Magyar Szó, 1950. május (7. évfolyam, 104-128. szám)

1950-05-01 / 104. szám

BAL.4L A FASIZMUSRA ^SZABADSÁG A NÉPNEK! JH„ ÉVFOLYAM, m SZAM MC* VISZ AD. HÉTFŐ, 1*50 MÁJUS f itA s mmn Illu­sztrvia Kommunista Pártja Központi Vezetőségének méjes elsejei kiáltványa Iugoszlávia fölgöző népe! Hazánk m­além is nehéz és megfeszített, de tiszte® és dicsőséggel telt, a jobb máért és boldogabb holnap építé­sére folyó munkával készül május elsejére. Minden ifjabb május elseje népeink újabb lépése a szocialista országépzésért vívott harcunkban. Tavaly május elseje óta a mostaniig még jobban megnövekedett hazánk gazdasági ereje, még erőteljesebben megnyilatkozott dol­gozóink alkotó ereje, új akadályokkal birkóztunk meg,­­az első ötéves Torr feladatainak megvalósításáért vívott haz­­ainkban. Az elért eredményeket rendszerint számokban és szá­zalékokban mutatjuk ki. Egyik májustól a másikig ezek a számok növekednek, halmozódnak, s a legtömörebben szemléltetik millióknak azt a roppant nagy erőfeszítését, akik szakítottak a sötét múlttal és ragyogóbb jövőt épí­tenek. De vannak dolgok, amiket nem lehet számokban sem kifejezni Amikor emberekről van szó, amikor egész népekről van­ szó, akkor a náluk évről-évre bekövetkező változások tekintetében a számok is tehetetlenek. Mennyi változás állott be embereink és népeink életében 19414g! 1945-ig! Mennyi változás állott be ez alatt az utolsó egy év alatt is, 1041 május elsejétől az idei elsejéig! Látszólag egy év egy nép történetében nem sokat jelent. Számunkra, népeink számára azonban ez a néhány eltelt év és a most következő többet jelentenek, mint azelőtt évtizedek és év­századok. Ezek népi forradalmunk évei, hazánk forradalmi és szocialista átalakításának évei. Nem vagyunk többé széttagolt és egymástól különválasztott, idegen és házat kizsákmány­olóktól elnyomott népek. Mi szarcos nép va­gyunk, építő nép, tudatában vagyunk erőnknek, feladata­inknak, s a nehézségeknek is, amelyekkel már megbirkóz­tunk, vagy amelyeket még le kell küzd­enünk. És amikor május elsején hazánk dolgozóinak miffiél­e munka ünnepét ünnepelve elözönlik városok és falvak ut­cáit, szemünkbe tűnik majd nagyon sok olyan újdolág, ami tavaly még nem volt. A május elsejei ünnepségek­­hez az idén csatlakoznak az újabb munkások ezrei és tíz­ezrei azokból a gyárakból és vállalatokból, amelyeket ta­valy május elsején még­ épületállványok vettek körül és m­a már i­t vas, új termékek, új gépek áradnak belőlük. Először ünnepli május elsejét az a számos termelő szö­vetkezet, amelyet múlt év folyamán és az idén alakítottak. Ugyanakkor a régi gyárak, vállalatok és bányák munkásai és a régi szövetkezetek szövetkezeti tagjai is bemutatják munkájuk eredményét, a terv teljesítésért vívott harcuk eredményét, s ezek az eredmények arról tanúskodnak, hogy a mi kiad atlanu­l növekedik a termelés, szüntelenül folyik a harc és az odaadó munka, hogy hazánkat kiemeljék a évszázad­os elmar­a­d­ottságból Hazánk dolgozói nagy gazdasági és politikai sikerek­kel várják a május elsejét s ezek a sikerek még szikla­­szilárdabbá tették népeink egységét, megmutatták eltökélt szándékunkat, hogy határozott léptekkel haladunk tovább a megkezdett után a hazánkben szocialista országépítés útján. A Szövetségi Szkupstina legutóbbi választásai újból megmutatták az egész világnak Népfrontunk törhetetlen erejét, népeink erkölcsi és politikai egységét és rendkívül nagy bizalmát Jugoszlávia Kommunista Pártja és Tito elv­­társ iránt. A legutóbbi választások azt is megmutatták, hogy népeink tudják milyen nagy nehézségek várnak a reánk utunkon és eltökélt szándékuk, hogy továbbra is bírókra kelnek ezekkel a nehézségekkel, és leküzdik őket. Vannak ilyen nehézségek szocialista országép Hésünk útján és lesz , ez még elég. De ezek a nehézségek megnö­vekedésünk nehézségei, szüntelen erősödésünk nehézségei, amelyeket egységes és egyetértő népek, amilyenek a miénk le tudnak küzdeni és biztosan leküzdenek. Ezeknek a nehézségeknek a leküzdéséért vívott harc­­ban fontos szerepet tölt be a szocialista demokrácia elmé­lyítése és kiterjesztése társadalmi és gazdasági életünkben. A dolgozók millióinak egyre fokozódó bekapcsolódása az állam és gazdaság ügyeinek irányításába a harc legjobb módja a leküzdendő nehézségek ellen és egyben a legjobb harci eszköz az irodaszékem veszélyei ellen Szocialista országépítésünk útján, íme, már két esz­tendeje tornyosul a Szovjet Szövetség kormányának és a kelet európai országok neki alárendelt kormányainak szo­cialista-ellenes politikája. Ez a politika, amely hivatalosan a Tájékoztató Iroda hírhedt határozatával kezdődött, az elmúlt két év alatt igaz valójában mutatkozott meg.Ez egy nagyhatalom — ebben az esetben sajnos szocialista ország — arra irányuló politikája, hogy beavatkozzék egy kis, szintén szocialista ország belügyeibe. Ez a legdurvább gaz­dasági zárlat és nyomásgyakorlás politikája az országok egy csoportja részéről, az élen a Szovjet Szövetséggel, há­borús szövetségesük, a szocialista Jugoszlávia etet. És ezeknek az országoknak a propaganda háborúban meg­nyilvánuló politikája hazánk ellen, lankadatlan hévvel tom­bol már két esztendeje. Ez az a politika, amely egyesíti magában mindazt a kedvezőtlent, ami ellen egy teljes év­százada harcolnak a nemzetközi munkásm­oz­gal­om leg­forradalmibb erői: a hamisítások, a hazugságok, félreve­zetések és megfélemlítések politikája. Ez a politika határo­zottan ellenkezik a dolgozók érdekeivel mind a szocialista országokban, mind pedig a tőkés országokban. Ez feje­­tetejére állított politika, amely a mai feszült nemzetközi körülmények között roppant nagy erőt pazarol a szocializ­must építő nép elleni harcra és ezzel még bonyolultabbá teszi az amúgy is bonyolult nemzetközi helyzetet s eltereli a világ dolgozó tömegeinek figyelmét az időszerű kérdé­sekről és a nemzetközi munkásmozgalom feladatairól. Ez a politika a világ legreakciósabb olyan erőinek malmára hajtja a vizet, amelyeknek nem áll érdekében a szocializ­mus erősödése és a béke fenntartása. Ez ellen, az ilyen politika ellen vívnak népetek ezeiért harcot, az­ élen Kommunista Pártjukkal. Két évi elszánt harc a »Tájékoztató Iroda« cégére alatti politika ellen meg­mutatta, hogy legyőzhetetlen az a nép, amely a forradalmi harcban kezébe vette a hatalmat és igazságos ügyért, az álla­mok közötti egyenjogúságért, a hazugságoknak, rágalmaknak és zsarolásoknak a nemzetközi munkásmozgalomból egy­szer s mindenkorra való kiűzéséért, a szocializmust építő országok közötti viszonyban az igazi szocialista demokrácia győzelméért harcol Az elmúlt két év alatt országunk szerves­ztista­nfit a Szovjet Szövetség kormánya által szervezett gazdasági zárlatot és terjesztette ki kereskedelmi áruforgalmát azokra az országokra, amelyek készek az egyenjogúság alapján és azon az alapon kereskedni velünk, hogy nem avatkoznak hazánk belügyeibe. Pártunknak sikerült az óriás­­propaganda-gépezettel folytatott hazugságok és rágalmak hírverésére tényekkel válaszolnia s ezek ereje olyan nagy, hogy műveink feltét­lenül megmutatkoznak az egész világ előtt teljes nagysá­gaikban, ez pedig a szocialista valóság és hazánk népe önfeláldozó munkájának nagysága. Ezek a tények olyan hatállm­us erejűek, hogy pőrére vetkőztetik a hazánkról szóló koholmányok megszerkesztőit. A nemzetközi munkás és demokratikus mozgalomban egyre hatalmasabb a megmozdulása azoknak, akik hazánk igazságos ügyét védve, egyben a marxizmus-f­eninizmust is védik a revízió ellen. Számuk napról-napra növekedik és mi ma, május elseje alkalmából testvéri üdvözletünket küldjük nekik. Egyre több munkás és egész szindikáns szervezet, író, művész és tudós és más haladó szellemű ember figyeli rokonszenvvel szerte a világban harcunkat és ebben a harcban azt a szikrát látja, amely a szocia­lizmus új erőteljes győzelmeinek lángjává lobban és elő­segíti, hogy a szocializmus további fejlődése helyes úton haladjon. Az elmúlt két esztendő folyamán még határozottabban folytatta békeszerető politikáját minden erejével a­ béke fenntartására törekedve, miáltal újabb rokonszenvre tett szert szerte az egész világon. Mi, továbbra is békeszerető politikát fogunk folytatni és minden erőnket latba vet­jük a világítóké megőrzése és megszilárdítása érdekében s egyúttal éberen őrködünk hazánk függetlensége felett. A békéért harcolva mi harcolunk hazánk függetlenségének biztosításéért és szilárdításáért és szuverenitásának biz­tosításáért. Hazánknak szüksége van a békére, hogy be­­hegesszük azokat a hatalma® sebeket, amelyeket a leg­utóbbi háborúban ütöttek rajtunk. Szükségünk van a bé­kére, hazánk sokoldalú gazdasági és kottintáns fejlesztése érdekében. Hosszú és tartós békére Van szükségünk, hogy felépíthessük hazánkban a szocializmust, hogy felépít­­­tessü­k népeink boldogabb és jobb jövőjét. Ezért népein­k megbélyegzik a Tájékoztató Iroda hajszáját, mint nem bé­keszerető és támadó jellegű hajszát hazánkkal szemben, mint olyan hajszát, amelynek az a célja, hogy gátolja a szocialista országépítést Jugoszláviában , ezzel, ártson egészben véve a szocializmus erőinek, mint olyan hajszál, amely árt a béke erői szilárdításának az egész világon. Az elmúlt két esztendő megmutatta, hogy népeink ké­pesek legyőzni mindazokat az akadályokat is, amelyeket kívülről gördítenek elénk, akárki teszi is ezt mert az a nép, amely teljes mértékben alkotó munkára szánta magát, nem ismer legyőzhetetlen akadályokat. Marcisások és is­mesnők­! Hála önfeláldozó munkát­oknak sikeresen megvalósul­nak az ötéves Tervben kitűzött feladatok, sikeresen­ folyik hazánk szocialista építése. Növekedik és erősödik gyár­iparunk, növekednek és erősödnek erőforrásaink, új gyárak és vállalatok születnek, erősödnek és bővülnek a­ régi gyá­rak. Sokasodnak hazánk kincsei. Napról-napra növekedik közöttetek azoknak a száma, akik teljesítették ötéves terv­feladatukat. Már csak rövid idő van hátra az ötévé® Tervben ki­tűzött feladatok meg­valósítására. Vessétek latba minden erőtöket, hogy ezek a feladatok megvalósuljanak, sőt sok ágazatban túl is szárnyaljuk őket. Emeljetek ki soraitokból még több rohammunkást, észszerűibtől , újítót! Cáfol­juk meg hazánk szocialista építése ellenségeinek rágalmait még több vassal és acéllal, még több szénnel és kőolajjal, még több géppel, új traktorokkal és teherautókkal, új turbinákkal és motorokkal! Hódítsatok meg új termékeket, amelyeket még külföldről kell behozni. Adjatok hazánk dolgozó népének minél több közszükségleti cikket! Harcol­jatok a munka nagyobb termelékenységéért, a munkafe­gyelem erősítéséért, a termelési költségek csökkentéséért, a termékek jobb minőségéért! Erősítsétek a munkástaná­csokat és vegyetek részt még tevékenyebben a vezetés módszereinek és a munka megszervezésének tökéletesíté­sében gyáraitokban és vállalataitokban! Parasi­tok­! Ünnepeljétek ezt a májú® elsejét a munkásosztállyá­ való szilárd összeforróttságotok jegyében, a hazánk gaz­dasági erejének fokozásáért, szabadságának és független­*­­égének erősítéséért folyó közös harcban! Az a történelmi feladat merül fel előttetek, hogy megteremtsétek az itt szocialista falut. A termelő szövetkezetekbe tömörült dol­gozó parasztok százezrei már megindultak ezen az úton és elérték az első nagy sikereket Ez a szebb, kulturáltabb és bőségesebb élet útja fal­vai­­­kban. Ez hazánk egész­ lakossága ellátása és élelmezése szüntelen javításának , a gyáriparunknak szükséges nyers­anyagok szaporításának útja. Sokban tőletek és munká­toktól függ, hogy hazánk könnyebben vagy nehezebben győz le sok nehézséget, amellyekkel ma harcolnia kell, hogy minél előbb kilábaljon az évszázados elmaradottságból és gazdaságilag erős, gazdag állammá változzon. Munkáljátok meg minél jobban szántóföldjeiteket, fej­lesszétek az" állattenyésztést, gyümölcstermelést szőrlésze­­tet és méhészetet! Teljesítsétek idejében a közösség iránti kötelezettségeteket, hogy gyáriparunk minél gyorsabban . !/Mutatósa & sufsagHfc nMMmi

Next