Magyar Szó, 1947. december (4. évfolyam, 293-318. szám)

1947-12-01 / 293. szám

IV. ÉVFOLYAM, 293. SZÁM noviszed, hétfő, 1947 december 1 89 rohammunkást avatott a versed „Szonya Marinkovics“ állami birtok A versedi »Szonya Marinkovics« állami birtok ünnepélyes keretek között tartotta meg a roham­mun­­kások kinevezését. A szövetségi földművelésügyi mi­nisztérium kiküldöttjei, a Szerb Népköztársaság mezőgazdasági mi­nisztériumának képviselője s a föld­munkásszervezetek szövetségének kiküldötte jelenlétében mintegy 800 munkás és alkalmazott előtt számolt be Milosevics Dusán, a mezőgazda­­sági munkások helyi csoportjának titkára a birtok novemberi munka­versenyéről. A szőlőmunkákban, a pincészet­ben, a traktorállomás munkájában és az állattenyésztésben normák alapján dolgoztak a munkások. A többi mezőgazdasági munkát akkord alapján végezték. Az említett ter­helési ágakban bevezették a bri­­gád_tized munkamódszert. Az eredményeket naponta nyilvántar­tották. Termelési értekezletet rend­szeresen tartottak. A brigádmunka és a rendszeres termelési értekez­­let fellendítette a birtok munkáját. A versenyben a munkások munka­teljesítménye 50 százalékkal növe­kedett. A munkások átlagos napi keresete 1946-hoz viszonyítva több, mint 22 százalékkal emelkedett. A munkateljesítmény fokozódása kü­­lönösen a szőlőmunkákban észlel­hető. Az ünnepélyen a mezőgazdasági munkások szövetségének képvise­lője átadta a vándorzászlót a bir­tok legjobb munkásnőjének, Vá­­szics Fridinek. Ezenkívül egy rádió­val is megajándékozta a munkakö­zösséget. A Szerb Népköztársaság mezőgazdasági minisztériumának ki­küldötte 20.000 dinár jutalmat adott a birtoknak. A minisztérium ván­dorzászlaját eddig a kragujeváci »Sumadija« mezőgazdasági birtok őrizte. Az ünnepi értekezleten Marinko­­vics Györgye, Marinkovics Szonya néphős apja is mondott beszédet Az ünnepség végén pedig Briza Károly mérnök, a birtok igazgató­ja kihirdette a legjobb munkásokat. A birtokon 89 munkást avattak rohammunkár­­á, 95-öt megjutal­maztak, százat pedig megdicsértek. Az ünnepi rohammunkás­ avatás­­ról üdvözlő táviratot küldtek Tito marsalnak, dr. Neskovics Blagoje­­nak, a Szerb Népköztársaság mi­niszterelnökének és a Szerb Nép­­köztársaság földművelési miniszté­riumának. A verseci »Szonja Marinkovics« állami birtok­­ munkaközössége kapta a mezőgazdasági minisztérium­­ és a földmunkásszervezetek központi szövetségének­­ vándorzászlaját. MIIIIIIHIimMII a Jamendin“ birtok legjobb munkásai A Szíria közelében fekvő »Ka­­mendin« tartományi jellegű állami birtokon tegnap avatták roham­munkává azokat a munkásokat, akik a novemberi munkaverseny­ben a legjobb eredményeket érték el. A rohammunkás-avatáson m­eg­­jelent Popovics Mita, a tartományi jellegű birtokok igazgatója és Pro­­dánovics Rádó, az országos föld­munkásszövetség központi titkársá­­gának tagja. A »Kamendin« állami birtok mun­kaegyüttese a novemberi munka­­versenyben minden munkakam­pányban tíz százalékkal túlhaladta a megállapított normát. Ezenfelül minőségileg is jobb munkát vég­­zett, mint a májusi versenyszakasz­ban. Szakértők véleménye szerint a minőségi munka értéke husz sz.L. Zalákkal nagyobb, mint a májusi munkaversenyben. A munkaközös­ség kitartó és szorgalmas munká­­ja eredményeképpen az állami bir­tok általános termelési­­tervében szereplő terméshozamot és az ál­lattenyésztés normáját 20 százalék­kal túlszárnyalták. Ezt a fényes eredményt a föld­­megmunkálás terén, a termés­hozam növelésében úgy érték el, hogy minden munkában al­kalmazták az agrotechnikai rend­szabályokat. A földmunk­ákban, állattenyésztés­­ben a munkaegyüttes szem előtt tartotta a korszerűsítést. A munkások minden este a mun­ka befejezése után összegyűltek és megbeszélték a másnapi teendőket. A napi munka megszervezése , a brigádok helyes összeállítása lehe­tővé tette mindenfajta munkában a reális norma megállapitását. A vetésben a vetőgépek helyes alkal­mazásával nagyobb mennyiségű vé,­tőmagot megtakarítottak. Az álla­­to­k takarmányozásában, kiváltkép­­pen az abrakolásban csökkentették a szóródást s igy nagymennyiségű­ kukoricát takarítottak meg. A meg­takarított gabona, és takarmány­­félék értéke 874.000 dinár. A munkaközösség a novemberi munkaversenyben 23.185 önkéntes munkaórát szentelt a birtok épü­leteinek javítására és az utak hely­rehozására. A kultu­rmunka terén a lehetősé­gekhez mérten megfelelő az elért eredmény Ha tekintetbe vesszük, hogy a birtokon még mindig nem tettük meg a kultúrterem kérdé­st, akkor a munkaközösség tagjai részéről megnyilvánult igyekezetét méltán könyveljük sikernek. Techni­­kai felszerelés nélkül is több szín­művet adtak elő. Az olvasócsoport állandóan működött, azonfelül va­lamennyi írástudatlant megtanítot­tak betűvetésre. A birtok munkásai részére tanfolyamot rendeztek a szakdolgok elsajátítására. A tanfo­lyam a jövő hónapban fejezi be m­un­káját. Az állami birtok versenybizottsá­gának ajánlatára több munkást fel­terjesztettek a rohammunkás címre és jutalmazásra. Több, mint tíz munkás egyé­nenként 1000—2000 dinár jutal­mat kapott. Rohammunkássá a következőket nevezték ki: Drá­­gin Sztánkót, Kalapos Sándort, Legény Györgyöt, Molnár Jó­zsefet, Deák Ferencet és Kurtis Pétert, akik a munkában elő­irányzott normát 30 százalékkal túlszárnyalták, továbbá Túras Ferencet, Hankó Mihályt, Aradi Józsefet és Martinek Pált, akik 20 százalékkal szárnyalták túl a normát. Bene Mihály, a birtok szakcso­portjának titkára jó munkájáért az országos földmunkás-szövetség köz­ponti bizottságától 3000 dinár pénz­jutalmat kapott. Paunovics Márké, az állami birtok igazgatója a birtok jó irányításáért a tartományi állami birtokok igaz­­g­tóságától 6000 dinár, helyettese, Vukelics Milán pedig 3000 dinár pénzjutalomban részesült A rohammunkások kinevezése, s a pénzjutalmak átadása után több munkás felszólalt, s ígéretet tett ar­ra, hogy a májusi versenyszakasz­ban még nagyobb eredményeket ér­nek el. Sz«t»cs-H1991 jegyzttsv­itás a lopta békeszerződés előészítésére Moszkvából jelentik. A szovjet és a kínai kormány között jegyzék­váltás történt a japán békeszerző­dés előkészítésére. Az Amerikai Egye­sült Államok már ez év nyarán ja­vasolta a japán békekonferencia azonnali összehívását. A szovjet kor­mány a korábbi határozatokra hi­vatkozva, elutasította ezt az egy­oldalú békekonferenciát és a Távol­keleti Bizottság hatáskörébe utalta, hogy a japán békeszerződés kér­déseit előkészítse. A kínai kormány akkor csatlakozott ehhez a szovjet javaslathoz Most Wellington Ku,­a kínai külügyminiszter jegyzéket in­tézett Molotovhoz és javaslatot tett a japán béketárgyalás sürgős ösz­­szehozására, hogy a négy érdekelt nagyhatalom, a Szovjet Szövetség Kína, az USA és Anglia megszer­vezze az érdekelt többi államokkal tartandó békeértekezletet. A kínai jegyzék azt az indokolást hozza fel, hogy a békeszerződés mielőbbi meg­kötése meggyorsítja a béke teljes helyreállítását Távolkeleten. Molotov válaszjegyzékében kifejti, hogy a legnagyobb felelősséget vi­selő hatalmak már a háború folya­mán megállapodtak a japán béke feltételeit és a békeszerződés körüli eljárást illetőleg. Akkor elhatároz­ták, hogy a Külügyminiszteri Ta­nács készíti el a békeszerződés ja­vaslatait és szükségszerűen dönt ar­ról, hogy összehív-e külön béketár­gyalást. A szovjet kormány maga is kívánatosnak tartja a béke msele teljes helyreállítását Távolkeleten és ezért javasolja, hogy a Külügymi­niszteri Tanácsot január folyamán Kínába hívják össze rendkívüli ülésre. A Tanács ezen az ülésen ki­zárólag a japán kérdéssel foglalkoz­zék és hozzon végleges döntést. A jegyzékben Molotov annak a remé­nyének ad kifejezést, hogy mind Kína, mind­­ a másik két nagyhata­lom a magáévá teszi ezt a javasla­tot és rövidesen hozzálát a japán békeszerződés előkészítéséhez . AVv-Tovább­ terjed a francia sztrájttmozgalom Parisból jelentik: A francia kor­mány szélsőséges ellenmozgalmat in­dított a sztrájkmozgalom letörésére és L­eon Jouhaux vállalkozott az áru jó szerepre, hogy a sztrájkellenes , másokat irányítsa. A szakszem­­ét­ vezetőségek a kihívásokra vá­laszolva tegnap este ülést tartottak. Több mint húsz szövetség képvise­lői jelentek meg 4 milliónál több szervezett munkás képviseletében. Elhatározták az országos nemzeti sztrájkbizottság megalapítását, a­­mely a hozott határozatok értelmé­ben minden támogatást megad a sztrájkoló munkásságnak. DPMssel nyerték a termelést a smkoticai „jedinsztvói kenyergyárban Szubotica, november hó A napokban ünnepélyes keretek között rohammunkásokat avattak­ a szuboticai »Jedinsztvo« kenyér­­gyárban. Az üzem munkaközössége ebben az évben másodszor tüntette ki legjobbjait. A novemberi ver­­seny utolsó szakaszában Hakner Rudolf kétszeres rohammunkás ér­te el a legjobb eredményt. A nép­szerű Rudi bácsi 18 éve dolgozik ebben az üzemben. A novemberi versenyben, mint nyitó tűnt ki. A gépek módosításával sikerült a napi termelést jelentősen nö­­velnie. Mivel a gépek módosí­tását 70 önkéntes óra alatt vé­gezte el, 15.000 dinárt megta­karított az üzemnek. Rudi bácsi, mint N­épfront,blokk, titkár, csoportjával részt vett a hús­­kombinátus építésében és csoportja kitüntetést is kapott. Ezenkívül tevékenységéért a VI. körben képviselőhelyettesnek választot­ták meg. Kívüle rohammunkássá avatták Ha­lász Istvánt, Dózsa Józsefet, Romo­­da Mijót és Csányi Sándor nyitót. Csányi napi munkája mellett egy találmányon dolgozott. Munkája eredménnyel járt. Sikerült elkészítenie egy önmű­ködő lisztszitálót. Találmánya négy ember helyett végzi el a szitálást. A feltalálót munkájában az üzem vezetősége és minden munkása tá­mogatta. A »reömsztvó« munka­közössége ezen az ünnepélyen több dolgozót megdicsért. A jutalmak kiosztása után Dulles Sztévó, az üzemi csoport titkára ismertette a gyár eredményét. — Amikor állami üzemként kezd­­tünk dolgozni, húsz munkásunk volt. Számuk egyre növekedett. Három hónap múlva már több, mint százan voltunk az üzem­ben. Mindannyian arra töre­kedtünk, hogy jó minőségű ke­nyeret adjunk a lakosságnak. Ezt együttes munkával sikerült is elérnünk. Hogy a novemberi ver­­senyben csak ennyi rohammunká­­sunk van, annak tudható be, hogy az üzemet állandóan javítottuk. Bi­zonyos vagyok benne hogy a má­jusi versenyben nem öt, hanem ha üzemünket továbbfejlesztjük, 25 rohammunkást is avathatunk. Az ünnepségen felszólalt a Ju­goszláv Hadsereg kiküldöttje is és a többi között ezeket mondta: — Nekünk éppen olyan kedves legjobbjaitok megjutalmazása, mint amikor harcosaink mellére tűzzük fel a kitüntetést Az ünnepség végén az üzem mű­kedvelői műsoros előadást tartot­tak. Csányi Sándor Hakner Rudolf ­AAA-39 roh­am­munkás a „La Passionaria“ harisnyagyárban Szubotica, november hó. A szuboticai „La Passionaria“ üzemben felavatták a novemberi verseny rohammunkásait. A roham­­munkások nevének felolvasása előtt az üzem igazgatója megindokolta, hogy miért mértek szigorú mérték­kel a rohammunkások kijelölésekor. Rámutatott, hogy mennyire szükség van ma nemcsak a többtermelésre hanem a minőség javítására is. E té­ren az üzemben sokan mulasztottak. Csak a többtermelésre törekedtek, a termelés minőségére nagyon té­vés figyelmet fordítottak. Major Katalin ötödször, Sántha István és Sztipics Erzsébet negyed­szer, Rózsa Károly és Sztipics Esz­ter harmadszor és Kiss Lajos ne­gyedszer lett rohammunkás. Az üzemben 39 rohammunkást avattak és 26 munkást megdicsértek. A ro­­hammunkás-avatáson Evetovics Bél­­a, a helyi szakszervezeti tanács ki­­küldötte és Gyémánt István mondott beszédet ■AAA­ ÁRA 2 DINÁR Szeged és Szuboti­a városvezetőinek találkozása Szeged város vezetősége a két város labdarúgó és ping-pong csa­patainak barátságos találkozása al­kalmával látogatást tett Szuboticán. Eljöttek hozzánk barátságunkat meg­erősítő látogatásra. Szeged város polgármestere Dénes Leó. Dani Im­re főispán, dr. Antalfi György he­lyettes polgármester és a szegedi Jugoszláv—Magyar Művelődési Tár­saság elnöke. Tombász Imre, a Ma­gyar Kommunista Párt nagyszegedi bizottságának elnöke Szubotica város bizottsága Tik­vicki Géza vezetésével vendégül lát­ta őket ebéden. Délután végignézték Szeged—Szu­botica válogatott labdarúgó mérkő­zését. Az esti órákban kilátogattak Ludas pusztára és megtekintették azt az ünnepélyt, amelyet a kultúrott­hon felavatására rendeztek, s ame­lyen a doroszlói népi tánc­csopport is fellépett. Ez a találkozás testvéri kifejez,­­ a két ország és két nép mindinkább erősödő baráti együttműködésének.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék