Magyar Szó, 1948. szeptember (5. évfolyam, 210-234. szám)

1948-09-02 / 210. szám

v ÉVFOLYAM: 1­­5 % \ ---------\ OO « 1-------------­«■' " \ ö s % \ Me)­ov AlekszanikrovICS Halraj a SzK(b)P Központi Bizottságának titkára Moszkvából jelenti a TASS. Sú­lyos betegség után, augusztus 31-én meghalt a Kommunista Párt és a szovjet állam kimagasló építője és funkcionáriusa. Zsdanov Alekszan­­drovics Andrej, vezérezredes, a SzK(b)P Központi Bizottsága Poli­tikai Irodájának tagja, a SzK(b)P Központi Bizottságának titkára, a Szovjet Szövetség Legfelsőbb Taná­csának tagja. Zsdanov Alekszandrovics Andrej 1896. február 26 (14), született Mario­­poljeben, apja középiskolai tanfel­ügyelő volt Amikor apja Tverbe költözött, a 14 éves gyermek be­kapcsolódott a forradalmi mozga­lomba és részt vett a tveri (ma Ka­linin város) iskolai ifjúság szociál-­­ demokrata tanulóköreinek munká­­­­­ában. Zsdanov 1915-ben lépett be a­­ Bolsevik Pártba. Tevékenyen vez­­­zette Tver város munkáskörzetének pártmunkáját és hamarosan párt­munkássá vált. Az első világháború alatt mozgósították és a katonák kö­rében terjesztette a bolsevik propa­gandát. Részt vett a Nagy Októberi Szocialista Forradalom előkészítésé-­­ ben és végrehajtásában az Urálban. A polgárháború éveiben Zsdanov a Tf­ yAtYfe»- w»yn* r» po­litikai felvilágosításában tevékeny- j kezírit és pártmunkát végzett az­­ Uralban és­ Tverben. 1922-től kezdve I Zsdanov a tveri városi végrehajtó- i bizottság elnöke volt. 1924-től 13 - - ig vezette a pártmunkát a Gorkij- | tartományban előbb mint a gorkiji gubkom, majd mint a gorkiji kral- | kom titkára. A SzK(b)P XIV kon­­­gresszusán Zsdanovot megválasz­­­­tották a SzK(b)P Központi Bizott­sága tagjelöltjének, a XVI. Kon­gresszuson a SzK(b)P KB tagjának, majd a SzK(b)p KB titkárának és a Politikai Iroda tagjelöltjének. Zsdanov felelős párt- és állami te­vékenységet fejtett ki. Nagy fi­gyelmet szentelt az ideológiai kér-­­ déseknek és a marxista-leninista el-­­­méletnek. A szovjet írók 1. kon­gresszuson elmondott beszéde­­el­határozta a legfontosabb feladato­kat a szovjet írók fejlődése és a­­ legfontosabb feladatokat a szovjet irodalom fejlődése számára. 1934. decemberében, Kirov elvetemült módon történt meggyilkolása után, a Párt a leningrádi szervezetbe küldte munkára Zsdanovot és a szervezet élén állt 1934-től 1944-ig bezárólag. Zsdanov teljesítette a Párt akaratát és a reá jellemző bol­sevik hévvel fellelkesítette és moz­gósította a leningrádi pártszerve­zetet a trockista-zinovljevi kétszínű árulók megsemmisítésére és gyöke­res kiirtására és a leningrádi bo­lse­­vikokat a SzK(b)P KB-a és Sztálin elvtárs köré gyűjtötte A(SzK(b)­* XVIII kongresszusa előtt Zsdanov elvtársat bízták meg a Párt propa­ganda munkájának vezetésével. A XVIII Pártkongresszuson beszámo­lót terjesztett be a párt tovább­fejlesztésének kérdéseiről.. Zsdanov minden reá bízott pártfeladatot egész lelkét beleadva oldott meg. A Párt XVII1 Kongresszusa után a SzKíMP KB Poltikai Bizottsága tagjának választották meg. A nagy Honvédő Háború éveiben a Párt és a kormány Lenigrád vé­delmének megszervezését bízta Zsdanov elvtársira. A SzKíbiP KB és Sztálin elvtárs utasításait meg­valósítva, a leningrádi bolsevikok, az élen Zsdanov elvtárssal, Lenin­­grád hősi védelmének lelkévé vál­tak. A leningrádi fronton végzett munkájáért Zsdanov elvtársat előbb altábornaggyá, utóbb vezérezre­dessé nevezték ki. Kimagasló párt­­munkájáért Zsdanovot kétszer ki­tüntették a Lenin-renddel, ezenkí­vül a »Krasznoje Znamja« érdem­renddel, a Szuvorov-rend első osz­tályával, a Kutuzov-rend első osz­tályával és a »Munka vörös zász­lajának« rendjelével tüntették ki. A nagy Honvédő Háborúban ara­tott győzelem után, amikor a Párt és a nép áttért a békés építésre, az ideológiai munka kérdései fontos helyet foglaltak el a Párt és az or­szág életében. Zsdanov elvtárs, a kimagasló marxista elméleti tudós és a lenini-sztálini eszmék tehetsé­ges propaganda vezetője egész sor ra­gyogó beszámolót készített az iroda­lom­művészet és bölcsészet, valamint a nemzetközi helyzet terén. Zsdanov a nemzetközi munkásmozgalom ve­­zetőmunkásainak is első soraiban állott. Beszédeit általánosan isme­rik minden ország dolgozói. Zsda­nov elvtárs, a nagy Sztálin hű ta­nítványa és munkatársa, nagy hév­vel és eréllyel harcolt a kommuniz­mus ügyéért és sohasem sajnálta a fáradságot, nem kímélte egészségét. Élete és munkája a Párt és a nép önfeláldozó szolgálatának példája. Lenin-Sztálin nagy­­ügye iránti ha­tártalan odaadásával, mélyenszántó elvszerűségével, amely nem enge­dett meg semmiféle eltérést a Part­vonaltól, Zsdanov elnyerte a Párt és ma idén dolgozó meleg szerete­­tét. Béke Veled, kedves barátunk és harcos elvtársunk! Aláírták: Andrejev. Beriia. Bul­ganin, Vozneszenszki. Vorosilov. Kaganovics, Koszigin, Kuznjecov, Mikoján, Molotov Ponomarenkcr. Popov, Sztálin, Szuszlov, Hruscsov, Svernik. Skirjatov, Jugoszlávia Kommun­sta Pártja­­ tíz tony vezetői átj­­­r rat* A SZÖVETSÉGI KOMMUNISTA (BOLSEVIK) PÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK MOSZKVA Mélyen fájlaljuk a SzK(b)P KB súlyos veszteségét, ami Zsdanov Alekszand­rovics And­rej­ Sztálin hű munkatársának halálával érte. JUGOSZLÁVIA KOMMUNISTA PÁRTJ­ÁNAK KÖZPONTI VEZETŐSÉGE ­• Összelü­l a nyu­­gatném­­et par­ament Szu­dára m­otsik össze Frankfurtba a nyugatnémet tartományok dele­­gátusaiba kinevezett ideiglenes nyu­gatnémet parlamentet Azt a felada­­tot kapta, hogy elkészítse a külön nyugatnémet állam alkotmányát és ezzel német rézről is törvényesítse Németország kettészakítását. A ta­­nácskozásokra meghívták Berlin nyugati övezetének delegátusait is, mivel azonban nem bíznak bennük Clay tábornok amerikai parancs, nok közölte velük hogy nincs sza­­vazati joguk. Ennek a parlamentnek az össze­­hívását gondosan előkészt­ették. Vi­­gyáztak arra, hogy csak jobboldali elemek juthassanak el a tanácsko­­zásokra Azok az elemek, amelyek éppen Németország kettészakítását ,karják felhasználni a visszavágás eszméjének szítására és a német nép­­felhasználására arra, hogy hűen szolgálja az amerikai imperialisták politikáját. Berlinben a helyzet változatlanul súlyos. A Berliner Zeitung leleplezi, hogy a nyugati hatalmak között egy­re élesebb az ellentét a berlini kér­désben. A franciák készek voltak ar­ra is, hogy elhagyják Berlint, de az angol-amerikai vezetők nem ad­­ják fel­ azt a gondolatot, hogy Berl­in utján gazdasági zavart visznek be a szovjet megszállási övezetbe. O­LA QI HALÁL A FASIZMUSRA ? #AJUUSSAG A NÉPNEK! NO VISZ AD, CSÜTÖRTÖK, 1948. SZEPTEMBER 2. ARA 2 DINAR Ma délután temetik Zsdanovot A TASS jelenti Moszkvából: Zsdanov Alekszandrovics Andrej vezérezredes, a SzK(b)P KB Poli­tikai Irodájának tagja, a Szovjet Szövetség L­egfelsőbb Tanácsának deputátusa temetésének megszer­vezésére bizottság alakult, amely­nek tagjai Popov (elnök), Kuznye­cov, Gorkin és Posztjebisin. A bizottság közli, hogy Zsdanov . A A földi maradványait a Szak szervezeti Otthon oszloptermében ravatalozzák fel Zsdanovot m­a szeptember 6 .kán 15 órakor teme­tik el a Vörös sr­n a Kreml víz­ mellett. Meginti Ribalko tábornagy, a siódét tank és gépesített erők főparancsnoka Moszkvából jelenti a TASS. A Szövetségi Kommunista (bolsevic) Párt Központi Bizottsága és a Szov­jet Szövetség miniszter tanác­sa mély sajnálattal jelenti, hogy Ribalko Pa­vel, a Szovjet Szövetség kétszeres hőse, a Bolsevik­ Párt hű fia, a tank és gépesített erők marhatja hosszas és súlyos betegség után augusztus 26-án meghalt Ribalko Pavel a Szov­­­jet Hadsereg egyik legjelentősebb parancsnoka a tank­, páncél és gé­pesített erők parancsnoka volt. Csehszlovákia is részt vesz a Szov­jet Szövetség gyászában Ugyanis Ribalko tábornagy volt Prága fel­szabadítója. Prága városa elhatároz­­ta, hogy Ribalkónak szobron állít. Változások a szilyetsiorányiap A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Szkupstináj­ánnak Prezidiuma a JSzNK Alkotmánya 74-ik szakaszának 13 pontja alapján és a JSzNK miniszterelnökének javaslatára úgy­­ döntött hogy: 1. Felmenti tisztségétől: Kardely Edvárdot, a Szövetségi Ellenőrző Bizottság elnökét, Sztambolics Petárt, a JSzNK földművelésügyi miniszterét, Szimics Sztanojet, a JSzNK külügyminiszterét, Andrejev Bánét, a JSzNK bányaügyi miniszterét. 2. Kinevezi: A JSzNK miniszterelnök-helyettesének és külügyminiszteré­nek Kardely Edvárdot, A JSzNK miniszterelnökhelyettesének és belügyminiszteré­nek Rankovics Alekszandart, A JSzNK miniszterelnökhelyettesének és a Szövetségi El­lenőrző Bizottság elnökének dr. Neskovics Blagojet, A JSzNK tárcanélküli miniszterének Szimics Sztanojet, A JSzNK bányaügy­ miniszterének Vukmanovics Szvetozárt, A JSzNK miniszterének a tudományos és kulturális kérdé­sekben Csolákovics Rodoljubot, A JSzNK földművelésügyi miniszterének Todorovics Mijal­­ko mérnököt Miniszteri rangban a JSzNK vízgazdasági bizottsága elnöké­nek Andrejev Bánét. Miniszteri rangban a JSzNK kormánya népegészségügyi bi­zottsági elnökének dr. Gregorics Pavlet. Beográd, 1948. augusztus 31. A JUGOSZLÁV SZÖVETSÉGI NÉPKÖZTÁRSASÁG SZKUP­­STINÁJÁNAK PREZIDIUMA Titkár: Perunisics Mile Alelnök: Pijade Mosa Összehívták a Steer** Népköz­tá­rs* Stefi Jansz In­áj­át Beográdból jelentik. A Szerb Népköztársaság Szkupstinájának Prezidiuma 1048 szeptember 5-ikén reggel 9.30 órára összehívta a Szerb Népköztársaság Szkupstináját má­sodik rendkívüli ülésszakára. Szövet­ségi Ú­zgazdasági Bizottságot létesítettek A szövetségi kormány legutóbbi ülésén elhatározta, hogy a kormány mellett vízgazdasági bizottságot ál­lít fel. A bizottság feladata a víz­rajzi kérdések rendezése, a vízki­használás és a vízierő kihasználás szabályozása és felügyelete. A bi­zottság élén álló elnök miniszteri rangban a kormány tagja. Schu­man az új francia miniszterelnöik­ a munkássáig fo­g­t­ja harcát a Karson­a­-polika ellen Parisból jelentik: Vincent Auriol köztársasági elnök Schum­an volt miniszterelnököt, a megbukott Ma­­rie-kormány külügyminiszterét bíz­ta meg kormányalakítással. Schu­­man bemutatkozott a parlamentben és a parlament 322 szavazattal 185 ellenében jóváhagyta Schuma mi­niszterelnökségét A szavazás előtt a kommunista képviselők nevében Duclás beszélt és éles szavakkal bírálta Schuman politikáját. Ez a politika egy hónap előtt megbukott és a kormány távozásra kénysze­rült, mert kitűnt, hogy a Schuman kormány nem a francia nép érde­keit, hanem az amerikai imperi­alista körök érdekeit képviselte. A szónok hangoztatta, hogy a Schu­man kormány politikája növelte a gazdasági zűrzavart, teljessé tette az aránytalanságot az árak és bé­rek között, bomlasztotta a munkás­­mozgalmakat, lövetett a sztrájkoló és jogaikat követelő munkásokra, a francia nép érdekeit eladta a külföldi és francia monopoloknak­­ és veszedelmes katonai szövetség­be vit­te bele az országot, aminek eredményeképen a német újjáépí­tés gyorsabban és lendületesebben valósul meg, mint a francia újjá­építés.­­ A parlament ugyen megszavazta Schuanan miniszterelnökségét, de a francia munkásság tovább tüntet­i és nem nyugszik meg abban, hogy az a demokráciaellenes kormány­­ térjen vissza, amelynek politikája teljesen csődöt mondott. Az ország­ban egyre lendületesebben fejlő­dik a szakszervezeti egység meg­szilárdulása. A különféle szakszer­vezeti csoportok egyesülnek a harc­ban és csatlakoznak a mozgalmak­hoz azok a szakszervezetek is, a­­melyeket eredetileg a szakszerve­zeti egység megbontására hoztak létre Szembeötlő, hogy a szocialis­ta sza­kádár szakszervezetek veze­tői is résztvesznek az összefogási mozgalomban, habár a parlament­­ben a szocialisták teljes egységben Li­humanra szavaztak. Piertro lem­ el Hélife a de Gasper- kormány rendőrpolitik­án­ál Rómából jelentük: Pietro Neri, a baloldali szocialista párt vezére. Me­­dicciben tartott beszédében erős han­gon mondott ítéletet a de Gasper- kormány rendőrpolitikájáról. Meg­állapította, hogy az olasz kormány rendőrterrorral akarja megbénítani a munkásmozgalmat. A jelenlegi kormány semmiképen semn alkal­mas arra, hogy megoldja a föld és ipari reformot és lehetővé tegye a 2.300.000 munkanélküli helyzeté­nek rendezését. Rámutatott Nem arra is, hogy az olasz kormány nemzetellenes politikát folytat ame­rikai monopolisták érdekében.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék