Magyar Szó, 1950. március (7. évfolyam, 51-76. szám)

1950-03-02 / 51. szám

TALÁL A FASIZMUSRA — SZABADSÁG A NÉPNEK! VV. ÉVFOLYAM, 51. (1610.) SZÁM 11 NOVOSZAD, CSÜTÖRTÖK, 1950 MÁRCIUS 2­­ ARA 2 DINAR' MSC.ROMA PIACÉ»». Megszavazták Vajdaság 1950. évi költségvetését Végetért Vajdaság Szkupstinájának hetedik rendes ülésszaka (Tudós tás a 2. oldalot­) Szerbia Népfrontja III. kongresszusának választási kiáltványa Szerbia polgárai! PiHBinszk és muniiéso­k! Parasztok és parasztitok! Htok és Mgoza értelmiségiek! Március 26-án tartják a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság szkupsti­­nai választásait. E választások nagy­­jelentőségűek hazánk további fejlő­dése, függetlensége, né­p k­ormán­y­z­a­­­tunk további erősödése és népi de­mokráciánk szilárdulá­sa szempont­jából, a szocialista építés szempont­jából. Ezeket a választásokat olyan idő­pontban tartjuk, amikor hazánk va­lamennyi népe, hazánk münden dol­gozója, nehéz és nagyszerű harcot folytat, hogy a nehézségek ellenére, — bárhonnan jönnek is, — felépítse a szocializmust, ami szabad, anya­gilag független és emberhez méltó életet jelent. Országunk népei ezekre a válasz­tásokra is az általános politikai szervezetben — a Népfrontban egye­sülve vonulnak ki. Jugoszlávia Kom­munista Pártjával az élem Tito elv­­társ vezetése alatt. Szerbia Népfrontjának harmadik kongresszusa felhív titeket, hogy ezeken a választásokon, amelyek újabb győzelmet jelentenek szocia­lista építésünk­ben, nyilvánítsátok ki mély politikai öntudatotokat az­zal, hogy a Népfront jelöltjeire sza­vaztok. Szerbia dátgozái! Az 1945 évi első szkupstinai vá­lasztásoktól napjainkig országunk népei emberfeletti erőfeszítésekben egyesülve olyan történelmi alkotá­sokat hoztak létre háború-sújtotta, sokat szenvedett országunkban, amelyek biztosították népi forradal­munk legnagyobb vívmányainak megőrzését, biztosították a népkor­­mányzatot és a föderációt, s meg­teremtették az új szocialista Jugo­szláviát. A szabad és egyenjogú népek testvéri közösségét e­bben a rövid időszakban orszá­gunkban mélyreható forradalmi vál­tozások men­tek végbe, amelyek le­hetővé tették, hogy gyorsan áttér­jünk a szocialista közgazdaság épí­tésére, az iparosítás és villamosítás ötéves tervére. A nehézipar kibontakozásával, újabb gyáripari vállalatok, vilany­­telepek, bányák, vasútvonalak, utak létesítésével nap mint nap változik hazánk arculata és fokozódik védel­mi ereje. Országszerte új hősök tűnnek fel — a szocialista munka hőse: munkások, technikusd­ó, mér­nökök, akiket áthat az a mély tudat, hogy az Ötéves Terv feladatait tel­jesítve, azt valósítják meg, amiért sok vér folyt, és ami népetek jobb életéhez és boldogságához vezet Falun nagy változásokat hozott a földreform, az adósságok eltörlése és a szövetkezeti mozgalom erősö­dése. Ezek a változások megnyitot­ták dolgozó parasztságunk e®tt a jobb élet távlatait. Ezek voltai: az alapjai a szocialista falu kibontako­zásának, a termelő parasztszövetke­­zetek megalakulásának, amely szö­vetkezetek erősödése meggyorsítj­a dolgozó parasztságunk anyagi és kulturális felemelkedését és a mező­­gazdasági termelés fokozódását. Dolgozó parasztságunk, amely a nép­felszabadító háborúban Hadsere­günk többségét képezte 66 tudato­san hozzájárult népi forradalmunk megvalósításához, tudja, hogy azok­ az erőfeszítések, amelyeket tőle ma a haza megkövetel, olyan erőfeszí­tések amelyek nélkül el sem kép­zelhető dolgozó parasztságunk és általában dolgozóink jobb életének megteremtése. A közoktatás és a kultúra, a tudomány az egészségvédelem és a társadalmi tevékenység egyéb terén elért sikerek bizonyítják a népeink minden irányú felemelkedésére, a szocializmus sokoldalú építésére irá­nyuló gondoskodást. Hazánk dolgozó embereinek ez­rei: munkások, parasztok, kisiparo­sok, népi értelmiségiek és ifjak te­vékenyen részt vesznek az állammigaz­gatás­ban és a néphatósági szervek ellenőrzésében. A dolgozó emberek és nők mind nagyobb részvétele a néphatóságok munkájában és továb­bi kiépítéseiben még jobban ki fogja fejleszteni szocialista demokrácián­kat. M­indezek a történelmi sikerek, amelyeket a háború sújtotta ország újjáépítésében és a jobb és boldo­gabb élet építésében értünk el, is­mét megmutatták az egész világ színe előtt népeink erejét Bebizo­nyosodott, hogy az a nép, amely a négy éven át tartó nehéz fegyve­res harcban emberfeletti szenvedé­seket kibírt, és saját erejéből kihar­colta a győzelmet, kész minden erő­feszítésre, ha szabadságáról, hazája függetlenségének megóvásáról, jobb és boldogabb jövőjéről van szó. És ahogyan a háborúban, úgy a bá­bom után is népünk volt a legna­gyobb erőnk, amely tudatában volt képességeinek­­és lehetőségeinek. Népeink ereje abban rejlik, hogy megvalósították érkezési-politikai egységüket a Népfrontban, Jugo­szlávia Kommunista Pártja vezetésé­vel. Ez az egység a szocializmus felépítésének és függetlenségünk­nek előfeltétele. Hazánk dolgozói­nak ezt az egységét még jóval a­­ háború előtt, a háború alatt és után a Kommunista Párt kovácsolta, Tito e társsal az élen, és nincs olyan erő, amely ma megtántorít­­hatná népeinket a jobb és boldo­gabb élet felé vezető utakon. Éppen ezért a Szovjet Szövetség­nek és a népi demokrácia országai­nak vezetői hiába kísérlik meg szét­zúzni népeink egységét, hiába pró­bálnak szocialista-ellenes egyedural­mi törekvéseket megvalósítani. — ebben a törekvésükben kudarcot vallottak és semmiféle gazdasági zárlattal és támadó összeesküvéssel sem fogják megzavarni népeinket. Néptömegeink csak még jobban, gránit­szik­lak­ént tömörülnek a Kom­munis­ta Párt és Tito elv­társ köré, még több erőfeszítést tesznek, an­nak tudatában, hogy az igaz ügyért harcoló nép legyőzhetetlen. A szocialista országok között az egyenrangúságon és kölcsönös meg­becsülésen alapuló viszonyért foly­tatott harcunk azt jelenti, hogy mi a világ demokratikus erőinek szi­lárdításáért, mind a kis, mind a nagy­ nemzetek egyenjogúságáért, a világbéke megteremtéséért har­colunk. Jugoszlávia népeinek a szocializ­mus felépítéséért vívott nagy har­cából a szerb nép teljes mértékben kivette részét, megfeszítette minden erejét az ötéves terv megvalósítá­sára a népkormányzat erősítésére és népetek testvériségének és egy­ségének elmélyítésére irányuló küz­delemben. Felhívunk, hogy március 26-án, a Népfront jelöltjeire szavazva, te­ is járult hozzá közös hazánk, a Jugo­szláv Szövetségi Népköztársaság to­vábbi erősítéséhez. tamásai­ és munkásnők! Mindannyian vonuljatok fel a szkupstinai választásokra! Fokozzá­tok­ a harcot a jobb munkaszerve­zésért, a munkafegyelem megszilár­dításáért, a szocialista verseny még szélesebb kibontakozásáért, a ro­­ham­munk­ás mozgalom, az újítók és észszerűsítők mozgalmának fokozá­sáért. A Népfront jelöltjeire szavazva, legyetek országunk dolgozó töme­geinek élenjárói! Parasztok és parasztok! Szavazzatok a Népfront jelölt­jeire, mert ezzel a dolgozó paraszt­ság jobb életére szavaztok! Növeljétek a mezőgazdasági ter­melést, idejekorán teljesítsétek a tavaszi vetési tervet, teljesítsétek az állammal szemben fennálló kötele­zettségeiteket, mert ezzel hozzá­járultok az ötéves terv teljesítésé­hez. Szövetkezeti tagok, falvaink szo­cialista átalakításának úttörői! Erő­sítsétek és szilárdítsátok a termelő parasztszövetkezeteket, harcoljatok a nagyobb terméshozamért, az ál­lam iránti kötelezettségek teljesíté­séért. Harcoljatok mindenki ellen aki megkísérelné megakadályozni falun foganatosított gazdasági intézkedé­seinket. Ifjak és leányok! Az újjáépítésben és az ország­­építésben élen jártatok a küzdő­téren. A szocializmus építésében ki­fejtett erőfeszítéseitekkel és lelkese­désetekkel megmutattátok az egész világnak, mire képes az olyan ifjú­ság, amely tudatában van feladatai­nak, és odaadó népe és a szocializ­mus ügye iránt. Legyetek elsők a szavazóhelye­ken! Szavazzatok a Népfront jelölt­jeire, mert ezzel a szabad és öröm­teli szocialista életre szavaztok. Man­varo!?, sutáról*, romá- Rils, szlrvátok, ruszinok, bolgárok! A szerb, horvát és többi néppel együtt harcoltatok a szabad és em­berhez méltó életért, a nemzetisé­gek egyenjogúságáért és minden nép demokratikus jogáért. Az új Jugoszláviában közös szocialista ha­zánk szabad polgárainak teljes jo­gait élvezitek. Amikor a Népfront jelöltjeire szavaztak, ezzel hozzá­járultak Jugoszlávia népes testvéri­ségének és egységének további megszilárdításához. Koszta Nagy vezérezredes, Noviszid I. választókerületének képviselő­­h elyett­e beszélt a Novkábel dolgozóinak választás előtti gyűlésén A noviszidi Novkábel villamosipa­­ri üzemben február 28-án ,választ­ás előtti gyűlést tartottak. A,16.,esen Koszta Nagy, a Jugoszláv Hadsereg vezérezredese, a szövetségi szku­psti­­na képviselőjelöltje beszélt. Beszédeiben megemlítette, hogy közeledik a választások napja, am­­kor megválasztjuk a népi hatalom legfelsőbb szervét, a szövetségi szkupszinit. A múlt választásoktól m­éig népi hatalmunk nagy és nehéz feladatokat teljesített, és sok fel­­adat vár m­ég rá a szocializmus épí­tős­ben. Az újjáépítésben és a szo­­c­iaizmus építéséért, szabadságunk és függetlenségünk szilárdításáért folytatott küzdelemben ismételten ki­fejezésre jutott népeink poétikai egy­­sége és eltűntek a régi pártok nyo­mára is . ,, Beszéde további részében Koszta Nagy a többi között a következőket mondta: , . — Felt­evünk minden becsüle­tesen dolgozó embert, iki haj­landó közreműködni, lépjen be a Népfront­ba, a legszélesebb körű tö­­megszervezetbe. Mi nem szűkítjük a Népfront platformját, hanem bő­vítjük. A Népfrontban nemcsak kommunisták vannak, hanem a pár­­tonkívüliek milliói is, akik tevéke­nyen dolgoznak népeink jobb életé­ért. Világos, hogy a Keletről és Nyu­gatról ránk zúdított rágalmak kudar­cot vallanak népetek egységén, mint ahogy eredménytelenek voltak eddig is Népünk nagy lelkesedéssel fog résztvenni a választásokon, és a népi hatalomra, a szocializmus épí­tésére, állami vezetőségünkre fog szavazni, amely a népi forradalom és a háború legsorsdöntőbb napjai­ban és az új szocialista haza építé­sében is vezette Utána Budai Lajos, a képviselő­­jelölt helyettese beszélt. Beszédében kiemelte, hogy a március 26-i vá­lasztásoknak még inkább meg kell erősíteniök a jugoszláv nép mun­ka akaratát és az igazságos győze­lembe vetett hitét. Ez a munkakö­zösség is bebizonyította, hogy nem tántorítják meg semilyen rágalmak, hanem még önfeláldozóbban küzd az eléje tűzött feladatok megvalósítá­sáért A gyűlésről üdvözlő táviratot küldtek Tito marsainak és az SzKP központi vezetőségének. A Tito marsaihoz intézett üdvözlő távirat­ban az üzem munkaközössége köte­lezettséget vállalt, hogy a választás­­előtti kampányban több mint 5000 önkéntes munkaórát dolgozik a front-alapszer­vezetekben. Koszta Mas? Választás előtti gyűlés a noviszádi hajógyárban Kedden délután a noviszádi ha­jógyár munkásai választásért 1­ gyűlésre jöttek össze. Az ösz­­szejöveteler­ Gradisnik Vjekoszláv, a hajógyár üzem­csoportjának elnö­ke ismertette az új népszkupszma választáséinak jelentőségét. A hajógyár munkája elfogadták a zrenyanin, apa­tini és más hajó­­gyári munkaközösségek versenyfel­hívását a szkupstmai választások tiszteletére. ! Szerbia népei! Március 26-án, a Népfront jelölt­jeire szavazva, elősegítitek, hogy a Jugoszláv Szövetségi Népköztársa­ság legfőbb állami testületébe a Népszkupstinába, valóban népeink legjobb fiai és leányai kerüljenek, akik már példát mutattak a hábo­rúban, akik a legjobbak voltak az országépítésben és akik készek minden erőfeszítésre és áldozatra, ha népeink jobb jövőjéről van szó. Fel mindannyian a választásokra! Éljen az új szocialista Jugoszlávia népeinek testvérisége és egysége! Éljen a szerb nép! Építsük fáradhatatlanul és meg­ingathatatlanul a szocializmust né­petek boldog jövőjét! Éljen Jugoszláv Hadseregünk ha­zánk éber őre! Harcoljunk kitartóan a békéért, mindazok ellen akik veszélyeztetik a békét! Harcoljunk az Igazság győzelmé­ért, mindazok ellen akik rágalmaz­zák hazánkat! Éljen Jugoszlávia Népfrontja! Él­­jen Szerbia Népfrontja! Éljen a Ju­goszláv Szövetségi Népköztársaság! Éljen Jugoszlávia Kommunista Pártja! Éljen népeink vezére és tanítója, Tito elvtársi ! Szerbia Népfrontjának harmadik kongresszusa

Next