Magyar Szó, 1950. február (7. évfolyam, 27-50. szám)

1950-02-02 / 27. szám

ERT,AI A FASIZMUSRA — SZABADSÁG A NÉPNEK. VH. ÉVFOLYAM, 27. (1586) SZÁM NO VISZ AD. CSÜTÖRTÖK, 1950. FEBRUAR 2. ARA 2 DINAR Tito marsal fogadta a hazánkban végzett első bányamérnökök csoportját Beográdból jelentik: Tito marsal ma délelőtt fogadta azt a 15 élő bányamérnök­öt, akik hat hónappal előbb fejezték be tanulmányukat a beográdi bányászakadémián és most indulnak munkahelyükre. A kihall­gatáson jelen volt Szvetozár Vuk­­mánovic®, szövetségi bányü­gyi mi­­niiszter;­­ Bogics Knezsevics, a tech­nikai főiskola rektora; dr. Malin Lukovics, a bányászakadémia dé­kánja; dr. Gyúró Lesics és Drága Már­k prodékán. Szívélyes beszélgetésben hosz­­szabb időt töltött Tito marsal a ven­dégekkal és megelégedésé­­ek adott kifejezést, hogy ezek a fiata em­berek eleget tettek annak a köte­­lezettségn­ek, amelyet tavaly Tito elvtárs születése napján vállalta­k, s vadban az utolsó vizsgákkal egy­idejűleg diplomamunkájukkal is el­készültek és így fél évvel hamarabb bevégezhették tanulmányukat. Tito marsal rámutatott arra, hogy gaz­daságunkba egyre több szakértő érkezik az egyetemekről, mert rö­videsen elhagyják az egyetemeket és a főiskolákat azok az új szak­érők, akiknek munkája nélkülözhetetlen a helyes munkához és bányáink és gyáraink fejlődéséhez. Tito marsal különösen kiemelte a bányaipar nagy jelentőségét hazánk gazdasági továbbfel­­­esz­tésében és az ötéves terv megvalósítása szempont­já­ból. Biztatta a fiatal mérnököket, hogy jövendő munkájukban a gya­korlatban is ugyanolyan kitartóan dolgozzanak, mint tanulmányuk so­rán. Ezután, többek között, a kö­vetkezőket mondta: — Ti, elvtársak és elvtársnők, most a magatok választotta munka­­helyetekre mentek és igyekezzetek ott is érvényesíteni ifjúi lendülete­teket és tőletek telhetőleg mindent tegyetek meg, hogy segítsetek meg­birkózni az előttünk álló nehézsé­gekkel. Ö­rülök, hogy láthattalak ma benneteket, első bányász- és geoló­gus mérnökeinket. Noha csoporto­tok most még kicsi és szükséglete­ink nagyon nagyok, csoportotok el­ső partizán alakulatainkra hasonat és számotok is majd ugyanúgy nö­vekedni fog. Szeretettel tekintünk reálok és igyekezünk minél nagyobb segítséget nyújtani munkátokban, hogy megoldjátok az előttetek fel­vetődő kérdéseket. Tudjátok meg, elvtársak és elv­­társnők, hogy ti most a hazánkbel­i? szocialista országépítés csatate­rére indultak és ez a harc, amely­ben reátek is nagy feladatok há­rulnak, semmivel sem kevésbbé fon­tos, mint a népfelszabadító harc volt Sőt, még nagyobb is, hiszen mindezt, amiért embereink ifjúsá­gunk, asszonyaink és gyermekeink, hazánk fiai és leánya, annyi áldo­zatot hoztak, az új Jugoszláviában, a gazdag, szocialista Jugoszláviá­ban kell valóra váltani amely lehe­tővé teszi a méltó életet népei szá­mára. Nektek mérnököknek, szakér­tőknek, akik a magatok munkakö­rében kiveszitek részeteket ebből a harcból, alkalmatok nyílik, hogy el­sőrendű elemeket vezéreljetek. Ha­zánkban ma roppant széleskörű a rohammunkások, újítók, észszerűsí­­tők, a munka nagyobb termelékeny séméért vívott küzdelem harcosainak mozgalma. Olyan környezetbe men­tek, amely szocialista módra gon­dolkozik és mindent elkövet, hogy elősegítse lefektetett tervünk meg­valósítását. Nekünk pedig az az egyetlen célunk, hogy boldoggá te­gyük országunkat, még­pedig mi­nél előbb, annál jobb. Nektek pedig, elvtársak és elvtársnők, akik ugyan csak segíttek, hogy ez megvaló­suljon, sok sikert kívánok a reátok váró munkában. A fiatal mérnökök nagy lelkese­déssel ígérték meg Tito elvtársnak, hogy minden erejüket és tudásukat beleadva harcolnak hazánk minél gyorsabb fejlődéséért, anélkül, hogy elhanyagolnák a saját politikai és kulturális fejlődésükre irányuló ál­landó munkát. A technikai főiskola oktatói kará­nak képviselői a Tito elvtárssal foly­tatott beszélgetés során kifejtették az iskola további fejlesztésére irá­nyuló terveiket és ism­ertették azo­kat a szükségleteket, amelyeknek kielégítésére egyébként már az idén biztosították az anyagi eszközöket. ----------^­iui » Franciaországi jugoszlév kivándorolt­ távirata Ti­o marsaihoz A franciaországi jugoszlávok­­Testvériség­ Egysége szervezete ja­nuár 29-é­n Párizsban, a francia-ju­­goszláv szociális biztosítási egyez­mény aláírása alkalmával, megtar­tott ért­ekezetéről a következő táv­iratot küldte Tito marsaihoz: »Szeretett Tio elvtársunk, Mi, Párisban­ és környékén élő jugoszláv kivándoroltak évi érte­kezletünkről, amelyen megismertük a nemrégiben aláírt jugoszláv-fran­­ca társadalombiztosítási egyez­ményt, forró üdvözletünket küldjük neked, és hálásan köszönjük népi kormányunk és a te személyes gon­doskodásodat a franciaországi dol­gozó jugoszlávok e fontos kérdé­sének megoldásáról. Ennek az egyezménynek az aláírása még in­kább arra ösztönöz számos kiván­doroltat, hogy visszatérjen hazá­jába, hogy testvéreivel együtt dol­gozzon hazánkban a szocializmus minél gyorsabb építéséért. Éljen népi kormányunk, Tito elv­társsal az élén.« Jugoszlávia elismerte az Indonéz Egyesült Államokat Beográdból jelentik: A Jugoszláv­­ Szövetségi Népköztársaság kormá­nya elismerte az Indonéz Egyesült Államokat, mint független és szu­verén államot Edvard Kardely m­i­­niszterelnökhelyetes külügyminisz­­ter a következő táviratban értesí­tette erről dr. Mohamed Hata in­donéz minis­zterelnök-külügyminisz­tert: »Van szerencsém közölni önnel, hogy a Jugoszláv Szövetségi Nép­­köztársaság kormánya elhatározta hogy elismeri az Indonéz Egyesült Államokat, mint független és szuve­rén államot. A Jugoszláv Szövet­ségi Népköztársaság kormánya ja­vasolja a diplomáciai kapcsolatok felvételét a két ország között­. FolozEdiV - verseny a JSzNK N‘n$zkupst,nála vár *21 sansk tiszteletére A varesi bánya és öntide mun­atörössáre versenyre hívta a fém bányát és önütási dö­­gozéit A varesi bánya és öntöde száz delegátusa megválasztotta a mun­kástanácsot. A munkástanácsba az üzem legjobb 40 munkását és alkal­mazottját választották be. Köztük van Jankó Piszkalo nyolcszoros rohammunká­, a magas termelékenységi verseny kezdeményezője a varesi bányá­ban, továbbá Momcsilo Jazics tizenkét­szeres rohammunkás. Drágó Andre­­jevics észszerűsítő és tizenkétszeres rohammun­kás a Munkanemmel ki­tüntetett Pávó Tovics, Drágó Cső­­rics és sokan mások Milán Trivanovics ajánlatára a munkaközösség elhatározta hogy a JSzNK Népszkupstinája választásainak tiszteletére ver­­sooyre hívja­­ hazánk min­den rémbányájának munka­közösségét. A példát követték a varosi öntöde dolgozói is, és versenyre szólítot­ták hazánk minden öntödéjét. A la­katososztály munkásai pedig kötele­zettséget vállaltak, hogy a válasz­tás előtti versenyben segítséget nyújtanak a többi osztálynak. A fokozott versenyben a munkaközösség harcol a terv határidő előtti megvalósításáért, a munka termelékenységének nö­velésáért, a munkahelyek számának csökken­téséért­ és a minőség feljavításáért Az összejövetelről üdvözlő távira­tot küldtek Bosznia-Hercegovina Kommunista Pártja Központi Veze­tőségének és a szakszervezeti szö­vetség bosznia-hercegovinai köztár­sasági tanácsának. Nehru­ köszönete Tito marsinak Beográdból jelentik: Joszip Broz Tito szövetségi miniszterelnök az Indiai Köztársaság megalakulása alkalmából küldött szerencsekivonat táviratára Nehru indiai miniszterel­nöktől a következő választ kapta: »Mély hálával köszönöm Excellenci­­ádnak az Indiai Köztársaság kikiáltá­sa alkalmából küldött szerencsekívá­natait és India népének javát, fej­lődését és előmenetelét kívánó jó­kívánságait. Erőfeszítéseink a jövő­ben nemcsak hazánk fejlődésének biztosítására irányulnak, hanem ar­ra is, hogy megvalósuljon a bizton­ságos béke és az általános jólét­. POSTARINA PUdHk a JSzNK H.'pszlipæ'ia Preitta rai Élete a WM és antoném­ episleli v­lasztási bizottság­ainak metatitásáról A Jugoszláv Szövetségi Népköz­­társaság Népszkupstinájának Prezi­­diuma a Jugoszláv Szövetségi Nép­köztársaság Népszkupstinája képvi­selőinek választásairól szóló 1950 január 21-i törvény 17. és 18. sza­kasza alapján rendeletet hozott a népköztársaságok és autonóm egy­ségek választási bizottságainak meg­szervezéséről, a Jugoszláv Szövet­ségi Népköztársaság Népszkupsti­nája képviselőinek 1950. március 26-án megtartandó választásaira. A Szerb Népköztársaság Nép­­szkupszinéja Prezidiumának javas­latára a Szerb Népköztársaság kine­vezett választási bizottsága a követ­kezőkből áll: Elnök: Gyorgyevics M­­ihajló, a Szerb Népköztársaság legfelsőbb bí­róságának elnöke, helyettese: Popo­­vics Szávó, a Szerb Népköztársaság legfelsőbb bíróságának bírája, tit­kár: Kangrga Milenko, a Szerb Nép­köztársaság kormánya törvényhozó bizottságának elnökhelyettese, he­lyettese: Purics Danite, a beográdi egyetem Népi Ifjúságának titkára, választóbizottsági tag: Terzics Mitos, a beográdi ügyvédi kamara elnöke, helyettese: Sztojanovics Szreven szobrászművész, a beográdi Nép­front végrehajtó bizottságának tagja, választóbizottsági tag: Miloj­kovics Mirko. Szerbia Szakszerveze­ti Szövetsége főbizottságának tagja, helyettese Petronijevics Milos ateni­­ci földműves, választóbizottsági tag: Milosevics Olga, az ÁFZ­ Köz­ponti Bizottságának és Jugoszlávia Vöröskeresztje végrehaj­tóbizottsá­gának tagja, helyettese: Bogdáco­­vics Milán író, a főiskola tanára, a beográdi nemzeti színház igazga­tója, választóbizottsági tag: Milose­vics Jován a raskovici (gnizsani járás) »Boly­ Zsivot, termelő pa­rasztszövetkezetének elnöke, helyet­tese: Jaksics Radován, az »Tvo Lo­la Ribára, vasmunk­ása, a Munkaér­demrend III. osztásának viselője, választóbizottsági tag: Kr­ezsevics Bogles, a beográdi felső technikai is­kola rektora, helyettese: Ikonyics Milán, Beográd Népfront-bizottsága végrehajtóbizottságának tagja. Vajdaság Autonóm Tartomány Népszkupstinájának javaslatára a vajdasági választóbizottság a kö­vetkezőkből áll: Elnök: Bábics Szte­­ván Vajdaság Autonóm Tartomány legfelsőbb bíróságának elnöke, he­lyettese: Rákics Gogorije Vajdaság Autonóm Tartomány legfelsőbb bí­róságának bírája, titkár: Rehák László, a Magyar Szó főszerkesztő­je, helyettese: Radivoj Radujkov egyetemi hallgató, választóbizottsá­gi tag: dr. Petrovics Milán, a novi­­szádi »Matica Szrpszka« elnöke, he­lyettese: Tadics Zsika, a tartományi frontbizottság titkára, választóbi­zottsági tag: Ibracsics Dusán, a no­­viszádi népbizottság elnöke, helyet­tese: Kasza János, a temerini nép­bizottság titkára, választóbizottsági tag: Jan Lehocki, a bácski petrováci helyi népbizottság titkára, helyette­se Sztepanovics Dusán, a zmajevói »Budutynoszt« termelő parasztszö­vetkezet elnöke, választóbizottsági tag: Tapalaga Jon, a verseci járási Népfront végrehajtó bizottságának tagja, helyettese Zvezdana Mikin, az AFZs tartományi bizottságénak tagja, választóbizottsági tag. Lesz­­kovac Mladen noviszádi író, helyet­tese Novák Nikola, a kucovai helyi népbizottság elnöke. Hasonlókép kijelölték a Horvát Népköztársaság, a Szlovén Népköz­­társaság, Bosznia-Hercegovina Nép­,­köztársaság, a Makedón Népköztár­saság, Crnagóra­ Népköztársaság és­ Koszovó-Metóhia körlet választási bizottságát. Ez a rendelet a Jugoszláv Szövet­ségi Népköztársaság hivatalos lap­jában való megjelenésekor lép­ élet­be. A rendeletet a Jugoszláv Szövet­ségi Népköztársaság Népszkup«tiná­­’ ’­nak nevében a titkár helyett Mose Prade és a prezidium elnöke, dr. Iván Albár írta alá. Koszovó-Metóda froilógjai torineten rész vettek a népfront-választásokon Az egész Koszovói Metohiai Kör­letben a szavazók nagy része már a kora reggeli órákban leszavazott. Pristinában a beárt szavazók 99,2 szá­zaléka járult az urnák elé. A ki­lencedik alapszervezet területén 17 óráig véget ért a szavazás. Ko-­­zovszka Mitrovicán a nép ünnepé­lyes menetben vonult fel a szava­zóhelyre, majd a szavazás után ké­ső estig folytatódott a népünnepély. A beírt szavazók 91,8 százaléka le­szavazott. Prizrenben és Pétyen a beírt szavazók 98.75 százaléka adta le szavazatát. A dugarekai járásban nem teljes adatok szerit a szavazók 99,8 százaléka járult az urnák elél. A Trudna Lugaron és Orlov­icson a gracsanicai járásban a szavazás dél­­­előtt befejeződött. A gorszki járás­ban 7 helyi bizottság területén 12 óráig befejezték a szavazást. Qij nehézipari üzemek születnek az Ötéves ^Cera nyomán . ------——- ■— ■»».........- - -.-■*«» Eme több és több új üzem kapcsolódik be a Terv megvalósításáért vívott munka-salába ft/ ötéves Terv nyomán épült és üzembe helyezett BCbentpart 'i-iíi"-•» kC/é tartozik a képű .k-ib -Ma­grka-árg­­i is Visa .. kis­e­ssége különféle nagyságú, kisebb háznak is kelli, kazánokat gyárt sorozatban Nára kell már gőzkazánokat vi­­árolnunk külföldön drága pénzért, h­a magunk erejéből, dolgozóink áll­ák elő a két hazai anyagból. Munká­­saink és t­olinikai­aink ebben a gyárban is, akárcsak hazánk minden üzemében, az új termékek sorozatgyá­rtásával jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a szocializált­, — minden nehézség ellenére — diadalmaskodjon hazánkban.

Next