Magyar Szó, 1947. március (4. évfolyam, 50-76. szám)

1947-03-01 / 50. szám

IV. ÉVFOLYAM 50. SZÁM NOVISZAD, SZOMBAT 19*17 MÁRCIUS 1. ARA 2 DINÁR Hogy készül a választásra... Vajdaság dolgozói holnap ismét urnáik elé állnak, hogy megválasz­­szák a Népfront­­ helyi végrehajtó bizottságait. Ezek a választások Nép­frontunk megingathatatlan­­ erejét mutatják. A Népfront új bizottsá­gaiba olyan emberek kerülnek, akik­ben a dolgozó tömegeinknek teljes bizalmuk van, akik munkájukkal és népünk iránti határtalan szeretetük­­kel kiérdemlik helyüket Népfron­tunk vezetőségében. Ezt készítik elő Vajdaságszerte népi szervezeteink. Noviszád • • • Noviszádon a választási kampány és a Népfrontba való beiratkozási akció hatalmas tömegeket mozga­tott meg A körzetek és háztömbök lakossága, a gyárak és üzemek dol­gozói nagy tömegekben vettek részt a választás előtti értekezleteken A legutóbbi napokban a háztömbök Népfront irodáit valósággal meg­szállva tartották a beiratkozók és a választási előírás iránt érdeklődő tömegek. A városban a választások előtti értekezletek egész sorát tartották meg, amelyeken megejtették a je­löléseket is. A jelölt­listák azt mu­tatják, hogy a megválasztandó bi­zottsági tagok valóban a legjobb és legodaadóbb Népfront-tagok kö­zül kerülnek ki. A Népfrontba való beiratkozási akció rendkívüli nagy eredménnyel jár, mert az új Népfront-tagokkal Noviszád lakosságának 90 százaléka szervezkedett a Népfrontban­ A be­iratkozási akcióban a legnagyobb eredményt az 1. körzet 1. háztömb­je, a III. körzet 2. háztömbje és a telep érték el, ahol az akció során a lakosság százszázalékosan beirat­kozott. Tartományi fővárosunk dolgozói már eddig is számtalan példával bi­zonyították Népfronthoz való ragasz­kodásukat s ezt a választási kam­pányban és új tömeges belépésük­kel a Népfrontba ismét megerősí­tették Noviszádon a lakosság nagy ér­deklődése miatt meghosszabbították a Népfrontba való beiratkozás ha­táridejét. Ezek szerint ma szomba­ton este 8 óráig fogadják el a ház­tömbök irodáiban azok belépését akik részt kívánnak venni a holna­pi szavazáson. ... és a vidék Zenta, február 28. A zentai járásban mindenütt nagy előkészületek folynak a Népfront bi­zottságok választásaira A választá­sokkal kapcsolatban rendezett so­rozatos értekezleten nagy tömegek­ben vett részt a lakosság, ezzel is bizonyítva érdeklődését a választá­­sok iránt. Hatalmas lendületet vett a járásban a Népfront tagtáborozás is. E hó 25 én verseny-beiratkozási lapot rendeztek, amely nagyszerű eredményekkel zárult. Kanizsán a beiratkozási versenynapon 2.090 új tag iratkozott be a Népfrontba, ami az előző taglétszám 150 száza­­lékát jelenti. Adorján községben a beiratkozási versenynapon 117 új tag lépett be a Népfrontba, míg azelőtt mindössze 57 tagja volt a helység Népfrontjának. A járás többi helységében is tömegesen iratkoztak be a dolgozók a Nép­frontba. Az értekezleten megtörténtek a jelölések. A járás dolgozói a Nép­front legodaadóbb aktivistáit jelöl­ték a bizottságokba, akik valójában a nép érdekeit tartva szem előtt dolgoztak a Népfront különböző akcióinak megvalósításáért. A jelöl­­tek névsorát a választói heteken kifüggesztették. ★ Királyhalmán hatalmas lendülettel folyik a dolgozók Népfrontba való beiratkozása. Az elmúlt vasárnap tartott Népfront-értekezleten a hor­­gosi népbizottság titkára mondott beszédet a Népfront feladatairól és a március­ 2-án sorra kerülő válasz­­tások fontosságáról A község dol­gozói másnap a nagy hóvihar elle­nére csoportosan összelőttek a Nép­front helyiségeiben, hogy belépje­­nek a Népfront-tagok sorába Ek­kor jött a vezetőséghez az értesí­tés, hogy a hóvihar magas hótor­­laszokat sodort a vasúti sínekre, úgy, hogy a vasúti közlekedés fenn­akadást szenved, ha nem teszik idő­re szabaddá a vonalat. Az esetet kihirdették a beiratkozásra váró emberekkel s ők egyhangúlag el­határozták, hogy azonnal elindul­nak megtisztítani a vasúti síneket a hótorlaszoktól. A dolgozók két órai megfeszített munkával lehetővé tették a vonatok zavartalan közle­kedését. Királyhalma dolgozói nagyszerű példával bizonyították be, hogy ön­tudatos tagjai lesznek a Népfront­­nak, mert tagságuk első órájában megmutatták, hogyan kell készülni a N­pfront­ válsztásaira. Nagykanász Sándor földmunkás, Királyhalma ★ Topolya, február 28. Topolya járás dolgozói a Nép­front által kitűzött feladatok végre­hajtásával készülnek a választások­ra. A választási kampányt egybe­kapcsolták a májusi munkaverseny­­nyel és a versenyben elért eredmé­­nyekkel járul Topolya járás népe a Népfront urnái elé. A választási kampány során ha­talmas mértékben szélesítették a Népfront tagok sorát, fokozták az adófizetés ütemét. A járás Népfront helységeiben a legutóbbi napokban nagy volt a forgalom. A járásbeli községek Népfront-szervezetei újabb és újabb mennyiségű belé­­pési nyilatkozatok nyomtatványait kérik, mert a dolgozó nép megér­­tette, hogy a Népfrontban a helye és a vasárnapi Népfront bizottsá­gok választásain szervezetten ki­vannak résztvenni. ★ Temerinben a Népfront az el­múlt héten választás előtti tömeg­­gyűlést rendezett, amelyen a Nép­front feladatairól és a választások jelentőségéről beszéltek. A gyűlés résztvevőivel megismertették a sza­vazás technikai részét is Végül a Népfront titkára felhívást intézett Temerin ifjúságához, hogy járulja­nak hozzá a Samac-Szarajevó va­­sútvonal felépítéséhez. Hogyan szavazunk A szavazó magival hozza a szavazóhelyre Népfront igazolványát, amelyet felmutat a választói bizottságnak. Miután a névjegyzék alap­ján meggyőiződnek az illeti tagságáról, két egységes szavazó­lapot ad­nak át. Az egyik kékszínű, ezen a lapon a végrehajtó bizottság jelölt­jei vannak, a másik rózsaszínű és a járási értekezletre megválasztandó kiküldöttek névsorát tartalmazza. A szavazó azon jelölteket akikre sza­vazni kíván, bekeretezi és miután a szavazólapokat összehajtotta, az arra ki,’'i'alt dobozba dobja. Azok a szavazók, akiknek nem juttatták el, vagy nem volt idejük elmenni az ideiglenes tagsági igazolványért, anélkül is megjelenhet­­nek a szavazáson. A választó bizottság ebben az esetben a rendes csil­lagos igazolvány alapján győződik meg, hogy bent van-e neve a vá­lasztói névjegyzékben. Azok a Népfront-tagok, akik beiratkozásuk óta más körzetben, vagy háztömbbe költözködtek, ott szavaznak, ahová elköltözésük előtt tartoztak. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGELLENES ÖSSZEESKÜVÉS FŐTÁRGYALÁSA Dalnoki Veress Lajos fápadozik, remeg, de vall Horthy megbízásából fegyveres erőszakkal meg akarta dönteni a köztársaságot és visszaállítani a csendőrséggel őrzött régi rendet A Magyar Szó munkatársinak te­lefonjelentése Budapestről. Pénte­ken délelőtt folytatták a főtárgy­a­­lást a köztársaságellenes összeeskü­vés ügyében. Donáth György csak­ néhány részlettel egészítette ki val­lomását. A minimális és maximális programról beszélt, vagyis arról, A báróság ezután áttér Dalnoki Veress Lajos kihallgatására és Jan­­ko elnök kérdésére a vezérezredes kijelenti, hogy a vádat megértette, majd hosszas magyarizgatásokba kezd, hogy miben érzi magát bű­nösnek és miben nem. Az elnök vé­gül rászól: — Mégis »mindössze* miben érzi maga* bűnösnek? Dalnoki elsápad, nem tud egye­nes választ adni, zavartan pislog a népbirákra, kiveri a hideg verí­ték és ő, a hatalmas úr, a román, jugoszláv, cseh lakosság tömeggyil­kosa, élethalál ura, gyáván életéért remegve suttogja. — Az én feladatom volt a hon­­védség megszervezése arra az időre amikor az oroszok már kivonultak. Dalnoki láthatóan izgatott. Ami­kor arról kell beszélnie, miként esett reá az összeesküvők választá­sa, hogy átvegye a főparancsnoksá­got, kij­elenti: , — Sokan fordultak hozzám levél­ben és személyesen, mint a „jövő emberéhez”, mint „az egyetlen ka­tonához”. Valószínűleg ez vezérelte a többieket is. Elmondja, hogyan szétverték meg a leplező eljárásokat, amiről külön leplezési szabályzatot dolgoztak ki. A földalatti mozgalomnak kémelhá­­rító osztálya is volt, amelyet András Berke, Sóvári és Fülöp irányítottak. Elnök: Kinek a nevében kérte fel magát Kiss Károly? Dálnoki: Ezt nem határozta meg világosan. Elnök: ön vezérezredes volt, nem hívhatta meg kisebb polgári, vagy katonai személy, csak akkor, ha va­lakinek a nevében járt el. Valakit tehát képviselt! Dálnoki: „Kvázi” tudtam, hogy a Magyar Közösségről van szó, amely mögött mást is sejtettem. Elnök: Ki az a más? Dálnoki: A Kisgazdapárt! KINEVEZÉSEK BOROZGATÁS KÖZBEN Újabb izgalmas szmbesítések kö­vetkeznek, mert Dálnoki nem akar emlékezni az első kiadott hadpa­­rancs részleteire. A tisztjei elmond­ják, hogy a Lónyai utcában ültek össze, ahol borozgatás közben Dál­noki kinevezte Sovárit és Berkét — Milyen címen, kinek a nevében nevezett ki embereket? — kérdi az elnök. Dálnoki kijelenti, hogy ő csak megbízásokat adott, esetleg téve­désből használta a kinevezés szót, de az is lehet, hogy félreértették... A hadparancsot Szentmiklóssy nyúj­totta át Dalnokinak, aki „szokásá­hoz híven ceruzával aggusztálta ’. — Egyesek ellene voltak a had­­parancs kiadásának — jelenti ki a vádlott — én magam is, de Szent­­miklóssy azt mondta, kell, hogy le­gyen valami maradandó a jövőre nézve is. Donáth is ezt az álláspon­tot képviselte. A vádlottak padján ülő Donáth helyeslőleg bólint. Dálnoki Veress azt kifogásolta, hogy a hadparancs­ban sok a politikai kitétel. — Mi ellen volt kifogása? — kér­di az elnök. Dálnoki Veress elkéri a szöveget, szemüveget rak fel és sillabizálni kezdi a hadparancsot. Az elnök sürgetésére elismeri: " A jogfolytonosság gondolatát hogy szükség esetén átmenetileg megelégszenek azzal, ha 1947 tava­szán kizárólag kisgazdapárti tagok­ból, illetve megbízható kisgazdapár­­tiakból alakítják meg a kormányt. Ennek feladata lett volna azután a jogfolytonosság visszaállításának előkészítése. Ebben Dűnösnek érzi magát. Ami nem csekélység, habár a továbbiak során igyekszik egészen ártatlan­nak feltűnni és azt állítja amikor Szentmiklóssyhoz meghívást kapott akkor még nem tudta, hogy mi­lyen összejövetelről van szó. Az el­nök elrendeli azonnali szembesíté­sét Donáth Györggyel, aki szemébe mondja: — Akkor már tudta, hogy ő lesz a főparancsnok. — Tudta, hogy engem bíznak meg a katonai vezetéssel, de a feladatot nem ismer­lem. Donáth teljes határozottsággal ki­jelenti, hogy Dálnoki akkor már tudta a földalatti szervezkedés cél­ját és feladatait magamévá tettem, de a fennálló rendszer fegyveres erőszakkal val­ó megdöntésére nem törekedtem. Csu­pán megbízható embereket szándé­koztam elhelyezni mindenüvé a had­seregbe. Elnök: Honnan volt magának jog­címe arra, hogy megbízásokat ad­jon, hadparancsokat adjon ki, meg­­semmisítsen kinevezéseket és igy tovább . . . Dálnoki: Előlegeztem magamnak ezt a jogot azzal, hogy ha később szerephez jutok, akkor esetleg jó­váhagyják intézkedéseimet. Ezt a célt szolgálta a leplezés és a titkosság is. Az volt a feladat, hogy minél több megbízható embe­rüket megmentsék attól, hogy elbo­­csássák a hadseregből. DALNOKINAK HIÁNYZOTT A KAKASTOLL ÉS A CSENDŐR­­SZURONY Elnök: Kitől várta a hatalom meg­­döntését? Dálnoki: A szervezés Donáthék kezében volt és ehhez kellett ne­kem előkészítenem a katonai gar­nitúrát. Elhatároztam azt is, hogy visszaállítom a csendőrséget és en­nek megszervezésére Kozma Ist­­vánt neveztem ki. Elnök: Ezt tehát beismeri? Dálnoki: Igen, ez szándékomban volt. Elnök: Tudja azt, hogy a köztár­sasági törvények a csendőrséget végérvényesen feloszlatták és min­den tagját személyében tették fe­lelőssé azért, amit elkövetett? Dálnoki: Politikai változásra szá­mítottunk és abban az esetben, ha hatalomhoz jutok, visszaállítottam volna a csendőrséget, mint a rend őrét. ( ... és az erőszak az urak ural­mának, a nagybirtokoknak, az uzso­rás népnyúzóknak az őrét.) Most a tárgyalás egyik legizgal­masabb jelenete következik, mely­ben az elnök és a vádlott éles szó­csatát vívnak. Az elnök kíméletle­nül lecsap a vádlott minden elszó­lására és a keresztkérdések özönét zúditja Dálnokira. Dálnoki ugyanis tagadja, hogy a hatalom erőszakos átvételére törekedett. — De hiszen a rendőrségen ezt beismerte, — állapítja meg az el­nök. — Mondta a rendőrségen vagy nem? — Nem mondtam. — Akkor miért írta alá a Jegyző­könyvet? Kényszerített a valaki? — Senki sem kényszeritett, de beláttam, hogy a szervezkedésünk­ből ez logikusan következett és igy feltételeztem, hogy ez csupán kö­vetkeztetés. — Maga fel akarta éleszteni a­ Magyar gőzösséget és jól tudta, hogy az milyen célokat szolgált — Nem tudtam a céljaik — Hogyan léphetett be múlt év nyarán, hogyan avattathatta fel magát ha nem tudta, hogy mi a célja? — A megbízatásomra gondoltam. A Magyar Közösség szervezte a jogfolytonosságot. — Csak a magyar közösség? — úgy tudtam, hogy az is! Az elnök lecsap. Az is? Hát ki még? Dálnoki: Én a Kisgazdapártra gondoltam. A MAGYAR KÖZÖSSÉG, MINT JÓTÉKONY EGYLET Nagy derültséget kelt a teremben amikor Dálnoki a Magyar Közös­ségről azt állítja, hogy csak mellé­kesen és szükségszerűen vett részt az összeesküvésben, célja egészen más volt. Elnök: Hát mi a Magyar Közös­­sg célja? Dálnoki: Szegények támogatása, egymás segítése, fajszeretet... Elnök: Egyéb nem? Dálnoki szemmel láthatóan elsé­­pad. Remeg, izgatott, törölgeti a he­mlokát, nagyokat nyel. Alig tud beszélni. Pedig most újabb kérdés következik: -Igaz-e, hogy Horthytól volt megbízása és ezt vették figyelem­be a Magyar Közösségben, sőt en­nek az alapján választották magát vezérnek? Dálnoki: Lehetséges hogy Horthy egy régebbi levelére gondoltak, amelyet 1944. augusztusában írt hoz­zám és Kémély hozta el a román területre,­főhadiszállásomra. A má­sik levelet Vatai ezredes közvetítet­te, ugyanolyan tartalommal. Elnök: Mi volt ebben a levélben? Dálnoki: Öfőméltósága (nagy de­rültség a teremben) arra az esetre, ha idegen hatalom megakadályozza őt a hatalom gyakorlásában, en­gem nevezett ki miniszterelnöknek és rámbízta az ország vezetését. Elnök: Más megbízatása nem volt Horthytól? Vádlott: Nem, valószínűleg azon­ban erre gondoltak a Magyar Kö­zösségben is, amikor reám esett a választásuk. Elnök: Maga tehát végeredmény­ben Horthy megbízásából vállalta a főparancsnoki szerepet. Dálnoki nem válaszol, csak na­gyot nyel és hallgat. Azután más­ról kezd beszélni és igyekszik le­­siklani erről a kényes kérdésről. Ebből ugyanis az látszik, hogy az­ért vállalta a főparancsnokságot, hogy a saját hatalmát visszaállítsa. Csendőrök segítségével. Mert ezek az urak csak így tudták elképzel­ni. Földek visszavételével és csend­őrszuronyok árnyékában. A tárgyalást szombaton délelőtt folytatják. A NÉPÜGYÉSZSÉG ÚJBÓL KIKÉRI KOVÁCS BÉLÁT Kovács Béla ügyében, habár a szovjet hadsereg közegei letartóz­tatták a magyar hatóságok tovább folytatják a vizsgálatot. Kihallgatá­sa során több kérdésben beismerő vallomást tett. A Kisgazdapárt leg­utóbb úgy határozott, ha a nép­ügyészség ismét szükségesnek látja kikérését a parlamenttől, akkor nem ellenzik mentelmi jogának felfüg­gesztését. A népügyészség most hozta meg döntését . Kovács Béla vallomása alapján — és úgy hatá­­rozott, hogy újabb, még súlyosabb bizonyítékok alapján ismét Kovács Béla mentelmi jogának felfüggesz­tését kéri. DALNOKI VERES LAJOS „RÉSZBEN“ BŰNÖSNEK ÉRZI MAGÁT A VEZÉREZREDES A KISGAZDAPÁRTOT „SEJTETTE“ AZ ÖSSZEESKÜVÉS MÖGÖTT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék