Magyar Szó, 1948. május (5. évfolyam, 104-129. szám)

1948-05-01 / 104. szám

V. ÉVFOLYAM, 104 (1041) SZÁM NOVISZAD. SZOMBAT, 1948 MÁJUS 1 ARA 2 DINÁR Éljen Május Elseje Juvosiláfia dolgozóinak harcos seregszemléje Vajdaság leg­jobb dolgozói Büszke seregszemléjét ma tartja negyedszer szabadon az egyenjogú népek közössége — Tito Jugoszláviája. Negyedik szabad ün­nepnapunkat — a világ dolgozói­nak ötvenkilencedik májusi ünnepét — hazánkban a terv megvalósításá­ért vívott munkaküzdelem és annak gyönyörű sikerei díszítik. Úrrá­ lettünk a magunk portáján és az eltelt rövid három év alatt or­szág-világnak példaadóan megmu­tattuk, hogy mire képes a nép, ha lerázta kizsákmányoló urainak jár­mát. A Szovjet Szövetségen kívül egyetlen más országban sem tűntek el ily gyorsan a háborús pusztutá­­so­t. A népi demokráciák országai között az élen h­a­ladunk a tőkés ver­d és szellem, a tőkés csökévé­­nyek gyökeres felszámolásában, el­­lenár­ásuk letörésében és a dolgo­zók társadalmának — a szocializ­musnak — tervszerű, cél- és öntu­datos építésében. Már idén elérjük és túlhaladjuk a háború előtti életszínvonalat. És tud­juk, hogy most épülő nagyüzemeink még nem siettak­ bele a versenybe ,melynek első­­.­.éves sy.akaz.ru: a virágzó, erős Jugoszlávia megte­remtése és a munkájához mért jó­lét minden dolgozó számára. Éppen ezért tölt el mindannyiunkat az öröm­teli tudat, hogy legyűrünk minden akadályt és a végrehajtott terv szebb lesz, mint elképzeltük. Miről tesz tanúbizonyságot mai felvonulásunk? Arról, hogy gyáraink eddig so­ha nem látott ütemben készítik ne­künk cikkeiket; arról, hogy földünket jól megmun­kál­tük és bevetettük és mind bő­vebb lesz az aratás; arról, hogy a szövetkezeteken át kibontakozik a város és falu egész­séges árucsereforgalmának vérkerin­gése; attól, hogy iskoláink komoly, szakképzett erők százezreit nevelik; arról, hogy a kultúra mindinkább népivé lesz és egész népünk tulaj­donává válik; arról, hogy a magyarság egyen­rangúsága úgy, hogy szabadon fej­lesztjük kultúránkat; arról, hogy egyre izmosabb a gyá­rak és üzemek rohammunkásainak és a terméshozam­ neve és úttörői­nek serege; arról, hogy testvériségünk és egy­ségünk szu­bid és növekvő politikai öntudatunk visszaver minden táma­dást vívmányaink ellen; arról, hogy hadseregünk erős tá­masza békés építőmunkánknak, meg­bízható fegyvere határaink sérthe­­tetlenségének és a nemzetközi bé­kenek; arról, hogy okkal vagyunk szak­va a népszabadságok ellenségeinek, a rabtartók és háborús uszitók sze­mében, mert bennünk látják ural­muk és hatalmuk, törekvéseik és szándékaik sírásóit; arról, hogy nem csalódnak az­ok akik bennünk látják a középeurópai béke élharcosát, hűséges bajtársu­kat a demokratikus békéért folyta­tott küzdelemben; arró­l, hogy a Népfront, egyetemes népi politikai szervezetünk, egyre inkább átfogja életünket; végül arról, hogy mindannyian, teljes tudásunkkal és erőnkkel kö­vetjük dicsőséges Kommunista Pár­­­tunk irányítását — nagy tanítónk (Tito marsal vezetését. i * ! Amikor fellett fegyverrel, maor­­szágépnő munkánkkal küzdünk szer­b hadságunkért és jólétünkért —a né­­jük szabadságáért és a békéért. Foly­tonosan erősödik a béke és építő demokrácia tábora, állandóan gyen­gül az imperialisták ereje és élese­dik a küzdelem a két tábor között. Az idejétmúlt kizsákmányoló rend­szer történelmileg már elvesztette a csatát: világnézeti téren beigazolódott ve­­resége, mert a második világháború­ban pozdoridvá tört szellemi és po­litikai fegyvere, a fasizmus, gazdas­ágilag bebizonyította tart­hatatlanságát, mert képie­­­n egyen­súlyban tartani a termelőerők fej­lődését és a tömegek vásárló ere­jét, képtelen kikerülni a dolgozók­ra súlyosodó és az egész rendszert alapjaiban megrázó válságokat; politikailag megnyilvánul gyenge­sége, mert csak a nyers erőt tudja szembeh­elyezni az átütő érvekkel; területileg is mindinkább szűkül és a monopolisták egymásközti ver­senye még bizonytalanabbá teszi az uralmuk meghosszabbítására irányu­ló kísérletet. A gyarmati és félgyar­mati népek felszabadulási küzdelme is fokozódik és ez a rendszeren be­lül ássa az elnyomók eresűs­­égét.. invit&Jik a demokratikus tábor népeinek ereje, fokozódik gaz­dasági jóléte, politikai öntudata, összefogása mind határozottabb és mind élesebb a harca a nép­elnyo­mók maradványai ellen. A tőkés világ — történelmileg — olyan mint egy bekerített vár. Fa­lait megviselte a százéves ostrom. A váron belül rekedt nép egyre in­kább látja, hogy a vár eleste az ő szabadságának hajnala és igazi el­lenségei a parancsnokok. A zsákut­cába jutott tábornokok egy kiroha­­­­násban látják minden reményüket, de nem bíznak abban, hogy elég­­ nagy, elég erős és elég lelkes lesz a sereg, amely engedelmeskedik a parancsnak. Az ostromlók ereje pe­dig mind nagyobb.­­ Az ilyen helyzet megköveteli tő­lünk, hogy az eddiginél­ még lendü­letesebben fokozzuk erőnket, növel­jük országunk gazdasági és­ időere­­jét, szilárdítsuk öntudatunkat, te­gyük még mélyebbé, még l­­­zzelfog­hatóbbá népeink testvériségét és egységét. Különös figyelmet kell szentelnünk munkánk minőségének, szakképzettségünk emelésének. Az előttünk álló történelmi célokat csak­­i­­s kádereink megsokszorosításával,­­ a mindennapi tervfeladatok pontos­­ véghezvitelével, kulturális és politi­­­­kai színvonalunk emelésével érhet­jük el. A mai nap munkánk, erőfeszíté­seink és vívmányaink, akarásunk cél­jaink — egész dolgozó népünk nagy­szerű seregszemléje. Hazánk népei­nek nagy családjában, Vajdaság nem­zetiségeinek ünnepi felvonulásában élén rohammunkásaival és úttörő pa­rasztjaival méltó helyet foglal el a magyar dolgozó nép is. Seregszemléje ez a nap a Szovjet Szövetség, a népi demokráciák or­szágai hatalmas sikereinek, a tőkés országok dolgozó népe szabadság- és béke­vágyának és harci erejének. Ezért száll üdvözletünk Sztálin és városa Moszkva felé, ezért üdvözöl­jük a szövetséges népeket és azo­kat a népeket, amelyek szembeszáll­­nak az amerikai imperialisták és csatlósaik terveivel. Hazánk határozott léptekkel ha­lad a szocializmus építésének útján. E­z az út küzdelmes, de mi bátran vállaljuk és álljuk a harcot. A dol­gozó emberiség nagy tanítóinak Marxnak, Engelsnek, Leninnek és Sztálinnak tanítása segít minket leküzdeni az akadályokat és Tito verhetetlen zászlaja alatt törtetünk előre ámulatba ejtve a viszont. Ön, miféle háborús ijesztgetés nem za­varhat és nem zavar meg bennün­ket hazánk továbbfejlesztésében és kétséggel megbirkózunk a nép fron Japan a Kommunista Párt — marsal vezetése alatt. ÉLJEN MÁJUS ELSEJE. JUGOSZLÁVIA DOLGOZÓINAK HARCOS SEREGSZEMLÉJE­ ÉLJEN MÁJUS ELSEJE. A MUNKÁSOSZTÁLY ÖSSZETARTÁSÁNAK NAPJA! ÉLJEN SZTÁLIN GENERALISSZIMUSZ, A HALADÓ EMBERISÉG LÁNGELMÉJŰ VE­ZÉRE A BÉKÉÉRT ÉS DEMOKRÁCIÁÉRT FOLYÓ KÜZDELEMBEN! ÉLJEN MINDEN GYŐZELMÜNK SZERVEZŐJE, VEZETŐNK ÉS TANÍTÓNK. TITO MARS­ALL Tervünk végrehajtásában. Múltünk és jelenünk önt belénk szilárd hitet és bizonyságot, hogy minden ne­ Május elsejére újabb nagy megtisztelés érte legjobb rohammunkásainkat, újítóinkat és ész­­szerűsítőinket, a többtermelés és gazdasági életünk fejlődésének legkiválóbb harcosait. Égés­­népünk érdekében végzett munkájukért hazánk 360 dolgozóját a Munka Érdemrend II. III. és a Munkaérem kitüntetésével tüntették ki. A kitüntetettek között Vajdaság dolgozói is érdemeikhez méltó helyet foglalnak el. Tar­tományunk 25 dolgozója részesült e magas elismerésben, köztük, mindnyájunk büszkeségére 9 magyar is. Hétfőn reggel mellükön új kitüntetéssel állanak munkások a munkapadok mellé. Ujult erővel fognak a munkához és lendületet diktálnak azoknak is, akik ki szeretnék érdemelni a dolgozók társadalmának ezt az elismerését. A szövetségi szkupstina p­rezidiuma, a szövetségi kormány elnökének előterjesztésére a Munkaérdemrend II. és III. fokozatával és a Munkaéremmel tüntette ki hazánk élenjáró mun­kásait. A vajdasági dolgozók közül a következők részesültek kitüntetésben: A Munka érdemrend II. osztálya MAN­­ALIK ANTAL, RÉTI VALENTIN ÉS DR. TEODOROVICS NESZTOR, A Munka érdemrend UIh osztálya BAJDA VÁSZÓ ÉS TÖRÖK JÓZSEF. Munka-érom Basics-Partovics Péter szuboticai, Bábics Nikola kulai, Bilicki Antal zen­tál, Vászics Vera pancsevói, Goga Mihály, kulai, Doroszlovácski Dimitrije zrenyanini mozdonyvezető, Dra­­goszovác Borivoj zrenyanini, Jánosi István szuboticai, Jerkies Paula pancsevói, Kosztics Jelen­­ko kovini, Kelemen Julia, Lukó János zrenyanini, Meszman István zrenyanini, Pavkovics Mio­­drág, S­remác Jován sidi, Torbica Nikola zrenyanini, Csányi József zrenyanini, Protics Ilija, noviszádi és Skrbics Radolka noviszádi dalomznkat tü­nt­et­te ki a Rzkristina nrpzidimno Nlahalik Antal a »Mitália« fémipari üzem dolgo­zója, Vajdaság egyik legjobb mun­­kása. A felszabadulás után az ő kez­deményezésére elsőnek vezették be az üzemben a normát és mindig a termelés élharcosa maradt Nyolc­szor nevezték ki rohammurakássá és négyszer újítóvá. Újításaival je­lentősen csökkentette a termelés egyes munkahelyein a munkafáziso­kat és ezzel mintegy 280.000 dinárt takarított meg az államnak Mint rohammunkás, a normát átlag 35-75 százalékban túlhaladta. 1933 óta részt vesz a szakszervezeti mozga­lomban és ma a helyi szakszerve­zeti tanács tagja. Ezenkívül tagja a városi népbizottságnak is. Bod­ Valentin a »Vajdasági öntöde« kitűnő mun­kása már mint betanult munkás ro­­hammunkás-teljesítményt ért el és rohammunkássá avatták. Később öntő-szaktanfolyamot végzett és si­kerrel letette a vizsgát. A felszaba­dulás óta a termelés élharcosai kö­zé tartozik és tevékenyen részt vesz a szakszervezeti munkában is. Mint az üzemi csoport titkára, továbbra is megtartja jó eredményét és ro­­hammunkás címét. Eddig hatszor avatták rohammunkássá. A terme­lésben elért átlagos normatúlszár­­nyalása meghaladja a 40 százalé­kot. Jelenleg a Vajdasági öntöde üzemi csoportjának elnöke. Drm Teodor ovios Nesztor a noviszádi tartományi főkórház igazgatója. Rendkívüli szervezési készségével és erőfeszítésével elér­te, hogy a kórház hazánk legjobb egészségügyi intézményei sorába emelkedett. Különösen szép sikere­ket ért el a sza­kkéderek nevelésé­ben. a­­ »Radiátorgyár« idős öntőmunká­sa. 1946-ba® avatták először ro­­hammunkássá és azóta tartja a ro­hammunkás címet. A múlt évben különösen kitűnt az egyik cukor­gyárunk számára készített gépal­katrészek öntésébe®. Török József a szuboticai vas­úti műhely ro­hammunkása és újítója. A terme­lésben elért ered­ményeiért eddig háromszor avatták rohammun­kássá és háromszor újí­tóvá. Egyik jelen­és újítása egy villanyerővel mű­ködő, vagonem­elő konstruálása. Ez­lenkit .Írásaival összesen 139300 dmért takarított meg Régi szakszervezeti aktivista.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék