Magyar Szó, 1950. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1950-01-01 / 1. szám

________ /MAfiVIP Szó TITO K­URSAL CIÉYI BESZÉDE [ (Folytatás az első oldalról) " Kötelességemnek tartom, hogy szóljak néhány szót a különféle fo­gyatékosságokról is, amelyek külö­nösen a legfontosabb iparágakban mint például a nehéziparban, a bá­nyászatban és építőiparban nagyon ártalmasak és parancsolóan meg­követelik, hogy minél előbb kikü­szöböljük őket. Amikor tudjuk, hogy milyen rop­pant döntő jelentősége van nehéz­iparunk felépítésére, a hazánkbeli szocializmus megv­lósítására irá­nyuló általános erőfeszítés, akkor a helyi hatóságoknak és az ezért felelős szerveknek szigorúan törőd­niük kell azzal, hogy itt a nehéz­ipar számára mozgósítsák a munka­erőt. Ez iránt nincsenek mindenütt kellő megértéssel. Előfordult, hogy néha a helyi hatóságok nem teszik meg a szükséges intézkedéseket, hogy mozgósítsák a munkaerőt a nehézipar számára Sőt az is elő­fordult hogy néhol az ilyen váld­a­latokból elhurcolják a munkaerő' különféle más munkára s néha az kát is elviszik akikre abban az ip’ hin­ne’,tétlenül szükség van Enne’ a gyakorlatnak erélyesen véget k°V vetni. A nehézinar számára bizto­sitani a szükséges munkaerőt — e­­rr'adata mind a helyi hatóságok­­nak, mind a n^rt^tervezeteknek- d­­különösen a Nézőcron’ nak. A Nép­front szervezetének külön köteles ^ sége in.'O ben feladatul tűzni ma­, ga e’é m’az egyik ’evfontosabb f'! adat-ít hogy tagjait, munkásna­­k't’d’e el gazdaságunkba. U­gyanez az eset a bányaiparba- Tekintettel arra az órási friadrdr-­ ( amiket a bányamarnak a mu’t 1°49 évben tel’esiteniü­k’l'ett kü­lönösen hngsu’voznunk kell, ho­"-, a fentemlítet­t hibák leginkább eb­ben a gazdasági ágban jutottak ki­emezésre.­­ ismeretes, hogy a bányaiparnak­­ milyen feladata van ötéves ter­vünk megvalósításában. Nemcsak szüntel enü! elegendő szenet és ér­cet kell adnia egyre erősebb ipa­runk, egyre erősebb szállításunk é­s mind nagyobb városaink és települé­­­se­ik számára, hanem szüntel enü és egyre több ércet kell adnia a ki­vitel számára is, miután ez egyik­­a fő fizetési eszközöknek, hogy megs­zessük a gépeket, nyersanyagokat é­­ egyebeket, az iparunk fejlesztésére különféle gazdasági ágak gépesít­­séhez és általában polgára­ik él e­ szí­nvonalának felemeléséhez szük­séges dolgokat. Elmondhatjuk hogy a múlt évben éppen a bánya­­iparban volt a legsúlyosabban érez­­­hető a mun­kaerőhiány, amit mé­­­g csak fokozott a hiányos gépesítés . A nehéziparon kívül bányaiparunn­­­nak is elsőbbsége van a külföld­i­e­vásárlások terén. A Amerikából ka­­­pott kölcsön nagyo­bb része gépek , és általában bányaiparunk gépesí­téséhez szükséges felszerelések be­szerzésére megy el, hogy így pótol­juk a munkaerőhiányt és több esz­közt kapjunk kü­földi kötelezettsé­geink fizetésére. Másrészt ez majd kedvező hatással lesz arra is, hogy kevesebb magunknak s szükséges cikket száll­­unk külföldre, bár egye­lőre kénytelenek vagyunk külföl­de szállítani, mert még mindig ezek a fő tételek kivitelünkben De a bányaiparunk egyik fő fogyatékos­sága az, hogy rendk­vül nagy a munkaerő hullámzása és sok a ki­maradás a munkáké­ a bányákban Honnan van ez? Ez nagyjából on­nan ered, hogy bányáinkban sok a paraszt, akiknek megvan a darab földjük és a nyári napokon kima­radnak a munkából hogy megmű­veljék a földjüket Másodszor az onnan is ered hogy éppen a leg­nagyobb bányamedencékben ez a félparaszt elem különféle vallásokat követ és gyakran ünnepet tart Ez megzavarja a bányák helyes mun­káját A hullámzás és a munkabér való kimaradás már az idén összeg nehéz helyzetbe sodorta bányáin­kat, mert a tél beköszöntésekor m­ a városokban egyáltalán nem ren­­delkeztünk szénnel a lakosság szá­mára" ,­nthogy az a veszély fenye­getett hogy a városok tüzelő nél­­kü maradnak, a Kommunista Párt tagjaihoz fordult és a JKP 14.000 tagj­a önként jelentkezett és indult munkára a bányákba, hogy elegen­dő szenet adjon az országnak, így elhárították a tüzelő válságot a városokban.­­ Bár az egyik oldalon megvannak még ezek az említett fogyatékossá­gok a másik oldalon a bányamun­kások óriási többsége roppant erő­feszítéseket tesz, hogy pótolja a gépes tés hiányát és minél több szenet és ércet adjon. A bányaipar­ban a munka olyan hősei jelentkez­tek, mint Szirotánovics, Babics, Ibra­him Trakó, Rszta Matijevics, An­ton Zagor­sek, Anton Bicsics, Todo­­rovics, Szulyo Vreva és Ljubisa Jo­­vánovics. Georgija Pavlovics, Jozse Rifli, Koszta Mikovszki, Szajko Ku­­kics és sokan mások, ak­i munka­módszerükkel nagy eredményeket értek el az ércek és a szér kibányá­szásában és a szocialista rohamkr­un­ka zászlóvivőivé váltak, amivel pél­dát szolgáltattak és szolgáltatnak másoknak. Meggyőződésem hogy 1950-ben bányászaink még nagyobb lendület­tel és még tömegesebben harcolnak ötéves tervünk negyedik évi fel­adatá­nak megvalósításáért is. Eh­hez azonban le kell küzdeni az ál­talam említett fogyatékosságokat: fel kell számolni a munkából való kimaradást, a munkaerő hullám­zást és túlzott ünneplést, a Nép­frontnak pedig minden erejével ar­ra kell törekedni, hogy bányáink ne lássanak hiányt munkaerőben. A néphatóságok a legnagyobb fi­gyelmet szenteljék ennek a kérdés­nek mert a bánya­par sikerétől függ sokban ötéves tervünk sike­res megvalósítása is. Az állam a ma­ga részéről mindent megtesz, hogy a lakáskérdést még, gyorsabban megoldjuk és elegendő lakás és egyéb intézmény épüljön, a bányász­telepeken. A lakásépítés tavaly az ötéves Terv alapvető beruházásaival kap­csolatban az elsőbbségi kérdések kö­zé tartozott. 1949-ben összesen 29.021 épület készült el teljesen 6 070.643 négyzetméter területtel és befeje­zetlen maradt még 14.431 épület. Ebből lakások számára teljesen fel­épült 5497 magas lakóház 1­683.289 négyzetméter lakófelülettel és 1869 lakóház maradt befejezetlenül. Ez azt jelenti, hogy itt csak a magas épületek szerepelnek és a különféle kiegész­tő építkezések és falusi épü­letek nincsenek benne ebben a számban. Kiépült és lefektettünk 228 kilo­méter vasútvonalat és 197 kilométer töltést, nem számítva a keskenyvá­gányú, erdei és építkezési segédvo­­nalakat Külön ki kell emeln azt, hogy 1949-ben elvégeztük az Autó­úton a fennmaradt munkák 65 szá­zalékát, azaz kiépült és befejező­dött 261 kilométer, ebből az ötéves tervünk legnagyobb objektumából. Továbbá 1949 ben elvégeztük az erdősítés egész ötéves tervét 102 százalékkal. Az alapvető beruházások terén legtöbb nehézségünk a munkaerő­hiány volt Mivel az építőipar nem rendelkezi elég gépesítéssel, ebben az ágban több munkást képest fog­lalkoztatni de éppen ebben volt a legnagyobb hiány is 1950-ben, de különösen 1951-ben a kapott kölcsö­nök alapján külföldről beszerzendő gépesítés sokban enyhíti majd a munkaerő válságát, ami mint már mondtam vonatkozik más ágakra az erdőip­arra, a közlekedésre, a mező­­gazdaságra stb. is. 1949-ben különösen kifejezésre ju­tott a verseny iparunkban és álta­lában gazdaságunkban. Vá­llalat a vállalattal, brigád a brigáddal, bá­nya a bányával stb versenyezett, mindez erőteljesen előrelendítette a termelékenység és általában a ter­melés növelését Különleges jelen­tősége van a versenynek helyi ipa­runkban is. Egyre többen és többen vannak, akik már elvégezték ötéves tervüket, vagy most végzik el. A munkában tanúsított hősiességnek ez a jelensége magával ragadja a min­kásokat és munkásnőket nemcsak az iparban hanem a mezőgazdaság­(Folytatás a harmadik oldalon) Thurzó Lajos. Jutalóm a leg főfalaknak A szíve­sén­ kormány 249 élettárát rtszesiteti állandijtian a tadomány et fe~!!”ia­ttría elért kimigasiá le jes imányeerl a szoc­alista országepitesben Az új világot építő közösség minden évben számadást tart. Számba veszi elért eredményeit és se­regszemlét tartva sikerei felett, fokozott irammal harcol tovább a szocializmus teljes győzelméért. A seregszemle nyomán a legjobb eredményt, a legkimagaslóbb teljesítményt elért dolgozókat és munka­­közösségeket a népi kormány, mint a közösség akaratának és célkitűzésének végrehajtó és irányító szerve, jutalomban részesíti. Minden évben államdíjat oszt ki a tudomány és kultúra élenjáróinak. A szövetségi kormány az idén 249 tudósnak, mérnöknek, technikusnak, élmunkásnak,, írónak, képzőművész­nek, szín- és filmművésznek, zeneszerzőnek, a balett és az opera álművészeinek, valamint a tudomány és a kultúra élenjáró munkaközösségé­nek ítélte oda az államdíjat az 1949 évben elért kimagasló telje­sítményükért, mintegy 17 millió dinár értékben. A tudósok közül államdíjat kapott a többi között a noviszádi mezőgazdasági kutatóintézet három magas képzettségű szakembere is. Lazar Sztojkovics mérnök-igazgató, Evgenije Gipsman és Szergije Kiszlovszki mérnök új kukorica,­­napraforgó, őszi-tavaszi gabona­fajták kitermesztéséért 100 ezer dinár jutalomban részesült. A terme­lsi módszerek tökéletesíté­sért a többi között négy élmunkást is államdíj­ban részesített a szövetségi kormány. Alija Szird­anovics a brezai szénbánya bányásza a brigádrend­­sz­eű munka eredményes megszervezéséért és a magas termelékenységi mozgalomnak a bányászatban való elindításáért 80.000, Gacsa Ádám a »Gyúró Gyakovics« vagongyár főszerelője, a szerelő csoport munkájának megszervezéséért és irányításáért 50 000, Szor­ya Erbezsnik zágrábi textilmunkás a több gépen való termelés új módszeréért 50.000, Sztanko Razinger a storei vasművek Siemens-Martin kohójá­nak csoportvezetője pedig a Siemens-Martin kohó munkájának eredményes megszervezéséért 50 000 di­nár államdíjban részesült. Az írók közül a többi között Antincs Ivó Petrovics Velytté Csip­cs Brankó és Oszkár Davicsé első díjat, 100—80.000 dinárt kapott 80 000 dinárt kapott Oszv­é­r Dánon a beográdi Népszínház operájának igazgatója, Józsa Morvát író a »Zasztava« (Zászló) művészfilm forgatókönyvé­rt 50.000, Petar Toekov hegedűmű­vész a beográdi zeneakadémia rendkívüli tanára rendszeres és ered­ményes felléptéért 59.000, Antun Augusztincsics szobrász 12 0900. Pi­r Krizsanics akadémiai fedő poli­tikai karrikatúrájáért 100.000. Györgye Andrijevics Kun festőművész pedig 80.000 dinár államdi­lt kapott. A mezőgazdám nrom nu felrom­é harcosa Jó­ eső örömmé! büszkeséggé, vet­te tudomásul 3 noviszádi mezögaz­­dasági kutatóintézet három szak­embere, Lázár Sztojkovics mérnök­i­gazgató, Evgenije Gipsman és Szer­gije K­ozlovszki mérnök hogy a szv­­etségi kormány 100.000 dinár ál­­imdíjban részesítette ezer eredmé­nyes munkájáért. Mindhárman ki­magasló teljesítményt értek e a szocialista mezőgazdaság új arcú­a­­tának kialakításáért folyó, küzde­lemben. Szelektálással új növénye­ket hoztak létre, amelyek szívós­ságban és termelékenységben egy­aránt fe­l­múlják a Vajdaság termő­földjein eddig ismert és termesztett növényeket Közös munkájuk ered­ményeként született meg a magas terméshozamú betegséggé és szá­razsággal szemben ez­enálló 1439 számú őszi-tavaszi csodabúza a noviszádi aranysárga lófogó kukori­csén­bi­GIdE KISZLOVSZKi­­a és a noviszádi 4 számú napra­forgó — Nincs tudomány gyakorlat nél­kül. — mondja magabiztosan Sztoj­­kovi­cs mérnök, a kutatóintézet igaz­gatója. Ezt a legjobban az bizon­t­nyítja, hogy a gyakorlati munka m­el­ett többi e­ri­életi munkát is adott mezőgazdaságunknak, itt az agrotechnika fej édeséről .,Vajdaság­ban, tartományunk öntözésiről és növényzetéről ,, növények termé­szetes átcsoportositásáról és a sze­lektálás terén végzett munká­ltok­ról. — A felszabadulás után mind­össze 10 szakember volt a kutat­ó­­intézetben, ma pedig 40-re emelke­dett a számuk Régen csak 4 osz­tály vo­l ma 8 van Intézetünk 800 ho­d földön k­­­rletezik jó ered­ménnyé" uj növényfajták kitermelé­sével. Az ál­am’ birtokok' létesí­tett kísér'et mezők és a termeő paraszt szövetkezetekben élet­rehí­vott mezőgazdasági laboratóriumok útján szoros kapcsolatunk van a tereppel, úgyhogy mindenkor segít­hetjük a mezőgazdag’ éta’ellá­tó munkaközösségeket és Vajdaság minden részén tanulmányozhatják az új növényeket A kutatóintézet igazgatójának Evgenije Gipsman és Szergne Kisz­lovszki mérnök nyújtott messzeme­nő segítséget abban, hogy termő­­földeinken magas terméshozamú és jó minőségű­ gabona és ipar növény teremjen Gipsman, a kutatóintézet növényterm­e - és szelekciós osztá­lyának vezetője a kukorica és a napraforgó, Kiszlovszki a növény­termesztő és szelekciós osztály mun­katársa pedig a gabonanem­űek új fajtájának életrehívásában segédke­zett Sztojkovics igazgatónak. Más fontos növények meghonos tása te­rén is eredményes munkát végez­tek. Jó eredménnyel kísérleteztek gyapottal, rizzsel és más délszaki növényekkel. — Három év múlva elkészül a Duna—Tisza—Duna nagycsatorna, és addig ki kell termelni azokat a növényfajtákat amelyek legjobban megfelelnek majd az öntözött ter­mőfödnek — Kiszlovszkit Gipsman szakítja­­félbe­— Az új növényfajták kitermesz­­tésével párhuzamosan előad­ásokat tartunk az ntézet fiatal mezőgaz­dászainak, hogy miné jobb szakem­berekké képezzük ki őket. Az u­i káderekre na­ry szükség van hogy az intézet minél ered­ményesebben végezhesse felelősség­­te­les munkájét Minél több mező­gazdas­ági szakembert, tudóst akar nevelni hogy­ osztályai az Ötéves Terv végéig önálló intézetekké vál­hassanak Ezzel a célkitűzéss­el har­col tovább a szocial­sta mezőgazda­­sági tudomány három évharcosa munkaközössége keretében az új növényekért és azért, hogy a dol­gozó parasztság, munkája gyümöl­cseként, minél főbb termést taka­rítson be Tito Jugoszláviában. Galamb János lázár sztojkovics EVGLINfc. UIPLAN Sbretics Kihunyt már a barkón a lámpák lelke, Fény csurog frissen az ereszen csűre, Zsibbad már a házak jámbor telke. Az ablakon koppan madárka csőre. Hé, hason a fény felkelni márt Hűsítsünk vízzel táguló szemet! Vár a szűz mező és vár a gyár, Ragyog a hajnal, az Izmunk nevet...! Nyikkan az ágy, a testünk kifordul. KI jövőt akar, hát talpon terem Fénytől a szemünknek könnye kicsordul: Miénk a gyár, a föld nekünk terem...! Nem közénk való, ki harmaton nem mer, Ki bújik a fénytől, a munkától fázik. Ide sorunkba minden hites ember, KI jövőt ölelve, múlttal csatázik...! Gyerünk a fény alá szelesen, kedvvel! Rengjen hát alattunk hajnalunk földje! Ne ködbe, a napba szúrjunk sze­­münkkel, Lábunkat hált marja utak göröngye...! Szép a mi munkánk, a vágyunk elérte. Nagy szív kell hozzá és roppant erő. Hajnallal keljen, ki áldozna érte. Tervünknek kár kell — sok koránkelő! (A Napot oldalon verseskötetből) 1950. I.­­ 1

Next