Magyar Szó, 1949. december (6. évfolyam, 285-311. szám)

1949-12-02 / 285. szám

VI. ÉVFOLYAM, 285 (1533) SZÁM NO VISZ AD, PÉNTEK, 1949 DECEMBER 2. ARA 2 DINAR Az egész ország bensőségesen megünnepelte a K­öztársaság Napját Dolgozom* omfgszarte megfinnzpeHik notemHr »-It, —­gysztlme* szépl Forradalmunk finn epét. Népflnk • ssociali*»* országépitésben elért uj gyi­zelmekkel, l­to elad Ötéves Tervének megvalósitásában elért nagy ered­ményeivel köszöntötte népi államunk hatodik évfordulóját. Harcuk egész területén, vállalatokban, gyárakban, bányákban, üzemekben, termelő parasztszövetkezetekben, iskolákban, stb. díszelőadásokat és nagy ünnepségeket tartottak. A szocializmus építésében elért sikerek bizonyítják népünk öntudatát és bizalmát a PáM, a Központi Párt vezetőség és Tito elvtárs iránt, bizonyítják, hogy népünk, ma jobban mint bármikor, felkészült a legnagyobb erő­feszítésekre, a nyugati államok, valamint a Szovjet Szövetség és a tájékoztatóirodás országok által elénk gördí­tett akadályok ellenére. A beográdi­­ szelfiadáson Tito elvtárs és a IMP XV tan­ai is résztvettek November 29-e előestéjén a beo­grádi Népszínházban ünnepi dísz­előadást tartottak. A díszelőadáson megjelent Tito elvtárs, a JKP KV főtitkára, a politikai bizottság tag­jaival, Alekszandar Rankoviccsal, Borisz Kidriccsel, Mosa Pljadeval, Ivan Gosnyak vezérezredessel és Blagoje Neskoviccsal. A díszelőadá­son megjelentek továbbá a JKP Központi Vezetőségének tagjai. Pe­­tar Sztambolics, Szerbia KP KV tit­kára, és a politikai bizottság tag­jai, dr. Iván Ribár, a Népszkupstina Prezidi­ubsának elnöke, a JSzNK és a Szerb Népköztársaság kormányá­nak tagjai, Gyúró Szalai, Jugoszlá­ Vi3 Szakszervezeti Szövetsége Köz­ Ponti Tanácsának elnöke Vida Tom­sics, az AFZs Központi Bizottságá­nak elnöke, Milan Neorlcsics, Ju­goszlávia Népi Ifjúsága Központi Vezetőségének titkára, Kocsa Popo­­vics­ vezérezredes, a Jugoszláv Had­sereg vezérkari főnöke Peko Dap­­osevics vezérezredes, továbbá a Ju­goszláv Hadsereg tábornoki kara, Rató Dugonyics, Szerbia KP Beográd városi vezetőségének politikai tit­kára, a városi pártvezetőség többi tagja, a tömegszervezetek és a beo­­grádi egyetemek képviselői, vala­mint Beográd közéleti é­s kultur­­munkásai. A díszelőadáson Vetysco Vlehovics a ,TKP Központi Vezetőségének tag­ja beszélt a »népi állam hatéves fennállásáról*. ★ A nagy ünnepet megelőző napon ifjabb munkagyőzelmeit ünnepelte a főváros. A »Borba« új épülete előtt, az épület befejezése tiszteletére ün­nepséget rendeztek, amelyen Ro­­doljub Sztanics, Szerbia KP beo­­grádi városi pártvezetőségének tag­ja beszélt. A Szazonova utcában le­­lplezté­k azoknak az ifjúsági bri­gádoknak az emléktábláját, ame­lyek az állami intézmények építésén dolgoztak. Zemunban a Tito mar­­dal utca 2. számú épületén szintén emléktáblát lepleztek le ebben az épületben dolgozott illegálisan a megszállás alatt a zemuni helyi pártvezetőség. Emlékt­et leplez­tek le továbbá a Knez Mihajla utcá­ban az ifjúsági brigád hő­i munká­jának emlékére amely rekord idő alatt építette újjá ezt az utcát A Köztársaság Napja a’ka’mhé,ból a Jogi- és filozófiai fakultáson és a technikai főiskolán az elesett főisko­lás néphős­ök emlék­tábláját leplez­ték le. A Népfront kerületi szervezetei­ben Rakovicán, Zeelezniken, a pan­­csevói réten, k­i Beográdban, az osztruzsnicai vasúti gócpontban no­vember 27-én és 28-án ünnepi dísz­előadásokat tartottak. Az egyetemi tanárok, az egyetemi hallgatók, továbbá a beográdi főis­kola hallgatói november 29-ét ünnepi díszelőadássá­ ünnepelték a Kolarac egyetemen. A díszelőadáson jelen volt Borisz Kidrics, a JKP KV Po­litikai Bizottságának tagja, Filip Lakus és Joszip Rusz, a népszkupszi­na prezidiumának alelnökei, Petar Sztambolics, Szerbia KP KV politi­kai bizottságának titkára és sokan mások. Új Beográdban az egyetemi ne­gyedben az uj ku­­rotthon épüle­tében ünnepi díszelőadást rendez­tek,és ez alkalommal nyitották meg a hangversenytermet. Zag­rebban Zágráb ünnepi díszben köszöntöt­te november 29-ét, a Köztársaság Napját. November 28 in este a vá­rosban tűzijátékot rendeztek A Horvát Népszínházban tartott ünnepi díszelőadáson jelen voltak Horvátország KP KV Politikai Bi­zottságának tagjai a horvát kor­mány miniszterei, élükön dr Vladi­mír Bukariccsal; megjelent továbbá Tuna Babics, a horvát szábor prezi­­dit­mának alelnöke, a Jugoszláv Hadsereg képviselői, a Népfront, a jugoszláv tudományos és művésze­ti akadémia tagjai és Zágráb közéle­ti és kulturmunkásai A díszelőadá­son Karlo Mrazovics, a Horvát KP KV Politikai Bizottságának tagja tartott beszámolót november 29-e jelentőségéről. Mint az ország egész területén, úgy Zágrábban is ünnepélyesen avatták fel a pionírszervezet új tag­jait. A Köztársaság Napján Zágrábban megnyílt a városi múzeum és Hor­vátország Népfelszabadító Harcának első múzeuma. Szarajevóban Szarajevóban november 29-e elő­­estéjén fáklyás menetet rendeztek, amelyben a dolgozók nagy szám­ban vettek részt. A népszínházban tartott ünnepi díszelőadáson no­vember 29-e jelentőségéről Haszan Brkics, Bosznia-Hercegovina KP KV politikai bizottságának tagja be­szélt. A vállalatokban és intézmé­­n­y­eken az ünnepi összejöveteleken megjutalmazták és megdicsérték a legjobb dolgozókat. November 29 ünneplése alkalmá­ból Szarajevóban menyilt Bosznia Hercegovina képzőművészeti kiállí­tása. Sy­­vattában mi Népi állatiunk megalakulásának hatodik évfordulója alkalmából, a nagy ünnep előestéjén Ljubljaná­­ban ünnepi díszelőadást tartottak, amelyen részt vett Miha Marinko, Szlovénia KP KV titkára és a kor­mány elnöke, Lidi­la Sentjurc, Szlo­vénia KP KV szervezeti titkára. Jo­szip Vidmar, a szlovén népszkupsti­na prezidiumának elnöke, dr. Ferdo Kozák, a Szlovén Népszkupstina el­nöke, a kormány tagja, a Jugoszláv Hadsereg képviselői, a tömegszerve­zetek kiküldöttei, valamint a közéle­ti és kultúrmunkások A díszelőadáson Joszip Vidmár, a szlovén Népszkupstina prezidiumá­nak elnöke beszélt november 29-e jelentőségéről. Macedónia fényes külsőségek kö­zött ünnepelte meg népi államunk hatodik évfordulóját SZKOPLJEBAN , amelynek ut­cáit, és házait párt- és államvezető­­ink és az élmunkások képével, zászlókkal, virággal, és zölddel dí­szítették fel. — a Népszínházban az ünnep előestéjén ünnepi díszelőa­dást tartottak. Nagyszámú rohammunkán, ész­­szerűsítő és au­tó mellett jelen volt Lazar Kol­sevszki, Macedónia KP KV titkára a politikai bizottság tagjaival. Bogota Fotev, a Macedón Népköztársaság prezidiumának el­nöke, a Jugoszláv Hadsereg kikül­döttei és számos közéleti és kultur­­mu­nkás. Az ünnepi díszelőadáson Lyiljana Csalovszka elvtársnő Macedónia KP KV fagia beszélt. CETINYÉREN, a Tito Marsal té­ren tartották meg a népünnepélyt. Pavics Drecun, a városi pártveze­tőség tagja mondott beszédet, Ce­­tinye népe üdvözlő táviratot küldött a JKP KV-nek és Tito elvtársnak, valamint Crnagora KP KV-nek és Blázsa Jovánovics elvtársnak. ZOMBORBAN november 28-án este a kulturotthonban díszelő­adást tartottak. Kelein Nikola be­szélt november 29-e jelentőségéről. A Köztársaság Napján a városi népbizottság épülete előtt a tömeg­­gyűlésen Gyurica Joskica, a Tarto­mányi Pártvezetőség tagja tartott ünnepi beszédet. A nagygyűlés után me­gnyitották a­ zombori Népfront kiállítását ,a mely fényképek, grafikonok, okle­velek, zászlók stb. útján bemutatja a zombori városi Népfront működését a felszabadulástól napjainkig. TOPOLYÁN a dolgozók a hadse­­reg tagjaival együtt ünnepeltek. A nap előestéjén a népszínházban díszelőadás volt. A nagy nap jelen­tőségéről szerb nyelven Csakalov Jovan alezredes tartott ünnepi be­szédet. Magyarul Nagy József, a já­rási pártvezetőség titkára méltat­ta népi államunk ünnepét. rt E nagy naron üt­vöze­te, kiváltász, szeredl! T lünk­, és­ sokáig néze­nk boldogulására és büszkeségére . . . Vajdaságban­­, lelkesedéssel, nagy pont­jal és munkagyőzelmek je­gyében ünnepeltek dolgozóink. A népbizottsági választások előtti tö­­m­eges megmozdulások és a szava­zás eredményei­ aztán özemelik: a kikindai állami vas- és temperön­­töde, a nov szád! Novkébel, a novi­­**adj tehirpály.vudvar munkaköző«­­, ge. a zrenvanini l’darnik »pr­. nagyszerű eredményei. Apró an»k, a »Napredak« bútorgyár munkásának és Szakáll Mihálynak, fíj­ anisicsi gépállomás traktor*. net» Pa?y teljesítménye a szö­­. e/«ti munkaverseny a naev kul­. Vbortesemények, eV 1 nov'­­110 n rá^',6 megnyitása «tb. stb mél­tó ünnepi zászlói voltak a nagy napnak. ZRENYANinban 28-án este a vá­rosi színházban az ünnep diszelő­­adáson Szekics Dusán, Szerbia Kommunista Pártja Központi Veze­tőségének tagja beszélt. November 29-én a városi népbi­zottság ünnepi gyűlést tartott, a­­melyen részt vett Dobrivoje Vidics, a Tartományi Pártvezetőség titkára. A délelőtti tömeggyűlésen 20.000 dolgozó jelenlétében tartott Vidics elvtárs beszédet A tömeg számta­lanszor félbeszakította beszámoló­ját — Tito — Párt, Tito-CK felki­áltással. Vidics elvtárs beszéde alatt a zrenyanini gimnázium ,Ilvo-Lola Ribár* nevét viselő p­omlarkulat tagjainak meghívására megérkezett dr. Iván Ribár, a szövetség szkup­­stina prezidiumának elnöke. Dr. Ribár a hat évvel ezelőtt meg­ártott történelmi ülés évfordulójá­nak jelentőségéről szó­ött a jelen­levőkhöz A nagygyűlésről üdvözlő távira­tot küldtek Tito marsaihoz. A nagyjátés­ után dr. Iván Ri­bár részt vett az »Ivo-Lola Ribár« pion­ralakulat ünnepségén, ahol 317 kis diákot vettek fel a pionirszöövet­­ségbe. A fogadalom letétele után dr. Ribár beszélt fia, Ivo-Lola Ribár életéről, munkájáról, amellyel örök példát mutatott hazánk ifjúságának. NOVISZADON mntegy 40.000 ember előtt Doronyszki Sztevan, a Tartományi Frontbozottság elnöke tartott beszédet Beszédében ki­emelte, hogy a noviszádi frontszer­vezet Tito marsainak tett ígéreté­hez híven, teljesítette évi tervét. Az ünnep gyűlésről táviratot küld­tek Tito marsaihoz Délután a terv kimagasló harcosá­t fogadta a nép­bizottság. Ezenkívül gazdag kultur- és sportműsor várta Noviszád dol­gozóit az ünnep mindkét napján. KIKINDAN november 29-én a zászlóerdővel feldiszített városban nagygyűlést tartottak 8 500 ember jelenlétében. Radojcsics Szréta, a Pártvezetőség tokára beszélt . Az új Jugoszlávia barátai megünnepelték­ november 28-át Külföldi diplomáciai és kereskedelmi képviseleteink tagjai a­z Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Franciaországban és más országokban élő jugoszláv származású kivándoroltjaink, további szerte a világon az új Jugoszlávia barátai bensőséges keretek között ünnepelték meg november 29-ét, népi állaamunk ünnepét. Amikor a világ demokratikus közvéteménye megünnepelte a világ második szocialista államának Jugoszlávának nemzeti ünnepét, ezzel kinyilvánította szolidaritását a szocialista államok közötti jogegyen­lő viszonyért küzdő népeink harcával és elítélte a Szovjet Szövetség kormányának békerontó eljárását hazánkkal szemben. A londoni jugoszláv követség ün­nepi fogadóestjén 900 vendég vett részt. Többek között jelen volt Be­­vin brit miniszter, Charles Pick beográdi angol követ továbbá az angol külügyminisztérium több magasállású tisztviselője és­­az an­gol parlament számos képviselője. A jugoszláv követség meghívását 35 londoni külföldi diplomáciai képvi­selet vezetője is elfogadta Az ün­nepélyen részt vettek az angol szak­­szervezetek és kultúrmunkások kép­viselői is, közöttük Harry Adams, az angol építőipari munkások szak­­szervezetének elnöke Párisban Marko Risztica jugo­szláv követ ünnep­ fogadásán hat­­százan vettek részt. Többek között jelen volt Vincent­­triói köztársa­sági elnök feleség. Paul Boncourt, Georges Bidault, miniszterelnök felesége, a diplomáciai kar kép­viselői. francia és külföld: kikül­döttek kimagasló francia tudósok és kulturmunkások, mint Jean Carssou. Louis Marint Chauffier, Georges Aurique zeneszerző és számos más haladó kulturmunkás. November 29-e tiszteletére nagy ünnepségeket rendeztek a Pá­risban, Marseilleben, Lyonban, Nizzában, Saint Etevineben, Gre­­nobleban,, Toulouseban, Metzben, Bordeauxban, Grande Combéban és Pas de Calaisban élő jugoszláv kivándoroltak is. A marseilei »Test­vériség-Egység* jugoszláv széked megszervezte a »Magunk földjén* című jugoszláv film bemutatását A jugoszláv konzulátuson tartott ün­nepi fogadásról a marseillei jugo­szláv kivándoroltak üdvözlő távira­­­­tot küldtek Tito marhalhoz, amely­ben kifejezésre juttatták mé­g meg­győződésüket a szocializmus építé­sének sikerében, a Szovjet Szövet­ség és a Tájékoztató Iroda orszá­gainak minden rágalma és hazugsá­ga ellenére. A Nizzában Carmesban és Monte Carlóban élő jugoszláv kivándorol­tak üdvözlő táviratot küldtek a JSzNK kormányának amelyben eré­lyesen elítélik az imperialistáknak és a Tájékoztató Iroda országainak a JSzNK ellen irányuló minden rá­­galmát New Yorkban Miodrag Marko­vics, jugoszláv konzul rendezett ünnepi fogadást, amelyen részt vett számos ameikai közéleti- és kul­­turmunkás, valamint az Ameriká­ban élő jugoszláv kivándoroltak kép­viselői. A római jugoszláv követség he­lyiségeiben megtartott ünnepségen részt vettek az olaszországi jugo­ , szláv politikai és egyéb képvisele­tek tagjai Az ünnepélyen dr Mla­­den Ivekovics, jugoszláv meghatal- I mazott miniszter beszélt. Rámuta­­­­tott november 29 jelentőségére, méltatta Jugoszlávia népeinek had­harcát, a Kommunista Párt és Tito elvtárs vezetésével, valamint a füg­­getlen szocialista Jugoszlávia meg­teremtését. Az ünnepélyről távira­tot küldtek Tito marsalnak. A római »Quirinoban« hazánk nemzeti ünnepe alkalmából Hrisz­­tics, Konyevics és Gotovac jugo­szláv zeneszerzők műveiből adtak elő A hangversenyen közreműkö­dött Dragica Martinisz, a zágrebi opera kimagasló tagja és Mirko Dorner a zágrebi zene­skola do­cense. A római rádió zenekarát Zsi­­vojin Zdravkovics, a beográdi rádió karnagya vezényelte Prágában a jugoszláv követségen megrendezett ünnepélyen Sz. Gyu­­rics őrnagy katonai kiküldött be­szélt. Méltatta a JKP-nak Tito mar­­sállás az élén, Jugoszlávia népeinek felszabadításában szerzett érdemeit. Az ünnepélyről táviratot küldtek Tito marsainak. A bécsi jugoszláv követség tisztvi­­selői is táviratot küldtek Tito mar­saihoz, amelyben erélyesen elítélték a Tájékoztató lorda táborának min­den hazugságét és rácaimét .Büsz­­kék vagyunk dicső pártunkra — írják — amely vezetett bennünket a fasiszta elnyomók és a belföldi reakció elleni harc napjaiban, s ma is vezet a szocializmusért és az iga­zi marxi-lenint tanoknak a legu­jabb revizionizm­us feletti győzelméért folyó harcban. Köztársaságunk ünnepe alkalmá­ból Bécsben mintegy ezer vendég előtt szimfónikus hangversenyt ren­deztek amelyen az osztrák kormány tagjai mellett részt vettek a jugo­­szláv kolónia tagjai és számos más kimagasló bécsi kulturmunkás .­ A bécsi szimfonikus zenekart Hubada, a sviibljanai opera karnagya vezé­nyelte A Düsseldorf és Wesfália környé­kén élő szlovének november 29 tiszteletére ku­turelőadást tartottak. Ez alkalomból táviratot küldtek Tito marsainak A többek között a következőket írták: »Habár távol élünk anyaországunktól Jugoszlá­viától mégis éber figyelemmel kí­sértük J­g­oszlávia dolgozóinak min­den sikerét a szocializmus épitésé­­ben és minden új sikerüknek örü­lünk. Elítéljük a Szovjet Szövetség mai vezetőinek és a Tájékoztató Iroda országaibeli szolgáinak minden arra rányuló kísér­etét be a» Cserszlá­­vában megzavarják a két.»« épí­tést. Az ig­az«év­ ért és a szocialista államok közötti egyenlölérért félve igazságos harcban teljes győzelmet kívánunk Jugoszlávia népeinek és önnek, marsai elvtársa.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék