Magyar Szó, 1946. december (3. évfolyam, 286-310. szám)

1946-12-01 / 286. szám

cananannBHnBBi A Vajdasági Magyar Kul­urszövetség írástud­ási versenye 9 HallarszBeetsEfl díjakat tőz ki a varsenyzők jutalmazására A Vajdasági Magyar Kulturszö­­vetség, hogy a magyar tömegek kö­­zött is lappangóan, teljesen soha be nem valottan létező és eléggé ter­­jedelmes analfabétizmus megszünte­tésének mozgalmát előrevigye, ver­­senyt indít egyrészről az összes vaj­dasági magyar kulturegyesületek, másrészről a magyar kulturmunká­­sok, tanerők, oktatók, stb. között A sokat hirdetett és a letűnt ma­gyar nagyurak részéről pökhendien annyiszor hangoztatott kultúrfölény ellenére Horthy-korszak hivatalos kimutatása szerint egymillió magyar analfabéta túrta Magyarországon a földet és verejtékezett az Üzemek­­ben a feudalizmus nagyobb dicső­ségére és hasznára. Ezeket a tudat­­lan tömegeket aztán az orránál fog­­va vezethette a grófok mindenféle kormánya, így ezen tömegek felől nem fenyegette őket az a veszély, hogy a soraikban osztogatott sza­badságharcos röpiratokat, újságokat elolvassák és öntudatra ébredve fel­­keljenek ellenük. A vajdasági magyarság soraiban szintén mindig elég széles réteg volt analfabéta. A régi népellenes Jugo­szláviában ez az állapot nem javul­­hatott, az analfabéta tömegeket job­­ban tudta nyúzni a magyar birto­kos és a hivatalokban jobban be­­csaphatta a nagyszerb politikát űző bürokrata. A megszállás ideje pe­dig kulturáális téren éppen olyan rombolóan népellenes volt mint min­­den más téren. A régi rendszereknek ezeknek a maradványaival akár a kultúra terén is leszámolni a mi hazánk, a de­mokratikus Jugoszlávia, amikor or­­szágos mozgalommá fejlesztette az analfabétizmus elleni küzdelmet és minden építeni akaró nép értelmet, írni-olvasni tudó rétegének erkölcsi kötelességévé tette, hogy saját népe írástudatlanságával a lehető legrövi­­debb idő alatt leszámoljon. Minden nép Írástudó­ a maguk analfabétáit t­r­itsák betűvetésre. Ez a jelszó kulturális munkánk alaptétele! Ez a le­gfontosabb kultúrtevékenységünk r­ájelölése, s ezen átl minden Ju­­goszláviában élő nép felemelkedése. Aki élni akar, az tudatlant, betűve­tésre világtalant, olvasásra vakot nem tűrhet maga közelében. Ak szereti népét, nem bújhat ki a köte­­lesség alól, hogy valamit tegyen a népe szegényrétegében megbúvói írástudatlanság megszüntetésére. A vajdasági magyar tömegekben is nem egynéhány hang hallatszott akkor, amikor a telepesek jöttek, lerongyolódva a sokat harcolt sze­gény vidékekről, onnan, ahol sosem volt iskola, vagy ha volt, felégették a megszállók, hogyan fognak ezek a műveletlenek a mi művelt Vajda­­ságunkban élni. De a telepesek szé­­gyenkezés nélkül eleget tesznek a népi kormányzat felhívásának, hogy tanuljanak írni-olvasni. Szinte hi­­ánytalanul eleget tesznek, ahogy eleget tettek a fegyverbe hívásnak is mig a műveltséget nagyra tartó vajdasági népek s különösen a ma­gyarok, szépen menedéket nyujta­­nak­­ az írástudatlanoknak, szégyenj­ük őket a tanfolyamokra invitálni, elrejtik őket a tanulás elől. A kulturfölény pedig nem a tu­­datlanság eltakarásában van, nem az írástudatlanok rejtegetésében áll, hanem a tanulni vágyás határtalan­ságában, a tanulási lehetőség min­denkire kiterjedő lehetőségében. Ezt kell tudnunk és eszerint kell csele­­kedn­nk. A vajdasági magyar nép nagy egészében igenis eléggé mű­­veit. Ahhoz képest, hogy a grófok uralma, s a régi népellenes Jugo­­szlávia mit engedélyezett neki a művelődésből, mondhatjuk elég szé­pen kivette részét a műveltségből De a legszegényebb magyarság so­raiban még nagyon nagy az analfa­bétizmus és akadályozza a politika népi öntudatosodást. Ezért kell min­­denképpen az általában színvonalas de a magyar széprétegek között nem egészen megosztott műveltséget megosztani a legszerencsétlenebbek­kel: az analfabétákkal is. Most először nyílt alkalom az ál­talános és egyöntetű alapműveltség megszervezésére minden vajdasági magyarnak. Most anyanyelvén ta­­nulhat meg írni-olvasni az az ember is, aki a régi Jugoszláviában ciril betűkkel tudott csak magyar szó. A Vajdasági Magyar Kultur-,­szövetség a kebelében működő egyesületeket az Írástudatlanok oktatása terén kifejtendő versen­gésre hívja fel. A verseny feltételei: Melyik kulturegyesület szerve­zi meg legszélesebben és legcél­ravezetőbben az Írástudás! ver­senyt. Melyik indítja a legtöbb tanfolyamot, melyik szervezi meg legjobban az egyéni akta­A Kulturszövetség felhívja a magyar kulturmunkásokat, tan­erőket oktatókat és minden jó­­szándékú írni-olvasni tudó ma­gyart, hogy vegyen részt a ma­gyar írástudatlanok oktatására indított egyéni versenyben. A verseny feltételei: a) Ki ki tínja fel és tanítja meg egyénőr­kénti oktatásban a legtöbb analfabétát. A legered­ményesebb egyéni oktatót a Kul­turszövetség 3.000 dinár jutalom A Magyar Kulturszövetség minden új Írástudónak megkül­di ajándékképen Gorkij: így ta­nultam én c. elbeszélés füzetét. A Kulturszövetség a ,,Magyar Szó“, a „7 Nap“ és a „HÍD“ szer­kesztőségével karöltve 100 tan ajándékba küldését ajánlja fel az uj írástudóknak. A meginduló irá'studási verseny uj írástudói vakat imi, aki szerb szövegeket ma­golt be, de nem értette, s a szó ko­­moly értelmében, ha más nép betűi­­vel tudott is írni, a maga nyelvén analfabéta volt. Tüntessük el a múltnak minden ilyen nyomát, tanítsuk meg írástu­­datlan atyánkfiait a betűvetésre. Mást, melyik ér el számbelileg legnagyobb eredményt. Az egyesületi verseny félévig tart, s a Kulturszövetség a leg­eredményesebb egyesületet egy 10 kötetes könyvtárral jutalmaz­za. Ebbe a versenybe minden ma­gyar kulturegyesü­letnek be kell kapcsolódnia, falusi és városi kulturegyesületnek egyaránt, mai tünteti ki. A második leg­eredményesebbet 1.500 dináros jutalommal. b) Ki szervezi a legnagyobb tanfolyamot és tanít meg leg­több írástudatlant ezen a tanfo­lyamon. A legeredményesebb tanfolyamszervezőnek és oktató­nak a Kulturszövetség 3.000 di­nár jutalmat tűz ki. A második legeredményesebbnek pedig 1.500 dináros jutalmat, a jelentkezés sorrendjében szá­zan tetszésük szerint vagy a „Magyar Szót“ kapnák negyed­évi,­­vagy a „7 NAP“-ot félévi, vagy a „HÍD“-at egész évi idő­tartamra teljesen ingyenesen. Az irástudatlanság megszün­tetése népünk iránti kötelesség! FEL AZ IRÁSTUDÁSI VERSENYRE! A KULTUREGYESÜLETEK VERSENYE: I. EGYÉNI OKTATÓK VERSENYE: III. AZ ÚJ ÍRÁSTUDÓKRÓL VALÓ GONDOSKODÁS NOVISZÁD, VASÁRNAP 1946. DECEMBER 1. A Vadsági Magyar Kultúrszövetség évi rendes közgyűlése Noviszádon 1946 december 15-én A vajdasági Magyar Kulturszövetség december hó 15-ikén tartja évi rendes közgyűlését Noviszádon. Ez Szövetségünk első közgyűlése a megalakulás óta. Egy év mun­­kájáról ad benne számot és egy évre készít munkatervet A Kultur­­szövetség egy év alatt több, mint hatvan egyesületet szervezett be, te­hát közgyűlése az egész vajdasági magyarság számára óriási jelentősé­gű. A közgyűlésen a szerb népkormány és a közoktatásügyi minisz­térium, Vajdaság főbizottságának elnöksége és közoktatásügyi osztá­lya, a Jugoszláv-Szovjet Művelődési Társaság és a vajdasági testvérné­pek kultúrintézményeinek képviselői is résztvesznek. A közgyűlésre a Szövetség alapszabályai értelmében minden Ma­gyar Kultúregyesület két tagját küldi ki, akik közül egyik az egyesü­let titkára. A közgyűlés tagjai a Kulturszövetség Tanácsának tagjai is. Ezenkívül részt vehet rajta a közgyűlésen tanácsadói joggal bárki, aki a vajdasági magyarság művelődési kérdéseit szívén viseli. A közgyűlés napirendjén az ünnepi részen kívül a következők sze­repelnek: Titkári jelentés. Jelentés az írástudatlanságról, a műkedvelésről, a népegyetemek­­ről, a könyvtárakról. HID könyvkiadóvállalat jelentése. Pénztári jelentés és költségvetés. Indítványok. A Szövetség titkársága a tag­egyesületeket külön O.D.­lüan ér­tesíti a közgyűlés előkészítési feladatairól. A közgyűlés helyét és kez­detének közelebbi időpontját a sajtó útján közöljük. Szubotica—Noviszád, 1946 XII. 1. A VAJDASÁGI MAGYAR KULTURSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE POSTAFTVA PLACE!** HALÁL A FASIZMUSRA — SZABADSÁG A NÉPIÜL­­ARA 2 DINAR K­. ÉVFOLYAM 286. SZÁM. Králjevo­ környéki hősi halottak hátra­mar­adottainak küldöttsége Tito marsainál Erőnk a munkás, paraszt és potor értben és népállamfő iránti Ketritisian tépi Tito marsal fogadta a Kraljevó környéki fasiszta áldozatok és el­esett partizán harcosok hozzátarto­zóinak küldöttségét, akik emlékmű­vet akarnak állítani az elesettek­nek. Tito marsal a szívélyes üdvöz­lést megköszönve megjegyezte: — Sokan adták az életüket, de­ nem hiába, mert az elvetett mag termékeny talajra hullott. A kiküldöttek megemlékeztek a bombázások által elpusztított üze-­­mekről vidékükön és arról, hogy' emiatt kisebb a munkalehetőség." Tito marsal így válaszolt: — Gondom lesz erre. Megbeszél­jük az iparügyi miniszterrel. Arra törekszünk, hogy ott teremtsünk ipari üzemeket, ahol van munka­erő. Mikorra érjük ezt el, ezt nem ígérhetem biztosan, de megígérhe­tem, hogy meglesz. Nem kell so­káig várnotok. Mi gyorsan döntünk és gyorsan megvalósítjuk, amit aka­runk. ígérem, hogy kívánságotokat teljesíteni fogjuk. Fiaitok és fivé­reitek nagyszerűen tartották magu­kat. A králjevói zászlóalj valóban egyike volt a legjobbaknak, úgy hogy erre büszkék lehettek. — Kevesen maradtak azok közül, akik akkor velünk indultak. De váj­jon mi lett volna, ha nem indulunk el, ha nem harcolunk, ha nem ve­szünk fegyvert a kezünkbe? Mi lenne ma az országból? Országunk csak egy gyarmat volna és ki tud­ja, hányan élnének közülünk, így is borzalmas volt, úgy még borzalma­sabb lett volna. Nálunk, a mi hábo­rúnkban, az áldozatok egyötöde sem hullott el a harcmezőn, sokkal több esett el a polgári lakosság so­raiból. Sokkal többen estek el anél­kül, hogy harcoltak volna, mint a harcban. A harcban nehéz volt, de kevesebb volt az áldozat is. A delegátusok beszéltek vidékük élelmezési és ruházkodási nehézsé­geiről is. Tito marsal így felelt: — Nincs elég kenyér nálatok, de éhezni azért senki sem fog. Rendel­tünk valamennyi búzát és kukoricát külföldről erre az évre és nem kell félni, hogy a nép éhezni fog. Ná­lunk már megvan szervezve az el­osztás, vagyis az, hogy elveszik, ahol van és oda küldik, ahol nincs. Igyekszünk átvészelni ezt az eszten­dőt, talán csak nem lesz minden év­ben szárazság. A kiküldöttek között volt kettő, akiket a németek annak idején ki­végzésre vezettek, de csodálatos­­képpen megmenekültek. Ezek elmon­dották élményeiket és azt is, hogy nemcsak a németek vezették el az embereket, hanem a Lyotics-párt tagjai is. Tito megjegyezte: — Most fizetnek érte. — Kevés mindaz, amit fizetnek, azokért a gonosztettekért, amiket elkövettek — jegyezte meg egy anya a delegátusok soraiból. Tito marsal így válaszolt: — Sajnos, több nem áll hatal­munkban. Akik visszakerülnek hoz­zánk, megfizetnek. A többit ott Nürnbergben szélnek engedik. — Különben sem bosszúról, vér­­szomjúságról van szó. Bennünket köt az elesett hőseinknek tett fo­gadalom. Az áldemokraták még Göringért is sírnak. Ha mindazt át­­szenvedtük volna, amit mi átéltünk, nem ajándékoznák senkinek oda az életét. Részünkről súlyos igazság­talanság volna, ha másképen jár­nánk el, mint ahogyan tettük. Arra a kérésre, látogasson el Tito marsal Vkraljevóra, legalább az em­lékmű felavatására, Tito kijelen­tette: — El kellene mennem hozzátok. Gondolok is rá, de nagyon elfog­lalt vagyok. A nemzetközi hel­­et olyan, hogy egy pillanatra sem hagyhatom el Beográdot. Egy munkás a kraljevói vasúti műhelyből elmondotta, hogyan me­nekült meg a kivégzéstől. Elmon­dotta azt is, mit látott, hogyan fosztogatták a csendőrök — a meg­szállók bérencei — a kivégzett em­berek hulláit. — Hullarablók — mondotta Tito marsal, majd hozzáfűzte: Egy-egy ember ilyen tragédiája magában foglalja az egész nép tragédiáját. Százezrek estek el. Ezt sohasem szabad elfelejteni. Ennek azonban nem szabad befolyásolnia az embe­reket, nem szabad lehangolnia, ha­nem még eltökéttebb­é kel tenni minden­t, hogy végig kitart azon az útón, amelyen a nép elindult és nem hagyja magát letéríteni erről sem külső, sem belső befolyásra. Egy delegátus a mezőgazdasági felszerelésben érezhető hiányokról beszélt, amire Tito marsai megje­gyezte,­ hogy ennek oka: nincs elég vasöntödénk az országban. Most azon fáradoznak, hogy a vaskiter­­melést növeljék. A marsal azután így folytatta: .— Mindez azonban még nagyon kevés. Most készül ötéves gazda­sági tervünk. Ez nem olyan fantasz­tikus, amit ne tudnánk megvalósí­tani, olyasmi, amit véghez tudunk vinni. A terv óriási és annak meg­valósítása során a villamossági erő­kitermelést a mostaninak háromszo­rosra kell fokozni. A villamos erő lehetővé teszi számunkra új gyá­rak létesítését. Ennek a tervnek a keretében építjük ki a nehézipart is. Növekedni fog az acél- és vas­termelés. Öt éven belül tehát na­gyon nagy mértékben megnövek­szik mindenfajta fegyver, felszere­lés, szerszám, mezőgazdasági és más gépek kitermelése. Az öt év alatt érezhetővé válik majd terme­lésünk óriási fellendülése, nem is szólva a további távlatokról. Mi ipari országgá akarjuk átalakítani hazánkat. Egy parasztnak arra a megjegy­zésére, hogy vájjon elegendő lesz-e erőnk mind e tervek megvalósításán­hoz, a marsal ezt mondotta: — Higgjünk az erőnkben! Ha a nép egységes és egyetértésben él s kész teljes odaadással dolgozni, ha a n­ép nem ü­l fel különböző mesék­nek és kihívásoknak és nem vész el a politikai bonyodalmak útvesztőjé­ben, akkor mindent elérhet. Mi most megteremtettük a 90 kilomé­teres Ifjúsági Vasútvonalat, amely­nek kiépítése a régi Jugoszláviában évekig tartott volna és ezért aligha merték volna ezt az építkezést vál­lalni. Máris megkezdték az u!~1­ b vonal építését 250 kilométeren Sza­rajevó felé. Nem mondhatom meg előre, mikor készül el, de nagyon gyorsan lesz. Emellett kiépítjük a Beográd-zágrebi aszfaltutat. Nálunk sokkal drágább a régi utak kijaví­tása, mint az új aszfaltutak kiépí­tése. A fő útvonalakon aszfaltozott utakat akarunk építeni. Természete­sen mindezzel párhuzamosan halad az is, amire a mezőgazdaságnak szüksége van. Nagy súlyt fektetünk a mezőgazdaságra és mindent meg­teszünk, ami hatalmunkban áll.­­ Ezzel kapcsolatban meg aka­rom mondani, miben rejlik a mi erőnk. Elsősorban népünk egységé­ben és összetartásában. Ez a leg­fontosabb. Ezenfelül abban, hogy a paraszt, a munkás és a polgár tu­datában van kötelességének az ál­lammal szemben A mi államunk, amilyen ma, nem valami népen kí­vüli szerkezet Ez az állam maga a nép és ebből az a kötelezettség há­rul minden polgárra, hogy teljesít­se kötelességét . Itt volt most a gabonabeszol­­gáltatás. Történtek szabálytalansá­gok a hatóságok és a polgárság részéről egyaránt. Kinek a részére (Folytatás a 2-ik oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék