Magyar Szó, 1948. június (5. évfolyam, 130-154. szám)

1948-06-01 / 130. szám

HALÁL A FASIZMUSBA — SZABADSÁG A NI­PNEKI V. ÉVFOLYAM 130. (1067)SZÁM NOVISZÁD. KEDD, 1948 JUNIUS 1. Adóssága van a Frontnak? Létesítsen Front-f­zemeket Topolya, június hó A moravica-pacséri út jobbolda­lán a nagy part tövében, alig öt­száz méterre a pacséri vasútállo­mástól nagyban építenek. Készül­t a járási Népfront és a Népi Ifjúság téglagyára, helyi nyersanyag és munkaerőforrásból. Sok-sok tégla kell a járásnak, sokat, nagyot kell fejlődnie Tömérdek tégla kell csak a szövetkezeti otthonok építéséhez is. Április második hetében kezdő­dött meg a munka. Egy hetventagú ifjúsági brigád kezdte. Legbecsüle­tesebben a földme­gmunk­á­ló szövet­kezetek ifjai vették ki részüket a munkából. A járás helyi Népfront­­szervezetei közül a moravicai és a pacsin nyújtott hathatós segítséget. Legtöbbet fogatosaik segítettek. A többi járási szervezet bizony a lig­ásig mozgatta meg fülét A munka szépen halad. Négy ember a maltert kevergeti. Amott a téglát tolják — lassan emelke­dik a téglagyár fala. — A járás legnagyobb és legkor­szerűbb té­glagyára lesz... Német Gábor szavaiból büszke­ség érzik, ő egyébként a pacsiri népbizottság elnöke,­­"K­ákhosszat dolgozik naponta az építkezések­ben. . .. — Egyszerre 250.000 téglát rak­hatunk be a kemencébe t Évente minden megerőltetés nélkül temet­hetünk kétmilliót. Elmondta ezután, hogy az építke­zésekben segédkező Népfront-tagok és ifjúság száma állandóan apad. Hóha, itt a mezőgazdaság szezon­­ja. De nemcsak ez az ok. A járás legtöbb tömegszervezete nem is népszerűsíti eléggé a gyár építését. Sok helyen még csak meg sem em­lítették hogy mihez kezdett a já­rási Népfront.­­ Pedig nagyon fontos hogy mielőbb felépüljön a gyár. A szö­vetkezeti otthon felépítése után a járás lakosságának termel majd. Ha előbb nem, de június végén kikerül a gyárból az első meleg tégla Már a kéményt rakják a szak­munkások. 34 méter ,[ja£as Három méter m­ár 41 * belőle Örül­­nek az ifjak’ nemsokára kilátszik a gödörből — Tátva marad a szájat: szok­nak akik másfél hónappal ezelőtt azt mondták: »nem lesz artzból sem­mi, álom az egész«. Jó egy hónap, és füstöl a kémény... Elérkezik a dél, ebédre indulnak az építők. Nézzük, ki hova való? Topolyai csak kettő van közöt­tük. Legkevesebbet úgy látszik a topolya: ifjúság törődik a gyárral. — Sokan félnek az itteni mün­kétől, feleli egyik a kettő közt. Pedig nem is nehéz. A leoszt kitű­nő. Az AFZs főz... Egészségeseb­ben megyünk haza, mint jöttünk... Elköszön, átkarolja a mellette ha- 1­­dó lovcsenácit, nagyot nevetnek valamin és beállnak a sorba. Pe­dig alig tudnak beszélni egymással. ★ Nagy eseménye ez a topolyai jár­­­ásnak. Kell ez a téglagyár na­gyon. Lesz elegendő tégla a szö­vetkezeti otthonok építéséhez. Lesz a járásiaknak magáncélokra. Poli­tikai szemszögből pedig, az emel­kedő falak tövében kovácsolódik a testvériség-egység. De topolyai tudósítónk — sőt a pacsin népbizottság elnöke is — megfeledkezett meg valamiről. Van itt, ha nem több, legalább még két jelentős mozzanat. Az egyik: már­kosókat foglalkoztat majd a gyH. A másik: gyáva, üzeme lesz a P­rási Frontnak. Az előbbihez nem kell magyará­zat. A mezőgazdasági idénymunka sok újabb kereseti lehetőségiig,­ jutnak. A második szemponthoz azonban nem án ha hozzáteszi*!* néhány megjegyzést. Tudja azt minden Fronttag, mé?_ inkább - bizottságok tagjai, milyen rendezetlenek a Front-szervezetet nyag körülményei. A lelkiismer­tesebb front-pénztárosok, ha ros*. szat álmodnak, biztos hogy aW.­ban szervezetük adó®*|** ^el**»ik meg előttük fenyegetően. A W. sági dijak jórészét be kell s o,^,. tatni a járási Front«*.«"* 1 2 ma­rad, az nem elég a Mármost két eset v*"’,/;?®? fi­zettél hiánytalanul a J&ras frQ,l­ követelését és ner.: maradt semmi — nincs miből fizetni a tisztvise­lőt, nincs pénz a legelemibb szük­ségletekre, irodai készletekre sem, vagy kifizették a tisztviselőt, vásá­rolták egyet-mást, kijavították a Front otthonát stb. — és tartoznak a járásnak. Kiút — nincs, jobban­­m­ondva a helyi Front vezetőség nem tudott megoldást találni. A megoldást a topolyai járás fronts­zervezeteinek a Pacsiron é­­pülő téglagyárban kell keresniük. Köztársaságunk két Népfront-kon­gresszusa leszögezte már: a szerve­zeteknek újjáépítési alapot, front­üzemeket kell létesíteniök, téglaé­­getőket,mészégetőket, kő, vagy ho­mokbányákat, stb. stb. körülménye­ikhez, lehetőségeikhez képest, önál­ló pénzügyi forrást teremteni és abból fedezni a helyi jelentőségű munkálatok szükségletek költsé­geit. Nem tudjuk melyik szervezeté lesz a pacsiri téglagyár valószínű­­leg a járási Fronté és a Népi Ifjú­ságé. Nem is lényeges pillanatnyi­lag. Fontos, hogy épül az első Front-üzem a topolyai járásban. Reméljük, hogy a helyi Front­szervezetek hamarosan követik a járási példát. A fasatcsi iraMoráHoratis »orsovirc fitvta •magunk mlítvén «lient A jjsatomicsi traktoréílomá* munkaközössége, amely eddigi mun­­kájában olyan jó eredményeket ért el, hogy Jugoszlávia Földmun­kás Szervezeteinek Szövetsége ne­­ki osztotta ki a vándorzászlót, mint az ország legj­obb traktorállomásá­­nak, a napokban megtartott érte­kezletén elhatározta, hogy hathó­napos versenyre hívja fel orszá­­gunk valamennyi traktorállomást a következő versenypontok alap­ján: 1. Melyik traktorállomás vezeti be legelőbb minden mezőgazdasági munkába a normát. 2. Melyik végzi el legjobban terv­feladatait a kampányokban: az ara­­tásban, cséplésben, ugarolásban, fi­sz­­vetésben és a mélyszántásban. 3. Melyik traktorállomás tesz ü­­zemképessé több gépet, melyik őr­­zi meg őket jobban és melyikben lesz legkevesebb fennakadás munka közben. 4- Melyik végez legjobb raiacsé­­­re munkát mind a terepen mind a műhelyben A Melyik segít többet a földmeg­­munkáló szövetkezeteknek a mező­­gazdasági gépek javításában, vala­mennyi új agrotechnikai eljárás be­vezetésében, szakelőadások tartá­sában és az állandó kaP^o^ ^r. teremtésében a földmertmum­^ ■ szövetkezetekkel. 6. Egymás munkáján­?'4 ^da­to. ellenőrzésével, ki legjobban a munkai­egyelni Vala­mennyi m­unkahelyen. 7. Melyik képez ki lob.» '»der­­a lokomobilok, aratógépek Csép­lőgépek vezetéséhez. «• Melyik traktoráHo«** tar, több szakelőadást és kat órát a maga munkakö^^. ben, s a terepen az egyes­olgotó csoportokban ». Melyik traktorállomás közössége rejt W sZ“'„?b|a ftra testnevelési munkát és W N -8, megesebben a testnevelési izei­ken és versenyeken. , Hogy a verseny menj.f*.L '*ndó­an követhessék, és « sau megállapíthassák,­­ lik­­torállom­ás munkaköre- ~r,,, leg­jobb. a .asatom.es­z,l' munkásai előtérje»**“ ‘ a traktorállonások ^ nak, hogy grafikonok « legyezzék a versenyt­ «%e­nek minden traktorát V »» e­­gyes mun­kaközösségek ^4­­3 verseny ideje alatt. ARA 2 DINAR JUGOSZLÁVIA KOMMUNISTA PÁRTJA V. KONGRESSZUSÁRA HIRDETETT MUNKAVERSENY Kikatözisségei és talszercezet teljes csatlakozása a Platersenth­ez EGY KORDUNI FALU VERSENYRE­ HÍVJA A SZÖVETKE­­ ZETI OTTHONOK MINDEN ÉPÍTŐJÉT Jugoszlávia • Kommunista Párt­ja V. kongresszusának tiszteletére hirdetett munkaverseny, melyet Új Beograd építésén dolgozó ifjúsági srrunkásbrigádjaink kezdeményeztek, élénk visszhangot keltett az egész országban. Egymásután jelentkez­nek a különféle szakmák és munka, közösségek, és bejelentik a mun­­kaversenyben való részvételüket. A trepcsei bánya munkásai csatlakoz­nak a versenyhez, lelkeshangú fel­hívást intéztek az ország bányá­­szaihoz. Az építőmunkások verse­nyére a szkopljei­­Debarac . építé­si vállalat n­unkakollektívája bo­csátott ki országos versenyfelhí­vást. Az ország fémipari vállalatai­hoz a »Velja Sztojakovics« fémipa­ri vállalat munkaközössége fordult lelkes felhívással. Érdekes az a kiáltvány, amelyet az »Új Beográd építővállalat munkásai, technikusai, mérnökei és alkalmazottai bocsá­tottak ki, és amelyben bejelentik, hogy május 30-án tartott szakszer­vezeti közgyűlésükön egyhangúlag el­fogadták az ifjúsági brigádok fel­hívását, és csatlakoznak a munka­versenyhez. Az Egység-Testvériség autóút építői most tesznek előké­születeket, amelyben, csatlakozva a felhíváshoz, ők is megszervezik a versenyt. Azonban nemcsak üzemi munka­közösségek, hanem a Népfront és AFZs-szervezetek is bejelentije csat­lakozásukat. A Horvát Népköztár­saság AFZs-Szervezete egyhónapos munkaversenyt fogadott el. A kor­dám Tuszlovics község lakossága fogadalmat tett, hogy július 21-ig felépíti a község szövetkezeti ott­­honát, és versenyre hívta az összes szövetkezeti otthoné­pít­őket. Tito marsalhoz intézett levelükben közöl­ték a község népének ezt az elha­tározását. Vajdaságban is folyik a mánk­au.­­versenyhez való tömeges csatlako­zás. A Merkúr sörgyár, az »Októ­ber 20.« sörgyár, a P cselár evő sör­gyár, valamint a Poberla spiritusz és likőrgyér munkásai tettek eddig fogadalmat az élelmezési iparban munkaver .ny rendezésére, Jugo­szlávia Kommunista Pártia V. k­on­­gresszusának tiszteletére. I­iolai és iiléi terveznek a tapolyai téglagyárak Kikinda környékén hiány van téglagyári munkásokban Jovanovics B., a tartományi kommunális osztály megbízott-helyettese a na­pokban a Magyar Szó hasábjain rámutatott arra, milyen fokozott jelentősé­gük van a helyi gazdálkodás keretébe tartozó téglagyárak munkájának. Új munkamódszerek alkalmazásával, a gyárak kemencéinek és gépeinek jobb ki­­használásával a helyi jelentőségű gyárak teljesítőképességét feltétlenül nö­velni kell. Most Topolyáról és Kikindáról kaptunk tudósítást arról, hogyan alakul a helyzet a gyárakban. A topolyai gyárakban az államosítás végrehaj­tása óta többet és jobbat termelnek, a téglagyári munkások az egyik gyárban maguk találták meg módját, hogyan lehet a minőséget javítani. A másik gyár­ban baj van a norma és az ellátás körül, a Kikinda-környéki gyárakban munkáshiány mutatkozik, pedig ott a gyárak vezetősége jól gondoskodik a munkások elhelyezéséről és élelmezéséről. Leleményesek a topolyai téglagyári munkások Topolya, május végén A topolyai Horváth-téglagyár a múlt évben még magántulajdon volt. Termelési feladatát még meg­közelítőleg sem tudta teljesíteni, mi­n­őségben pedig a legrosszabb volt: csak harmadosztályú téglát készí­tett. A tulajdonos folyton azt han­goztatta hogy a ma használatos szénnel nem is lehet jobbat termel­ni. Az azóta elért eredmények azon­ban megcáfolták a régi tulajdonos­ állítását. A téglagyár tulajdonosának kü­lönböző sp­pekulációi miatt a gyá­rat már áprilisban államosították á­prilis 21-ikén kezdődött meg a téglagyárban, most már mint álla­­ti,­ vállalatban, a téglaéget­és. Az azóta elért eredmény magától be­szél: egy hónap alatt a múlt évi össztermelés 32 százalékát már ki­termelték és minden feltétele meg­van annak, hogy ezt az iramot meg­tartják aami anyui jelent, hogy az idei termelési feladatokat, amelyek 50 százalékkal magasabbak a tava­lyiaknál, túlszárnyalják. A minőségi irány még jobb’­a kiégetett tégla fia százaléka elsőosztályú, egy szái­­zalék másodosztályú­­esett járda­­(Agta) a további * százalék pedig ■ felett. A vállalat, mint már előző­ig mondottuk, tavaly még csak m­rínád osztályú téglát gyártott. Az­ért minőségi és mennyiségi ered­mény a munkakollektiva helyes te­­v«enységének érdeme Hetenként egyszer termelési értekezletet tar­tanak és azon megbeszélik a terme­­."»­ eredményeket Nagyban hozzá­­járult a helyzet javulásához a be­rakok gondos munkája, azok tapasz­ta­atainak felhasznélása a termelés­ben. A berakok — 2 0­ilökkel ös­szefogva — leleményesen kutattak új munkamódszer után és rájöttek ar­ra, hogyan lehet a kemencébe ra­kott legfelsőbb téglarétegeket is elsőiosztályúnak kiégetni. Az Ocsenás téglagyárat április végén államosították. A gyár múlt­évi teljesítményét a gyár munka­közössége 50 százalékkal akarja túlszárnyalni. A gyár a múlt évben is többet termelhetett volna, azon­ban a régi tulajdonos nem tudta elérni a téglaégetéshez szükséges hely növelését — lehet hogy nem­ Kikinda május végén A Kikinda-környéki falvak majd mindegyikében működik téglagyár. A velikoszelói gyár két éve van ál­­lam­ tulajdonban és képét teljesen megváltoztatta Az idén lakás épült ■ munkásc­sülé­d számára. A tégla­­verőknek nem kell már kunyhóba lakni, ami nyomorúságos életnívót jelentett eddig. Eddig négy asztalt alkalmaztak, az ötödik asztalt tég­­lavevők hiánya miatt nem lehet munkába álltani. A kemencéket vi­szont alaposan átjavították és a munkaközösség odaadással dolgoz **■ úgyhogy a tervet száz száza­lékban teljesíti majd. Maga a terv ötven százalékkal magasabb a ta­valyinál. A kozarac­ téglagyárban sikerült a munkások teljes létszámát bizto­sítani. Itt főleg olyan munkások dolgoznak, akik korábban nem téglagyárakban tevékenykedtek: az új munkásokat a környékben­ falvak, L... szorgalmazta. A mostani gyári megbízott azonnal utánanézett a problémának és máris intézkedés történt: a gyár mellett lévő föld­ből egy darabot a gyárhoz csatol­nak nehogy terephiány akadályoz­za a teljes teljesítőképesség kihasz­nálását. A kemencét az államosítást követő napon máris begyújtották. Mulasztása a megbízott vezetőnek és a szakszervezeti,­­­zemi csoport­nak, hogy a téglavetés normáját még mindig nem állapították meg, habár egy hónapja dolgoznak. A múltévi norma nem reális: 750 da­rab volt.­­ Ennek a normának megállapításánál nem vették figye­lembe, hogy a vizet nem kell húz­ni, mert önfolyós ártézikul áll ren­­delkezésre úgyhogy a normát e­­ll­etni lehet. Komoly problémája ennek a gyár­nak, hogy az ellátási kérdést még nem sikerült megfelelően rendezni. Pedig az fontos probléma. A mun­­­­kások megérdemelnék a kérdés mi­előbbi elintézését, mert öntillato­­sak, fáradhatatlanok. Mint ahogy azt az egyik munkás kijejezte: — Dolgozunk és az a célunk, hogy félmillió téglával égessünk töb­bet, mint tavaly, fölös munkásaiból toborozták ösz­­sze és a gyár szakmunkásai oktat­ják őket, eredményesen. A milosevoi téglagyárban a hely­zet a munkaerő hiánya miatt nehéz A gyár ugyanis Szerbiából szerződ­tetett téglavetőket, s amikor a mun­kát meg kellett volna kezdeni, nem­ jöttek el, arra hivatkozva, hogy az ottani gyárak többet fizetnek. Há­rom asztalt — egy régit és két újat — mégis sikerült muntába ál­ltan. Itt is a környék feles mun­kaerőiből regrutálódik a munkás­ság. A vezetőség mindent megtesz, hogy a tervet mégis teljesítse. A vállalat nagy súlyt fektet a munká­sok ellátására: már az ősz folyamán sertéseket kezdett hizlalni, a shb. kasoknak megfelelő R. jegyűk va n-­ A rendes juttatáson felül beteptet két kilogram babot, két kologram makarónit és egy kilogram sonkát] kapnak úgyhogy meg is vasutak: eléged«, '**A teglaveröknek nem kell már kunyhóban lakni

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék