Szabad Vajdaság, 1945. január (2. évfolyam, 1-23. szám)

1945-01-03 / 1. szám

A győzelem esztendő Az elmúlt év nagy győzelmek­ éve,­z új év a teljes győzelem, esztendeje. Múlt évben felszabadult egész sovjetoroszország, Románia, Bugá­ti Görögország, Belgium, FranJia­­■sság — és Olaszország, Hollandia, Möszlávia, Magyarország nagy ré­­­fix Az elkövetkező esztendő Európa : pernek teljes felszabadulás­át és a­mokrácia teljes győzelmét, hé­za­­gával. ...................“ Kell, hogy ez az év a győzelmi trendeje legyen minden vonalom Előszön a harctereken: északi, k­­a déli és nyugati fronton. Tarto­­znia kell a frontoknak s a falu­­s S. holtteste felett kezet nyújtanak ymosnak a szabadság szövetségem megpecsételik, azt, amiért harcol­­ki kis népek szabadságát, nagy nn­­k békességét. Azutámi győzelem kell hogy legyed 'non, a belországban is mindenütt a fasizmus teljes kiirtása, a nép és e, élet ■ellemégeinek 'kiküszöbölésé, c i 'érvényrejutása. Mert amigya mn­­nki otthon is nem küzdi le az el­­séget, addig, kétséges minden kithi győzelem.­­Végül a romok felett teljes győzde­n k­ll aratnia a segítés szellemén­k. Nem elég a győzelem, a romokok­­ kell jutni! A legázolt s most 4 mohból feltápászkodó népek nyu­j­­ainak segítő kezei egymásnak. De a fronton kell győznie a segítés szer­vének! De sok hányon, romon, éh­­vén,­­ nyomorúságon­­kell erőt venn­ünk, de sok nehézség felett kell Őznünk. Ebben az országban sok rom van ■—sok takarító kéz kell! — Ebben az országban sok éhes száj van, — sok kenyéradó kéz kell! — Sok az árva, v.szélfiagyott, a sebesült, a rokkant, a .korosodott. .Óriási front ez, nagy küz­delmek állnak előttünk de nagy győ­zelmek ígérete is vár ránk. Győzel­met ígér nekünk, ha vállaljuk, a mun­­■kik. segítés, adakozás, áldozat frontja­­ ! Az elkövetkező esztendő győzelme­iben pedig nagy része kell hogy le­gyen Vajdaságnak is. Fegyveres ke­­ryet adtunk s adunk is még. Itthoni ínségeinkkel, népünk közt bujkáló, sarló ellenségeinkkel is végleg le il számolnunk. A munka-fronton meg kell mutatnia Vajdaságnak, úgy képes nagy és dicső vállalkozá­­som, ha kell, f de főleg a segítés frontján kell egy győzelmet aratnia. Ezen a fron­­tn nn lehetünk a legerősebbek. Ezen ■fron (cm mi dilit hatjuk ki a legna­­x'obb és legerősebb hadsereget ebben a országban. Mutassuk meg ezen a Mn, mindazt az áldozatot, amit más vékek harcban, vérben adtak. Búza, 'dkoríca, élelem, meleg ruha, cipő, gyunyui álljanak glédába a bácskai pinti,­baranyai arcvonalon. Legyen \ a mb\ki­en vajdasági frontunk — és mi vajdaságiak aratjuk a­­ leg­­igyobb győzelmet/ tegyen m uj­d esztendő Vajdaság \gy­­yömörín­zett&cse­­h. Halál a fasizmusra - Szabadság a Révnek! TITO A NOKIJOZt „Ti vagytok a legnagyobb tömeg­szer­vezet, a legna­gyobb erő a front mögött, amely legtöbbet adhat, leg­többet segíthet." A vardasági Egységes Népfelszabadító Front napilapja 1» évfolyam 1. szánt Noviszád, szerda 1945 jan­uár 3 óra 25 fillér Kétmillió ember válságos helyzete a körb­izárt Budapesten Magyarország hiadat üzent Németországnál! — A debreceni kormány fegyverszünetet kért a szövetséges hala­­rti­aktól A Debrecenben megalakult ideiglenes magyar kormány — mint azt Moszkvából és Londonból érkező egybehangzó jelentések közölték —■ fontos közleményt adott ki, amelyben tudatja, hogy Magyarország hadat üzent Németországnak. Ugyanakkor azt is közli a magyar kormány ki­áltványa, hogy fegyverszünetet kér Szovjetoroszországtól és a szö­vetsé­­ges nemzetektől. A TASS iroda debreceni jelentés alapján ad hírt a magyar kor­mány nagyjelentőségű elhatározásáról. A döntés a magyar kormány leg­utóbbi minisztertanácsán esett, a kiadott hivatalos nyilatkozat ezeket mondja: " — Harcolni akarunk Szovjetoroszország és a szövetséges hatalmak oldalán mindaddig, amíg az egyesült nemzetek teljes győzelmet érnek el a fasiszta Németország ellen, mert csak ilyen győzelem biztosíthatja Ma­gyarország függetlenségét. Ugyanakkor az ideiglenes magyar kormány tudatja az ország népével, hogy a szovjet kormányhoz, valamint a szö­vetséges nemzetek kormányaihoz fordult fegyverszünet megkötésére. Ezt a jelentést kiegészíti egy moszkvai híradás, amely szerint" a Szovjet fővárosban várják a debreceni kormány kiküldötteit, akik­­­ három szövetséges hatalommal megkötendő fegyverszünet feltételeiről A felhívás felsorolja az összl harcoló német egységeket és magyar egységeket, közli, hogy december 25-ikén befejeződött a város végle­ges körülzárása, rámutat a város védőinek reménytelen helyzetére majd hat pontban közli, milyen fel­tételek mellett történhetik meg a város átadása A feltételek hat pontban összefoglalva a következők: 1. Az ellenállást azonnal be kell szüntetni. 2. Azonnal át kell engedni minden hadianyagot, át kell adni minden fegyvert, közlekedési esz­közt, a katonaság és a tisztek hadi­foglyoknak tekintetnek. 3. A­zovjet részről biztosítékot nyújtanak arra hogy a katonáknak nem les** ‘ . dásuk. A némitek v— a1 ^''i1 közkatonáik —A a Y valami­lyeni • '■ '.51 a'llamb katonák, számbavétel^ fásuk után azonnal otthonukba. A sebesü­tegeknek a Vörös hap segítséget nyújt, a 'fisz hatják kardjukat illető vérüket. A ma­yar nép végre rátalált önmagára A londoni magyar bizottság Káro­lyi Mihály elnökletével a következő határozatott hozta: Az Angliában működő magyar ta­nács lelkesedéssel üdvözli az ideigle­nes­ nemzeti magyar kormányt, amely az ideiglenes nemzetgyűlés kebelében alakult meg. Ilyen módon megkezdődött a magyar történelem legtragikusabb és legszégyenlete­sebb fejezete után a romok fölött az építő munka. Az a meggyőződésünk, hogy a magyar nép teljes erejével segíti az ideiglenes magyar kor­mányt programja végrehajtásában, mert ez a program, valóban előfel­tétele Magyarország demokratikus fejlődésének. Az angliai magyar ta­nács örömének és lelkesedésének ad kifejezést, hogy a magyar nép ráta­lált önmagára. Az ideiglenes kor­mány, amely a felszabadított terüle­tek magyar népének akaratából szü­letett meg, elhatározta, hogy mozgó­­dtja az ország katonai és anyagi lét­­esítőképességét a Németország elle­ni harcban. Rálépett tehát arra az egyedüli útra, amely országunk f­­elvezeti a szabadságszerető népét nagy családjába. Bizalommal remél­jük, hogy a független, demokratikus Magyarország, ha felszabadult a já­rom alól folytatja a harcot a győ­zelmes vörös hadsereg oldalán, és ezzel helyrehozza a múltból szárma­zó tévedéseit. Azt is reméljük, hogy ilyenformán sikerül majd biztosíta­ni nemzetünk job­b jövőjét Nagy­­britániával, Szovjetoroszországgal, az Egyesült Államokkal és szomszé­dainkkal való baráti egyetértésben. A külföldön élő magyaroknak ugyanígy egységesíteni kell erejü­ket, össze kell fogniük minél na­gyobb segítséget nyújtva a harcoló Magyarországnak, fel kell ajánla­­niuk képességeiket arra, hogy a kö­zös cél minél előbb elérhető legyen. Éljen a független, demokratikus Magyarország! Éljen a felszabadító vörös hadsereg! Éljen az egyesült nemzetek győzelme a náci Németor­szág fölött!— fejeződik be a kiált­vány. A Vörös hadsereg meg akarta kímélni Budapestet a tovább­­passzalásról és megadásra szólította fel a város védőit Miközben Magyarország külpolti­­kai helyzetében " or­­oszág­­hagy­­vezének felszabadulása ,a debrece­ni nemzetgyűlés megalakulása illet­ve az ideiglenes kormány döntő el­határozásai után — alapvető­­ válto­zás állott be, a Duna két partján Bu­dapestnél végleg bezárult a vas­­gyárű a magyar főváros körül és ott az események drámai gyorsasággal pengnek tovább. A németek min­den aláaknáztak — mondja a Krinaja Zvjizda helyszíni tudósítá­sa , azonbean nem tudják megaka­dályozni a­ szovje­t csapatok további olnyofö...fását. A város fölött vas- Attic gomolyog, a nemzetek felrobbantották a hidakat, több tör­ténelmi középület áll lángokban és az utcai harcok egyre heve­sebbek. Ilyen volt a város képe már abban a pillanatban, amikor a szov­jet had­vezetőség elhatározta, hogy a további pusztulás, a polgári lakos­ság veszteségeinek elkerülése céljá­ból megadásra szólítja német főparancsnokságát, Budapesti német védőit és azokat a magyar egysége­ket, amelyek a­ város védelmében még harcolnak. Tol'buhin és Mali­­novszki marsalok ’ aláírásával juttat­ták el ezt az utols­ 1 hívást a lán­goló, égő magyar­ba. A németek agy­a két orosz kik. Ezeket a feltételeket ió az oroszok Budapest védői ht­ros utcáit körülzáró állásgyű, amelyek a nyugati részen mé­­lyen benyúlnak a budai kerület­be sőt több kerületet magukba zárnak, egész napon át hangszórók harsogták a megadási felhívást, va­lamint azokat a technikai részlete­ket, amelyek mellett a szovjet fő­parancsnoksága két kiküldöttet is indított a védőrség főparancsnoksá­gához, hogy a választ átvegyék. De­cember 30-ikán , déli 12 órakor moszkvai időszámítás szerint, (közép­­európai idő szerint 10 órakor) :■■■ . jobboldali -Dunaparton, a Budáról Érd felé vezető útón indult el egyik szovjet kiküldött, autón inén.’ és szabályos fehér zászló jelezte kül­detését. A szovjettüzér­ség rhuködér.l ezen a szakaszon a jelzett időben szü­netelt, éppenugy mint­­ a könny­ű­­fegyverek tüze. A baloldali Duna­­parton... Budapest és vecsés közöt indult el a másik kiküldött, ugysz ebben az időpontban hasonló kör­vények között. " A ballodali, pesti Dunapar indult kiküldöttei a németes gépfegyver és igyutüzzel ,* úgyhogy életét vesztette dali, budai Dunaparton szovjetküldöt­t Buda­ négy kilométernyim jéges vonalat. " foparancsnokf'' le, hogy !-* filmet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék