Magyar Szó, 1948. december (5. évfolyam, 287-311. szám)

1948-12-02 / 287. szám

V. ÉVFOLYAM, 287. (1224.) SZÁM NO VISZ­AO, CSÜTÖRTÖK, 1948 DECEMBER 2 A Kftilév 96 »mH­M­q­b» i «■ Ünnepelt az egész ország November 29. Köztársaságunk nap­ja, nagyszerű ünnep volt az egész országban. Dolgozó népünk új, szo­­cialista házij­ának ötödik évfordu­lóját munkasikerekkel, hatalmas győ­zelmekkel várta az ötéves Terv fel­adatainak megvalósítása és tus­zir nyalása terén. Dolgozóink méltó keretek között k­észültek rá, várták és ünnepelték a népi forradalom napját, a Jugo­slav Szövetségi Népköztársaság ötödik évfordulóját . Beolgrádban november 29 tiszteletére ünnepi akadémia volt a Népszínházban. Tito marsall, megjelenésekor a szeremben jelenlevő vendégek hosz­­szamtartó tapssal köszöntötték. Az akadémián résztvettek a Jugo­szláv Kommunista Párt Központi Vezetőségi Politikai Irodájának tag­jai, Edvard Kardely, Mi­lován Gyi­­tesz, Franc Leszkosek, Ivan Gos­­nyák, Donic* Kidric* és Blagoje­n Neskovics, aztán dr. Iván Ribár a JJSzNK Nepszkupszim Prezidáum­á­nak elnöke az elnökség tagjaival, a szövetségi és a szerb köztársaság miniszterei, a Jugoszláv Hadsereg magasramgni tisztjei, élükön Kocsa Popovics és Peko Dapcsevics vezér­­ezredesekkel, valamint a kulturális és társadalmi élet nagyszámú képvi­selője.­­ Az ünnepi akadémián résztvettek ■még a diplomáciai kar képviselői Beográdból. A himnusz után Mosa Pr­jade a JSzNK Nepszkupstina Prezidiumá­­nak alelnöke tartott beszámolót, „A népállam öt éve“ címmel. De minden körzetben, minden tömegszervezetben voltak ünnepi akadémiák a Köztársaság napja tiszteletére, melyeken a beográdi dolgozók ezrei vettek részt A nagy nap előestjén az ünnep­ség a Szlávjén kezdődött a nép­ünnepéllyel. Pontosan hat órakor dördült el az első ágyúkzés és u­­talva a többi, üdvlevesek 50 ágyú­ból. Ebben a pillanatban indult el az ifjak fáklyásmenete a Tito mar­sai utcán. Élén az ifjak Tito mar­sai, Sztálin generalisszimusz és Lénia nagy képét vitték, valamint a zászlókat Különösen nagy volt a lelkesedés a nézők részéről, ami­kor a menetnek az a része jött, melyben fáklyával volt kiírva: »Éljen november 29. és „Lenin— Sztálin—Tito.“ A menetben voltak a Jugoszláv Tomászszövetség, az ifjúsági kultur-művészeti csopor­tok tagjai és Beográd egyetemi és iskolai ifjúsága. A főváros fronttagjai a hadsereg harcosaival együtt nagy munka­győzelemmel ünnepeltek. Átadták a forgalomnak az új kettősvágá­­nyú villamosvonalat Topcsidertől a Rakovicáig, melynek felépíté­sében 60.000 munkaórát adtak. A népünnepélyek a tereken, me­lyek a nagy nap előestjén kezdőd­tek, másnap ebéd után folytatód­tak. Virág, színes villanykörték, vörös csillagok nevettek az ünnep­lőkre. Este hét órakor kezdődött a Nepszkupstina környékén a nagy tűzijáték. A szabadságszerető Beográd ö­­römünnepe volt november 29. szo­cialista hazánk nagy egyetemes né­pi ünnepe. /­.:« robban­ tó nagy felvonulás volt a nagy ün­nep előestjén. Ezer és ezer sokszí­nű villanyégő ragyogott a házakon és tereken. A horvát Népszínházban meg­­reendezett ünnepi akadémián meg­jelentek a horvát Kommunista Párt központi vezetőségének, és a kormány tagjai Részt vett az aka­­démaián Vladimir Názor, a horvát Szábor Prezídiumának elnöke, a Szábor alelnöke dr. Zlatan Szre­­­**­›', a Jugoszláv Hadsereg és a kultur és társadalmi élet nagyszá­mú képviselője. A beszámolót november 29-től Isemui Berusz a HKP Központi ve­zetőségének tagja tartotta. Utána művészi program következett. A Jugoszláv hadsereg székházá­ban ünnepélyes keretek között tör­tént az új pionírok tagfelvétele.­ A zágrábi kilencedik vegyesgimnázi­um avatóünnepélyén részt vett Szláv­ko Komár és Ivan Sibl vezérőr­nagy is a HKP központi vezető­sége részéről, a köszöntések után a pionírszakasz parancsnoka, De­­jan Manula harmadikos tanuló, Ivan Sibl vezérőrnagynak tett je­lentést. Ezután tették le az új pio­nírok az esküt Ljubljanában de felemelő volt az ünnep. Az egész város zászló- és levélerdőbe öltö­zött, képek, grafikonok és képek díszítették a falakat. Ünnepi aka­démiát rendezett a Népszkupstina elnöksége és a Szlovén Népköztár­saság kormányelnöksége. A ljubljanai „Union” nagyter­mében volt a központi akadémia, melyen részt vett Miha Marinko a Szlovén Népköztársaság minisz­terelnöke a kormány tagjaival, Fer­­do Kozak, a Szlovén Népszkupsti­na elnöke, a Jugoszláv Hadsereg képviselői és sokan mások. Az AVNOJ II. kongresszusának jelentőségéről Miha Marinko be­szélt November 29-én sok szlovén falu felavatta és megnyitotta szövetke­zeti otthonát. Legjobb eredményt a szövetkezeti otthonok építése te­rén november 29 tiszteletére a lendvai járás érte el, ahol hat szö­vetkezeti otthon építését fejez­ték be. Szkoplje dolgozói a Köztársaság napján a Macedón Népszínházban gyűltek össze ünnepségre. Krszta Cneckov­­szkin, a Macedón Szobranye Pre­­zklium­ának" titkárén kívül részt­vettek az akadémián a kormány tagjai a Jugoszláv Hadsereg képvi­selői és nagyszámú dolgozó. Kiro Georgijev, a kommunális ügyek minisztere beszélt november 29 jelentőségéről. Az AVNOJ határozatainak jelen­tőségéről szólva, a többi között ezeket mondotta: — A macedón nép legjobb fiain ke­resztül először történelmében kife­jezte a nemzeti szabadság és a de­mokratikus rendszer, az együttmű­ködés, Jugoszlávia többi népével való közös élet megvalósítására irányuló évszázados törekvéseit. Szarajevóban nagy fáklyás menet volt a nagy nap tiszteletére, melyben több mint 10.000 dolgozó részt vett A város Népfrontja ünnepi aka­démiát rendezett, melyen résztvet­tek Cvijetin Mljatovica és Ugljesa Danilovics. Bosznia és Hercegovi­na KP-ja Központi vezetőségének tagjai, a kormány tagjai, a JH kép­viselői és a tömegszervezetek­ sok képviselője. Noviszádon a nagy ünnep előestjén a Kultúr­otthon­ nagytermében volt ünnepi akadémia. Jovan Veszelinov a JKP központi vezetőségének tagja, szer­bia miniszterelnökhelyettese tartott beszámolót november 29-ről. Másnap számos testnevelési és egyéb esemény tarkította az ün­nepet. A pionírok ünnepélyes fel­avatása is ezen a napon volt. Este a Népszínház bemutatta az „Erő a túlvilágról“ című Gotovac operát. ARA 2 DINAR A jugoszlávok világszerte meünnepelték novemb­er 29-ét A nove­mber 29-­ai nagy ünnep alkalmából hazánk népeivel együtt ünnepeltek világszerte a hazájuk­tól távol eső jugoszlávok is. A Ju­goszláv Szövetségi Népköztársaság hivatalos képviseletei mindenütt fo­gadóestet rendeztek. Ugyancsak nem­zetköz vonatkozása is volt annak a fényes fogadóestnek, amelyet a JSzNK Szkupstinájá­rvak Prezkvuma rendezett a Köztársaság napján a Prezádium épület­ében. Az ünnepi fogadáson megjelent Joszip Broz- Th­o Inárciszterekvik, részt vettek a JKP KPv Politikai bizottságénak tagjai, a Presidium tagjai, a szövet­ségi kormány és Szerbia kormányé­nak tagjai, a még Beográdban tar­tózkod­ó S­zk­u­pstina-képviselők, a Jugoszláv Hadsereg tábornoki ka­rának tagjai, a beográdi diplomá­ciai testület tagjai és a jugoszláv kulturális és közélet kiválósága. ÜNNEPSÉG PRÁGÁBAN Mariján Sztu­inovics prágai jugo­szláv nagykövet ünnepi fogadóes­tet rendezett az ünnepség alkataié­ból A fogadóison a csehszlovák kormány képviseletében megje­lent dr. Sevcsik miniszterelnök­­helyettes, Krajcsics kereskedelmi miniszter, Grgács tábornok, vezérka­ri főnök, Dr. Vaczek prágai polgár­mester. Ezenkívül résztvettek a prágai kulturáns és közélet kivál­­óságai a szovjet nagykövetség és a tiépi demokrácia országainak diplomáciai képviselői és a Prágá­ban akkreditált többi diplomata is. Csehszlovákiáiban ezenkívül a jugo­szláv Népfront prágai és pozsonyi szervezetei ünnepi előadást rendez­tek november 29-ige­nik aknából. A varsói jugoszláv nagykövetsé­gen dr. Rade Prihicserics nagykö­vet rendezett ünnepi fogadóestet. Most későbül­t a jugoszló­v nagy­­követség új palotája és ezúttal ün­nepi fényben ragyogott A fogadá­son megjelent Zigmund Modzdew­­szki lengyel külsgymtaiezter, Vik­tor Grosz meghatalmazott minisz­ter, Grubecki iparügyi miniszter és a néphatóságok számos más képvi­selője, részt vettek a varsói diplo­máciai testület tagjai, a demokrati ku­s politikai pártlét, tömegszerve­e­zetek képviselői és a lengyel fővá­ros kult­úrél étének kiválósága. ...PARISBAN A párisi nagykö­vetség fogjadó estjét Marko Riszties párisi jugo­szláv nagykövet rendezte. Az ün­nepségen megjelentek a szovjet nagykövetség és a népi demokrá­­cia országainak diplomáciai képvi­selői, képviseltette magát valame­ny­nyi párisi nagykövetség és követ­ség. Ugyancsak résztvettek az ün­nepségen az Egyesült Nemzetek közgyűlésének jugoszláv delegálr­­sai. Ezenkívül megjelentek az Egye­sült Nemzetek közgyűlésén rés­zé­ve­vő számos más ország delegátu­sai, katonai és kereskedelmi kép­viselői, a francia kormány képvi­selői és a párisi kulturális és két na­gykövet két ünnepi fogadása nagyon kellemes, bar­áti légkörben fert le. ...SZÓFIÁBAN Jos­zip György a szófiai ««osa»» nagykövetség két ünnepi fogadást rendezett a jugoszláv nagykövet­ség új­onnan kram­ltatott pálosijá­ban. Az első fogadáson atenst­­vettek Bodurov, Pasov, Ja­nov, Grozer, Sztojkov, a Ha­­nafzes Arcvonal nemzeti tanácsa- I nak titkárai, Csobanov, a Nagyszob­ranye prezidki­mának főtitkára Ga­novszkki és Kamenov külügymindsz­­ter helyettesek. A­­lengyel, román,­­ köztársasági spanyol és mán­dbor km­enai képviseletek képviselői, a szovjet nagykövetség képviselői. Bradisztítov szófiai városainak ás a bolgár közézet csaknem valamennyi kiválósága. ... RÓMÁBAN Az ünnepi fogadóestei­ kívül no­­vember 29-ike alkalmából megnyílt a Jugoszláviát bemutató fénykép­­kiállítás. A kifáltás szemlézteti .Ju­­goszlávia népeinek harcát a fesza­­badulásért és a háború utáni erő­feszítéseit, az ötéves terv megvaló, vitásáért és a szocializmus felépíté­­séért. A kiállítást ünnepélyes kül­sőségek között nyitották meg és már az első napon igen nagy szám­­­ban jelentek meg érdeklődők ... NEWYORKBAN Newyorkból jelentik: a jugosafev, népi ünnep alkalmából Miodrag Markovic newyorki főkonzul foga­dóestet rendezett a jugoszláv ott­­hon termeiben. A fogadóesten igen nagy számban jelentek meg az Egye­sült Nemzetek székhelyének álandó delegátusai és az amerikai közélet jugoszláv származású kiválóságai Az új Jugoszláviának számtalan ba­­rátja is részt vett a fogadóesten. Szombaton a fők­on­zul második­ fogadóestet rendezett az Egyesült Nemzetek jugoszláv delegációjánál épületében. Ezen megjelentek a newyorki konzulátusok képviselői washingtoni nagykövetségünk tag­jai, az UNO delegátusai, dr. Malii, a szovjet-amerikai baráti társaság elnöke, Louis Adamics és George Saldes ismert kiváló író dr. Seap­­ler, a Churchman című lap szerkesz­tője, Walter Bernstein, az am­erika hadsereg legismertebb folyóiratául« főszerkesztője, művészek, tanárok, újságírók, közéleti és kulturális munkások és az amerikai kötetet egyéb, kiválóságai ...VARSÓBAN Véget ért a JSzNK Szkupstinájának­ harmadig ülésszaka Megszavazták a szocialista munka hősének érdemrendjéről szóló törvényt A JSzNK Szkupstinájának mind­két háza letárgyalta a napirendre tűzött törvényjavaslatokat Az év­­fordulós ünnep előestéjén a legjelen­tősebbek voltak azok a törvényjavas­latok, amelyek a szocialista munka hőseinek érdemrendjéről és a dolgo­zók címeiről szólnak. A szövetségi tanács ülésén részt­vett Tito marsal is, akkit megjelené­sekor a képviselők hosszas lelkes tapssal köszöntöttek. Vladimir Szi­­mics elnök megnyitószavai után Gyúró Szalai a törvényhozó bizott­ság előadójaként beterjesztette a két törvényjavaslatot. Beszámolt ar­ról, hogy a dolgozók tiszteletbeli cí­meiről szóló törvényjavaslat előirá­nyozta, hogy az, aki a JSzNK szo­cialista munkája élharcosának címét kapja, egyben megkapja a szocialis­ta munka hősének érdemrendjét A törvényhozó bizottság azonban az­zal­­ különleges hangsúlyt kívánt adni ennek az érdemrendnek, hogy külön törvénnyel alapította meg ezt az érdemrendet Ezt a magas érdem­rendet az állam legmagasabb elisme­réseként adják ki egyeseiknek, kol­lektíváknak, vállalatoknak és intéz­ményeknek, rendkívüli munka hős­tettekért, vagy egyéb rendkívüli eredményekért és ezzel a gazdasági, társadalmi, álami, tudományos és kulturális tevékenység terén általá­nos jelentőségű érdemeket szerez­­nek a szocializmus felépítésé­ben és az állam hatalmának és tekintélyének növelésében. Az érdemrendet a kor­mány javaslatára a szövetségi Sikup­szkia Prezódiuma adja­­. A DOLGOZÓK TISZTELETBELI CÍME Gyurti Szilaj ezután előterjesztette a dolgozók tiszteletbeli címeiről szó­ló törvényjavaslatot Indokolásul elő­adta, hogy hazánkban a munkás­osztály és a dolgozó tömegek hely­zetében bekövetkezett politikai és gazdasági változások rendkívüli vál­tozásokat eredményeztek a dolgozók munkaviszonyában is. Ez a munka iránti új viszony, amelyet Pártunk fejlesztett­e, a munka lendületben érvényesült. Ez magával ragadta valamennyi dolgozó réteget és ha­zánk valamennyi hazafias elemét. A szocialista versenyek kifejlődve szükségessé tette, hogy azok, akik ezekben a versenyekben különleges érdemeket szereznek, megfelelő meg­különböztetett tiszteletben részéről, jenek. A Szövetségi Tanács nagy lelke­sedéssel megszavazta mind a két törvényt. Ugyancsak megszavazta a Tanács a napirenden szereplő többi törvényt. VLADIMÍR SZIMICS ELNÖK ZÁRÓSZAVAI A harmadik rendkívüli ülésszak lezárulása előtt Vladimír Szimics, a Szövetségi Tanács elnöke zárószavai­ban megemlékezett az AVNOJ jaj­­cei ülésszakának ötödik évfordulója,­ró­ és a többi között a következőket mondta: — Képviselőtársaim! A képviselők túlnyomó többsége annak a kovánsá­gán­ak adott kifejezést hogy a hol­napi ünnepnapot vidékükön, a mar­gók körében akarják eltölteni. Ezért a Szkupstina az új Jugoszlávia leg­nagyobb ünnepnapján nem tart ülést. Ezen a napon lesz öt érve annak, hogy az új Jugoszlávia létrejött és három éve annak a felejthetetlen napnak, amikor az alkotmányozó nemzetgyűlés ugyanebben a terem­ben kikiáltotta és kihirdette a Ju­goszláv Szövetségi Népköztársaság megteremtését. Az új­­Jugoszlávia legnagyobb ünnepe tehát november 29-e, mert emlékezés arra a törté­nelmi éjszakára, amikor, JHJ-ban Jajcern, az AVNOJ nutphoBea tekol­­mányjogi, Slamjogi és politikai döntéseit. Történelmi és nemzetközi jogi jelentőségű ez a nap, mert e­­zen a napon jött létre az új Jugo­szlávia, amely a népfeszabadító har­cok folyamán született meg. A holnapi nagy ünnepnap egyben a jugoszláv képek elismerésének ünnepnapja Jugoszlávia Kommunis­ta Pártjainak nagy érdemei iránt, az élen Központi Vezetőségével, amely­nek élén akkor is, most is Jugo­szlávia marsalja, Joszip Broz-Tito állt és áll. Nagy elismerés ez Jugoszlá­via népei részéről a legfőbb parancs­nok és a népi felkelés legfőbb po­litikai vezetője, Tito marsal iránt, mert ez az a népi felkelés volt, amely népi forradalomként folyt le a nép­­felszabadító harcokban és megte­remtené az új Jugoszláviát Abban a meggyőződésben, hogy népeink érzéseit tolmácsolom, szerencsekívá­­nataimat fejezem ki a képviselőknek az új Jugoszlávia nagy ünnepe al­kalmából. JOSZIP VIDMAR ÜNNEPI SZAVAI A Népek Tanácsának ülésén, a tör­vény­ja­vaslatok letárgyalása és meg­szavazása után, Joszip Vidmar el­nök, mielőtt az illést berekesztette, megemlékezett a november 29-iki ünnepről, annak jelentőségét mél­tatta majd a többi között ezeket mondta: A nagy célok nevében, amelyeket Jugoszlávia népei Jugoszlávia Kom­munista Pártjának vezetésével Jaj­­cén kitűztek maguk elé és amelyek három év előtt törvénnyé váltak a Jugoszláv Szövetségi Népköztársa­ság Alkotmányával — mind e nagy célok nevében szerencsekívánatomat fejezem ki képviselőtársaimnak az ünnep alkalmából és képviselőink átjön pépeiknek­.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék