Szabad Vajdaság, 1945. április (2. évfolyam, 74-96. szám)

1945-04-01 / 74. szám

Megnyíló iskolák Alig távolodott el a trónt a Vaj­daságtól, a felszabadult területeken a meginduló élet egyik legbiztatóbb jele az iskolák nyílása volt. Meg­nyílnak az iskolák kapui és az új­­ország új életére nevelődnek gyerme­keink. És mintha most az iskolapa­dok hívása erősebb volna, mint az­előtt: sorra jelentkeznek a tanulni­­vágyók, sorra nyitnak az iskolák. Hogy Vajdaság népe belekóstolt a szabadságba és demokráciába, an­nak egyik nagyszerű jele az, meny­nyire látja a népiskolák kulturális emelkedésének szükségét. Olyan el­­hagyott helyekről, ahol eddig nem is gondoltak talán rá, jönnek a de­­putációk, a kérvények népiskoláért. Olyan községek, ahol erről eddig szó sem volt, jelentkeznek s kérik a középiskolát. A szabadság és de­mokrácia nagyarányú iskolanyitás­sal kezdődik hazánkban. Hogy csak a magyar nyelvű középiskolákat em­lítsük: megnyílt a szerdai és petrov­­grádi főgimnázium, a szoboticai most nyílik. Megnyílt a topolyáci, kanizsai, kikindai algimnázium, raz­­ adat most van nyilában. Magyar­nyelvű tanítóképző nyitása is napi­­rendbe került már s hamarosan sorra jön annak megnyitása is. Vissza kell emlékeznünk a régi Jugoszláviára, hogy felismerjük az trjban az map. Három, mondvacsinált magyar főgimnáziumi tagozattal és­­egy algimnáziummal indult, a végén egy ellen név becs főgimnázium ma­radt, amiben s­yedül a magyar nyelv és iroda­lom folyt magyar nyelven. Szu­boti­án az egyelten ma­gyar tagozat egyetlen magyar­nyelvű tantárgyát tankönyv nélkül egy pár szánalmas jegyzetből ja­vulták a magyar diákok. A tankönyv elfogyott, a tanárokat leküldték Szerbiába. Ma három teljes főgim­názium mellett négy algimnázium nyílik meg, a tanítás nyelve telje­sen magyar, a magyar nyelvű taná­rokat mindenütt felkutatják és al­kalmazzák. Ennél beszédesebb, éke­­t ebben szóló bizonyság nem kell arra, hogy ez új Jugoszlávia. Kez­ért az iskolákért nem kellett évekig instanciázni, mint annak ide­jén. Nem kellett előbb jó helyre »voksolni«, hogy valami szánalmas ígéretet kapjunk sohanapjára. Be­csületesebb, jobbhiszemű iskolapoli­tikát el sem lehet képzelni. A mai iskolapolitika alapjában demokrati­kus, egyedül az anyagi feltételeket nézi: megfelelő számú tanuló, meg­felelő számú tanerő és megfelelő is­kolahelyiség. Ahol ez megvan, ott megnyílik az iskola, akármilyen nyelvről van szó. A mai iskolapoli­tika kiindulópontja egy­­egész szé­les, generózus demokrácia. Ennek nagy indulását láthatjuk a megnyitó iskolakapukon keresztül fó és be­csületes politikai iskolájuk volt azoknak, akik ennek az iskolapoliti­kának fektették le alapját. Ez a becsületes iskolapolitika azonban csak akkor tesz­ számunkra igazán hasznot hozó, ha a magyar népnek megnyitja szemét és ezek a meg­nyíló iskolák a magyarság po­litikai iskoláivá is válnak. Olyan iskolává, amelyber­ megtanulja a de­mokráciát, megtanulja megbecsülni, szeretni és védeni azt a széles de­mokráciát, amely ennek az ország­nak alapja. Jó volna, ha az iskolák nyílása a magyarokban az öntudat nyílása is volna, ha megnyílna sze­me arra az új országra és világra, amelyre felszabadult, arra a sza­badságra és demokráciára, amely­hez nekünk is kötnünk kell sorsun­kat. Ha ezeken a megnyitó iskola­­kapukon át a demokrácia nyitott ka­puit látná, amely a magyart is hívja s megmutatja, hogy hol a helye, hová kell állnia, mit kell védenie és szeretnie, mit kell harccal, munká­val, államttal építenie és erősíte­nie. Olyan iskolái nyílnak meg gyer­mekeink és népünk előtt a demok­ráciának, amelyben nagyon sok régi rosszat el kell felejteniük és nagyon sok új s igaz dolgot kell megtanul­­niok.1 k. 2s. HUSZ a fasizmusra - Szabadság a Rágnak ! Szerkesztőség és kiadóhivatal: NOVISZÁD. Füteska ul 50 Telefonok. Szerkesztőség . . . . 28—24 Titkárság 27—15 Kiadóhivatal .... 21—37 Nyomda...................... 20—58 a vajdasági Egységes Niepffel sasai»«* difn­e Front kiapilapja 11« évlalfam 74. szám Nádszád, vasárnap, 1945 április 1 óra 10 dinár A szovjet csapatok Nagykanizsá­nál Eltörték £z német vonalakat ■CörülzflíartfáKs a Sisi»ei olajforr««»** vidék­ét Kesarthely és fel$2€hl¡SLClusi — V4&n3£lcfof nrse«jái S 5 B-t Stoffák ellenségtől — Asz amerikai páncélos kiSielébe&c. 200 kilométernyire ír e­sköze SIfeit^A Berlini Uj, nagy szovjet győzelmekről számol be Sztálin marsal három napi­­parancsa. Rokoszovszki marsal seregtestei befejezték a Danzigi-öböl területének megtisztítását az ellenségtől és rohammal elfoglalták Danzig városát, a németek legfontosabb Balti-tengeri kikötőjét. Danzig felett lengyel zászló leng — hangsúlyozza a szovjet jelentés. A németek a Dan­zig körüli harcokban közel negyvenezer halottat vesztettek. Malinovszki marsal kötelékei a Dunától északra szintén támadásba lendültek. Ötven kilométert előtörve áttépték a Garant, m­ajd a Nyitra fo­lyót és elfoglalták Komáromot. A­ városnak a Dunától délre fekvő ré­szét ugyanennek a hadseregnek csapattestei már néhány nap előtt bir­­tokba vették. Komárom környékén Érsekújváron kívül 450 további hely­ség került az előnyomuló szovjet csapatok kezére. A dunántúli szakaszon két irányban is sikereket értek el Tolbuhin marsal kötelékei. Az Ausztria felé nyomuló csapattestek balszárnya dél­­felé kanyarodott és elfoglalta Keszthelyt és Zalaegerszeget. Most már mindössze három város van német kézen, magyar területen: a körül­zárt Sopron, Moson-Magyaróvár és délen Nagykanizsa. A nagykanizsai szakaszon a szovjet seregek — mint Sztálin marsal napiparancsa közölte, — bolgár csapatokkal együtt nagyszabású áttörést értek el. Több hely­ség elfoglalása után megközelítették a Balaton déli partján a lispei olaj­­forrásokat, az utolsó hajtóanyagforrást, amely még német kézen van. Magyarország területe minden jel szerint rövidesen teljesen? megtisztul a német-fasiszta csapatoktól A nyugati arc­vonalon tovább tart az angol és amerikai páncélosok előretörése.Nem tudni még, hol alakul ki német védelmi vonal s hogy lesz-e összefüggő arcvonal. Tegnap Montgommery tábornok páncéloskö­telékei elérték Münszter városát és Osnabrücköt. Északnyugat-Németor­­szág legfontosabb vasúti csomópontját veszélyeztetik. Ez az előretörés az egész holland partvidéket elvágással fenyegeti. A középső és déli szakaszon az amerikai jelentések még­ mindig tartózkodnak a helyne­vek közlésétől. Csak annyit jeleztek,hogy a harc a bajorországi Asch­­affenburgtól keletre folyik és hogy az amerikai páncélosok 200 kilomé­terre megközelítették Berlint. Heidelberg városát egyébként a hetedik amerikai hadsereg kötelékei elfoglalták. Szlovéniában, Karmuk területén meg­semmisítettünk egy hatvan németből a’M csoportot, két tehergépkocsi kigyulladt Zidani Moszt és Ljubljana között szin­tén levegőbe repült egy vonat, a vasúti vonal több helyen megszakadt. Légierőnk a nap folyamán a külön­böző harci szakaszokon 24 tehergépko­csit és hat szállítókocsit semmisített meg emberrel és hadianyaggal, azonkívül egy légelhárító üteget, több helységben ka­tonai célpontokat bombázott. A SZOVJET CSAPATOK a BALATON­­TÓT­ DÉLRE IS ÁTTÖRTÉK A NÉMET vonalakat Moszkvából jelentik. A­­ szovjet információs iroda közli az orosz ha­dijelentést: A második fehéroroszországi arc­­vonal csapatai felszámolva a danzigi német ellenállást március 30-ikán ro­hammal elfoglalták Gdanszk (Dan­zig) városát, a legfontosabb német kikötőbázist a Balti-tengeren. Dan­zig fölött a lengyel nemzeti állam zászlója leng. A Danzigért folyó harcokban az arcvonal kötelékei 16.000 német ka­tonát és tisztet fogtak­­el, a hadi­zsákmány a következő: 84 repülő­gép, 140 tank és motorizált üteg, 338 tábori ágyú, 570 aknavető, 139­ gépfegyver, 15 páncélosvonat, 43 tengeralattjáró, 36 vasúti mozdony 6675 vasúti kocsi, 151 hajó különbö­ző űrtartalommal és 214 fegyver­­raktár. Az ellenség ezekben a har­cokban 39.000 halottat vesztett Glogati területén ,és Brcsk­áiban folytatódott a körülzárt egységek felmorzsolása. második ukrajnai arcvonal köte­lékei támadásba mentek át, átlépték a Garam és Nyitra folyókat, áttör­ték az ellenséges állásokat a folyók jobbpartján 50 kilométert nyomultak előre és elfoglalták Komarno (Ko­márom), Novin­ Zamke (Érsekújvár), Sureny (Nagysurány), Pomiacsica és Vrbahle erős ellenséges támaszpon­tokat, valamint 450 helységet, köz­tük Nova Banja (Újbánya), Volko­­vcc, Lok, Kadelkut, Muzsla, Tokok­csanki, Marced­ovo, Jerskava, Nova Vas, Zsíren és Ivanka népes helysé­geket, valamint több vasútállomást. Ugyanakkor az arcvonal kötelékei a Duna jobbpartján előnyomulva har­minc helységet foglaltak el, köztük Nagybajcsot, Rábapatonát és Bar­­bácsot. Március 29-ikén ezen a frott­­szakaszon ezernél több ellenséget katonát és tisztet fogtunk el A harmadik ukrajnai arcvonal csa­patai folytatták tám­a­dótevékenysé­­güket, a Balatontól nyugatra elő­­nyomultak és 30 kilométert előtörve elfoglalták Zalaegerszeget és Keszt­helyt, valamint további 250 helysé­get. Ugyanakkor az arcvonal köte­lékei a bolgár csapatokkal .együtt...» Csapataink Szarajevó közelében elfoglaltak több ellenséges támaszpontot Ivan­ Szedlonál Köözel ezer fealettat­ vesztett az ellenség A Jugoszláv Hadsereg­­ vezérkarának hivatalos jelentése: A szerémségi fronton nem volt jelen­tősebb esemény. Kelet-Boszniában Brcskó területén folytatódnak a heves harcok. Az ellen­ség itt széles arcvonalszakaszon támad, erős tankosztagok támogatásával. Szarajevó területén csapataink kétna­pos harc után Makrától nyugatra elfog­laltak több ellenséges támaszpontot és elzárták az ellenség állásait. Crna Sti­­jenánál, Pala területén visszavertük az ellenség támadásait. Ivan­ Sedlo ellen intézett eredményte­len támadásaiban az ellenség az utóbbi napokon több mint 800 halottat vesztett. " Megsem­misítetünk egy ellenséges rak­tárt, hadianyaggal több tehergépkocsit és szekeret, azonkívül nagymennyiségű ha­dianyagot és fegyvert zsákmányoltunk. Buszovacsa—Zenica területén csapata­ink támadóha­dművelete folyamatban van. Visszavertünk néhány támadást, amely­­ivel az ellenség Goszpics felől megkísé­relte a nemrég elvesztett és általunk birtokba vett Ilkai hidat, öt kilométerre Goszpicstól, Bijalánál felrobbantani. Osztrosac területén kötelékeink ered­ménnyel verték vissza az ellenség tá­madásait. Az Osznjek—zagrebi vasútvonalon sza­badcsapataink levegőbe röpítettek egy páncélosvonatot, valamint egy tehervo­­natot.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék