Magyar Szó, 1947. augusztus (4. évfolyam, 188-214. szám)

1947-08-01 / 188. szám

IV. ÉVFOLYAM, 188. SZÁM A felvásárlásban az eddigi ered­mények azt mutatják, hogy csak azokban a helységekben halad zök­kenő nélkül a munka, ahol a nép­bizottság valóban kezében tartja az irányítást a felvásárlás felett, de ugyanakkor szoros kapcsolatot is teremt a felvásárlószervekkel, va­­lami­nt a tömegszervezetekkel. Az ilyen szervezett munkának köszön­hető, hogy egyes járásokban a na­pi normát túlszárnyalták. Szerve­zett munkájáért dicséretet érdemel a kulai járás, Kikinda város, Csor­­taijovci és Nikinci. A jó példák mellett azonban van­nak olyan járások is, ahol a népbi­zottság ötletszerűen irányít és nem fekteti szervezeti alapra sem a nyil­vántartást, sem pedig az adatgyűj­tést, így ezek a népbizottságok nem látják tisztán a felvásárlás me­netét. így van ez a zemuni járásban és Versec városban is, ahol ezekből az okokból kifolyólag a napi nor­­mát egyszer sem érték el. Egyes járásokban az első napok­ban nagy mennyiségeket vásároltak fel. Ez túlzottan derülátóvá tette a népbizottságot és a felvásárlószer­veket de később kitűnt, hogy vol­taképpen a napi norma nagy túl­szárnyalása szintén szervezetlenség­­re vall Megtörtént, hogy azok a termelők is beszolgáltatták gabo­nájukat, akiknek a későbbi napo­kon kellett volna. De nem is az volt a hiba, hogy azok a termelők is bes­zolgáltatták gabonájukat, akik­nek később kellett volna, hanem az, hogy a népbizottságok és a fel­­vásárlió-t­ervek-zsitár, nem fordítot­tak elég gondot a felvásárlás len­dületének fokozására. Kitűnt így, hogy az elért sikerek csak ideig­lenesek voltak annál is inkább, mert a népbizottság nem szab­totta fel és nem ellenőrizte azokat a ter­melőket, akiknek már a felvásárlás első napjaiban be kellett volna száll­ítaniok kötelező és szabad felesle­geiket. Tartományunk több helységében a spekuláló elemek különféle hazug hírek terjesztésével, megkísérlik las­sítani­ a felvásárlás ütemét. A leg­gyakoribb az az érv, hogy nem ter­mett és így nem is kell leszolgál­­tatni. Azok a termelők azután, akiknek nem magyarázta meg a Népfront a beszolgáltatás fontos­ságát, mindjobban halasztgatták gabonájuk beszolgáltatását. Így volt ez Pavlovicsevón, Stoljanovcin, ahol az ilyen hazug hírek terjesz­tése úgyszólván megbénította a fel­vásárlást. A járási népbizottság, mihelyt értesült a felvásárlás visz­­szamaradásának okáról, azonnal konferenciákat szervezett ezekben a helységekben és tájékoztatta a földműveseket az ilyen irányú pro­paganda céljairól A napokban meg­mutatkozott, hogy helyesen járt el a járási Népfront, mert ezekben a helységekben ma már elérik a napi tervet. A két falu esete világosan mu­tatja, hogy a tömegszervezeteknek milyen irányú munkát kell végezni­­ök. A felvilágosító munka mellett azonban ellenőrizniük és szervezni­ük is kell a felvásárlást Telecskán és Pivnicán a helyi nép­bizottság a felvásárlás első napjai­ban hanyagságból nem fektette fel azoknak a termelőknek a névsorát akik elcsépeltek és be kellett volna szállítaniok gabonájukat, csupán i­géz a verseci, zemuni és topolyai kidobolás útján meghirdette, hogy aki akarja beszállíthatja gaboná­ját. Természetesen a reakció ki-, használta ezt a szervezetlenséget és alaptalan hazug hírekkel egyes ter­melőket lebeszélt gabonájuk átadá­sáról. Az említett hibákon és mulasztá­sokon kívül meg kell említenünk, hogy egyes járásokban a napi eredmények nyilvántartását még mindig nem fektették fel kellőkép­pen. Ilyen rendszertelen munkát vég járás, habár a főbizottság már szám­talanszor figyelmeztette őket pon­tos adatok időbeni beküldésére. Ezekben a járásokban minél előbb ki kell küszöbölni a napi nyilván­tartás és a jelentések körül felme­rült hibákat, mert különben meg­zavarják a felvásárlás menetét. Ha az említett hibákat szervezett mun­kával tartományunk minden hely­ségében elkerülik, akkor megterem­tik az előfeltételeket a felvásárlás mielőbbi befejezésére. NOVISZÁD, PÉNTEK, 1947 AUGUSZTUS 1 Д tQimmm felm$átiá$étt WIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllilllllllUlillllllimililllllllillllllllllllllllilllllllllllllHllllllllllillllllílllHIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillUIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIilllilllliHllllllllllllllUllllillWIIUlfllllUHnillll.-llllillillUIIIIIIIIIIHIi Leplezzük 1© a gabonafelvásárlás gáncsolóit Szubotica, július hó Szuboticán és járásában kielégí­tő iramban halad a kenyérgabona felvásárlása. A napi terveket leg­több felvásárlóállomáson elérik. A néphatóságoktól kiküldött idézé­sekre a termelők aránytalanul na­gyobb része eleget tesz kötelezett­ségeinek. Azonban a termelők egy kis része — főleg a­­módosabb pa­rasztok — alattomos módon gán­csolják a beszolgáltatás zavartalan végrehajtását. Ezek az elemek azok soraiból regrutálódnak akik a múlt évi ,К*1тф.££у idején is ellenségesen viselkedtek a felvásárlással szemben Ugyanazok, akik " az idei gabonabeszolgáltatási rendelet életbelépéséről azt híresz­­telték, hogy a kötelező beszolgál­­tatási mennyiség alacsony s ezért mire­­ a gabonaátadásra kerül a sor biztosan megváltoztatják a rendeletet és felemelik a beszolgál­tatandó mennyiséget. Most pedig, hogy megingassák termelőink hitét és bizalmát a be­szolgáltatási rendeletben, útj rémhí­reket terjesztenek. A jóhiszemű em­bereket lebeszélik arról, hogy átad­­­ják gabonájukat az államnak és azt mondják, hogy az idei terméshez mérve a kötelező beszolgáltatás na­gyon magas és annak semmiképpen sem lehet eleget tenni. Azon igye­keznek, hogy a néphatóságok le­szállítsák a holdanként­ kötelező beszolgáltatási mennyiséget. Ezzel meg akarják lassítani a beszolgál­tatás folyamatát és a becsületes földműveseket lebeszélni arról, hogy beadják gabonájukat. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a napokban széleskörű értekezleteket tartott a városi Népfront végrehaj­­tó bizottsága a város körzeteiben és a falusi Népfront-szervezetekben. A Népfront aktivistái rámutattak a falu üzérkedőinek romboló tevé­kenységére, amelyet a beszolgálta­tás ellen folytatnak. Az értekezle­teken felszólaló termelők saját pél­dájukat elmondva igazolták a be­szolgáltatás helyességét. Voltak olyan felszólalók is, akik azt akar­ták bizonyítani, hogy nem tehetnek eleget a beszolgáltatási kötelezett­ségnek. Ezeket a termelőket mindjárt a helyszínen leleplezték a jelenlevők és bebizonyították, hogy igenis termett annyi gabonájuk, hogy eleget tehetnek kötelezettsé­geiknek. Palicson például az egyik ilyen felszólaló egy volt rendőrsé­gi börtönőr volt. Azzal hozakodott elő, hogy sem ő, sem a szomszé­dai nem tehetnek eleget a beszol­­gáltatási kötelezettségnek, ezért nyilvánosan kéri, hogy szállítsák le a holdankénti kötelező mennyisé­get. A parasztság »érdekeit védel­mező« volt börtönőrt mindjárt a helyszínen leleplezték és a Nép­front­ kiküldött konkréten, ismertet­te ennek a felszólalásra"igazi, cél­ját * .» "(.­ .. ) pe­nyerére törnek. A jelenlevő terme­lők elmondták, hogy 100 százalék­ban eleget tettek kötelezettsége­iknek és megmaradt a részükre szükséges kenyérgabona. Hasonló Népfront-értekezleteket tartottak Bajmokon, Mala Bosznán, Gyurgyinban és a város minden körzetében. Az értekezletek minde­nütt igazolták, hogy néphatósága­ink jó úton haladnak, amikor leg­első feladatuknak a felvásárlás mi­előbbi befejezését tekintik. Ezek a gyűlések hozzájárultak ahhoz, hogy a szuboticai járásban zavartalanul tovább­­ folyhasson a felvásárlás. Néphatóságainknak továbbra is éb­ren kell őrködniök hogy kellő idő­ben leleplezzék az üzérkedők kísér­leteit, amelyek a beszolgáltatás el­­gáncsolására irányulnak. Az összejövetelek egyetlen hibá­ja, hogy egyes körzetekben és fal­vakban nem mozgósították eléggé a Népfront-tagokat a konferenci­án való részvételre A palicsi,, a bajai szőlőkben és a II. körzeti Népfront-bizottságnak komolyab­ban kell megszerveznie a széles néprétegek felvilágosítására szol­gáló összejöveteleket. Volosinovón a tanítók és tanulók is segédkeznek a felvásárlásban Zrenyanin, julius hó Volosinovón a gabona felvásárlá­sa normálisan halad A község ga­bonaraktára előtt hosszú kocsiso­rok várakoznak. A szövetkezeti irodában, ahol az átadás irodai ré­szét végzik, emberek nyüzsögnek. Akik sorra kerültek, cédulával ke­zükben az asztalok előtt állnak. Né­hány na­pja sok a munka és a hiva­talnokok nem győzik egyedül. De önkéntes segítséget kaptak. Néhány tanító és öntudatos diák segít a fel­vásárlásban. A munkaidőt úgy osztották be, hogy megfeleljen a földművesek­nek. Bármilyen korán jöhetnek, az irodát mindig nyitva találják. A felvásárlás tervszerűen halad. Július 21—26 között teljesítették a normát. A gabonafelvásárlással pár­huzamosan folytatják a kukorica­feleslegek szerződéskötését is. Nem hanyagolják el ezt a fontos mun­kát sem. Jól működik a jelentés­­szolgálat is. A felvásárlás eredmé­nyéről rendszeres értesítést külde­nek a zrenyanini központnak. Még nem kezdték el tervek teljesítését a zenta-járási s­épfia bizottságok Zenta,­­julius hó A zentai járási Népfront végre-­­­hajtó bizottsága a napokban érte­kezletet tartott, amelyen részletesen megvitatták az aloszályok munká­­­ját és a gabona-felvásárlás kérdé­seit. Az értekezleten Mól község ki­vételével a járás valamennyi hely­ségének kiküldötte résztvett. A BESZOLGÁLTATÁS KÉRDÉSE Szabó Ida, a járási Népfront tit­kára a felvásárlás problémáival és azokkal a jelenségekkel foglalko­zott, amelyek a beszolgáltatás üte­mét közvetlenül vagy közvetve csökkentik. Felhívta a kiküldöttek figyelmét, hogy ezt a fontos akciót a jövőben sokkal nagyobb gonddal és felelősséggel kell szorgalmazni, mint eddig. Különösen fontos a népbizottságok és a Népfront-szer­vezetek szoros együttműködése. Példákat hozott fel a beszolgálta­tással kapcsolatban és megemlí­tette azokat a termeiket, akik úton-útfélen gátolni igyekeznek a felvásárlást. Bus Mihály adorjáni gazda például azt a gúnyos kijelen­tést tette, hogy neki nem sietős, ő ráér a beszolgáltatással. Bakota Imre kanizsai földműves már az összeírás alkalmával 11 hold földdel kevesebbet jelentett be. Laták Imre adai földműves pedig azt állította, hogy nem tudja beszállítani a kö­telező 60 mázsa gabonát, mert ösz­­neai '-l­-vitten annyi. Később a népbizottság megállapította, hogy 90 mázsa búzája termett. A gabona­­átvételt sem szervezték meg töké­letesen. Adán a Zsitepremier nem gondoskodott róla, hogy a vasút­állomáson ne egy, hanem több má­zsa segítségével történjék a gabo­­nafátvétel. Mindez és az ehhez ha­sonló hibák azért fordulnak elő, mert a Népfront-szervezetek nem tesznek meg mindent a felvásárlás és az átverés ellenőrzésére. Adán például Szécsényi tanító, aki a helyi népbizottságnak és a járási Népfront plénumának is tag­ja, a konferenciákon ellenséges magatartást tanúsít és igyekszik lebeszélni a termelőket a gabona átadásáról. Magától értetődő, hogy ilyen vezetőkre a Népfrontban sem­mi szükség sincs. A Népfront-szervezetek legfonto­sabb feladata most a beszolgáltatás fokozottabb népszerűsítése. A kon­ferenciákon azonban nem elég csak beszélni, hanem a feltett kérdések­re is felelni kell. A földművesek előtt meg kell világítani azokat az előnyöket, amiket az ötéves terv megvalósítása jelent a dolgozó pa­rasztság számára. Az értekezletek súlypontját főleg a tanyavilágra kell helyezni és alaposan elő kell őket készíteni. AZ ALBIZOTTSÁGOK MUNKÁJA Azután rátértek egyes albizott­ságok munkájának megvitatására. Megállapították, hogy az alosztá­lyok nem végzik komolyan munká­jukat. Az egészségügyi osztály, amelynek feladata a munkásság egészségügyi helyzetének felülvizs­gálása, megjavítása és ellenőrzése lenne, jóformán semmit sem tesz ezen a téren. Kevés gondot fordít például a kevi telepesközség építé­sén dolgozó munkásokra. A mű késlakások elhanyagoltak is pisz­kosak. Az alosztálynak sürgős fel­adata az is, hogy azonnal megte­gye a szükséges intézkedéseket a Zentai­adai belvízlevezető csatorna építésén dolgozó Népfront-tagok egészségügyi feltételeinek feljavítá­sára. A mezőgazdasági alosztály kevés gondot fordít az ugarolás népsze­rűsítésére, nem ismerteti a földmű­vesekkel a mélyszántás előnyeit és más agrotechnikai rendszabályok fontosságát. A nyilvántartást végző szervek sem működnek rendesen. Nem tud­ják kimutatni, hogy a járás terüle­tén hány tagja van a Népfrontnak, bár erről pontos adatokat kellene szolgáltatniuk a végrehajtóbizott­ságnak. Szabálytalanul, vagy pedig egyáltalán nem tartják nyilván az önkéntes munkaakciók eredményeit. A kevi Népfront például nem tud­ja, hogy tagjai hány önkéntes mun­kanappal járultak hozzá tervének megvalósításához. A horgosi Nép­front sem tartja pontosan nyilván a területén elvégzett önkéntes munkákat. A járás területén Kani­zsa szervezte meg legjobban a nyil­vántartást Megállapították az értekezleten azt is, hogy a Népfront-bizottságok nem teljesítik tervszerűen vállalt kötelezettségeiket és sokan a ter­veket még mindig az íróasztal fi­ókjában tartják. Az önkéntes mun­kák elvégzésére csak itt-ott szer­vezték meg a munkabrigádokat. Ezután az ülés elfogadta a három­hónapos munkatervet, amelynek tel­jesítéséről minden nyolc napban kö­telesek az alosztályok jelentést ad­­ni. Határozatot fogadtak el, hogy slácskivinográdon, Obrnyacsán, Kis­­piacon, Tresnyevácon és Ormon külön népbizottságot szerveznek, a kevi és tornyosi népbizottságot pe­dig egyesítik. Ezután a tagdíjak befizetését, va­lamint a tagsági könyvek kiosztását vitatták meg. Kiderült, hogy a Népfront-bizotségok még az 1946 évi tagdíjukkal sem számoltak el részben tagsági könyvecskék hiá­nyában, részben pedig azért, mert nem szedték össze a tagoktól a pénzt. Általában megállapítható, hogy a tagdíjak befizetését nem vették­ kellő komolysággal a Nép­­frontbizottságok. Az itt felsorolt kérdések tervsze­rű megoldása jelenleg a zentai já­rás Népfront-bizottságainak leg­fontosabb tennivalója. Dabell­felvásárlás Jeszsevácon Knezsevácon a felvásárlás tervszerűen halad Általában a napi nor­­mát teljesítik. A Népfront, hogy lendületet adjon a felvásárlásnak a tanyákon is konferenciákat tart. Ezeken az értekezleteken ismertetik a felvásárlás fontosságát. . РОбТАКГОЛ PLACINA ÁRA 2 DINÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék