez a politika, éppen ti gr­áuijí iwegbecsu.' Wirei gon - sp­akístk fiég Jugosz­láviának az| a sggiretetd. és rangjoecantést, amely hasonlót !Szr#jgrófos2orszá$kivéte­llél egyetlen ország sem élvezett a tör­pekislemben. Ez a politika hozta meg Ju é^'^ávia népeinek az eddigi eredmé­­két, az eddigi győzelmeket éppen fg • az országban — a megszállók elle­­narcban, a Tödé, adóért és a demok­­-T^rdért való küzdelemben — mint a ^''földön az általános „hitlerellenes” , s&yrntkezésben. Ez a politika legyen a jőv&feet! is irányvonal, kormányrúd, a­­melyhez az ország összes népei sorsu­kat kötik, hogy megnyilvánuló tekin­télyt és rokonszenvet kimélyítsék, s or­szágunk helyzetét megerősítsék. Jugoszlávia helyes baráti politikájá­nak köszönheti, hogy a Balkánon ma nagy vonzerőt jelent mindazoknál, akik harcoltak a fasiszta hódítók véres poli­tikája ellen. Ezek Jugoszláviában nem­csak a Balkán legerősebb államát és a németek elleni hajó­­bástyáját látják, ha­nem a Balkán­ íjépítő hatalmát, az önzet­len segítőtársat a demokrácia és a béke felé vezető ötön. (Ez a helyzet a görö­göknél, de különösen az albánoknál.) De nemcsak azok az országok, amelyeket Hitler megszállott; azok is, amelyek csak átmenetileg állottak a német hódi­­tók uralma alatt és így ideiglenes segí­tőtársai voltak Hitlernek, ezeknek szé­les népi tömegei is azt az új államot látják Jugoszláviában, amelynek népei­­főrészben már kiharcolták jogaikat, te­hát a jövőben nemcsak hogy akadályo­zója nem lesz a fasizmus elleni külső és belső harcokban, ellenkezőleg segíti majd szabadságharcukat. Mindez vonat­kozik Olaszországra, a demokrata Ausz­triára, Romániára és elkerülhetetlenül­ Magyarországra is. Külön fejezet Bulgária, amely ugyan Hitler csendőrének szerepét játszotta Ju­goszláviában, az országban azonban Ma­gyatrákkor széles népi tömegek éles el­lenállást tanúsítottak a fasiszta politi­kával szemben. Bulgáriában éppen úgy, mint Jugoszlávia népeinél, kifejlődött az a törekvés, hogy együtt kell működni a vérrokon szerbekkel, horvátokkal. Ez a lerel­zés mindig olyankor nyilvánult ,■ mikor Bulgáriát és a többi dél -12.1 a TH-not közös külső veszély, fe­nyegeti Macedón „ .N­agyszerb és nagybolgár hadiá­gya volt és Ausztria valamint Németország minden­kor egymás ellen játszották ki a két baráti népet. Macedónia ebben a hábo­rúban elérte összes nemzeti jogait, ame­lyeket most már senki kétségbe nem von. A macedón kérdés rendezése nem­csak hogy nem sérti a szerbeket vagy a horvátok­at, hanem valójában mind az e­­v-vík, mind a másik nép baráti kapcsol­a­­lat ■ itt,, fVí»: ,-yik legfontosabb történelmi esemény a Balkán elrendeződése felé vezetet­tU*».,,,, Bulgária valamint Jugoszlávia népei­nek érdekei soha sem voltak azonosab­bak, mint ma. A mostani háborúnak ta­pasztalatai bizonyítják, hogy a jugo­szláv és bolgár reakciós klikkek politi­kájáért mindkét nép véres áldozatokat fizetett. Együtt kell haladniok, ha meg akarják őrizni nemzeti függetlenségü­ket és fejleszteni akarják a népi demo­kráciát, ha­­biztosítani kívánják kultu­rális és szociális fejlődésüket. A Jugo­szláv és bolgár testvériség ma ugyan­azokon az utakon­ ugyanazokkal az esz­közökkel valósul meg, mint ahogy a két nép barátsága megvalósult. Ez a testvé­riség a németek elleni harcban született meg és azt a bolgár katonák vérhulla­­tása épp úgy "megpecsételte, mint azok­nak a szerb katonáknak vére, akik a né­metek és a bolgár fasiszta gonosztevők ellen harcoltak. Bulgária ma a történel­mi fejlődésnek ugyanarra az útjára ál­lott, amelyet Jugoszlávia­­tgi március 27-én kezdeményezett. A nemzeti kérdésben elfoglalt helyes álláspont máris kedvező visszhangot te­rem­tett a demokrata olasz tömegeknél. Azok az olaszok, akik ma a nagyobbára szlovének által lakott területeinken él­nek, könnyen meggyőződhetnek arról, hogy itt több joguk van, mint magában Olaszországban, ahol a fasizmust mind­­ezideig nem likvidálták. Arról is meg­győződhetnek, hogy Jugoszláviában tisz­teletben tartják a kisebbségek jogait, kultúráját, becsületét, nem lesz részük semmiféle üldöztetésben, és hogy egyen­jogúak lesznek az ország többi polgá­raival. Nem véletlen tehát, hogy mi Tito marsal kezdeményezésére olasz egy­ségeket ,létesítettünk a felszabadító nép­hadseregben azokból a csapattestekből, amelyek az olasz összeomlás után meg­adták magukat. Ez teljesen megfelel a más népek megbecsüléséről vallott poli­tikai felfogásnak. Az sem véletlen, hogy Trieszt munkásosztálya és fiatalsága ha­tározatot hozott, amelyben követelték, hogy Isztriát Jugoszláviához csatolják és amelyben hangoztatják, hogy együtt akarnak harcolni a német elnyomók el­len egy jobb és igazságosabb rendért. Ez az eredménye a nemzetiségi kérdés­ben vallott helyes politikánknak Nem véletlen az sem, hogy egy év előtt Szlavóniában magyar zászlóaljat szerveztünk és hogy ez a lépés példa­ként szolgált arra, hogy hogyan kell a magyar nemzetiséggel bánni. Nem lehet minden magyar felelőssé tenni Horthy és Szálasi bűneiért. Nem lehet felelőssé ten­ni és nem is felelős! Fasiszta gonoszte­vők és hóhérok a szerbek és horvátok, a szlovének és crnagoracok között is vannak. Várjon Mihajlovics Drázsa cset­­nikjei, vagy Pavelics usztasái — akik ezer és ezer szerbet és horvátot megöl­tek —• jobbak-e a magyar nyilasker­si­­teseknél, akik ugyancsak ezer és ezer szerbet és horvátot öltek meg? Termé­szetes, hogy nem! A gonosztevőket, a­­kik kezüket, az ártatlan nép vérével be­­:mx'v''o/i J'v meg kol­.'hi:nt •*e tek mg nelkw arra, hogy milyen nemzetisé­gn­eit. És, el is nyerik büntetésüket. A nemze­tiségeket pedig be kell vonni a fasiz­mus elleni küzdelembe. Jugoszláviát az ő földjükké tenni, s életüket hozzá köt­ni minden tekintetben. Ezt­­ nem érhető el másként, csak úgy hogy egy ép jogú polgárok lesznek,­­hogyha tisztelében tartják nemzeti és kulturális jogaikat, ha gazdasági, jogi és minden más vo­natkozásban úgy járunk el velük, mint­ Jugoszlávia többi polgáraival. Mindaz ami a magyarokra vonatko­zik, az vonatkozik az albánokra is. Mi nem tehetünk úgy mint a régi Jugoszlá­via, amely az albánokat az állam elke­seredett ellenségeivé tette és megterem­tette lehetőségét az albán propagandá­nak, amivel azután a németek zsákmányá­vá lettek. A régi Jugoszlávia elvette az albán földművesek földjét, bezártta az­ al­bán nyelvű iskolákat és az összes albán kultúrintézményeket. Ezt nem­ tesszük, mert ez nem felel meg népi célkitűzése­inknek, amelyekért harcbaszállunk, sem az állam érdekeinek, sem a népfelszaba­­dító harc szellemének. Ilyen politikával új barátokat szer­zünk a nagyvilágban épp úgy, mint a szomszédos államokban. Biztosítjuk a bé­két határainkon, a jószomszédi­­viszonyt a körülöttünk élő nemzetekkel, amelyek­nek csak ilyen módon nyújthatunk se­gítséget, hogy kiszabaduljanak a fasiszta járom alól. Egészen más a­ helyzet a németekkel. A németek nálunk részesei voltak a hó­dító hadjáratnak. A megszállás előtt, az Ötödik hadoszlop különös szerepét ját­szották, nevezetesen valamennyien a hitleri Németország érdekében dolgoz­tak. A németeket érzelmi szálak nem kötötték­­a mi országunkhoz, a háború folyamán pedig ugyanazt a szerepet, ját­szották, mint a birodalomból idevezé­nyelt megszállók. A gyakorlatban is be­bizonyították, hogy országunkkal nincs

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék