Szabad Vajdaság, 1945. május (2. évfolyam, 97-120. szám)

1945-05-01 / 97. szám

Halál a fasizmusra - Szabadig a Mhmtfe I Szerkesztőség és kiadóhivatal: NOVISZÁD Futoska n­. M Telefonok s­zerkesztésés .... 38—24 Titkárság .... 37-15 Kiadóhivatal .... 31—37 'Jvomda .... 37—58 a vajdasági Népfelszabadító Front napilansa II. árfolyam 97. szám Noviszad, kezd. 1945 május 1­ára 10 dinár ! demokrata, federate Jugoszlávia népeihez a városok és falvak dolgozó népéhez MUNKÁSOK ÉS ALKALMAZOTTAK! - FÖLDMŰVESEK! * NÉPI ÉRTELMISÉG! A JUGOSZLÁV HADSEREG KATONÁI! FIATALOK! Az idei május elsejét a jugoszláv népek halálos ellenségének, a szlávság és az egész szabadságszerető emberiség legnagyobb ellenségének, a német fasizmusnak legyőzése jegyében ünnepel­jük. A dicsőséges Vörös Hadsereg Berlin utcáin harcol. Hitler Németországában, ahol otromba tervek születtek a világ felett való uralomról, találkoztak az angol-szovjet-amerikai szövetség seregei, hogy egyesült erővel végleg legázolják a fasiszta ször­nyeteget. Hősi Jugoszláv Hadseregünk most fejezi be sokat szenve­dett, dicső országunk felszabadítását. A demokrata, föderatív Jugoszlávia zászlói nemsokára ott lobognak Zagreb és Ljubljana fölött, katonáink szabadságot visznek a szlovén tengerpart, Isztria és Koruska népének. Hála népfelszabadító harcunk­­nagy demokratikus vívmányai­nak egyre jobban megszilárdul népeink morális­ politikai egysége az új Jugoszláviáért, a szabad s egyenjogú jugoszláv népek sza­bad hazájáért folyó harcban. Ez az egység egyre jobban kifeje­zésre jut az egységes népfelszabadító frontban, történelmünk leg­demokratikusabb, legnagyobb tömegű és legnemzetibb politikai szervezetében. Az egységes népfelszabadító frontban kifejezésre jutott a munkások, földművesek és a dolgozó értelmiség megdönt­hetetlen egysége, azoknak az egysége, akik a néphatóságok alap­ját képezik. A legszélesebb néprétegekre támaszkodva, a demo­­krata föderatív Jugoszlávia egységes kormánya és föderális egy­ségeink kormányai bátran hozzáláthattak azoknak az intézkedé­seknek végrehajtásához, amelyek az ellenség felett való végleges győzelem kivívásához és országunk háború utáni konszolidációjá­hoz — népeink haladó politikai és társadalmi törekvéseinek szel­lemében — szükségesek. " »Mindent a frontért, mindent a győzelemért!« — jelszava alatt népeink gigantikus erőfeszítéseket tesznek, hogy hadseregünket és népkormányunkat támogassák. A munkástömegeket elfogta az alkotó versengés és a filunkás-heroizmus lendülete. A szétrom­bolt országban népi tömegeink hősi erőfeszítéseivel megújhódik gazdasági és kulturális életünk. Dolgozó népünk tudásszomjasan lép a művelődés és fejlődés útjára. Hazánk felszabadulása nagy és biztos léptekkel halad előre. Népi államunk belső megerősödésével országunk nemzetközi helyzete is erősödik, tekintélye a világ szabadságszerető népei között növekszik. Az idei május elsejét Jugoszlávia népei legfőbb külpolitikai törekvéseinek megvalósítása jegyében ünnepük. Ez a megvalósult törekvés Jugoszláviának a Szovjet Szövetséggel kö­tött kölcsönös barátsági, segélynyújtási és háború utáni együttmű­ködési egyezménye. Ezt az egyezményt évtizedekig követelték népeink és népfelszabadító harcukkal ki is vívták, ledöntve min­den akadályt, amelyet mesterségesen a Szovjet Szövetség és Jugoszlávia baráti népei közé emeltek. Nagy angol és amerikai szövetségeseinkkel is kedvezően fejlődnek és erősödnek baráti kapcsolataink, éppen úgy, mint az összes szabadságszerető népek­kel, elsősorban a testvéri szláv népekkel, szomszédainkkal és fegyvertársainkkal. AZ ÚJ JUGOSZLÁVIA POLGÁRAI!­­ Népeink ebben az évben a dolgozók nagy­ seregszemléjét, az összes filkető erők mozgósításának és új fáradozásra való ösztö­kélésének napját MÁJUS ELSEJÉT a német fasizmus és csatlósai elleni győzelem jegyében várják, a belső újjászületés jegyében, a szabadságszerető népekkel való szoros barátság jegyében. NÉPI HARCOSOK, KATONÁK, ALTISZTEK, TISZTEK ÉS A JUGOSZLÁV HADSEREG POLITIKAI MUNKÁSAI! Előre a nagy hadvezér, a néphős, Tito marsal vezetésével, az utolsó ütközetben, hazánk felszabadulásáért! Ne hagyjátok, hogy egyetlen fasiszta gonosztevő kiszökjön országunkból! Tisztítsátok meg az országot a megszállóktól és a hazai árulóktól! Vigyétek szét mindenfelé a felszabadulás zászlaját, mindenfelé, ahol népetek még idegen járom alatt nyögnek. Kegyeletes dicsőség a harcosoknak, akik életüket áldozták jugoszláv hazánk szabadságáért, függetlenségéért és boldogabb jövőjéért! .JUGOSZLÁVIA NÉPEI! SZERBEK, HORVÁTOK, SZLOVÉ­NEK, MACEDÓNOK, CRNOGORACOK! Építsétek ki együttes, népi államotokat az egyenjogúság, test­vériség és egység szilárd és ledönthetetlen alapjain! Ezen az ala­­pon vívjátok ki együttes harcban a szabadságot és a független­séget. Ezen az alapon teremtettétek meg a fejlődés és boldogulás feltételeit a jugoszláv népek testvéri, föderatív közösségében küzdjetek kiméret nélkül minden ellen, ami benneteket a múltban szétválasztott és ami a jövőben az azonosvérű testvérek között ellentétnek lehet alapja. Tépjétek ki gyökerestől a nagyszerb és nagyhorvát sovinizmus maradványait, regionális szükkebliséget és szeparatizmust, amelyekből csak szabadságotok és függetlensége­tek ellenségeinek lenne haszna. A federatív Jugoszlávia­­ áttér haza, amely nélkül egyetlen népe sem lehet szabad. A nemzeti árulás elleni szüntelen harcban és szüntelenül küzdve a politikai és szociális reakció ellen, fejlesszétek tovább a nagy demokrata hagyományokat, amelyeket annyi véres harc után sikerült kivív­notok! MUNKÁSOK ÉS MUNKÁSNŐK! Ti a népi harcban mindig a szabadság és fejlődés élén állta­tok, rátok hullottak a hazánkat a szakadék szélére taszító reakció legcsípősebb ostorcsapásai. Legyetek most is az első sorokban, az őszinte demokráciáért, a népi állam kiépítéséért, a jugoszláv népek politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéséért folytatott harcban. Versenyezzetek a munka mezején fordúlt gazdasági éle­tünk megújításában, a munkás nép holnapjáért! Mutassátok meg­­milyen áldozatokra, milyen fáradozásokra álltok készen, ha­t ország felszabadításáról, hazánk, szabadságának és függetlenségé­nek biztosításáról és a munkcástömegek jobb jövőjének megterem­téséről van szó. A megszállók és­­Csatlósaik elleni harcban győz­tetek, mert szilárd szövetséget kötöttetek a földműves testvérei­tekkel, őrizzétek ezt a szövetséget, mint a szemetek világát, ne engedjétek, hogy a nép ellenségei éket verjenek soraitok közé. Szervezkedjetek a szakszervezetekben, rendezzetek munka­ver­senyt, emeljétek a termelési átlagot, hogy a győzelem az ellenség felett minél gyorsabb és biztosabb legyen. Segítsétek mindenben a népi hatóságokat a szabotálok és kártevők elleni küzdelemben!" éppen úgy, mint az üzérkedők, a nép vérének és verejtékének­üzérei ellen! Előre a harcba, a munkára népeink jobb jövőjéért, munkásosztály jobb, emberibb és kulturáltabb életéért. FÖLDMŰVESEK ÉS FÖLDMŰ­VESNÖK! Hatalmas áldozatokat hoztatok a megszállók és csatlósai­ elleni fegyveres harcban. A jugoszláv parasztság ezekben a vég­zetes esztendőkben a dicső ősök méltó utódjának bizonyult. A­ dicső ősöké, akik fegyverre keltek a betolakodó ellenség és a basáskodó földesurak ellen. Falvaink fiai alkotják a Jugoszláv­ Hadsereg legnagyobb tömegeit. A városi munkássággal szövet­kezve vívtátok ki ti, földművesek és földművesasszonyok a fa­siszta megszállók elleni felszabadító harc dicsőséges győzelmeit Nagy áldozatokkal kiharcoltátok azt, amire évszázadok óta vá­gyódtatok: földet és szabadságot. A föld termése azé lesz, aki a földet megműveli! Haladjatok továbbra is a munkásosztállyal és a népi értelmiséggel együtt, azon az útón, amely m­ondóha-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék