Magyar Szó, 1947. április (4. évfolyam, 77-110. szám)

1947-04-01 / 77. szám

THD marsal külpolitikai expozéja t­smám Szkopstina Mi mimm cilMilis sí:csdi A szövetségi Szkupstina két háza hétfőn délelőtt újból együttes ülést tartott, amelyen a képviselők úgy­szólván teljes számban megjelentek. A karzat is zsúfolásig megtelt és a hallgatóság soraiban helyet foglal­tak a beográdi diplomáciai kar képviselői. A nemzetgyűlés ülésén Titó marsal terjesztette be külügyi expozéját. Amikor Tito marsai meg­jelent a szónoki emelvényen a kép­viselők felállva szűnni nem akaró tapssal és éljenzéssel köszöntötték. Az ünneplés elültével Titó marsai a következőket mondta: Tito marsai Társaim, képviselő urak! A Jugo­szláv Szövetségi Népköztársaság kormánya külpolitikájában a világ­béke kiépítésére folyó következetes harc a gazdasági és kulturális együttműködés elvi alapjain áll. Az országunkat képviselő küldöttség, szívósan küzdve népeink jogos kö­veteléseiért a békekonferencián, az előkészítő és béketárgyalásokon Londonban, Newyorkban és Paris­ban, a legnagyobb kitartással és méltósággal teljesítette kötelessé­gét, követelve, hogy elégítsék ki Ju­goszlávia jogos követeléseit mint olyan országét, amely a megszállá­sok következtében a legnagyobb anyagi károkat szenvedő Grszálfok­ sorába tartozik és a háborúban óri­ási emberáldozatot fietett Delegá­ciónk erőfeszítéseiben teljes támo­gatásra talált a Szovjet Szövetség küldöttsége részéről Molotov ) az élen (taps}, továbbá a* test. szláv országok, Lengyelország ■'6­s Csehszlovákia delegáció része':"' • nagy Szovjetahiónak' és szagnak, valamint Csehszlovákiáim, a' testvéri országoknak azért a fü­stösért és a teljes megértésért, szenvedéseink, áldozataink és jogaink iránt tanúsítottak. Nagy el­keseredéssel kellett azonban tapasz­talnunk, hogy egyes háborús szövet­ségeink, különösen Anglia és Ameri­ka minden lehető eszközzel igyekez­tek kétségessé tenni jogainkat és olyan álláspontot foglaltak ,­ amelyről gyakran nehéz volna azt állítani, hogy ez baráti ország ál­láspontja. Emlékezzünk azokra a küzdelmeire amelyeket Isztráért, Trieszten és a Szlovén Tengervidék­ért folytattunk a békekonferenciá­kon Newyorkban és Parisban. Mel­lőzve minden érvünket, amelyek megdönthetetlenül bizonyítják tör­ténelmi és néprajzi jogainkat ezek­re a vidékekre, tekintet nélkül ar­ra, hogy mi magunk is rengeteg véltd és áldozattal szabadítottuk fel a német megszállóktól Isztrát, Triesztet és a Szlovén Tenger vidé­ket, háborús szövetségeseink, An­glia és Amerika egyes kis ot­s­agok­­kal, köztük olyanokkal is, melyek nem is vettek részt a hál abaii, szembeszálltak igényeinkkel « erreis sikerült elérniük, hogy őrs­unk, -- amely Euróa mindert ága közül a '* legtöbb sze«m\ • és' | viszonylag«:; .3' a ISfföbb ál ,.|ot | adta, többet irt bármely-’"' v* \ Btett szövetségesek közönyök ' '• , I teléseinek nagy részét évi k­ér­c halta meg. Az olasz b­eszer­zlés a­­lapján Testvéreink nagy része Iszf­­. • A Triesz­tben és a Szlovén Ten­gervidéken hazánk haz­ain kívül maradt, habár testvéreinknek ez a része a háborúban értékes véráldo­­zattal járult hozzá a szövetségesek győzelméhez és szabadsága kivívá­sához, amit azonban — hála ugyan­ezeknek a szövetségeseknek — la­­pánk nem kaphattak meg. Pákisban a jóvátétel­ felosztás tárgyalásain megállapították a fel­osztás arányszámait az egyes szö­vetséges országok számára. Jugo­­szlávia a német jóvátételből a g­yá­rak, felszerelések, hajók stb. 9,6, a külföldön lévő német vagyon 6,6 százalékát kell, hogy kapja. És mit kaptunk eddig a valóságban? Al­kalmuk volt már hallani itt a szö­­vetségesközi jóvátétel­ ügynökség jugoszláv képviselőitől Ivekovics néptárstól mennyi nehézséget tá­masztanak a Nyugatnémetországi megszálló hatóságok a jóvátétel ki­­adásában és igy én nem bocsátko­zom részletekbe, csupán megemlí­­tem azt az összeget, amennyit az eddig Németországból megkapott jóvátételi szállítások kitesznek. Ju­goszláviának 5.180.000 dollár értékű anyagot adtak át, amiből eddig 12 száz­alék érkezett, meg az ország­­ba. Az olasz békeszerződés aláírása Az igazságtalanság népeinkkel szemben olyan nagy volt, hogy a­­ kormány előtt felmerült a kérdés, jó aláírja-e a békeszerződést, vagy sem. Hiszen ez számunkra a nyugati államok diktátumát jelentette. A kormány azonban, következetesen kitartva a béke megteremtéséért és­­ megszilárdításáért való törekvése­k mellett nehéz szívvel bár úgy hatá­rozott, hogy aláírja az olasz béke­­szerződést, amely nagy igazságta­­lanságot tartalmaz hazánkra — ab­ban a szent meggyőződésben, hogy ezt az eljárást nemcsak Jugoszlávia minden népe, hanem a határokon kívül maradt nép­e jóváhagyja, amelyről soha sem feledkezünk meg, ahogyan azt hangsúlyoztuk is a bé­keszerződés aláírásakor tett nyilat­kozatunkban (taps). Az új háború uszítói és a reakció zav­arosban halászói természetesen azt remélték, hogy nem írjuk alá az olasz­ békeszerződést. Jugoszláviát ezzel úgy akarták feltüntetni, mint a békét­ veszélyeztető országot, ilyen értelemben máris különböző kombinációkat vetettek fel de ez is egyik oka volt, hogy aláírtuk a bé­keszerződést és így lehetetlenné tet­tük a háborús kihívók tevékenysé­gét Európa ezen részében, habár ezek gyűlölködésre és összeütközé­sekre számítottak Olaszország és Jugoszlávia között. Az olasz béke­­szerződés aláírásával létrejöttek a normális viszonyok helyreállításánál előfeltételei ezzel a szomszédos or­szággal, amellyel lehetőőség szerbi békében, minél jobb viszonyban akarunk élni és együttműködni, kü­lönösen gazdasági téren Karintia kérdése nem kerül le a napirendről mindaddig, amíg nem rendezik számunkra igazságosan Ugyanígy, vagy még rosszabbul áll a helyzet Karintia kérdésével. Kor­mányunk emlékiratot intézett a Négy Nagy konferenciájához és ok­mányszerűen megd­önthetetlenül gazolta követeléseink jogosságát k­arintia Jugoszláviához való csato­­lására, mivel ezt a területet na­­gyjobbára szlovének lakják és nép­rajzi, valamint történelmi szem­pontból bennünket illet meg. Ezen­ kívül karintiai testvéreink maguk is kitartóan követelik, hogy csatla­­ozhassanak anyaországukhoz , a Szlovén Népköztársasághoz. Köve­­elésüket azzal is alátámasztják, h­ogy az egyedüli nép volt, amely Ausztriában ténylegesen a szövetsé­gesek országa oldalán harcolt, mind a német, mind az osztrák fasiszta hódító ellen, amely utóbbi a háború alatt semmivel sem volt á­tatha­nabb és szerényebb tetteiben és hódító étvágyában a németeinél. A nagyszámú német divíziók között, amelyek gyújtogattak, akasztottak és lemészárolták polgáraikat, ti­zennégy olyan hadosztály volt, amely 60—100 százalékon osztrák volt. Gonosztetteiket nagyon is kiismertük a háború folyamán, az osztrák hadosztályok parancsnokai pedig a népeink ellen elkövdett go­nosztettekért bíróságunk előtt fe­jezték be, vagy fejezik be folyatr­tásukat. Egyes nyugati v£lnPKf',. által támogatott mai osztrák hans maskodók úgy akarják feltünteni világ előtt, mintha Ausztria nem harcolt volna ellenünk és *­te szövetségeseit ellen, mintha katon nem fosztogattak, gyilkoltak * dúltak volna fel mindent, amit ta­láltak Jugoszláviában, vagy bárhol, ahol voltak. Persze, hogy is akarnak agyalni valami ellenállást Hitlerrel szemben a háború idején, de mindenki jól tudja mi a valóság. Semmiféle ellen­állást nem tanúsított Ausztria az egész háború alatt és pedig egy­szerűen azért nem, mert nem akart ellenállni, mert egyetértett Hitler hódító politikájával, megkapta a há­borúban összeharácsolt zsákmány nagy részét és mert Hitler szőkébb hazájához Ausztriához csatolta Ju­goszlávia nagy részét, Szlovénia több mint kétharmad területét. Az elűzött és elhurcolt szlovének he­lyére­­ százezer számra voltak ilyenek nem birodalmi németek, ha­nem ausztriai németek jöttek. Ezek csak egyes tények, amelyek arról szólnak, hogy Ausztria Hitler bűn­társa és segítőtársa volt a háború­ban. Tények, amelyek vádat jelen­tenek Ausztria ellen, bűnrészessé­­géért más országok lerombolásában és amelyek követelik, hogy Auszt­ria hazánknak is megtérítse az okozott kárt. Ausztria teljes mér­­ékben részt vett a Jugoszlávia ellen itézett támadásban és különösen h­osszantartó megszállásban. Ha mindezek után AmerikAng­­­a és Franciaország képviselői men­tesíteni akarják Ausztriát a Hitler, Mussolii és mások oldalán játszott háborús szerepéből rí­mázó kötele­­zettseimk a Ml ajkkí'H háborús, szö­­vetségesein­knek ez a szándéka nem igazságérzetből, hanem olyan szá­mításból ered, amiről nem nehéz kitalálni, hogy mi a célja. A nyugati országok, elsősorban Anglia ás Amerika képviselői kono­kul ellenzik jogos követ­eléseink ki­elégítését és­ azt, hogy a tisztára szlovén lakta Karintia területét Ju­goszláviához csatolják. Egyszerű­en nem veszik tudomásul ezt a jo­gos követelésünket. Míg Trieszt kérdésében néprajzi okokra hivatkoztak, amiért nem tartozhat Jugoszláviához, Karhata­­nál ez az ok is elesik, még podig kétségtelenül Jugoszlávia avara. Azt hiszik, hogy Jugoszlávia jogos követeléseinek ki­elégíté­sét megaka­dályozva . Karintia kérdésében, az ügyét mindörökre elintézték. Karin­tia kérdése azonban a mi számunk­ra nincs elintézve és nem kerül le a napirendről mindaddig, amig egy napon n­e rendeződik számunkra igazságosan. (hosszantartó taps) Az olasz jóvátétel A jóvátétel kérdésében a nyugati hatalmak szintén olyan álláspontot foglalnak el Jugoszláviával szem­­ben, amely legkevésbé sem elő­­nyös Jugoszláviának, mert a Jugo­szlávia javára megállapított össze­gek meg sem közelítik a tényleges károkat, amelyeket Jugoszláva a háborúban elszenvedett, így az olasz békeszerződésben a legalacsonyabb összegként követelt 400 millió he­­lyett végül mindössze 125 milió dollárt szavaztak meg, habár Mus­solini csapatai által okozott károk a megszállás idején Szlovéniában, Dalmáciában, Crna Gorában, Her­­cegovinában, Bosznia, Lika és Kor­dun egy részében óriásiak és felbe­csülhetetlen anyagi és emberáldo­­zat tekintetében egyaránt, úgyhogy a 125 millió dollár, amennyit jóvá­tétel címén kapnunk kell Olaszor­szágtól, a tényleges kárhoz viszo­nyítva inkább csak jelképet képvi­sel, mint kártalanítást. A német jóvátétel Még rosszabb a helyzet a német jóvátétel ügyében. A potsdami egyezmény értelmében Jugoszláviá­­nak az angol, amerikai -és francia csapatok által megszállt nyugati övezetekből kell jóvátételt kapnia. Anglia és Amerika kötelezték ma­gukat, hogy kiadják Jugoszláviának­­ jóvátételt, amit megállapítanunk. Hogy áll azonban az ügy a valóság­ban? Ne a mi számlánkra jótékonykodjanak Németországgal és Ausztriával a potsdami határozatok értelmé­ben a N­émetország által fizetendő jóvátétel egész összege 20 milliárd dollár. Ebből 10 milliárdot a Szov­jetunió kap, beleértve Lengyelor­szágot is. Ez teljesen jogosult, mert a Szovjetunió valóban borzalmasan szenvedett a háborúban és ugyan­így Lengyelország is. A további 10 milliárdot Anglia, Amerika, Fran­ciaország, Jugoszlávia és más olyan országok kell hogy kapják, amelyek német megszállás alatt állottak. Eb­ből körülbelül 700—800 millió dollár jutna Jugoszláviának, ami messze van­tól, hogy megfeleljen a Jugo­szlávia által a német megszállás alatt elszenvedett tényleges any­agi kárnak.­­ Természetes, hogy mi nem nyu­godhatunk bele ebbe a helyzetbe és követeljük, hogy csorbítatlanul ad­­ok ki a bennünket megillető német óvátételi összeget és ugyanúgy kö­veteljük, hogy Ausztria jóvátétel alakjában kárpótoljon bennünket, ha pedig egyes szövetségesek bár­­mely oknál fogva el akarnak enged­ni valamit a jóvátételi összegből Németországnak vagy Ausztriának, ahol ezt a maguk számlájára te­gye: (viharos helyeslés), ne a mi kárunkra, amely viszonylagosan a »gyobb anyagi károkat szen­vedte és éppen er­­t semmi esetre sem mondh­ le a a jóvátételről sem jó részletében ,­ egészében. Népeink nem akarják az úgynevezett ny­­­gati demokrácia feltámasztását Természetes, hogy nyugati szö­vetségeseink ilyen állásfogl­alása Ju­goszláviával szemben alapvető jogos érdekeink tekintetében, általános politikai állásfoglalásukból ered az új Jugoszláviával szemben, amely álláspontot nem lehet barátinak nevezni. Hazánk, nem rokonszenves számukra, mert­ a maga utján ha­lad, a teljes politikai és gazdasági függetlenség, a való népi demokrá­cia és nem az áldemokrácia útján, amelyet szakadatlanul és parancso­­i márat­lóan ajánlgattak nekünk. Nem, né­peink nem akarták, hogy felúju­ljon az úgynevezett nyugati demokrácia Pasks, a puskatusnak nevezett Mak­­szimovics Bozsa (Kundak), Sztoja­­dinovics, Jevtics, Cvetkovics Dragu­­sa és Macsek, Sándor király és Zsivkovics idetár demokráciája. Né­peink új utat választottak: orszá­gunk általános kiépítését és az új boldogabb jövő megalkotását a fal­vak és városok dolgozó népei szám Együtthaladunk a Szovjet Szövetséggel a békeépítés útján A nyugati reakció elképesztő ki­tartással rágalmazza a Szovjet Szö­vetséget, amely szerintük rátette befolyása kezet a keleteurópai kis országokra, köztük Jugoszláviára is. Jugoszláviát viszont azzal rágal­­mazzák, hogy közönséges csatlós. Valóban, Jugoszlávia és Kelet más országai is együtt haladnak a Szov­jet Szövetséggel éppen azért, mert tudják, hogy nem veszélyezteti füg­getlenségüket (hosszas helyeslés és tips). Együtt haladunk a Szovjet Szövetséggel a háború után is ép­pen azért, mert mély meggyőződé­sünk, hogy a nagy szövetséges ha­talmak közül egyedül a Szovjet­unió érti meg szenvedéseinket és ál­dozatainkat a nagy felszabadító há­borúban. Mi és Keleteurópa többi kis államai együtt haladunk a Szov­jetunióval azért, mert meggyőződ­tünk, hogy a nyugati nagy és kis szövetséges hatalmak közül egye­dül a Szovjetunió harcol őszintén a kitartóan a világbéke megszilárdí­tásáért, amire a népeknek annyira szükségük van. (hosszas helyeslés). Együtt haladunk a Szovjet Szövet­séggel, mert a Szovjet Szövet­ség­­­ből állandóan a béke hangjait hall­juk és az megistkol a mi törekvése­inknek is, m­íg nyugatról állandóan atombombáiról és háborús fenyege­tésekről hallunk (taps). Azt látjuk, hogy Anglia és Amerika valamint egyes más országok is szerepet vál­lalnak Görögországban Indonéziá­ban, Kínában és így tovább, a népi szabadságok és demokratikus jogok elfojtásában. Látjuk, hogy az ame­rikai imperialisták nyíltan háború­val fenyegetik azokat a országo­kat, amelyek nem akar­já­k alávetni magukat financiális és imperialista parancsuralmuknak. Kapcsolataink Amerikával Ugyanakkor azonban együtt ha­­ladunk a nyugati népek minden ha­ladó, demokratikus erővel, ame­lyek szintén békét és baráti együtt­­működést akarnak és ugyancsak harcolnak a háborús uszítók ellen saját hazájukban. Gyakran kérdik tüünk, mert nem jobbak a kapcso­lóink például Amerikával. Gyak­ran feleltünk erre és ma is azt mond­uk, hogy viszonyunk javult. Amerikával nem tőlünk függ. Megkiseréltük, hogy megjavítsuk kapcsolatainkat. Mit tehetünk azon­ban, amikkor az amerikai nagykövet súgnék és Jift Patterson nagykövettel ,egyetlen olyan gesztusa sem volt, amely lehetővé tette volna a köze­ledést Jugoszlávia és Amerika kö­zött. Ellenkezőleg, Patterson nagy­követ és alárendelt alkalmazottai mindent elkövettek, hogy a kapcso­­latok megrom­oljanak. Egyrészt sza­kadatlanul be akartak avatkozni belügyeinkbe és segítették a reak­ciót nálunk, ami más szavakkal ha­zánk konszolidációjának megzavará­sát jelenti, másrészt szakadatlanul rágalmazóan tájékoztatták az ame­­rikai közvéleményt az új Jugoszlá­viáról és ugyanígy valószínűleg helytelenül tájékoztatták az ameri­kai kormányt is országunk viszo­nyairól. Gyakran szemünkre vetik, hogy nem becsüljük eléggé azt a (Folytatás a második oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék