Magyar Szó, 1950. április (7. évfolyam, 78-103. szám)

1950-04-01 / 78. szám

2 Mimiéit es iglinilisai» ialäliozßia SeipáÉiü \ A beogr­ádi Kola­rac népegyetem­­­­agytermében tegnap megkezdő­dött mérnök ekik és teteifd­esaíuik nagy munkamegb­es­zélése. A tanács­kozáson 540 mérnök és techni­kus és a magas termelékenységi mozgalom 60 élharcosa vesz részt hazánk min­den vidékére. Az ő érdemük, hogy a munkások kezdeményezte magas termelékeny­ségi mozgalom mind kü­kébb kibon­takozik. Az új korszerű szerszám­­,gyára­k,, vízi erőművek és, a többi ka­pacitás, a már elkészült és a most épülő objektumok m­ind, mind mér­nökeink és technikusa­nk odaadó, ön­tudatos munkái útiak, hozzájárulási* «*■­ k eredményei. Ezen az első tanácskozáson össze­gezik az eddig elért eredményeket és megvitatják a ennivalókat, az Ötéves Terv által előirányzott fel­adatok telj­esítését. Mérnök­eink és technikusa­i­nk nagy mun­kam elbeszélésük­ön szép ered­­ményfükről­ számolhatnak be külö­nösen­ azóta, hogy a Tájékoztató Iroda gyalázatos határozata nyilvá­nosságra került, és a Szovjet Szö­vetség és a neki alárendelt népi de­mokráciák megszakítottak minden­­gazdasági kapcsolatot szocialista ha­zánkkal, mérnökeink, mint többi dolgozóink is, s hazai források jobb trbi né­mámra törekedtek. A ma­gunk erejére alapozták az iparosí já­tást és villamosítást, a szocializmus hazánkbeli építésének győzelmét. Az élfaluik feltárt új bányák, az irányítá­sukkal épült írt gyárak, vízi-­­ erőművek, amelyek hajtóerővé, mer­t­leg fénnyé gettozta­tják gyors folyó-­­ vizeteket ... mérnökeink és techniku­si­nk alkotó erejét és szocialista bá­­zaszeretetét bizonyítják. A Ko­larac műegyetemen tegnap az eddig elért sikerekről beszéltek, kicserélték tapasztaltaikat hazánk legjobb mérnökei és technikusak Ezt teszik ma se, hogy holnap itt tapasz­­ta­latokkal felvértezve, még nagyobb odaadással­ folytassák mateM-jukat, a tudomány vívmányaival segítsük elő dolgozó népünk­­szocialista, or- é­sslágé építését. Versennyel | ®á,?tss el «e* éré | a nPrvm Bácstsa**: A noviszádi »Prva Bácska« selyem­gyár munkaközössége, — amelyet a tartományi főbizottság 1949. máso­dik felében elért kimagasló munka­­eredményéért 50.000 dinár j­ut­alom­ban részesített. — március 30-án es­te fél nyolckor ünnepi nagygyűlést tartott üzemi éttermében. .Az ünne­pi nagygyűlésen megjelentek Bra­un Panin, a tartományi főbizottság ellenőrző bizottságának elnöke,­ Zdravko Iszljanov, a tartományi szakszervezeti tanács­ főtitkára, Ni­kola Ekmedzsics, a főbizottság gyár­ipari megbízotthelyettese és sokan má­sok. Az elért eredményekről Maros Tepsics igazgató számolt be . .Az üzem­ dolgozói jó munkaszervezés­sel, a brgádrendszerű munka beve­zetésével és állandó mtrillaverseny­­syel leküzdötték a nehézségeket és a tervet állandóan túlszárnyalták. « Szeif Vera tizen­ötszörös roham­­munkás 149. Sztírnek Teréz tizenegy­szeres roham­munkás 126. Frátert­­ Anna 114, Kakucska Lidi­ka pedig 155 százalékkal túlteljesítette első negyedévi tervét A brigádok verse­nyében Szteván Rasztov­ác brigádba tűnt ki létesítménnyével. A légi­obb ■ brigád és az élenjáró doborizók mun­ká­juk elismeréséül, várt hozzá**főt kaptak az üzem vezetőségétől. Az ünnapi nagygyűlés résztvevői a május­ elseje tiszteletére versenyre hívták Vajdaság minden textilüze­mét. A dolgozó együttes kötelezett­séget vállalt, hogy tervét 5 száza­lékkal túlszárnyalja, feljavítja a ter­­mékek minőségét, megszilárdítja a jó mun­kafegyelmet, jobban kihasználja­­ a géneket és a meglévő nyers­anyag­­gal bővíti a választékot Ezenkívül a gyár dolgozói kötelezték magu­kat hogy május 1-ig négy politikai­­ előadó két műsoros estet és egy kulurelőadást tartanak, rendezik az­­ üzemi köriyvtárat, meglátogatják a­­ Védnökségük alatt lévő bepesim tér-­­ me'ő parasztszövetkezetet és háló- j­a at’' ■ ” p­á -l­yát épít­en­ek. Az üzem dolgozói egymás között is versenyeznek a munkások nem­zetközi szolidaritása napjénak tisz­teletére Szteván Rasztovac brigád­ja — az üzem legjobb brigádja­ — versenyre hívta fel a többi brgádot A brigád tagje!­kötelezettedet vál­­­­altak hogy tervfeladatukat­ átlag 10 százalékkal túlszárnyalták. Az ünnepi rsiarrogvisítően az Üzem dol­­l­gozói közül nő-en veretek e'gyén­t j k­ötelez'A!--’asp! a mátus.e'-éje ti­ sz- j telejére 'indított versenyben* i M/Umui SiG ­m­t. 1© kznia-Hercegov'i­a Né­p köztársaság Üzövetségi Tanács Népek Tanácsa p~T— ——' „ fik M 1SE Sb S 1 »*’» 3 ás SS 5 piS | g < aff« f 8 k PnimniiM» ® % % | % % Nisi ít 18.729 83,52 16,48 18.728 83,64 18.36 Szvrlyigi 18.105 89,67 10,33 18.125 89,38 10,62 Szokobánya-alekszincel 36.683 88,55 13,45 36.683 86,38 13,62 Toplicai­ 24.651 91,79 8,21 24.651 91,95 0,05 Dimitrovgráda 13.174 94,98 5,02 13.165 95,47 4,53 Leszkovác város 14.824 94,77 5,23 14.824 95,21 4,79 Nis város 43.839 95,81 4,19 43.839 98,08 3,92 TIMOKI KORLÁT Bolyevácsi 18.174 77,80 22,00 16.174 78,40 21,80 Bori 22.627 95,32 4,68 22.627 95,55 4,45 Erzopolánkai 9.733 93,23 6,77 9.733 92,95 7,05 Timoki 41.624 93,52 6,48 41.624 94,08 5,92 Kr­aj­inai 37.11© 87,39 12,61 37.119 87,03 12,97 JSarecsári 23.795 87,26 12,74 23.795 87,37 12,63 Klyticsko-pCKPecsg 18.921 93,65 6,35 18.921, 93,06 6,94 TITOVOUZSICEI KÖRLET Azbukováci 12.934 95,30 4.70 12.934 94.80 5.20 Ariiyszko-zlattbori 21.508 97,80 2,20 21.508 97,60 2,40 Dragacsevai 17.558 99,40 0,60 17.558 99,40 0Í60 Ziatar-priboji 18.300 98,70 1,30 18.300 98,10 1,90 Lyubityko-tmava-i 21.188 96.30 0,70 21.188 99,20 0,80 Milesevői 14.247 98.90 1,10 14.247 98,90 1,10 Moraviesi 17.419 99,20 0.80 17.419 99.00 1,00 Pozsega-crnagórai 30.729 93,50 6,50 30.729 92,70 7 30 KoCsani­­ 17.545 97,80 2,20 17.540 97,70 2,30 Szjenicai 15.617 97,60 2,40 15.622 97,00 3,00 Jezsicei 29.204 99,4­0 0,80 29.203 99,11 0,80 Csacsak városi 23.267 87,90 2,10 03.267 97,90 2,10 A­UTONÓM, VAJDASÁGI TARTOMÁNY Alibimár­ 24.777 75,32 24,68 24.833 74,10 35,90 Bácskapalánkai 24.207 90,00 10,00 24.210 90,43 9,57 Bácskatopolyai L 21.930 66,41 33,59 21.930 66,31­ 33,69 Bácskatopolyai IT. 33.110 72,21 27,79 23.110 72,28 27,72 Béges 32.488 89,63 10,37 32.478 89,56 10,44 Belacrkv® , 18-217 97,05 2,95 18.221 96,80 3,20 Becsej 38.112 71,31 28,69 38.113 71,66 28,34 Versed 25.109 89,59 1­0,41 24.903 90,86 9,14 Zsablyai 25.317 89,20 10,80 25.324 89,16 10,84 Zeti­at 18.586 88,51 11,49 18.586 87,76 12,24 Jasatomicsi 15.013 93,67 6,33 15.911 93,56 6,45 Koindai­­ 21.080 95,25 4,75 21.059 95,11 4,89 Kovi­­ .cai 28.019 94,97 5,03 28.021 04,85 5,15 Kovini 21.116 85,97 14,03 21.116 85,56 14,44 Kulai I. 18.324 89,31 10,69 18.220 89,70 10,30 Kulai II. 20.218 89,38 10,62 20.217 89,84 10,16 Novoknezsevici 23.294 81,64 18,36 23.297 81,89 18,11 Noviszádi I. 29.976 81,10 18,90 29.979 83,71 18,29 Noviszádi II. 22.778 92,40 7,60 22.781 92,38 7,62 Odzsáci I. 19.141 96,44 3,56 19.139 98,83 3,17 Odzsáci II. 18.005 87,80 12,20 18­ 005 87,05 12,05 Pamesevői 25.906 89,39 10,61 25.908 88,79 11,21 Pod­szki 19.062 88,75 11,25 19.062 88,33 11,67 Rumai 38,761 94,0-9 5,91 38.761 93,88 6.12 Zentaí 36,407 70.95 29,05 35.407 71,92 28,08 Zombori I. 23,438 89,65 10,35 23 438 80,97 10,03 Zömbori II. 27.282 86.34 13.68 27.283 86.53 13.47 Szremszka-mitrovicai • '5.934 90,85 9,1.5 25.935 91,27 8,73 Sztarapazovai 37.018 80,41­­9,59 37.018 90,49 9,51 Temesi 31.805 82,02 7,98 31 808 91,59 8,41 Vidi 18.505 80,58 9,42 13.534 89,95 10,05 Versec 17.322­­89,60 10,40 • 17.322 90,24 9,76 Zrenyanin 28.418 90,83 9,17 28 425 91,80 8,20 Kikinda 17.949 88,87 11,13 17.949 90,24 9,76 Noviszád I. 32.854­ 9.1,64 8,36 32.850 92,20 7,80 Noviszád II. 30.517 90,06 9,94 30.528 90,85 9,15 Pancseva 23.605 00,76 9,24 23.606 91,50 8,50 Zenta 16.514 84,54 15,46 13.514 85,36 13,64 Zom­bor 21.461 80,34 19,66 21.461 81,66 18,34 Szubotica I. 27.116 74,65 25.34 27.115 75,80 24.20 Szubotica II. 27.118 77,31 22,60 27.126 78,34 21,68 Szubotica III. 18.242 69,78 30,22 18.242 70,77 29,23 AUTONÓM KOSZOV-­ METOHIÁ­­KÖRLET Pristina 13.522­ 97,29 2,71 13.519 97,63 2,37 Vutestimni 16.649 95,76 4,24 18.853 96,05 3,95 Gnyilani 20.556 88,60 11,32 20.549 88,96 1.1,04 Gornyo-moravai 12.878 83,17 10,83 12.884 82,87 17,13 Göri 8.903 97.38 2.62 8.904 97,57 2.43 Gracsanká 17.282 03,94 6,06 17.050 94.22 5,78 Drenici Í6.004 90.49 9,51 16.004 91.15 8,85 Djakovicai 30.470 98,35 1,65 30.464 98:41 1,59 Zvecsáni 28.264 98,75 1,25 28.254 98.90 1,10 Isztok! • 17-885 98.37 3,63 17.885 96,39 3,61 Kamenicai 18.056 90,79 9.21 18.820 92,20 7,80 Lápi 19.816 90,21 9,79 19 614 91,06 8,94 Nerodimi 26.277 90,69 9,31 26.331 89,96 10,04 Pécs 14.395 08,32 1,68 14.399 98,41 1,59 Iedn 15.127 98,31 1,69 14.927 99,50 0,50 Podrimí 20.222 93,35 6,35 20.235, 93.30 6.70 Szitnicai 19,921 96.56 3,44 19.922 96.56 3.44 Szuvorékai 13 218 75,73 24,27 13.463 97,52 22,48 Serplaninai 28.486 98,08 1,92 28.458 98,08 1,92 ZAGREB VÁROS Zagrá­b I 22 620 05,72 4,28 22 819 96,25 3,75 Zágráb II 33.167 96,49 3,51 33 177 97,10 2,90 Zagreb III 44.541 95,81 4,14 44 539 96,58 3,42 Zagreb IV 23 042 95,82 4.18 23 058 96,27 3,73 Zágreb V 24.215 96,84 3,16 24,229 97,36 2,04 Zágreb VI 25.895 98.02 1,98 25.896 98,33 1,67 Zágreb VII. 40.836 07,06 2,94 40,842 97,51 2,49 Zagreb VITT. 32.130 96,52 3,48 32.137 96,72 3,28 RTELOVÄRI KÖBLET Bjelovár L 34.318 98,50 1,50 24.318 98,59 1,41 Biélovár II 21.222 96.53 , 3,47 21 172 96,62 3,38 Virovitica ’ ’ 29.916 93,97 6,03 29.916 94,54 5,46 Garesnica 17.987 91.30 8,70 17 987 ©2,71. 7,29 Grubisno polye 10.755 99,17 0,83 10.755 99,18 0,82 Daruvár 19.387 97,98 2,02 19.387 98,16 1,84 Gyurgyevác 26.512 94,86 5,14 26.512 95,20 * 4,80 Koprivnica 31.623 93,06 6,94 31 623 93,11 6.80 Krizsevci 22.168 90.83 9.18 22.168 96,37 3.63 Dudbreg 20.947 97,93 2-07 20.950 98.10 1,90 Pakrae 16.783 98,47 1,53 16.783 98,47 1:53 Csázma 20-476 95,75 4,25 20.476 96,45 3,55 Szövetségi Tanács I Népek Tanácsa fe' VVasiste .i&ras ^ jj-» .2« jt ^ g 1 \ Z -3| g «S * JJ® 1 1 J______1 | I „X___ £ * % % O ; % % I ■Bili, i iiiiii.i 11,11.1 f.i.Mi'f nrr-ma-Tír»*»" un man ni i—— " ,.t-—.m.^ ZÁGREBI KÖRLET Vamzsxfín L 26.888 80,37 10,63 26.890 90,39 9,61 Varazsdin II. 19.210 89,47 10,53 19.216 89,38 10,(B Vetika Gorica 26.498 93,09 6.91 26.491 93,53 6,47 Vlteovec 16.965 93.88 6,14 16.965 94,75 5,2® Donja Sztubiea 20.190 97,84 2,16 20.185 97,61 2,3f Dugó Szelő­­13.356 93,99 6,01 13.354 94,11 5,89 Zagráb 32.687 86,56 13,44 32.687 87,55 12,45 Zelina 19.047 83,90 18,10 19.047 84,94 15,06 Zlatár 27.486 92,30 7,70 27.486 94,10 6,90 Ivánec 21.535 93,87 6,33 21.535 93,51 6,48 Jasztreborszko 20.704 75,99 24,01 20 704 76,94 23,06 KLanyec 11.745 81,92 18,08 11.745 82,92 17,08­­Kosztojarea Bvor 24.711 90,51 9,49 24.707 90,82 9,18 Krapina 18.873 82,97 7,03 18.873 93,13 6,87 Katvin 17.214 88,83 11,17 17.217 89,92 10,08 Hovszka. 15.006 93,21 -6,79 15.006 93,01 8,99 Petrinya 19.808 86,24 13,76 19.828 87,17 12.83 Pregrada 14-087 92,08 7,92 14.077 91,48 8,52 Pnelog 21.893 96,17 3,83 22.079 96,44 3,56 Szamíibor 15.530 91,86 8,14 15.530 92,51 7,49 Stesafik 28.290 90.01 9.99 28.299 90,23 9,77 Csakovec 34.842 35,74 14,26 34.842 86,85 13,15 KARLOVÁCI KÖRLET Vojnity-Vrgin Messt 26.760 94,13 5,87 20.760 94,62 5,38 Glina 20.020 90,53 9,47 20.020 91,11 8.89 Goszpity-Perusity 23.750 98,27 1,73 23.750 98,27 1,73 Gracsac-Donyí-tlapae- ITd­bina 18.382 99,71 0,29 18.381 99,72 0,28 Karlováe várcks 20.088 94.64 5,36 20.088 95,47 4,5? Karlöváe I. 10.801 80.15 19,85 19.720. 82,21 17.70 Karlovác II. 21.881 79.37 20,63 21.881 81,79 18.21 Ogtslin 21.413 90,45 9,55 21.413 91,30 8,70 Otecsác-Brlnye 22.412 99,25 0,75 22.412 90,35 0,65 Titova Korenica-Szltmy 20.170 91,37 8,63 20.170 93,08 flß2 ESZÉKI KÖRLET Béli Manasztir 33.579 98,80 1,20 33.575 98,84 J,11 Vinkovci I. 21.271 95,59 4,41 21.276 95,94 4M Vinkover II. 14.311 87,01 12,99 14.303 86,68 13,32 A Vukovár 32.049 93,03 6,97­­32.045 93,80 6,40 Donyi Miholyác 27.552 94,51 5,48 27.547 92,81 7,19 Gyakovo 27.940 89,00 11,00 27.941 86,35 13,65 Zsupanya 21.563 87,93 12,07 21.562 88 43 11,57 Nasice 16.401 80,84 13,16 18 398 87,61 12,39 Nova Gradiska 35.769 87,56­­ 12,44 35.769 88,76 11,24 Orakovica 13.448 87,01 12 09 13 446 86,51 13,49 Eszék 22 876 01,46 8,54 22.879 91,72 8,28 Eszék város 39.420 96 26 3,74 30 420 96,51 3,48 *odrovszka Szlatina 21752 90 35 9,65 21751 90,45 9,55 Szít Vovezki Brod I. 24.241 90,18 9 82 24.241 91,21 8,79 Szlavonszki Brod I. 16­ 017 85,70 14,30 15.018 88.38 13,82 Szlavonszka Pozsega I. 19.813 88,13 1.1,87 19 812 87 37 12,1­3 Szlavonszka Pozsega II. 15.139 84,70 15,30 15.101 85.27 14,78 RT.tékás körlet Deftiiea 24.942 94,11 5,89 24.941 94,37 5,63 Labín-L-Ottny 23 914 97,32 2,68 23 914 97,55 2,45 Op­atite-Byzet 13856 94,15 5,85 13.857 94,26 5,74 Parecs-Roviny 16.324 95,50­­ 4,50 16.324 95,72­­ 4,28 Pul­a * 40 475 98,05 1,95 40.480 98,35 1,65 Pázin 17.612 96,4? 3,58 17.61? 96,48 3,5­2 Práka város I.. 27.270 96,76 3,24 27.279 07.06 2,94 Ritéka Város II 25.­344 97.86 2.14 25 342 98.26 1,74 Szény-Rób-Krk 24 381 90.83 3.17 24 381 97.29 2,71 Cilkvenica-Rijéka 37.874 90.50 3,50 37.874 96,95 3,05 SZPI.m KÖRLET Benkováe 2012« 95 02 4.98 20 201 94,62 5.38 Brács-Hvár Visz 24.227 08­­4 Ufi 24.227 98.98 1,02 Dril­s 15 789 97,33 2,67 15 789 97,46 2,54 Dubrovnik 28 501 98-58 1,42 28.500 98,73 1,27 Kádár X 25.036 98,41 1,59 25.034 98,57 1,43 Zádor II. * 19.954­­90,09 3,01 19,952 97,20 2,80 Tmotszki 23.736 99,39 0,61 23 727 98,38 L62 Köln 34.731 98,89 1,11 24.731 98,98 1,02 Korcsula 18­ 309 99,27 0.73 18-300 99.32 0.88 Metkovics-Makarszka 26.965 09.18 0.82 26.965 99.34 0.66 Sziny I. 19.373 98.95 1.05 19 371 98.84 1.16 Sziny II. 12.748 97.53 2.47 12,749 98.14 1.86 Szplit város 44.553 99.71 0.29 14 553 99.75 0.25 Szplit­­ 22.963 99.22 0.78 29 963 90.33 0.67 Szplít II. 20.206 98,12 188 20 299 98,13 1,87 Sibeník I. 26.507 99.48 0,5? 26.505 99,49 0,51 Sibenik II. 14.711 99,30 0,70 14.711 99,57 0,43 SZARAJEVÓ VAROS Szarajevó I. 33.462 99,26 0,74 33.462 99,33 0,67 Szarajevó II. . -28.478 ©9,23 0 77 28.478 09,30 0.70 Szarajevó III 23.211 98,96 1,04 23.211 88,94 1,06 BANYALUKAl KÖRLET Banyaiaké 20 613 99 08 0,9? 20 813 99.02 0,98 Banyatokai. I. 20 827 95 00 5.00 20 827 94,80 5.20 BanyaiIlkái II. 18.934 96-26 3.74 18,934 96 30 3,70 Bi bácsi 16.775 99.71 0,29 16.775 99,73 0,27 Boszanszkó-Gradlska 20,543 99,39 0,61 20,543 99,37 0,63 Böszanszko-Grahovo 11.894 99,17 0,83 11.894 99,21 0,79 Boszanszka-Dubica 13 276 08,21 1,79 13.276 98,68 1,32 Boszapszka-Krupa 15.879 99,72 0,28 15.878 99.69 0,31 Boszanszki-Novi 1.5.693 99,59 0,41 15.693 99,61 0,39 Drvar 20,285 99.13 0.87 20.285 98.96 1,04 Jaice 19.953 97.20 2,80 19.952 98.99 3,Öl Kljucs 14 419 98 75 1,25 14 410 98,78 1,22 Kotor város 12 979 89,54­­16,46 12.979 89,11 10,89 Mrkonvics Grad 12.339 99,61 0,39 12.539 99,49 0,51 Prijedor I- 14.484 95,57 4,43 14 480 95,11 4,89 Prijedor II 15.458 98,35 1,65 15.456 97,84 2,16 Prijavi- 18.429 98,55 1,45 18.429 98,48 1,52 Szanszki-Mo 17.754 ‘-97.32 0,68 17.754 ' 97,22 12,78 Szibar 10.96': ÜB. 32 P68 10,00'' 98,20 1,80 Cam 21.863 99,13 0,87 21.863 99,09 0,91

Next