Magyar Szó, 1947. november (4. évfolyam, 267-292. szám)

1947-11-01 / 267. szám

IV. ÉVFOLYAM 267. SZÁM NOVISZÁD, SZOMBAT 1847. NOVEMBER 1.Ara 2 dinar Őszi vetés Vairacánban .65°,­Dán felszántottak ▼ ajaasagoan 49 o­lban elvetettek Vajdaságban az őszi vetésre elő­irányzott földterületnek mintegy 65 százalékát felszántották, 49 száza­lékát pedig bevetették. A legjobb eredményt az állami birtokok érték el. Eddig 89 százalékban felszántot­tak és 55 százalékban elvetettek. Hasonló a helyzet a földmegmunká­­­ló szövetkezetekben is. A magán­­gazdaságokban azonban már gyen­gébben halad a munka, a szántás­vetésre előirányzott földterületnek mintegy 65 százalékát felszántották. A veszélyeztetett földterületek meg­­munkálása nagyon visszamaradt, úgyhogy a szántás­ vetés utólagos megszervezése komoly gondot okoz a népbizottságoknak. A járások közül legjobb ered­ményt a kikindai járás ért el, ahol október 27-éig 88 százalék­ban felszántottak és 70 száza­lékban elvetettek. Jó eredményt ért el még a zrenya­­nini, pazovai, topolyai és becsei já­rás. A szántás­ vetés a pancsevói já­rásban halad leggyengébben, ahol eddig az előirányzott földterületnek csak 20 százalékát szántották fel. Hasonló a helyzet a verseci járás­ban is. Azokban a járásokban, ahol el­végezték az igák és magántrakto­rok észszerű beosztását, az ered­mény nem maradt el, ahol viszont ezt elmulasztották, visszamaradt a szántás-vetés. A magántraktorok beosztása legjobb a kovini járásban, ahol tíz magántraktor eddig mint­egy 700 holdat szántott fel. Egyes helységek népbizottsága, a magán­­t traktorok szántási normájának meg­állapítását nem végezte körültekin­téssel, így azok, ragaszkodva a nor­mához, lassabban végezték munká­jukat. Így volt ez a szuboticai já­rásban, ahol egy-egy traktornak 50 holdat kellett felszántania. Ez a norma nem reális, mert egy trak­torral megfelelő körülmények kö­zött száz holdat is fel lehet szánta­ni. Más helységben a magántrakto­rokról nem készítettek kimutatást, nem volt áttekintésük a traktorok üzemképességéről és így normát sem állapíthattak meg Hogy a ma­gá­ntraktorok észszerű beosztásával milyen eredményt lehet elérni, azt bizonyítja egyes járások szántás-ve­­tésének előrehaladása. A VETÉSI TERVEK Már egy hónapja annak, hogy a járási és helyi népbuzottságok fela­datul kapták, hogy revideálják a gazdaságok vetési tervét. Ez a re­vízió azért volt szükséges, mert a magángazdaságok és egyes helysé­gek vetési terve nagyon eltért az általános vetési tervtől. Így például a korint járási nép­­bizottság idejekorán átvizsgálta a falvak vetési tervét és össze­hasonlította a járás általános tervével. Rájött, hogy 1648 holddal növelnie kell a búza vetésterületét. Azok a járások és helységek, ame­lyek idejekorán elvégezték az ősz­­­zehasonlítást, idejekorán korrigál­hatták a hibákat. Vannak egyes járást i­tt­­t például a zentai já­­rás, a­b - búza vetésterületét 3600 holddal kell növelni Itt a járási népbizottság, nem intézkedett a mulasztások pótlására. Hasonló a helyzet a zsablyai járásban is. A búza vetésterületének növelésé­vel egyes járásokban zavar állott be a vetési munkák irányításában. A népbizottságoknak össze kellett ír­­niok azokat a földműveseket, akik­nek növelni kell a búza vetésterüle­tét. Az összeírás azért volt szüksé­ges, mert ennek alapján igényel­hettek vetőmagot. Megtörtént az az eset, hogy egyes termelők, akik már elvetették búzájukat, újból fel­szólítást kaptak búzavetésre. Ez ter­­mészetesen megnehezítette a szán­tás-vetés normális fejlődését. A szántás-vetés utolsó szakaszá­ban a népbizottságoknak minden erejüket latba kell vetniök, hogy a vetést idejében befejezzék. -yWs­ Dolgozóink ifjabb győzelme 62 nappal az előirányzott Idő előtt befejezte ezt al tervet a pancsevői üveggyár Hazánk munkássága nagy lelkesedéssel dolgozik a Terv el­ső esztendejében reá háruló feladatok teljesítésén. Dolgozóink versenymunkája, munkahősiess­ége már eddig is szép eredményt mutat. Nem egy gyárunk elvégezte már ezévi tervét és ezáltal az élenjáró üzemek sorába emelkedett. Ezeknek az élenjáró vál­lalatoknak száma egyre növekszik. A kikindai „Markovics Szve­­tozár-Toza" tégla- és cserépgyárak, a noviszádi „Napredák“ bú­torgyár és a „Novkábel“ fémárugyár után most a pancsevói üveggyár is kivívta a győzelmet Munkaközössége 62 nappal az előirányzott idő és 30 nappal a vállalt kötelezettség előtt tel­jesítette ezévi termelési tervét. Ezt a munkagyőzelmet a gyár dolgozóinak nagy öntudata, versenyszelleme és a normák bevezetése tette lehetővé. A pancsevói üveggyár ablak- és öntöttüveget készít. Mun­kásainak 49,24 százaléka normák alapján dolgozik. Ez a száza­lék azonban nem végleges. Az igazgatóság és az üzemi alosz­tály igyekszik minden munkafolyamatot normá­ozni, hogy ez­által is növelje a versenyszellemet, elősegítse a többtermelést és a minőség feljavítását. A gyár munkaközössége áprilisban az ablaküveg havi ter­melési tervét 94,73, az öntött üvegét pedig 141,56 százalékban teljesítette. Szeptemberig néhány százalékban visszaesett a ter­melés. Májusban 117,5, júniusban 94,56, augusztusban pedig 119 százalékban teljesítette az üveggyár munkaközössége havi ter­melési tervét. A termelés visszaesését júliusban a nagy hőség és az üvegöntésben használt samotanyag gyenge minősége okozta A munkások ezt a mulasztást versenymunkával igyekez­tek behozni. Ez sikerült is. Szeptemberben 57 százalékkal túl­szárnyalták termelési tervüket, október végén pedig befejezték az egész ezévi termelési tervet és áttértek jövő évi tervük meg­valósítására. A pancsevói üveggyár munkaközössége ezévi tervének be­fejezésekor a következő táviratot küldte a vajdasági szakszer­vezeti tanácsnak: »Az Egységes Szakszervezetek Tartományi Tanácsának, N­oviszád Elvégezvén ezévi termelési tervünkön, 62 nappal az elő­irányzott idő és 30 nappal vállalt kötelezettségünk előtt — még nagyobb lendülettel és munkakedvvel dolgozunk ötéves tervünk megvalósításáért. Pancsevó, 1947 október 30. A pancsevói üveggyár munkaközössége.* Mexikói munkások ajándéka a pancsevói üveggyár munkaközösségében A pancsevói üveggyár munkaközössége a napokban értékes ajánl­aékot rjpMt a mexikói (Vidrio Neutral) üveggyár munkásaitól ( mexV^T ^jfcások egy fontos műszert, optikai pirometert ajándékoz­tak a^mnevo­ üveggyárnak. A pancsevói üzem munkásai, az üzem igazgatóságával együtt, széleskörű értekezleten vették át az ajándékot és lelkesülve fejezték ki köszönetüket a mexikói munkásoknak és Ame­rika minden haladószellemű dolgozójának. Az ajándékba kapott műszert az üvegolvasztó­ kemence hőmér­sékletének ellenőrzésére használják Igen fontos műszer ez mind a ter­melés mennyisége, mind minősége szempontjából. A műszer átvétele alkalmával Szivics Zsika, a vegyiipari mun­kások szerbiai titkárságának titkára beszédet mondott a munkásság szolidaritásának nagy jelentőségéről. Beszédét a munkások nagy lel­kesedéssel fogadták és éljenezve üdvözölték a mexikói rokonüzem munkaközösségét. P. Ly. Belső megszilárdulás a lengyel politikai életben CIRANKIEWICZ MINISZTEREL­Nö­K EXPOZÉJA, A MIK­OLA JCZIKTÓL A MEGSZABADULT PARASZTPÁR­T TÁMOGATJA A DEMOKRATIKUS KORMÁNY POLITIKÁJÁT Varsóból jelentik. A lengyel Szejm összeült őszi ülésszakára. Napirend­jén az 1948 évi költségvetés szere­pelt és ezzel kapcsolatban Ch­an­­kiewicz Józef miniszterelnök beter­jesztette expozéját A kormány a háború előtt először terjeszti be ide­jében az új költségvetés javaslatát. Ez a körülmény mutatja, hogy már­is eljutottak a szervezett munka megszilárdulásához. A kormány kö­vetkezetes belpolitikája és gazdasá­gi politikája nagy eredményekkel járt. A külpolitikai kérdésekről szólva Ch­ankiewitz leszögezte, hogy Len­gyelország a kalandor és erőszakos elemek tevékenységének meggátlá­­sára törekszik és segíti a béke konstruktív erőinek megerősödését. Ezt a politikát követte Lengyelor­szág az Egyesült Nemzetek szerve­zetében is. A világégés egyelőre Lengyelország határaitól távol, Gö­rögországban, Palesztinában, Indo­néziában, Spanyolországban lángolt fel. De amikor a falu egyik végén tűz keletkezik, a másik végéről is sietnek eloltani, nehogy a lángok elborítsák az egész falut. A lengyel kormány szembeszáll minden törek­véssel, hogy az Egyesült Nemzetek szervezetét gyengítsék. Lengyelor­szág szilárd, demokratikus békét akar, nem akarja, hogy visszatérjen a régi Európa, amelynek politikai, társadalmi és gazdasági berendezé­se háborúra vezetett. Lengyelország egyesíti erőfeszítéseit a béke és­ a szabadság védelmére a baráti orszá­gok, elsősorban a Szovjet Szövet­ség és a többi szláv államok erőfe­­szítéseire. Ezzel Lengyelország a békét és teremtő munkát kívánó emberek millióinak kívánságát tel­jesíti. Lengyelország szükségesnek tart­ja Európa számára Amerika segít­ségét, de csak akkor, ha ez politi­kai beavatkozás nélkül történik. Szembeszáll azonban azzal az ame­rikai szándékkal, hogy Németország gazdasági és imperialista erejét fel­újítsák. Lengyelország következe­tesen folytatja harcát e szándék el­len, mert ez létérdekét is veszé­lyezteti. A miniszterelnök expozéját vita követte. Ennek során Grubecki pa­rasztpárti képviselő bejelentette, hogy teljes egészében jóváhagyja a kormány kül- és belpolitikáját és örömének adott kifejezést, hogy a parasztpártot többé nem akadályoz­za Mikolajczik jelenléte abban, hogy támogassa a kormányt kon­struktív építő munkájában. Megbé­lyegezte Mikolajczikot, aki kétséget kizáróan idegen hatalmak hű szol­gája volt Lengyelországban. Elíté­­lőleg nyilatkozott az egyházi sze­mélyekről is, akik, Mikolajczikhoz hasonlóan, idegen érdekek szolgá­latában, népellenes tevékenységet fejtenek ki. Jadlovszki a demokrata párt nevében nyilatkozott a kor­mányprogram mellett. Zambrovszki munkáspárti képviselő pedig a len­gyel demokratikus erők összefogá­sára és szoros együttműködésére szólított fel. A világban megint erő­södik a kalandorpolitikai szándék és ezzel minden ország haladó erőinek szembe kell szállniok — mondotta Zambrovszki. ­W­Kiűzik a fasiszta szellemet a magyar országgyűlésről KÉT HÓNAPRA KITILTOTTÁK AZ ÜLÉSEKRŐL SCHLACHTA MARGITOT Budapestről jelentik. Az ország­gyűlés mentelmi bizottsága sürgősen letárgyalta Schlachta Margit, a ke­resztény női tábor elnöknőjének ügyét és megtette javaslatát az or­szággyűlésnek. Az országgyűlés, a mentelmi bizottság javaslata alap­ján, Schlachta Margitot háborús uszításért és az ország belső és kül­ső politikai érdekeinek súlyos meg­sértéséért két hónapra kitiltotta a parlamenti ülésekről. KÍSÉRT A FASISZTA MÚLT A felhatalmazási vitáiban felszólalt Mateovics Ferenc, Barankovics pol­gári demokrata pártjának képvise­lője is és nagy megdöbbenést kel­tett azzal, hogy a régi horthysta csendőrök számára nyugdíjat köve­telt. Azt állította hogy »a szegény régi csendőröknek elégtételt kell adni,« mert hűséges szolgái voltak a régi uralomnak és segítették a népellenes uralom fenntartását. Ezzel kapcsolatban a Szabad Nép éles támadást intéz Mateovics ellen és megállapítja, hogy beszéde sze­mérmetlen visszaélés az országgyű­lés szólásszabadságával. »Az utóbbi napokban — szögezi le­ a cikk — kezd visszatérni a nemzetgyűlésbe a fasiszta múlt, kezd visszatérni a pa­rasztverés, a háborús uszítás és a csendőruralom szelleme. Legutóbb a parasztnyúzó pfeifferi ügyvéd már uszított az országgyűlésen a demo­krácia ellen. Néhány nappal később Schlachta Margit, a keresztény női tábor vezetője lépett fel »az em­beri életben való jóvátételi fizetés elmé­letével« és nem riadt vissza attól sem, hogy az országgyűlésbe a há­borús uszítás és a Szovjet Szövet­ség rágalmazásának szellemét vi­gye. Most pedig a legutóbbi ülésen Mateovics Ferenc, a Barankovics- féle polgári demokrata párt képvi­selője megismételte Schlachta kihí­vását. Mateovics néhány nap előtt a munkásbíróságok ellen szavazott és ezzel a feketetőzsdések védelmé­re szegődött. Ma már a horthysta csendőröket védelmezi és a magyar demokrácia ellen támad. Elégtételt kíván adni nekik. Várjon kitől kér­jenek elégtételt a csendőrök által véresre vert munkások, parasztok és értelmiségiek, akiket tönkretettek? Kitől kérjenek elégtételt a demokra­ták, akiknek alkalmuk volt mégis, merni a csendőrök állati módsze­reit?« A lap megállapítja, hogy Baran­kovics és Pfeiffer hívei tapsoltak Mateovics kihívó kijelentéséhez és ezzel kapcsolatban leszögezi: »E szavakra és erre a tapsra csak a nép adhat méltó választ Mindennek van határa, a nép türelmének is. Pfeiffer, Schlachta? Mateovics és társaik már elérkeztek ehhez a határhoz.« Vasárnap: baranyai szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék