Magyar Szó, 1947. szeptember (4. évfolyam, 215-240. szám)

1947-09-01 / 215. szám

IV. ÉVFOLYAM, 215. SZÁM NOVISZAD, HÉTFŐ, 1947 SZEPTEMBER 1 ARA 2 DINAR ­ „Nem engedjük meg, hogy az országban mégegyszer úrrá vájék a romlásba döntő kalanderpolitika“ A magyar kormány nyilatkozata a békeszerződés törvénybe iktatásáról a Szovjet Szövetségben Budapestről jelentik: Dinnyés La­­jos miniszterenök, Rákosi Mátyás, Szakosító Árpád, Dobi ktván, Mi­hályi­ Ernő és Erdei Ferenc minisz­terek, a kormánykoalíció pártjainak képviselői jelenlétében fogadta a külföldi sajtó képviselőit és közöl­te, hogy a Szovjet Szövetség tör­vénybe iktatta a magyar békeszer­ződést. A nagyjelentőségű esemény­nyel kapcsolatban Mihályfi Ernő tájékoztatásügyi miniszter a ma­gyar kormány nyilatkozatát olvasta fel, amely így hangzik: „Az egész magyar közvélemény nagy örömmel fogadta a magyar békeszerződés törvénybe iktatásá­nak hírét, mert ez a háborúra és romlásba vezető negyedszázados korszak végét jelenti. Ez a háború nekünk közel egy millió magyar életbe és nemzeti vagyonunk felébe került Ebből a romlásból csak a felénk nyújtott baráti kezek segít­ségév­el térhettünk magunkhoz. Ab­ból, hogy a békeszerződés törvény­be iktatása még a választások előtt megtörtént, újabb örömteli jelét látjuk a magyar demokrácia iránt megnyilvánuló bizalomnak. Méltóak teszünk erre a bizalomra. Az idei augusztus történelmi jelentőségű Magyarország számtára: augusztus 1-én kezdődött a hároméves terv megvalósítása, ami már nemcsak a romok újjáépítését jelenti, hanem az új Magyarország továbbfejleszté­sét is, és a hónap végén megtart­juk a második szabad választáso­kat. Közvetlenül a választások előtt visszaadják nekünk teljes állami szuverenitásunkat és függetlensé­günket Ez egyben a rosszhiszemű politikai híresztelések végét is je­lenti. Felhasználjuk ezt az alkalmat is, hogy a magunk részéről ünne­pélyesen kijelentsük: Nem engedjük meg, hogy Ma­gyarországon még egyszer úr­rá váljék az országot háborúba sodró kalandor­politika. A szuverén és független Magyaror­szág politikája továbbra is az lesz, mint volt a felszabadulás óta eltelt három év alatt: az együttműködés politikája, amely kölcsönös bizal­mon és tartós barátságon alapul a békeszerződést törvénybe iktató nagyhatalmakkal, szomszédaikkal és elsősorban nagy szomszédunk­kal, a Szovjet Szövetséggel, amelyhez a felszabadulásunk felett érzett hála elszakíthatat­lan szálai fűznek, hiszen szovjet népek által a magyar szabadságért hozott áldozatokat nem is tudjuk viszonozni. Reméljük, h­ogy rövidesen sor kerül a béke­­szerződések életbelépésének utolsó szakaszára, a békeokmányok letétbe helyezésére is. .Mi már elküldtük Aloszkv­­ába a magyar parlament ál­tal törvénybe iktatott békeszerző­dés megfelelő példányát, hogy ett a békeszerződés rendelkezéseinek megfelelően csatolják a más orszá­gok által törvénybe iktatott példá­nyokhoz. a pravda a békeszer­ződések TÖRVÉNYBE iktatása. Röl Abból az alkalomból, hogy a Szovjet Szövetség Legfelsőbb Taná­­cs Irak prezidiuma törvénybe iktat­­ta az olasz, magyar, román, finn és polgár békeszerződést, a pravda a többi között ezt írja:­­(j ez a döntik­us fontos lépés a Szovjet Szövetség viszonyán az említett 5t állam­­mal A békeszerződések törvénybe itatása elhárít minden akadályt a kölcsön»* egészsége* JGV|Szony fej­lődésének útjából a Szovjet Szövet­ig é* öt állam között Ezek előtt ezt* a demokrati­kus fejlődés­ét alkotó munka széles útja áll- lehetővé vált, hogy t­eláp* ívnak ** Egyesült Nemzetek közé. A többi maguktól az érdekelt álla­moktól f­gg. Ismeretes, hogy Romá­nia, Bulgária * Magyarország bát­ran is elszántan léptek az uj útra. Sajnos a mai Olaszország uralkodó köreinek képességei felől, hogy szakítani tudnak a fasiszta marad­ványokkal, kétségek támadnak. Semmiesetre sem engedhető meg az a hang, amit az olasz fasiszta ele­mek engednek meg maguknak az olasz békeszerződést illetőleg. Az olasz uralkodó körök is megenged­hetőnek tartják, hogy a békeszer­ződést aláírják és ugyanakkor nép­­ámító kijelentéseket tegyenek a szerződés megsemmisítéséről. Vilá­gos, hogy a békeszerződések tör­vénybe iktatásával még nincs min­den elintézve, a szerződéseket tel­jesíteni is kell. A békeszerződések­nek nyilván vannak fogyatékossá­gai. A Szovjet Szövetség nagy erő­feszítéseket tesz, hogy kiküszöbölje a hibákat és »okát ezért «M* a téren." A Pravda ezután ismerteti a pá­risii békekonferencia lefolyását és a harcot, nehogy a bosszú szelleme érvényesüljön a békeszerződések­ben Ezt sikerült elérni a párisi tár­gyalásokon. „A szovjet nép, a szov­jet kormány és nagy vezére és ta­nítója, Sztálin vezetésével, továbbra is következetes és megalkuvás nél­kül harcot folytat a demokratikus békéért, a népek biztonságáért, ha­zája jólétéért, boldogulásáért s dicsőségéért, a békés és szilárd együttműködésért a nagy és kis demokratikus országok között". Valamennyi többi moszkvai lap is vezércikkben foglalkozik a békeszer­ződések törvénybe iktatásával. “■NAA­ /M. Rendben és fegyelmezetten szavazott Magyarország, Budapestről jelentik: Ma reggel 7 órakor kezdődött meg a szavazás egész Magyarországon. Tizenegy, ezer szavazóhelyet állítottak fel a parlamenti választásokra és nagy­részt iskolákban, vagy olyan nyil­­vános helyiségekben helyezték el, amelyekben ma szünetel a szeszki­mérés. A hattagú szavazatszedő bizottság egy-egy tagja a Kommu­nista Pártból, a Szociáldemokrata Pártból, a Kisgazdapártból, a Nem­zeti Parasztpártból és a szakszer­vezetekből került ki, a hatodik ta­got mindenütt valamelyik ellenzéki párt delegálta. Ezenkívül a válasz­tásokon résztvevő mind a 10 párt­nak jogában áll 3—3 urnabiztost ki­rendelni, így azután minden sza­­vazatszedő helyen 36 ember ellen­őrizheti a szavazások menetét. Ez más szóval azt jelenti, hogy a vá­lasztásokat ellenőrző központi szer­vekkel együtt közel 400 ezer magyar polgár jogosult a szavazások ellen­őrzésére. Természetes, h­ogy az el­lenzéki pártok nem tudják min­denütt kihasználni ezt a törvényadta jogot és nem tudnak mindenütt 3—3 urnabiztost állítani, mert összesen nem rendelkeznek annyi emberrel, amennyi ehhez szükséges volna. A belügyminisztérium minden kül­földi újságírónak különleges­­enge­délyt adott ki a szavazóhelységek látogatására, így a külföldi újság­írók szabadon és akadálytalanul meglátogathatják a szavazati he­lyeket és megfigyelhetik a szavazás menetét. A Tanjug munk­atársa­m dél­előtt bejárta Budapest központjá­ban és külvárosaiban a szavazóhe­­lyüket Megfigyeléseiről jelenti hogy mindenütt a legteljesebb rend­ben és nyugalomban folyik a szava­zás. A szavazási­­módszer biztosítja a teljes titkosságot. A választók szavazólapot és borítékot kapnak, bemennek egy fülkébe és ceruzá­val keresztet tesznek a szavazólap azon kockájába, amellyel az általa támogatandó párt jelöltjére szavaz. Ezután a zárt borítékot a bizottság szeme láttára bedobja a lepecsételt szavazóurnába. A katonák és rend­őrök külön szavazóhelyeken szavaz­nak. A szavazatszedő bizottságokban nagy számban szerepelnek nők is és sok helyen nők töltik be az el­nöki tisztséget Minden szavazóhe­lyen rendőr tartja fenn a rendet és szükség esetén közbelép. A Tanjug munkatársa megjegyzi, hogy az ed­­digiekből ítélve ilyen beavatkozás­ra nem lesz szükség, mert a szava­zók maguk tartanak rendet és fe­gyelmet. Délelőtt 11 óráig Budapesten a választói joggal rendelkezők 25 szá­zaléka leszavazott. A Tanjug mun­katársa megkérdezte azokat, akik már szavaztak, hogy hogy tetszik nekik a szavazási eljárás. Valameny­nyien megelégedésüknek adtak ki­fejezést, hogy nyugalomban és sza­­badon teljesíthetik polgári köteles­ségüket és adhatják le szavazatu­kat arra a pártra, amelyikre akar­ják. A német szakszervezetek a Marshall-terv ellen „Demokratikus és tartós békét Németországnak" Berlinből jelentik. A Szabad né­met szakszervezetek szövetségének vezetőségi ülésén határozatot hoz­tak és állást foglaltak a Marshall­­terv szándékairól Németországot illetőleg. A német szakszervezetek aggodalommal tekintenek a terv elé, hogy a német és külföldi tőké­sek visszaállítsák a monopolista tő­ke hatalmért és letérítsék a né­met népet a demokratizálódás útjáról. Rövid lejáratú hitelek nyersanyag- és élelmiszer vásárlására megköny­­nyítenék a német újjáépítést, de csak akkor, ha nem kötnék politi­kai feltételekhez. A szakszer­vezetek erélyesen állást foglalnak az angolszászok által tervezett ti­szt föderális felisztás ellen, mert ez csak a német egység gyengítésére és arra vezetne, hogy a külföld minél jobban hatalmába kerítse az egyes, gyenge német államok gazdaságát. „Németország tagállamokra való szétdarabolása, az­­ ipar és hitelélet államosít­ásának­­ megakadályozása, annak elutasítá­­­­sa, hogy a Ruhr-vidéken felelős és demokratikus német kormányzat alakuljon, a szakszervezetek foko­zott közreműködésének meg­gátlá­sa — mindez megakadályozza a ná­­citlanítás munkáját és lehetelenné teszi az ország igazi demokratizá­lását’­ — állapítja meg a határozt...­­ Befejezésül leszögezi, hogy a né­met szakszervezetek minden ere­jükkel készek küzdeni az ilyen irá­nyú fejlődés ellen mert Németor­szágnak demokratikus, tartós ké­két akarnak biztosítani. " A szovjet malm érvénytelennek tekinti az osztrák-amerikai egyezményt Kwrasztov vezérezred»* válasza Fiegl osztrá­­ minisztereinttkmk Becabel jelenti « TASS: Kuraszov vezérezredes, az ausztriai szovjet megszállási övezet főparancsnoka, levélben válaszolt Fiegl osztrák mi­niszterelnöknek. A miniszterelnök az osztrák-amerikai egyezmény ügyében szovjet részről hozzáinté­zett kérdésre válaszolva azt állítot­ta, hogy a szerződés nem érinti Au­sztria függetlenségét, nem jelent beavatkozást az osztrák belügyekbe és nem helyezi idegen hatalom el­lenőrzése alá az egész osztrák gaz­dasági életet, mint azt Kuraszov június 10-én Fieglhez intézett leve­lében állította. Az újabb szovjet le­vél leszögezi, hogy a megszálló­ ha­­tóságok nevében az Ellenőrző Bi­zottság 1946 júniusában visszaadta az osztrák kormánynak rendelke­zési jogát Ausztria gazdasága fe­lett. Ez azonban semmiesetre sem jelentette azt, hogy Ausztria átru­házhatja jogát már államra. Nem felel meg a tényeknek, hogy az amerikai megbízottak csupán az amerikai sagály elvsztesér­ét fel­használását ellenőrzik Ausztriá­ban. A valóságban kizárólagossági jog­gal irányítják az egész osztrák gaz­daságot Ez ellentétben áll a moszk­vai határozatokkal és súlyosan ve­szélyezteti az osztrák köztársaság függetlenségét. „El kell ismerni, hogy az osztrák kormány ilyen­ lé­pése abban a pillanatban, amikor a szövetséges államok Ausztria füg­getlenségének helyreállításáról ta­nácskoznak, kétségessé teszi, hogy Ausztria helyesen tudja felhasznál­­l­i függetlenségét.­ A szovjet pa­rancsnokság elismeri az osztrák népnek nyújtott segítség nagy fon­tosságát, de ez a segélynyújtás csak jogcím egészen más olyan cél elérésére, aminek semmi köze az osztrák nép megsegítéséhez. A szov­jet parancsnokság ezért az osztrák­­amerikai szerződést továbbra is a szövetséges határozatokkal ellenke­zőnek és ezért érvénytelennek te­kinti. -Wk­I flggetMghrt is demokráciáért folytatott harc rÉszMneK Kongresszusa Varsóból jMent át: Mow tartják meg Varsóban a függetlenségért és demokráciáért folytatott harc részt­vevőinek kongresszusát. A kong­resszusra nagyszámban­ érkeznek Lengyelországba a különböző kül­földi delegátusok. Vasárnap érke­­zett meg a francia delegáció, amely­­nek vezetője a nők demokratikus világszövetségének főtitkára, Marie Claude Vailland-Couth­ier. Megér-i késett a jugoszláv delegáció is. Tagjai Babics Ljubo, Bosznia és Hercegovina tervbizottságának em­­­léke is Todorovics Voja ezredes. A jugoszláv kiküldöttek tiszteletére ünnepélyes fogadást rendeztek és nagy számban jelentek meg a füg­getlenségért és demokráciáért foly­tatott harc résztvevőinek egyesü­letéből és más lengyel szervezetek képviselői fsa. ­AAA-4 demokratikus hadsereg­­oly sajga előrenyomulásai Califarisz új kormánya­ként ad ki hadijejentéseket Londonból jelentik. Caldarisz kor­­mányalakítása alkalmából a Rízosz­­pasztisz című lap megállapítja, hogy az új kormány megalakulása nemcsak nem vet véget a kormány­­válságnak, hanem még bonyolutab­­bá teszi a helyzetet. Caldarisz egyet­len pártból alakította meg kormá­nyát és az előreláthatólag még sú­lyosabbá teszi az ellentétet a po­pulista párt és a többi pártok kö­zött. Együttműködésük a parlament­ben és a kormányban sokkal nehe­zebbé vált. A lap bizonyosra veszi, hogy az amerikaiak sem szívesen látják a kormányválságnak ezt a „populista megoldását” ahogyan Caldarisz eljárását nevezik. Ameri­kai részről azt állítják, hogy kelle­metlen helyzetbe hozza az amerikai politikát Amerikában és a nemzet­közi közvélemény előtt is. Ezek után az amerikaiak aligha hivatkoz­hatnak a Biztonsági Tanács és az Egyesült Nemzetek előtt arra, hogy a görög kormány „demokratikus koalíció alapján” működik. Valószí­nűnek tartják, hogy Caldarisz kor­mánya nagyon rövid életű lesz. Különösen jellemző az új kor­mány egyik első intézkedése. Meg­tiltotta, hogy a hadműveletekről je­lentéseket adjanak ki. Amikor köz­tudomású, hogy a Demokratikus Hadsereg diadalmasan nyomul előre és egyre nagyobb területet szaba­dít fel, a tilalom okai nyilvánvalóak. Az események azt mutatják, hogy még a dollárok sem jelentenek elég biztosítékot a királypárti fasiszt­a reakció vezéreinek, hogy elrejtőz­hetnek a nép elől, amely szabadsá­gát és függetlenségét védi — egy­re nagyobb sikerrel AAA 9 Szovietszvietség és 3 d­ilomatik­us államok barátsága képezi Csehszlovákia biztonságának alapját Prágából jelentik. A csehszlovákiai kommunista lapok főszerkesztőinek és titkárainak értekezletén Szlansz­­ki Rudolf, a párt főtitkára beszá­molt a­, általános helyzetről és a párt feladatairól. Megállapítja, hogy, a mai helyzet a harc fokozódását mutatja a reakció és a haladó szél­iül erők között A nemzetközi ■ ‚■■■ .dó. i-ró-zak"­­,­ vall és ennek '• ο■) tájt minden országban fokozza tevékenyégét a hazai reakció. „Reakciónk törekvése arra Irányul , hogy megbontsa szoros kapcsola­tunkat a Szovjet Szövetséggel Tud­nunk kell azonban, hogy Csehszlo­vákia nem fordulhat nyugat felé, mert az, mint a Marshall-terv tanú­sítja, a német imperialista hatalom feltámasztásán fáradozik. A Cseh­­zlovák Köztársaság biztonsága a ■szovjet Szövetséggel és többi aztál és demokratikus államokkal való szövetség­re alapul”.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék