Magyar Szó, 1949. január (6. évfolyam, 1-26. szám)

1949-01-01 / 1. szám

VL ÉVFOLYAM 1. (1249.) SZÁM NOVISZÁD, SZOMBAT, 1949 JANUÁR 1 ARA 4 DINÁR Új gyróereszte ideje elé­ ts etelt az év, a nagy harc második esz­­ztendeje. Minden napja egy-egy nehéz ütközetet hozott. S mi háromszázhatvanöt­­ször indultunk uj rohamra és háromszázhat­­vanötször győztünk. Sziklákat döntöttünk hogy uttalan hegyeit között utat vágjunk. S mj sziklát építettünk népeink testvérisé­­géből és egységéből. Gyárakat építettünk, hogy új gyárak­tat gyártsanak Befogtuk a vizet, hogy fényt és erőt adjon nagy munkánkhoz. Erdőket vágtunk ki hogy építhessünk. Szivéig felhasítottuk a földet, hogy ércben, szénben búzában nekünk ad­­ja minden kincsét. Letöröltük az árvák szeméből a könnyet és vidám mosolyt va­­rázsoltun­k az ifjúi arcokra. Utakat hida­kat, vasutakat házakat faluotthonokat, gyárakat, iskolákat, színházakat, mozikat építettünk. Mentünk előre, minden nehéz­­ségen át, megbirkóztunk minden akadál­lyal. És most hogy az év letelt, hatalmas lépéssel, egy egész esztendővel közelebb jutottunk a célhoz. Közelebb jutottunk az ötéves terv megvalósításához, a szocializmus felépítéséhez hazánkban. Nehéz év volt. Ha mi, dolgozók, nem állunk mind egymás mehet? ili,iv»ui«, test­vén ejrysi‘trben. na nem hiszünk hittel a főbb j­övőben, ha nem állunk írre jingatha­­tatlanul hadállásainkon, nem buzdítanak a tettek, nem fu­t bennünket a Párt iránti jo. *1« biruintsi, akkor ebben az évben kishi­­tűen összeroppanhattunk volna. De a szá­mok állnak mellénk tanúségtételre, hogy bennünket nem törhetett meg semmi. 100,4 százalékban megvalósítottuk az ipari tervet és 100 százalékban a mezőgazdaság tervét. Kettős győzelem volt ez hatalmas győze­lem. Mert ebben az évben nemcsak ellen­­ségeink támadtak ránk, hanem onnan is nehézséget támasztottak ahonnan joggal vártunk segítséget A számokkal azonban nem lehet vitába szállni és e számok iga­zunkat bizonyítják. S bizonyítják, hogy nem hiába jártuk meg az utóbbi néhány év erő­­feszítésekkel teli, odaadást, hűséget, kitar­tást, hitet és bizalmat követelő iskoláját. Megtanultuk, népi forradalmunk megtanu­­tott bennünket arra, hogy előttünk nincse­nek legyőzhetetlen akadályok. Felszabad­­­tó harcunkból hagyományként maradt re­­ánk, hogy egységben, a dolgozók szilárd egy­ségével, minden nehézséget leküzdünk és kíméletlenül beszámolunk ellenségeinkkel, a szocializmus építésének ellenségeivel. Ezzel a tudattal, megfeszített izmokkal, felkészült idegekkel, vállvetve álltunk az esztendő, az öt tervév legnehezebbikjének feladatai elé. S­­ amit vállaltunk el is végeztük Minn. Kásosztályunk hősiessége. Pártunk és Köz. Ponti Pártvezetőségü­nk helyes vonala, a munkás-paraszt szövetig szilárdsága gyö.­benTMG vezetett mind­en akadállyal szem­et. __többet is elértünk, mint egyszerű győzelmet. Legnagyobb legjelentősebb gyáraink már jóval a kiűzött idő előtt tel­­jesítették tervüket. Dolgozóink méltókép­­pen ünnepelték idén az AVNOJ második ülésszakának ötödik évfordulóját. Verseng­­ve, idő előtt teljesítették a terveket és nyomban, lélegzetvételnyi szünet nélkül, lé­legzetelállító iramban folytatták tovább a munkát. Megkezdték az u.­ esztendő ter­vének teljesítését. Az életszínvonal tovább emelkedett az igények is megnövekedtek. Az elmaradt vidékek behozzák hátrányukat, megismerik a kulturélet szépségeit, érték­­rő­l és lépésről lépésre haladnak előre, hogy utolérjék a magasabb színvonalú vidéke­­két. A Né­pfront hatalmas mozgósító ereje országszerte nagy munkákkal vitte előre a szocializmus építésének ügyét. A dolgozók országában, a szocializmus felé haladó or­­szágban a nép minden téren megy előre hogy megvalósítsa az ötéves terv mind a négy nagy feladatát: az ország gazdaság megerősödését és függetlenségének meg­szilárdítását, véderejének fokozását élets­­zinvonalának emelését. . A nagy harcban a szocializmus épitő ’'arc­ban, a szegény és középparasztság a mankigjjjrgi halad — az építő m­unkában építés falusi ellenségeivel vívott harcban egyaránt. A falu is megvívta a ma­­ga ütközeteit. Lendületesen megindult a mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom, az épülő faluotthonok átalakítják a falvak és tanyák képét. A földeket ebben az évben mind felszántották és bevetették. A fal­usi gazdag üzérelemek korlátozásáért, meg­szorításáért eredményes harc folyt és folyik tovább. Az állami birtokok egyre jelentő­sebb szerephez jutnak mezőgazdaságunk életében. Elindultak az után, hogy a további fejlődés gyújtópontjaivá, a szocialista fej­­lődés mintagazdaságaivá, a város és falu kapcsolatának erős támaszaivá váljanak. A földmegmunkáló szövetkezetek eredménye­­sen zárták évüket, a mozgalom terjed, te­­rebélyesedők, erősödik, az eredmények új híveket szereznek a szocialista típusú szö­vetkezeteknek. A nevelőmunka a Hadseregben és az ifjúsági szervezetekben, az iskolákban és a munkásifjuság nagy tömegeiben sikerrel neveli ki az új hazafiasságot. Gyönyörű ifjúságunk — ahogyan Tito nevezi őke­t — egyre nagyobb hőstetteket visz véghez, egyre többel járul hozzá a szocializmus felépítéséhez Hatalmas értéke, támasza az épülő­­ szocialista hazának, a Párt és a Párt vezette Népfront számára, hatalmas­­gép­sete a jövőnek és népeink büszkén tekinte­­nek reá , nemcsak a bányák mélyén, a földe­­ken, az erdőkben a gyárakban, az épitő­­helyeken, a vasutakon és hajóforgalomban vívtunk nagy harcokat. A demokrácia frontján, szilárdan megvetett lábbal, tán­­toríthatatlanul és megingathatatlanul áll­tunk minden ütközetben Álltuk a nehéz csatákat, a nemzetközi életben, a demok­rácia győzelmébe vetett hittel harcoltunk a Szovjet Szövetség vezette demokratikus tábor minden frontján. Harcoltunk a bé­kéért, a haladásért, a népek között, együtt­működésért s a demokráciáért. Bármivel rágalmaztak bennünket, mi megmaradtunk az igazi demokrácia vonalán és éppen azért erősítjük országunkat, azért építjük fel iparunkat, erősítjük mezőgazdaságun­kat, fokozzuk véderőnket, emeljük népeink életszínvonalát, hogy még telesebbé, még biztonságosabbá tegyük szabadságunkat és függetlenségünket az imperialista tábor minden rohamával szemben. Ezzel nem csak magunkat erősítjük, hanem a demok­ratikus frontot is. Ebben a harcban mel­lettünk tanúskodnak a tettek és nehéz harcunkban sok erkölcsi sikert, győzelmet arattunk ebben az évben. T n­épeink minden harcából Vajdaság népe *■”15 kivette részét. A soknemzetiségű Vajdaság népei sorában a magyarság is őrt állt, szívvel­,élekkel harcolt a nagy és jól kiérdemelt győzelmekért. Vajdaság magyar dolgozói számtalan rohammunkást, szám­talan újítót, észszerűsítőt adtak a hazának. Kint a földeken is állták a harcot, lépést tartottak a falu szocialista fejlődésével, részt vettek a szövetkezetek életében, épí­tették a faluotthont s egyre többen vesz­nek részt a földmegmunkáló szövetkeze­tekben Vajdaság magyarsága megtalálta demokrácia adta helyét a szocializmus felé haladó hazában és évről-évre, egyre fo­kozódó lendülettel, egyre nagyobb tömeg­ben vesz részt a boldogabb jövőt építő "•"éry munkában Az esztendő letelt, letelt a nagy harc második éve. S most megyünk to­vább Visznek bennünket előre a tettek, az eredmények a sikerek. Vezérel a tudat, hogy jó vonalon halad­unk és biztosan célba érünk. Tito és a Párt vezetésével eljutunk a szocializmusba. Egy év tapasz­talataival gazdagabban látunk az uj mun­kához kezdünk az uj feladatok elvégzé­­séhez. Méghozzá a legnehezebb év tapasz­talataival gazdagabban Mert voltak h: Pák történtek mulasztások előfordultak zavarok, fogyatékosságok Nem titkoltuk el őket, nem szépítgettü­k Bírálattal és ■önbirálattal elemeztük minden tettünket minden eredményünket s a balsikereket is. Mert mindebből okultunk. A hibákat kijavítjuk, a mulasztásokra, fogyatékossá­gokra lesújtunk. És ez még csak fokozza erőnket, hogy újabb győzelemről,győzelem­­re kövessük Titot és a Pártot Éppen a tapasztalatok mutatták meg, hogy milyen feladatok várnak reánk az új esztendőben. Ebben az évben minden erőnkkel a nehézipar, gazdaságunk alap­vető iparának építésére vetettük magunkat. Elsősorban azokat a nagy gyárakat épít­jük fel, amelyek újabb gyárakat gyárta­nak, azokat a nagy villanyerő­műveket, amelyek iparunk munkáját, fejlődését biz­tosítják Fejlesztjük bányaiparunkat, hogy ebben az évben minél több érchez, szén­hez jussunk és ez legyen a fizetőeszközünk, amiért gépet, alapvető felszereléseket vá­sárolunk. Nem viszünk többé élelmiszert külföldre, mert élelmiszerünkkel akarjuk biztosítani dolgozóink ellátásának javítá­sát, életszínvonalának emelését. Erősítjük fejlesztjük hadiiparunkat, hogy erősítsük Hadseregünket Hozzálátunk a lakáskérdés megoldásához is, hogy a városokba özönlő falusi népet jól elhelyezhessük. Feljavítjuk a közlekedést, mert csak zavartalan mun­kája biztosíthatja az ipar elátását és a dal­­gőzök ellátását is. Nagyon jelentős szerep jut ebben az évben a mezőgazdaságnak, a harmadik tervév fel­adatai­ban. Erősíteni kell a be­kapcsolódást a szövetkezetekbe s minél több embert be kell vonni. A mezőgazda­ság fejlesztése közvetlen feladatokat ró Vajdaságra, az ország magtárára a szo­­ialista haza egész gazdaságának fejlesz­­tésében. Ebben az évben hozzálátunk a hatalmas feladathoz az új tervév legn­a­­gyobb mezőgazdasági feladatához; megkez­dődik a Duna—Tisza--Duna csatorna épí­tése. Nagy munka lesz, nagy feladat, de gazdasági fejlődésünkhöz elengedhetetlenül szükséges. A feladat elvégzéséhez össze kell majd fognunk minden erőnket. Fel kell sorakoztatni a Népfront hatalmas tö­megeit, csatasorba állítani ifjúságunkat. De — mint mindenben — ebben is álljuk a harcot és tudjuk, hogy győzni fogunk. A­z új esztendő nehéz esztendő lesz. ■*­*- 31,5 százalékkal több a beruházások összege. Minden eddiginél nagyobb épít­kezés indul nehéziparunk fejlesztésére, mezőgazdasági termelésünk színvonalának emelésére. Minden eddiginél nagyobb fel­adatok várnak az ellátás szervezetére. Új­ra minden nap újabb rohamra kell in­dulni, hogy feltétlenül biztosan kivívjuk a győzelmet. Tovább kell fejlesztenünk a testvériség és egység szellemét, tovább irtanunk a sovinizmust és hirdetőit. A hát­ralévő három évben további egy milliót kell megtanítanunk a betűvetésre. Káde­reket kell nevelnünk, kádereket kell ad­nunk a munka minden ágához, minden feladatra, mert a káderkérdés az egyik legnagyobb problémánk és a káderek biz­tosítása a legszebb, legnagyobb feladatunk az új és a következő esztendőkben. Nagy harc esztendejének vágunk ne­ki De megtanultuk hogy Tito és Pártunk jó úton vezetnek bennünket. Megtanul­tuk, hogy ezzel a vezetéssel mindenkor biztosan győzünk. Megtanultuk, hogy a jobb jövőért érdemes vállalni az áldoza­­tokat , bátran nézünk az új esztendő elé. Bátran, a jövőbe vetett őszinte hittel vállaljuk a feladatokat és ebben a szel­lemben köszöntjük az új, 1949-es eszten­­dőt, az újabb nagy győzelmek évét a szo­cializmus felépítése felé vezető úton. (Boldog­ul*mei cloaio Inkimíi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék