Magyar Szó, 1950. július (7. évfolyam, 155-180. szám)

1950-07-01 / 155. szám

2 Nymyjm Ssi m­­m­a. to állam gazdasági vállalatoknak és idéúi gazdasági zorlásoknak­ a maiaközösségek­ által történt srny Hasáról szóló alak­vénn ebból a célból, hogy fokozatosan megvalósuljon az álami gazdasági vállalatoknak és felsőbb gazdasági társulásoknak maguknak a munka­közösségeknek részéről történő igaz­gatása, annak a szocialista elvnek alapján, hogy a társadalmi terme­ I. ALAPELVEK 1. szakasz A gyárakat, bányákat, közleke­dési, szállító, kereskedelmi, mező­­gazdasági, erdészeti, kommunális és más állami közgazdasági válla­latokat, mint általános népi va­gyont a társadalmi közösség nevé­ben a munkaközösségek igazgat­ják az állami gazdasági terv kere­tében s a törvényekben és más jogi előírásokban megállapított jogok és kötelességek alapján. A munkaközösségek ezt az igaz­gatást a vállalatok munkástanácsai és igazgató bizottságai, valamint a felsőbb gazdasági társulások mun­kás­tanácsai és igazgató bizottsá­gai útján valósítják meg. A felsőbb gazdasági társulásokban több gaz­dasági vállalat egyesül. 2. szakasz A vállalatok munkástanácsát és a felsőbb gazdasági társulás mun­kástanácsát a munkaközösségek választják és mentik fel. A kisebb vállalatokban az egész munkaközösség alkotja a munkás­­tanácsot. 3. szakasz A munkástanácsokat egy évre választják. A munkástanácsokat, valamint egyes tagjait visszahívhatják annak az időnek letelte előtt is, amelyre megválasztották. 4. szakasz A munkástanács mint a munka­­­közösség képviselője megválasztja és felmenti az igazgató bizottságot és gyakorolja a törvényben meg­határozott egyéb jogokat. 5. szakasz Az igazgató bizottság igazgatja a gazdasági vállalatokat, illetve a felsőbb közgazdasági társulásokat, és munkájáért a munkástanácsnak, valamint az illetékes állami szer­veknek felelős, a vállalatok igaz­gatóbizottsága pedig a felsőbb köz­­gazdasági társulás igazgató bizott­ságának is. Ezzel a felelősséggel összhangban az igazgató bizottság a törvények és más jogi előírások alapján mun­kástanácsának határozatai alapján, valamint az illetékes állami szerv­nek, illetve a felsőbb gazdasági tár­sulás igazgató bizottságának rend­el­­ezései és utasításai szerint műkö­dik. 6 . szakasz Az igazgató bizottságot egy évre választják. Az ú­j igazgató bizottságba az elő­ző évi igazgató­­bizottság tagjainak legfeljebb egyharmad­át lehet be­választani. Senki sem lehet tagja az igazga­tó bizottságnak egymásután több mint két éven át. Az igazgató bizottság tagjai meg­bízatásuk tartama alatt nem hagy­ják el rendes kötelességüket és munkájukat a vállalatban. A tagok az igazgató bizottságban végzett munkájukért nem kapnak fizetést. 7. szakasz Az igazgató bizottság tagjának megbízatása ideje alatt nem mond­hatják föl a munkaszerződést Siet­ve szolgálatot, nem is helyezhetik át az ő beleegyezése nélkül. 8. szakasz A vállalat termeléséit és ügykö­dését a vállalat igazgatója irányít­ja, a felsőbb közgazdasági társulás munkáját és ügyködését pedig a társulás igazgatója. Amíg a törvény nem rendelke­zik másként, a vállalat és a felsőbb­­ gazdasági társulás helyes szakszerű­­ vezetésének biztosítása céljából a vállalat igazgatóját a felsőbb köz­­gazdasági társulás igazgató bizott­­sága, illetve ha a vállalat nem tár­sul, akkor az illetékes állami szerv­ nevezi ki, a felsőbb közgazdasági társul­ás igaz­gatját pedig az Utó­lél, az állami szerve­z­­ést közvetlenül maguknak a ter­melőiknek kell irányítnia; abból a célból, hogy tovább fej­lessze a népi önkormányzat demo­kratikus elveit, a Jugoszláv Szövetségi Népköz­­társaság Népszkupstinája meghozza A vállalat munkástanácsa vagy igazgató bizottsága javasolhatja a vállalat igazgatójának leváltását. 9. szakasz Az igazgató tisztségénél fogva tagja az igazgató bizottságnak. A vállalat igazgatója a vállalat igazgató bizottságának, a felsőbb köz­gazdasági társulás igazgató bizott­ságának és igazgatójának, vala­mint az illetékes állami szervnek, a felsőbb közgazdasági társulás igazgatója pedig igazgató bizottsá­gának és az illetékes állami szerv­nek felelős munkájáért. II. A VÁLLALAT MUNKÁS­­TANÁCSA 19. szakasz A vállalatok munkástanácsa 15—120 tagból áll. Minden egyes vállalat munkásta­nácsa tagjainak számát a vállalat szabályzatában határozzák meg a vállalat nagyságától és felépítésé­től függően. A munkástanács választásait min­den év elején tartják meg. A JSzNK kormánya a közgazdaság egyes ágazataira más időpontot is meghatározhat, hogy mikor választ­ják a munkástanácsokat. Azokban a vállalatokban, ame­lyekben 30-nál kevesebb munkás és alkalmazott van, az egész mun­kaközösség alkotja a munkástaná­csot. 11. szakasz A vállalat munkástanácsát álta­lános egyenlő és közvetlen szavaza­ti joggal titkos szavazás útján vá­lasztják. A munkástanács választásain vá­lasztójoguk van azoknak a mun­kásoknak, akik a fennálló előírá­sok értelmében munkaszerződést kötöttek a vállalattal, valamint a műszaki és mérnöki személyzetnek és a vállalat más alkalmazottainak. 12. szakasz A vállalat munkástanácsának vá­lasztásait szabály szerint az egész vállalatra vonatkozó egységes je­lölőlista alapján választják. Jelölőlisták előterjesztésére jo­ga van a szakszervezetnek, illet­ve meghatározott számú munkás-­­nak és alkalmazottnak. 13. szakasz Azokban a vállalatokban, ame­lyekben 500-nál kevesebb munkás és alkalmazott dolgozik, jelölőlis­tát javasolhat a szavazásra jogo­sult munkások és alkalmazottak egytizede, azzal, hogy a javaslatot előterjesztők száma nem lehet ke­vesebb ötnél. Azokban a vállalatok­ban, amelyekben több mint 500 munkás és alkalmazott dolgozik, annyi munkás és alkalmazott ja­vasolhat jelölőlistát, amennyi a munkástanács megválasztandó tag­jainak a száma. Az előterjesztők között arányo­san képviselve kell lenniök a vál­lalat egyes különálló üzemeinek és egységeinek. 14. szakasz A jelölőlistát írásban kell beter­jeszteni és annyi jelölt nevét kell tartalmaznia, amennyi tagot a mun­kástanácsba választanak. A jelölőlistát az előterjesztők alá­írják. 15. szakasz : A jelölőlistákat a vállalatban legalább öt nappal a választások előtt közszemlére kell tenni. IIi. szakasz A munkástanácsok választásait a választási bizottság vezeti le, a­­melyet a szakszervezet nevez ki. A szavazás a szavazóhelyeken történik. A választási bizottság meghatá­rozza a szavazóhelyeket és kine­vezi a szavazatszedő bizottságokat. 17. szakasz A szavazás szavazólapocskákkal t­örténik. Minden szavazócédulán szerepel sorrendben azoknak a jelölteknek a neve, akiket az illető listán ja­■ vásottak. 18. szakasz Minden szavazó annyi szavazó­cédulát kap, ahány javasolt jelö­lőlista van. Minden választónak joga van, hogy valamely jelölőlistán egy-egy javasolt jelölt nevét áthúzva he­lyére másik jelölt nevét írja be a vállalat szavazásra jogosult mun­kásainak és alkalmazottainak so­rából. Azokat a szavazócédulákat, a­­melyek olyan jelölőlistára vonat­koznak, amelyre nem kíván sza­vazni, a választó a meghatározott helyre teszi egy külön helyiségben, ahol kitölti a szavazócédulát. Annak a jelölőlistának a szavazó­céduláját, amelyre szavazni kíván, a választó összehajtogatja, és a sza­vazatszedő bizottság előtt a szava­­zatgyűjtő urnába helyezi. II. szakasz A munkástanács tagjává megvá­lasztottnak tekintendők azok a je­löltek, akik legtöbb szavazatot kap­tak azon a jelölőlistán, amelyen a munkások és alkalmazottak több­sége szavazott.. 20. szakasz A munkástanács tagjai sorából megválasztja elnökét. A munkástanács elnöke nem le­het az igazgató bizottság tagja. 21. szakasz A munkástanács üléseit a tanács elnöke hívja össze és ő elnököl az üléseken. A munkástanács üléseit legalább minden hat hétben egyszer kell tartani. Az elnök köteles összehívni a munkástanács ülését a vállalat igaz­gatóbizottságának, a szakszervezet­nek, a munkástanács tagjai egy­­harmadának vagy az igazgatónak a kívánságára. 22. szakasz: A munkástanács­ akkor határo­zatképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van az ülésen. A munkástanács a jelenlévő ta­gok szavazat többségével hoz ha­tározatokat. 23. szakasz A vállalat munkástanácsa: jóváhagyja a vállalat alapterve­it és zárszámadásait; határozatokat hoz a vállalat igaz­­­gatására és a közgazdasági terv megvalósítására vonatkozóan; megválasztja, felmenti és levált­ja a vállalat igazgató bizottságát, vagy egyes tagjait; meghozza a vállalat szabályzatát a felsőbb közgazdasági társulás igazgató bizottságának, illetve az illetékes állami szervnek a jóvá­hagyásával; megtárgyalja az igazgató bizott­ságnak a munkára vonatkozó je­lentéseit, és határozatokat hoz mun­kájának jóváhagyására vonatko­zóan; megtárgyalja az igazgató bizott­ság egyes intézkedéseit és határo­zatokat hoz róluk; intézi az akkumuláció azon részé­nek elosztását, amely a vállalat, il­letve a munkaközösség rendelke­zésére marad meg. 24. szakasz A munkástanács ülésein az igaz­gató és az igazgató bizottság többi tagja is köteles részt venni. A munkástanács minden tagjá­nak joga van kérdéseket intézni az igazgató bizottsághoz és az igaz­gatóhoz munkájukra vonatkozóan. Az igazgató bizottság és az igaz­gató köteles választ adni a mun­­n­kástanács ülésén. III. A VÁLLALAT IGAZGATÓ BIZOTTSÁGA ^1 ■ 25. szakasz / 1 A vállalat igazgató bizottsága L 3—11 tagból áll beleértve ebbe a jő számba az igazgatót is. Minden egyes vállalat igazgató­ bizottsága tagjainak számát a vál­­ll­­alat szabályzata határozza meg az­­. vállalat nagyságától és felépítésétől­­­ függően. *3 ) Az igazgató bizottság tagjai leg-i p alább háromnegyed részének olyan­ munkásoknak kell lenniök, akik • közvetlenül a termelésben, illetve­­ a vállalat alapvető közgazdasági­­ ténykedésében dolgoznak, • az igaz- Il­­gató bizottság többi tagját pedig.j is műszaki és mérnöki személyzet és más alkalmazottak sorából választ­ják ki. 26. szakasz Az igazgató bizottságot a mun­kástanács választja meg mindjárt a maga megalakulása után. Az igazgató bizottság tagjainak megválasztása jelölőlisták alapján és titkos szavazással történik. Az igazgató bizottság tagjaival együtt meghatározott számú helyet­test is választanak. Jelölőlista előterjesztésére joga van a munkástanács tagjai egyti­­zedének. A vállalat igazgató bizottsága tagjainak megbízatása az új igaz­gató bizottság megválasztásáig tart. Az igazgató bizottság és egyes tagjai leválthatók annak az időnek letelte előtt is, amelyre megválasz­tották őket. 27. szakasz A vállalat igazgató bizottsága: összeállítja a vállalat alaptervei­nek javaslatát; meghozza a havi operatív terve­ket; gondoskodik a vállalat helyes működéséről; összeállítja a vállalat belső szer­vezetére vonatkozó javaslatot és a munkahelyek szisztematizálására vonatkozó javaslatot; összeállítja a vállalat munkarend­jének szabályzatára vonatkozó ja­vaslatot és intézkedéseket tesz a munkafegyelem szilárdítása érde­kében; határoz az alkalmazottak kineve­zéséről a vállalat vezető tisztségei­be; döntést hoz azokkal a panaszok­kal kapcsolat­ban, amelyeket a mun­kások és alkalmazottak tesznek, a felmondásra és a belső munkameg­osztásra vonatkozó határozatokkal kapcsolatban; intézkedéseket tesz a vállalat ter­m­elésének fejlesztése, különösen pedig a termelés észszerűsítése, a munkatermelékenység növelése, az önköltség csökkentése, a termékek minőségének javítása, a takarékos­ság foganatosítása s a hulladék és a selejt csökkentése érdekében; dönt a vállalat munkanormáinak kérdéséről; dönt rohammunkások avatásáról s az észszerűsítő és nyitó javasla­tokról; intézkedéseket tesz a vállalat munkásai és alkalmazottai szakmai tudásának növeléséért, valamint az egyes munkahelyeken való helyes beosztásukért; gondoskodik a vállalatbeli mun­kaviszonyról szóló előírások helyes alkalmazásáról, a fizetésekről, bé­rekről, s a munkások és alkalma­zottak előremeneteléről, a munka­­védelemről és a szociális biztosítás­ról, valamint a vállalat munkásai és alkalmazottai életviszonyainak javításáról; megtárgyalja a vállalatban fog­lalkoztatott munkások és alkalma­zottak évi pihenőjének kihaszná­lását és elkészíti ennek a tervét; intézkedéseket tesz a vállalat ál­tal igazgatott általános népi va­gyon védelmére és helyes felhiasz­­nálására, és intézkedéseket tesz a kártevés, tékozlás és az általános népi vagyon iránti lelkiismeretlen magatartás más formáinak felfe­je­zése, megakadályozása, és kiküszö­bölése céljából. A vállalat igazgató bizottsága fe­lelős a terv megvalósításáért és a vállalat helyes működéséért. 28. szakasz Az igazgató bizottság tagjai kö­zül megválasztja elnökét. Az igazgató nem lehet az igaz­gató .A bizottság elnöke Az 'Igazgató bizottság elnöke le­vezeti az igazgató bizottság üléseit és az igazgatóval együtt előkészíti az ‘Ülés napirendjét. 1 . "S® 29. szakasz A vállalat igazgató bizottsága I kollektiven működik és csak ülé­­ssgiít hozza meg határozatait. igazgató bizottság ülését az Itif® hívja össze. j vXt' elnök köteles összehívni az­­igazgató bizottság ülését az igaz­­•gat'Vtogy az igazgató bizottság tagjainak kívánságára. J 30. szakasz I­­'Á­ v*állal­it igazgató bizottsága f­­atképes, ha az ülésen ’ Van tagjainak több mint félg*f­­rasa A igazgató bizottság határoza­ti jelenlévő tagok szótöbbségé rózza meg. 31. szakasz igazgató bizottság tagjainak a­z időre, amíg az igazgató bi­­zig ügyeivel vannak elfoglalt­­vnguk van megtérítésre az el­vitt kereset összegében. 32 szakasz általat igazgató bizottságának i­s kötelessége, hogy megtegye a székes állami szervnek a ma­­gánszait és észrevételeit, a fel­­ső közgazdasági társulás igazga­­toottságának azokra a határoza­tai rendelkezéseire és utasításai igatkozóan, amelyekről úgy vé­lil, nincsenek összhangban a tönnyel, vagy pedig károsak a vat érdekeire, de nem állíthat­­ja vgrehajtásukat, amíg az ille­­tő állami szerv nem hozza meg hát. 33. szakasz illalat igazgató bizottságának a tagja, aki nem ért egyet az igaz bizottság határozatával, költi észrevételeit a felsőbb korsasági társulás igazgató bí­róiéval illetve a vállalat mun­­kaacsával. Iazgató bizottság tagja csak­az­gató bizottság és a munkás­­tany ülésén teheti meg észrevé­tel®­ igazgató munkájára. 34. szakasz igazgató bizottság tagjai kö­­tele őrizni az állami és hivata­los­­akat. $ •: «ob­, ■ Ajok az igazgató bizottságban vég,munkájukért hivatalos sze­méként felelősek. 35. szakasz Új kérdések tanulmányozása és atáskörbe tartozó ügyek ja­vasltak előkészítése céljából a váll! igazgató bizottsága külön albiságokat alakíthat a vállalat minifeak alkalmazottaink soráni '-jJJ,__........................ IV. IVáIA aT IGAZGATÓJA jl ^ szakasz Ajfazdí§f szervezi meg­ a vál­lalatit ^jinkáfolyamatot és közutóerr'.ényitja a­ terv meg­válóját é a vállalat működé­sét fajtóarván törvényeket és, a­mint igazgató bizottságának mádi­ásítva továbbá az illetékes állámer­vek,­valamint a felsőbb közsá­g­ társulás igazgató bi­­zosa­i­t és igazgatójának ren­­desít és utasításait. Isg­ató közvetlenül felelős a h­el­yek, más jogi előírások, „■s , értékes állami szervek ren­del- pnek betartásáért és biz­tosi okalmazásukat a vállalat­i é­­­let II. 37. szakasz f­i­alat igazgatója a gazdasági­­ tér felében és a vállalat igaz­­gati fett­ ágának határozataival ijeszti pán szerződéseket köt és eloszló forgalmi eszközöket. A szerzi jogérvényes, amint az­­ ijjázgi! megköti. Azsegató képviseli a vállalatot az állt szervek előtt, és az egyes­­ fizi­kain jogi személyekkel való jogvságban. Meghatalmazhat, más hely­t is, hogy képviselje a válatot meghatározott, jogi­­ ügyek. ' /* f-­r 38. szakasz A valat igazgatója felveszi a munka a munkásokat és kinevez­­­zi ,a falatban a tisztviselőket, azok ételével, akikre vonatkozó­an kül előírások másképpen ren­delkezik, valamint döntést hoz aj vállalóránti munkaviszonyukról. A valat igazgatója határoz a munkás és alkalmazottak felmon­­dásárólla az általános előírások­ alapjánz a jog nem ruházódott­ át má személyekre a vállalatban.­ A lakásoknak és alkalmazot­­ taknaláguk van arra, hogy a fel­mondás­­vagy más munkára valói beosztás vonatkozó minden dön­tés ells panaszt emelhessenek aj vállalaigazgató bizottságánál s az­ hozza ig a végső döntést. 39. szakasz A válat igazgatója beosztja aj munkákat és alkalmazottakat egyes unkákra és meghatározza rőtéi esteiket. (Folytása a harmadik oldalon) az áifmi pziszsági váiSaiatsissia!? és fefsiiiii isidisíes látskiáMiMi a muffkak­ezességák által tü­rféni irányítá­sáról szóló alaptörvényt

Next