Szabad Vajdaság, 1945. június (2. évfolyam, 122-146. szám)

1945-06-01 / 122. szám

2. oldal Iszztoroszország népe a fols ztárs:s.it ért A »Tanjugy római tudósító­ja.-jelenti:­­ Rómába való visszaérkezése után,­­ Togliatti, a Kommunista Párt főtitkára.' nyilatkozott az »Unitá*-nak': ■— -Az újjászületés kezdetén vagyunk és jaj azoknak a politikusoknak, akik­­ meg akarják akadályozni a lelkek újjá-­­ alakulását­­ • -­­ Togliatti ezután kijelentette, hogy ez az újjáalakult lélek jelentkezik a pártok legőszintébb egységében és abban az­­ együttes célban, hogy a fasizmust meg-­­semmisítsék és igazi népi és demokratás rendszert teremtsenek. A jövő kormányáról beszélve, Tog­liatti azt mondta, hogy az új kormány-­­­ban bárki más is képviselheti a Kommu­nista Pártot helyette, de ő sem utasít­, hatná vissza a kormányban való részvé­telt akkor, ha a kormány elnöke a szo­cialista Néni lenne és őt személyében hívnák a kormányba. Végül kifejtette azt a nézetét, h­ogy Észak-Olaszországban a népfelszabadí­­tás minden pártja köztársasági érzelmű, különösen a genovai keresztény demo­kraták, akik minden alkalommal a köz­társaság mellett foglaltak állást. Észa­kon a keresztény demokrácia sokkal ha­ladóbb szellemű — mondja Togliatti ?— mint középen és délen. Maga a klérus és a katolikus munkásság is a köztársasági államformát kívánja. Háromszázezer jugoszláv állampolgárt várhatt vissza Né­metországb­ol A felszabadulás után azonnal megin­dult az akció németországi hadifoglyaink visszaszállítására, bár, ez a feladat igen nagy és nehéz. Mintegy 300.000 jugoszláv hadifogoly, sni­ennált és deportált van még Németor­szágban, Schleswig-Holsteinben 6.000, Kelet-Poroszországban 1000, Hannover­ben 29.000, Brandenburgban 25.000, Kö­zép- Németországban­­9.000, Weiztiarban 26.000, a Rajna-vidéken 39.000, Essenben 12.000, a Ruhr-vidéken és Szudéta­földön 37.000, Sziléziában 3.000, Bajorországban 55.000 és Ausztriában 98.000. Ezek a na­gyobb csoportok, kisebb csoportok még másutt is találhatók. A dachaui táborban, 3.660 jugoszláv van, ezek közül 2.065 a főtáborban, a többiek a környékbeli táborokban. A kórházban 590-en vannak, igen rossz ál­lapotban. A betegek csak­ 850 kalóriát kaptak naponként, ami teljes kimerülé­sükhöz vezetett és sokan meghaltak kö­zülük. A szövetségesek érkezése után az ellátás megjavult és sokuknak állapota is jobb már Az internáltak, deportáltak és hadifoglyok ellátása még mindig nem ,jó, mert a németek látják el őket még megmaradt készleteikből. Kosztjuk nem annyira minőségileg, mint mennyiségileg ,javult. A feljavulást az amerikai kétszer­­sült jelenti. Reggelire teát kapnak, cu-­j kör nélkül, ebédre egy liter levesfélét,­­ vacsorára kolbászt, vagy némi marga- ' h­rrt. ' A nehézségek dacára', néphatóságaink állandóan szorgalmazzák állampolgá­raink' visszatérését. Egy amerikai tábor­nok megígérte, hogy meggyorsítja inter­nált­ja­ink hazatérését, s egy másik ame­rikai tábornok felajánlotta, hogy gép­kocsiparkját rendelkezésünkre bocsátja május 29-től június 21-ig. Jugoszláviá­ban negyven gyűjtőállomást szerveztek, melyek gondoskodni fognak internált­­saink és hadifoglyaink egészségi állapo­tának feljavításáról. A SzuV­etszövetség és az USA feszt­si barátság mellett tüntetett az marasz imidzst A sun-Irak­eiSee­ orosz-amerikai intézet díszebédet rendezett a San­ Franciscóban időző szovjetorosz, ukrán és fehérorosz delegációk tiszteletére. Waren, Kalifor­nia kormányzója hangsúlyozta Kalifor­nia népének őszinte csodálatát Lenin­grád, Moszkva és Sztálingrád hősei iránt. Kijelentette, hogy a szovjet hősök tették lehetővé, hogy Amerika felkészül­­théssen a háborúra. Manuilski, Ukrajna külügyi népbiztosa, hatásos beszédében többek között a kö­vetkezőket mondta: A »Együtt dolgozunk az emberi kultúrá­ért, az általános haladásért, amely nem ismer határvonalakat; azért dolgozunk, hogy az emberi lángelme által feltalált gépek és eszközök ne a háborút és a pusztítást, hanem a békét, a mielőbbi új­­jáépítést, a háború nyomainak eltünteté­sét szolgálják és a népek színvonalának felemelését. . Oromikov­­ szovjet nagykövet, Kiszeljev repe orosz külügyi népbiztos beszédei után Cramin, az­ amerikai köztársasági párt képviselője támadta azokat a reak­ciós köröket, melyek akadályozzák Ame­rika és a Szovjetszövetség közötti ba­rátság megerősödését és a nemzetközi békeszervezet megalakítását. Olasz ursság nem Ma vissza gyarmatait Eden,brit külügyminiszter nyilatkozott az alsóházban a volt olasz gyarmatok­ról, melyek sorsáról — a külügyminisz­ter kijelentése szerint —­„ az Egyesült Nemzetek döntenek. A kérdést a konzervatív­ párt tagja, George Jeffies tette fel, aki érdeklődött az afrikai olasz gyarmatok és a föl­dk­ö­­zitengeri szigetek jövője­­ felől és meg­kérdezte Edent, hogy módjában áll-e biztosítani az alsóházat arról, hogy Olaszország nem fogja akadályozhatni többé a földközitengeri közlekedést.­­ Az Egyesült­ Nemzetek közötti meg­állapodás fog dönteni ebben a kérdésben ■— válaszolta Eden -, és világos, hogy Olaszországnak nincsen joga gyarmatait visszakövetelni. Egyébként ez olyan kér­dés —mondta a külügyminiszter —, mely szövetségesek közötti megállapo­dást kiván. Rifrwlift ÍfiülS<üldi A trieszti »Teatro Verdi« színház művészi együttese Ljubljanába uta­zott, ahol pár napig vendégszerepel. A felszabadulás után ez lesz az első hangverseny Szlovénia székvárosában. A Reuter iroda jelenti, hogy Himm­ler holtteste még mindig abban a löhnenburgi villában fekszik, ahol ön­­gyilkosságot követett el. Egy tábori lelkész kijelentette, hogy a keresztény hit kigúnyolása volna, ha keresztény­­temetést adnának a hitehagyottnak, aki ellensége volt a vallásnak és sok­ezer lelket rontott meg példáját ritki­­árlak­asságával. \ V~ • \ A csehszlovák információs miniszter nyilatkozatot adott, amely szerint a szovjet mintára dolgozó művészeteket állami felügyelet alá helyezik. A magyar honvédelmi miniszter rendelete szerint a­ napokban megszün­tették a légvédelmi, készültséget egész Magyarország területén. Párizsból érkezett jelentése szerint a hetedik amerikai hadsereg fogságba ejtette Hitler titkárnőjét, Schroden Krisztinát. A magyar belügyminiszter rendeletet adott ki a zár alá helyezett rádiókészü­lékek visszaadására. n*set. ^ # VRJORSM Jugoszlávia és Albánia felzerelésének­ pozitív hatása lesz a balkáni konszolidálására Cryn­asz miniszter nyilatkozata a viszony kilak­ulásáról Tiranából jelentik: Gyilasz Milován, a jugoszláv szövetségi kormány minisz­tere nyilatkozatot adott a Baskimi című albán lap m­unkatársának és többek kö­zött ezeket mondotta: 'v.- A demokrata, föderatív. Jugoszlávia "szilárd meggyőződése hogy a mai albán kormány, amely a népfelszabadító har­cokban született, törvényes képviselője az albán népnek és hogy Jugoszlávia ezzel a lépéssel, segítheti Albániát ab­ban, hogy viszonyát a nagy szövetsé­gesekkel rendezze. A mai Jugoszlávia azt kívánja, hogy legközelebbi szom­szédja és hűséges társa a harcban mi­nél előbb szilárdítsa­ meg helyzetét. Ju­goszláviának a mai Albániával szemben nincs más­ kívánsága, csak az, hogy­ Al­bánia valóban független állam legyen. Remélem, hogy a két ország közötti diplomáciai viszony jó hatással lesz gaz­dasági és kulturális kapcsolataink ala­kulására is. Az összeköttetés a két or­szág között ezen a téren már a hámorú alatt megindult­ és a továbbiakban csak kiszélesedhet. A diplomáciai viszony helyreállításának az egész Balkán szem­pontjából pozitív jelentősége lesz, ugyan­csak jó hatással lesz az összes fennálló­­ problémák rendezése szempontjából. A TANIL’G jelenti San Franciscóból. Az Egyesült Nemzetek világértekezletén, San franci­sc­óban katonai bizottságot lé­tesítettek, mint a világbiztonság szerve­zetét. Ennek a szervezetnek katonai erő is rendelkezésére áll­ a támadók elleni akcióhoz. A katonai bizottság segíteni fogja a biztonsági tanácsot minden kérdésben, amely a nemzetközi békét és biztonságot illeti, ugyanakkor parancsnokolni fog azon erők felett, amelyeket a biztonsági tanács a rendelkezésére bocsát. Ennek a bizottságnak hatáskörébe tartozik ezen­kívül minden felfegyverzési és lefegy­verzési kérdés. Ebbe a bizottságba mind az öt nagyhatalom katonai­ delegátust jelöl. Amelyik állam képviselve van a katonai bizottságban, annak kormánya segíti a szükségekhez képest a bizottság munkáját. Az Egyesült­­Nemzetek tárgyalásából a katonai kérdésekben most érkeztek az első jelentések. A katonai főbizottság ezek szerint katonai zónákra osztotta a világot. Ezekben a zónákban egy-egy ál­lamban csapatokat tartanak készenlét­ben, amelyek szükség esetén az Egye­sült Nemzetek biztonsági tanácsának ren­delkezésére állanak. A nagyhatalmak­ ka­tonai szakértői hír szerint felhagytak azzal a tervvel, hogy külön nemzetközi légierőt szerveznek. Illetékes helyen rámutatnak arra, hogy az új biztonsági világszervezet abban is lényegesen különbözik a népszövetségtől, hogy annak semmilyen katonai tanácsa nem volt és nem is alkalmazhatott fegy­veres erőt egy támadó állam ellen. ■mi m* m m -um, ni­ -m. W.i-wr» -m Áfa­­nth -hitt, -üfti., -im -­fm­ |z Elyssalt nentzsfe'i csatinai tanácsa Segperes erőt is alkalmazhat a iillian­t állam ellen 1945 június 1 Visszatérnek Romániába a csángó magyarok Pártonkívü­l értekezlet foglalko­zott Magyarországon a­ svábok, a csángók és székelyek ügyével. Rá­kosi Mátyás, Szakasits Árpád, Ko­vács Imre, Tildy Zoltán és Teleki Géza vettek részt az értekezleten. Megállapították, hogy a magyaror­szági németség fasiszta elemeivel szemben való eljárásnál a demokra­tikus Magyarország nem követ náci­­módszereket. A svábságot nem egye­temlegesen­ vonja felelősségre, de szigorú álláspontja az, hogy a svá­bok közül senki se kerülje el a bün­tetését, ha vétett a magyar demo­krácia ellen.­­A magyarországi svábságnak az a kis rétege, amely az elmúlt években kiállt a magyar­ság mellett , az értekezlet határo­zata szerint nem esik­ egy elbírá­lás alá azokkal, akik elárulták az országot és ma is idegen érdekeket akarnak szolgálni. A fasiszta svábok birtokait mindenütt elkobozzák, ahogy azt a földreformtörvény is el­rendeli.« Külön foglalkozott az értekezlet a szomorú sorsú csángók és székelyek problémájával. A magyar fasiszták, a leglelkiismeretlenebb módon, meg­gondolatlan kalandba kényszerítet­­ték a magyarságukat román földön is megőrző csángókat és székelye­ket. Jó propagandának látszott a csángók összeterelése, ősi hazájuk­ból való el­hozatala. De a magyar fa­siszták egy pillanatig sem gondoltak arra, hogy az ősi földjükről elszakí­tott székelyek sorsát biztosítsák. Nem az Esterházyak, nem a Feste­­tichek sokszázezer holdas birtokaira telepítették őket, hanem idegen földre, a magyar fasizmus által or­vul megtámadott Jugoszlávia föld­jére hozták a szerencsétleneket. Ar­ra a földre, melyet még a magyar fasiszták »nagy barátja«, Németor­szág sem adott át, sohasem végleges zsákmányai, hanem, mint mézesmad­zagot tartotta orruk előtt- és ezzel, vagy ezzel is, még több véráldozat­ra, a magyar nép még nagyobb ki­használására serkentette őket A csángók kedvüket vesztetten­­ haza akarnak menni Romániába. A pártközi értekezlet foglalkozott ez­zel a kívánsággal is és azt javasolta, kezdeményezzen a magyar kormány ebben az irányban tárgyalásokat Ro­máni­ával. • Kárpótolja-e a demokrata Ma­gyarország a fasiszta Magyaror­szág e játékszerül használt sokez­res magyar tömegeit , nem tudjuk Azt azonban tudjuk, olyan világ még egyszer nem lehet, melyben politi­kai célokért feláldozhatják sokezer munkáscsalád életét és boldogságát Knut H­áruson fogságban Ősléből jelentik: Knut Hamsunt, a 83 éves Kobel-díjas norvég írót saját villá­jában letartóztatták és jelenleg a szabad norvég rendőrség foglya. A neves író mint ismeretes, lelkes támogatója volt a hitleri imperialista háborúnak és ugyan­csak támogatta a német megszállókat Norvégia okkupálása idején. Nyolcvan­ötéves korában most mint háborús bá­nos kerül majd a népbíróság elé, hogy felel­jen a nép szabadsága ellen elkövetett bűnökért. Knut Hamsun már az első vi­lágháború idején is nagy németbarát volt; a háború alatt beutazta Németor­szágot és dicsőítette Vilmos császár im­­miatista­­politikákat.

Next