Magyar Szó, 1949. május (6. évfolyam, 103-128. szám)

1949-05-01 / 103. szám

VI. ÉVFOLYAM, 103. (1351.) SZÁM NOVISZAD, VASÁR­NAP, 1949 MÁJUS 1 ARA 2 DINAR Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Vezetőségének május elsejei kiállnán»» JUGOSZLÁVIA DOLGOZÓ NÉPE! Ezt a május elsejét is kemény és nehéz harc köze­­pette várjuk, melyet hazánk átalakításáért, a szocializ­mus felépítéséért és győzelméért, a békéért és a népek közötti békés együttműködésért folytatunk. A reakciós imperialista erők terveikkel és háborús előkészületeikkel veszélyeztetik a kapitalista iga alól fel­szabadult, és ma jobb életet építő ország fejlődését. A monopolista és imperialista körök új háborúval fenye­getőznek a Szovjet Szövetség és a népi demokrácia orszá­gai ellen. Igyekeznek örökkévalóvá tenni a gyarmati né­pek rabságát. Az a szándékuk, hogy gyengítsék sőt szét­zúzzák az Egyesült Nemzetek Szervezetét. Az imperialis­ta hatalmak, a védekezés látszata alatt a szocialista or­szágok ellen irányuló paktumokat kötnek, amilyen pél­dául a nemrégen kötött Atlanti-paktum. Az imperialisták durván beavatkoznak Görögország belügyeibe és minden erővel gátolják a kicsiny hősi nép felszabadulását, amely nép bátran ontja vérét szabadságáért és függetlenségé­ért, s ezzel a végsőkig leleplezi a demokrácia és a füg­getlenség álarcába burkolódzó nyugati imperialisták hó­dító és reakciós arculatát. Az imperialisták terveket sző­nek egy új világháború előidézésére Azonban, a békefront hatalmas megerősödése foly­tán az imperialisták ma nem képesek új világháborút előidézni. A kapitalista világban nincs egyetlen nép sem, amely háborúzni akarna és erkölcsileg­­felkészült volna a háborúra. Az imperialista körök hadi támaszpontokat lé­tesítenek, és óriási összegeket költenek a fegyverek tö­kéletesítésére, sőt a fokozott fegyverkezésre is, de ezek az in­tézkedések mindinkább a tömegek ellenállásába ütköznek, akik nem akarnak háborút és nem akarnak háborúzni. A kínai nép hősi harca alapjaiban megzavarta az im­perialisták hódító és egyéb terveit. A kínai munkások és parasztok, azáltal, hogy sokat szenvedett hazájukat felszabadítják, egyúttal komoly és súlyos csapást mérnek az imperialista háborús tervekre és alapjában megváltoz­tatják a világviszonyokat. A kínai népi forradalom győ­zelmével a béke, a demokrácia és a szocializmus erői vi­lágtörténelmi jelentőségű győzelmet aratnak. Amíg azonban az imperialista világ ilyen nagy kudar­cokat vall, a világ munkás- demokratikus és békeszerető mozgalmát az az új veszély fenyegeti, — éspedig a bel­ső eszmei és politikai egyenetlenség és zavar folytán, — hogy ebbe a mozgalomba olyan módszereket vezetnek be, melyek ellentétben állnak a mozgalom lényegével — ellentétben állnak a szocializmusért, a népek szabadsá­gáért és egyenjogúságáért és az egyenjogúság kölcsö­nös tisztelet és őszinteség elvein alapuló, népek közötti együttműködésért vívott harccal. Az egyes kommunista pártok vezetői által Pártunk és hazánk ellen folytatott rágalomhadjárat leleplezi a fent említett belső gyengesé­geket ezekben a pártokban. Ma ez a legkomolyabb aka­dálya a munkás- demokratikus, békeszerető világmozgalom további sikeres fejlődésének. Hazánk történelmét és kultúráját lábbal tiporják és elhallgatják. Munkásosztályunk és általában dolgozó tö­megeink nagyszerű forradalmi harcát, amely az emberi­ség leghősiebb cselekedetei közé tartozik a szocializ­mus felé, az emberek és népek egyenjogúsága felé vezető nehéz útján,­­ elhallgatják semmibe veszik és tagad­ják a szocializmus építésében tanúsított alkotó, forradal­mi kezdeményezésüket pedig rágalmakkal piszkolják. A Szovjet Szövetségből és a népi demokrácia országaiból megkísérlik, hogy gazdasági és politikai bojkottot szer­vezzenek, s a kapitalista világra jellemző eszközöket és módszereket alkalmaznak, hogy letörjék tömegeink dolgozó lendületét, s hogy népeinket arra kényszerítsék, vessék alá magukat, igazságtalan és nem­ egyenjogú kap­csolatoknak. Azzal a kifogással, hogy a JKP vezetőségét bírálják, mindenféle kísérleteket tesznek, hogy szétzül­lesszék szocialista gazdasági életünket és dolgozó népünk államkormányzatát. Minden lehető módon titkolják és­­ meghamisítják országunk következetes imperialistaelle­­nes külpolitikáját. Mindazt, ami ellen a haladó mozgalmak régóta harcolnak, s amit minden kultúrember a múlt maradványának és a reakciós burzsoá és feudális klikkek harci módszerének tekint — alkalmazzák Pártunk és hazánk ellen. A Szovjet Szövetségből és a népi demokrácia orszá­gaiból Jugoszlávia ellen irányított támadások, — hála Pártunk és dolgozó­i tömegeink szilárdságának — nem gyengíthették hazánkat sem belülről sem kívülről de ideiglenesen komoly csapást mértek azokra a nagy esz­ményekre, amelyekért a proletáriátus több mint száz éve harcol, s amelyeket már egy évszázad előtt leszögezték a proletariátus és a haladó emberiség nagy tanítómesterei, Marx és Engels: lábbal tiporták a népek és államok egyenjogúságának elvét a szocializmusban, a hazugságot és a rágalmat pedig megengedhető harci eszközként fo­gadták el a munkásmozgalomban. Ideiglenesen csapást mértek azokra a nagy eszményekre amelyekért a prole­tariátus minden erőfeszítést megtesz az imperializmus el­leni harcban, különösen pedig az Októberi Forradalom után: lábbal tiporták a kis népek védelmének és megse­gítésének elvét, a más országok belső ügyeibe való be nem avatkozás elvét, elvetették a­­gazdasági és más együttműködés és a szocialista államok közötti, egyenjo­gúságon alapuló mind szorosabb közeledés elvét. Mindezek a tények leálcázzák a haladó emberiség előtt azokat a veszélyeket melyek a szocialista táboron belül a szocialista világ helyes fejlődésére nézve fennállnak s amelyek csak fékezhetik előrehaladását és mind na­gyobb kiterjedését. Az imperialisták és fizetett firkászaik nem maradtak összetett kézzel ebben a harcban, hanem bőven kihasz­nálják a hazánk elleni igazságtalan támadásokat azzal a céllal hogy megingassák a Szovjet Szövetség és a szo­cialista országok tekintélyét, hogy »saját« országaik dolgozó tömegeibe beoltsák azt a hitet, miszerint a szo­cializmus győzelmével megszűnik a népek és államok kö­zötti egyenjogúság, s hogy gyengítsék a népeknek a bé­kéért és nemzeti függetlenségért vívott küzdelmét. Pártunknak és népeinknek melyek a nehéz harcok­ban úgy nevelődtek, hogy megingathatatlanul harcolja­nak az igazságért, a szocializmusért és a népek egyen­jogúságáért, elkerülhetetlenül szembe kellett szállniok ezekkel a szörnyű módszerekkel, melyek kizárólag az im­perialistáknak használnak , hozzá kellett járulniok igazsá­gos és önzetlen harcukkal a szocialista országok közöt­ti kapcsolatok rendezéséhez az egyenjogúság, az őszin­teség és a kölcsönös megállapodás elvei alapján, vala­mint hozzá kellett járulátok ahhoz hogy a munkás- és demokratikus mozgalmak közötti kapcsolatokban helyre­állítsák az egyenjogúság, az őszinte együttműködés, a kölcsönös tisztelet és a becsületes bírálat alapelvét. JUGOSZLÁVIA DOLGOZÓI! A szocializmus hazánkban való felépítéséért folyó harc, melyet ti ma nehéz körülmények között folytat­tok — hallatlan lendülettel, de nem sajnálva erőiteket — ki fogja emelni hazánkat az évszázados elmaradott­ságból és a k­ülföldtől való függőségből, s szabad embe­rek és egyenjogú népek virágoskertjévé és boldog kö­zösségévé fogja változtatni. Ez a ti harcotok lényegesen hozzájárul a szocializmus, a béke és a demokrácia erői­nek növekedéséhez. Ez azoknak a nagy eszményeknek a megvalósulása, amelyekért az emberiség legnagyobb szellemei harcoltak, és amelyekről álmodoztak ez igazol­ja azokat az óriási és önzetlen áldozatokat, melyeket országunk népei a felszabadító háborúban hoztak. A szo­cializmus győzelme hazánkban, — amire ti minden erőtök­kel törekedtetek, — lehetővé fogja tenni dolgozó töme­geink számára az általános kulturális fejlődést és a jólét állandó növekedését. Hazánkban megvan minden anyagi és egyéb feltétele annak hogy a szocializmus felépítése megvalósuljon. Természeti kincseink kiapadhatatlanok, em­bereink pedig már eddigi harcukkal és munkájukkal be­bizonyították hogy képesek leküzdeni minden nehézsé­get és képesek teljesíteni minden feladatot. A szocializ­musért vívott győzedelmes harcotok megmutatja a hala­dó emberiségnek, hogy korunkban egy kis ország is felépít­heti saját erőivel a szocializmust,­­ ha dolgozó népe egy­séges, szilárdan szervezett és eltökélten le akar küzdeni minden nehézséget. MUNKÁSOK ÉS MUNKÁSNŐK! Már eddigi áldozatkész munkátok biztosította a győ­­zelmet hazánk iparosításáért folyó harcban. Miköz­ben az Ötéves Terv teljesítéséért harcoltak a dolgozó emberek évszázados álmát — a szocialista társadalmat épi­­ttek, melyben nem lesznek többé kizsákmányoltak­ és ki­­zsákmányolók, hazátokat boldog és haladó országgá vál­­oztatjátok. De az ötéves Tervért, a kapitalizmus marad­­ványai feletti teljes győzelemért és a szocializmus felépl­­éséért vívott csata még nem ért véget hanem most van előpontján. Ebben az évben önfeláldozó harcot vívtak az ötéves terv döntő feladatainak teljesítéséért. Ebben az évben adjátok le hazánk nehéziparának és erőforrásainak alap­jait. Ezért, még inkább mint valaha, a nehézipar a bányászat a villamosítás és az erdészet termelési és alap­vető beruházási tervfeladataira kell összpontosítaniotok ere­töket. Ezek­­teljesítésével hazánk biztosítja Első Ötéves Tervének győzedelmes megvalósítását. Ebben a súlyos erőfeszítésekkel teli harcban különö­sen nagy kötelezettség hárul a könnyűipar munkaközös­ségeire, a mezőgazdasági munkásokra és a dolgozó pa­rasztokra. Ezeknek minden erejüket arra kell fordítaniuk, hogy teljesítsék a dolgozó közösség iránti kötelezettsé­geiket, munkájukkal hozzájáruljanak az életszínvonal eme­léséhez s lehetővé tegyék az ez évi alapvető, döntő fela­datok teljesítését. Még több erőfeszítés, még több áldozatkészség és lendület, de különösen még több szervezettség fegyelem és rohammunkás-szellem kell ahhoz, hogy hazánk minél előbb kijusson a nehézségekből és dolgozó embereink boldogabb és méltó életet éljenek. MUNKÁSOK ÉS MUNKÁSNŐK! Szilárdítsátok a munkafegyelmet és harcoljatok a munkakerülők ellen akik tevékenységükkel megkárosít­ják a dolgozó nép közösségét! Fokozzátok a harcot a ta­karékosságért és a hazai nyersanyagforrások felkutatá­sáért és kiaknázásáért! Fokozzátok a harcot a normák teljesítéséért és helyes megállapításáért! Legyen a ver­senyzés állandó módszeretek! Tökéletesítsétek a ter­melést és fokozzátok a termékek minőségét! Harcotoktól és munkátoktól, gyorsaságotoktól lendü­letetektől és szer­vezettségetektől függ, hogy mennyi erőt vetnek be a töb­bi dolgozó tömegek is a szocializmusért vívott harcba. Le­gyetek továbbra is annak a nagy szerepnek a magaslatán melyet Jugoszlávia vezető erejeként betöltöttetek a meg­szállók és az áruló burzsoázia ellen, a nép uralmáért ví­vott harcban! PARASZTOK ÉS PARASZTNŐK! Harcunk a falu szocialista átalakításéért a mai szövet­­­­pf­ti mozgalom fejlesztéséért — harc azért hogy a ta­tut kiragadjuk évszázados elmaradottságából, hogy a dol­gozó parasztokat megmentsük a tönkremenés állandó ve­szélyétől és attól, hogy a falusi gazdagok számára kelljen dolgozniok. E harc győzelme falvainkba fogja vinni a kul­túra minden vívmányát és megkezdi a falu és a város közötti különbség eltörlését. Ez a kizsákmányolás végét fogja jelenteni hazánkban, s egyben ez lesz dolgozó embe­reink bőséges és boldog életének kezdete is. A felszabadító háború, melyben önzetlenül annyi áldozatot o hoztatok, a munkásosztállyal együtt a hatalmat a város és falu dolgo­zó népének kezébe adta, és ti megmutattátok, hogy ennek a hatalomnak a megőrzése számotokra mindenek felett áll, hogy öntudatotokon és egységeteken ma összeomlik a különféle szipolyozók és népellenségek minden kísérlete. Már eddig is, a földműves-szövetkezeti mozgalom fej­­lesztéséért és a termelő szövetkezetekbe való tömörülésért vívott harcban megmutattátok, hogy szilárdan elhatároztá­tok elindultok az új élet útján, a falu szocialista átalakí­tásának útján, hogy ilyen módon biztosítsátok a boldog életet a magatok és gyermekeitek számára. Szilárdan szövet­kezetekbe szervezve, állandóan fejlesztve a szövetkezeteket, alacsonyabb fokunkról magasabb fokunkra, szüntelenül nö­velve az éberséget azokkal szemben, akik megszokták, hogy más munkájából éljenek, és mindazok ellen, akik el­lenségei a népuralomnak és a szövetkezeti mozgalomnak, képesek lesztek napról-napra javítani életeteket. Ne en­gedjétek meg hogy a parasztok álbarátai és a falusi gaz­dagok, akiknek nem tetszik, hogy többé nem fosztogathat­ják a többieket, félrevezessenek és megingassanak benne­teket a megkezdett után! Ne engedjétek, hogy különféle üzérek belülről gyengítsék a szövetkezeteket! Lépjetek be bátran a termelő szövetkezetekbe! Harcoljatok a nagyobb terméshozamért, a föld korszerűbb megműveléséért, az ál­lattenyésztés fejlesztéséért, a jobb munkaszervezésért s a gépek és egyéb eszközök jobb kihasználásáért! Őrizzé­tek és növeljétek a szövetkezeti és általános állami va­gyont! Harcoljatok az üzérek és mindazok ellen akik ki­vonják magukat a népi állam és a népközösség iránti kö­telezettségük teljesítése alól­ . Bátran meneteljetek együtt a munkásosztállyal orszá­gunk szocialista átalakításáért dicső és sokat szenvedett hazánk felépítéséért és felvirágzásáért! JUGOSZLÁV HADSEREG KATONÁI, ALTISZTJEI ÉS TISZTJEI! Éberen őrködjetek országunk békés építésének és füg­getlenségének őrhelyén! Mindig tartsátok szem előtt, hogy a nép bízta rátok, őrizzétek békés munkáját és országát, édelmezzétek a népi forradalom nagy vívmányait! Ne c­ináljátok az erőfeszítéseket, hogy kihasználjátok azokat a lehetőségeket, melyeket a dolgozó tömegek és a népi szteliiség teremtenek meg hogy elősegítsék és tökélete­­­tsék a korszerű haditechnikát! JUGOSZLÁVIA IFJÚSÁGA! Légy továbbra is a hazáért kifejtett önzetlen és áldo­­atkész erőfeszítések mintaképe, a szocialista építésért vi­­ott harc első soraiban! Tömörülj a Népi Ifjúság sorai­ban, és nevelkedj Pártunk győzedelmes eszményein, a m­arxizmus-leninizm­us eszményein! Továbbra is fogd szo­rosabbra soraidat és szilárdítsd egységedet a harcban a fiatalok örömteli életének megvalósításáért és a boldog, független és haladó Jugoszláviáért! NÉPI ÉRTELMISÉG! Fáradhatatlanul munkálkodj népi kultúránk fejleszté­sén a tudomány fejlesztésén! Tégy meg minden erőfeszí­tést, új munkamódszerek feltalálása, a tudomány korsze­rű vívmányainak a termelésben való alkalmazása, és új tudományos felfedezések céljából, amelyek megkönnyí­tik az emberek munkáját és meggyorsítják hazánk fejlődését! Szilárdítsd a munkafegyelmet törekedj minden erővel a rendre, a pontosságra és a gyorsaságra az admi­nisztratív és egyéb ügyek intézésében! Terjeszd a művelt­séget és a kultúrát a néptömegekben! Harcolj az iroda­szellem ellen, mint a szocialista építés ellensége, a dol­gozó emberek kezdeményezésének és lendületének kerék­kötője ellen! Légy népednek hű fia, a boldog és kulturá­lis életért vívott harcának önzetlen segítője! VÁROS ÉS FALU DOLGOZÓI! Tömörítsétek soraitokat a hazánk szocialista átalakí­tásáért vívott harcban! Tömörüljetek a Népfrontban szi­lárdítsátok sorait, erősítsétek a dolgozó nép szövetségét a népuralom szilárdságának és a szocializmusért vívott harc győzelmének zálogát! Legyen május elseje erőink mindenirányú mozgósítá­sának napja a harcban a szocializmus felépítéséért a boldog Jugoszlávia megteremtéséért függetlenségének és szabadsá­gának, valamint népei egyenjogúságának megvalósításáért! ca ^LJni^ApT°AGn|O,LNEMZETKÖZI SZOLIDASITA* A BÉKÁÉRT A DEMOKRÁCIÁÉRT. A NÉPEK SZA­HARÁBAN! ^ ÉS EGYENjOGUSÁGÁÉRT VIVŐIT VET?eSNNÉPratTA|^s|J«ANK'­A JUGOSZLÁV SZÓ­TOKKAM­ A BÉKE FRONTJA! LE A HÁBORÚS USZI­FI SftLJORSZAjZA­ m­­ET SZÖVETSÉG. A SZOCIALIZMUS SZAGAI! MAGA ÉLJENEK A NÉPI DEMOKRÁCIA OR-1A ÉhíZAvIUCAOSZLAV,A HŐSI KOMMUNISTA PÁRT- cznrtDOLGOZÓINAK ÉLENJÁRÓ VEZÉRE A fo?viaaLt^xUSeRT és hazánk függetlenségéért FOLYTATOTT HARCBAN! Jugoszlávia Kom­mun­sta Pártjának Központi Vezetősége

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék