Magyar Szó, 1950. augusztus (7. évfolyam, 181-206. szám)

1950-08-01 / 181. szám

Újra válaszolaná Régi újságok fekszenek az asz­talon, nagy címekkel. Azt mondja ez egyik: „Egy lélekkel és akarat­tal induljunk a kölcsöniroda fe­lé“, „Ma kezdjük jegyezni a köl­csönt“. Aztán befutottak az első jelentések: „Több mint egy milli­­­­árdot jegyeztünk az első nap“. „ Örömteljes izgalomban reszketett­­ az egész ország. És másnap ezzel­­ köszöntötte a forró júliusi napot­­ az újság: „Két nap alatt majd két-­­ milliárdos kölcsönjegyzéssel mu­tattuk meg rendíthetetlen bizal­munkat népuralmunk, Pártunk és Titank iránt“. Akkoriban jelent meg a Tájékoztató Iroda első határo­zata. Pompás, minden más eseményt elsöprő verseny és büszke kiállás volt a jegyzés: „Válaszunk rája: „3-án 3 óráig 2.244.931.000 dinár népkölcsön.“ A ■cím alatt pedig a táblázat, a verseny állása testvér­köztársaságonként■ Szerbia több mint 700 millió dinár, Horvátor­szág csaknem 400 millió és így to­vább a többi, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Macedónia, Crna Gora­­ és a Jugoszláv Hadsereg. Biztattak a jelmondatok és egyre emelkedett az összeg. „A kölcsönjegyzés né­pünk , hazaszeretetének, politikai és erkölcsi egységének kifejezője.“ Újra elmúlik egy nap és új cím hirdeti: „öt nap alatt le­jegyeztük­ a népkölcsön 80 száza­lékát.“ A versenyben tovább ve­zetnek a városok és ipari közpon­tok. De nem hagyja magát a dol­gozó parasztság sem! „A szövet­kezetiek a kölcsönjegyzésben is példát mutatnak" — köszönti a fa­lu a várost. És néhány nappal ké­sőbb megjelenik a várva-várt cím is a lapokban: „Túlszárnyaltuk a népkölcsön összegét!“... Akkor megöleltük egymást és ez volt or­szágszerte aznap az üdvözlet: „győztünk!“ Nem adtuk volna sokért csak egy percre látni az ellenség arckifejezését. A nagy­bölcs tájékoztatóirodások polgár­háborút vártak nap mint nap. — és helyette . .. Szép, felejthetetlen napok voltak .. . 1948-ból való új­ságok fekszenek az asztalon. Igen­­a többi között akkor így „Vála­szoltunk a Tájékoztató Iroda ha­tározatán“ ... És most újra kölcsönt kér az ál­lam dolgozóitól, újra kölcsönjegy­­zésre készülődünk. Értekezleteket tartanak a dolgozók falun és vá­roson és ismét — úgy mint 1948- ban — verseny indul. A különb­ség csak az, hogy most például a csókát „Tolbuhin" állami birtok dolgozói elhatározták: háromszor annyit jegyeznek, mint az első köt csön jegyzése­kor, a bácsföndvár, magyar és szerb srontagok pedig megállapították, hogy először, ere­jéhez mérten, keveset jegyzett a falu. Nagyobb lesz most a verseny többet jegyeznek, elsősorban a pa­rasztok, És nézzük csak egy perc­re, mire válaszolunk most a köl­­csönjegyzéssel? Mert a helyzet azóta nagyot vál­tozott- Tengernyi nehézség ellené­re, méltán csodálatraméltó erőfe­szítések közepette, törhetetlen for­radalmi szellemben sikerrel befe­jeztünk három tervesztendőt. És a jelek szerint sikerrel fejezzük be a negyediket is. Megsemmisítő csapásokat mérünk naponta a Tá­jékoztató Iroda hajszájára. Megmu­tattuk ország-világnak: saját erőnk­ből is felépítjük hazánkat, olyan­ra, amilyenre mi akarjuk. A Párt vezetésével a szocializmus helye­sebb, új utalt keressük és seírjuk: a nemzetközi szocialista gyakorlat­ban elsőnek valósítjuk meg Marx és Lenin tanait a szocialista de­mokráciáról, elsőnek kezdtünk szer­vezett harcot a bürokrácia ellen, hazánkban épúgy, mint a szocialis­ta országok közötti viszony tekin­tetében. És ezzel nemcsak saját építésünket gyorsítjuk, de új len­dületet adunk az egész világ szo­cialista mozgalmának. ■ Most is válaszolunk, válaszolni fogunk a kölcsön jegyzésével, ép­oly félreérthetetlenül és hatalma­san, mint 1948-ban. Még­hozzá ezt: hiába a lárma, tovább gyűjtjük erőinket, tovább verekszünk a ne­hézségekkel. Mert ezerszer és ezer­szer láttuk: nem voltak üres szó­lamok az első kölcsönjegyzés jel­mondatai, szabadabbak és függet­lenebbek vagyunk mint bármikor, biztosabbak népünk. Pártunk. Ti­tünk munkájában becsületében, igazságában. Inkább mint bármi­kor, biztosabbak vagyunk a jö­vőnkben. 3 . HALÁL A FASIZMUSRA — SZABADSÁG A NÉPNEK! VII. fK­VFOJIXAM, 181. (1740) SZÁM NOVISZÁD, KEDD 1959 AUGUSZTUS 1. N­ JSzNK áruforgalmi tanácsának határozata gyorsítja a kupuszinai földműves szövetkezet felvásárlását A kupuszinai »Pcsela« földmű­ves szövetkezet eredményes mun­kát végez a városi dolgozók ellá­tásában. A szövetkezet vezetősége az év elején azon volt, hogy minél több termelővel kössön szerződést a konyhakerti vélemények termesz­tésére, és ezáltal minél több és olcsóbb árut­ biztosítson a piacra. A helyes politikai munka és jó ági­tálás eredményeként a tavasszal Kupuszina termelőinek körülbelül 96 százaléka kötött szerződést, és kötelezte magát, hogy min­den terményfölöslegét (kony­hakerti véleményből) a föld­műves szövetkezetnek adja el. A szerződéskötéskor a mennyisé­get a tervezett átlagos termésho­zam alapján állapították meg. Ily módon a szövetkezet 140 vá­gón korai burgonya, 272 vágón hagyma, 118 vágón káposzta, 23 vágón paradicsom, 39 vágon zöld­paprika és 25 vagon egyéb főzelék­féle felvásárlására kötött szerző­dést a termelőkkel. A kupuszinai földműves szövet­kezet a felvásárolt piaci, árut a zombori »Po­ztár«-nak, a beokrá­­di főzelék- és gyümölcsfelvásárló vállalatnak, valamint az apatini Gramagnak továbbítja. A lekötött áru nagy mennyiség­ben való felvásárlását júniusban­­ kezdték meg. Burgonyát például­­ már több mint 30 vagonnal átado­t­tak. A szövetkezet vezetősége állan­dóan figyelemmel kíséri, hogy a szerződést kötött tagok hogyan tel­jesítik vállalt kötelezettségüket. A termelőkkel rendszeresen tarta­nak megbeszéléseket, s felvilágo­sítják őket a szerződés betartásá­nak jelentőségéről, beszámolnak a felvásárlás eredményéről, ismerte­tik az árakat, megmagyarázzák az áru osztályozásának és csomago­lásának módját és felhívják figyel­müket az áru jó minőségének meg­őrzésére, hogy a szövetkezet to­vábbra is megtarthassa jó hírne­vét. A szerződésben vállalt kötele­zettsége teljesítésében különösen Janovics Katalin (Andrija) tűnik ki. Janovics Katalin 600 szögöl burgonyavetéséből az össztermést, vagyis 46 mázsa korai burgonyát adott át a szövetkezetnek,­­ há­romszor annyit, mint amennyire kötelezte magát. A »Petőfi Sándor« termelő parasztszövetkezet szintén e­­gész korai burgonyatermését a földműves szövetkezetnek ad­ta el. A szerződésben vállalt mennyisé­get túlszárnyalva, több burgonyát adott át még Asztalos János és Pilin János is. Vannak azonban egyes terme­lők, mint például Koleszár Pál (Gazsi) és Molnár István (Babos), akik eddig a leszerződtetett kerti véleményekből még egyetlen ki­­logramot sem adtak át a szövet­kezetnek, sőt vannak olyanok is, mint Hodovány Istvánna és leá­nya, akik több mint tíz mázsa ko­rai burgonyát a szabad piacon ad­tak el. Frank Arany még ennél is tovább ment. ő már nemcsak hogy a szerződésileg lekötött ter­mények átadását szabotálta, hanem másokét is felvásárol­ta, és jóval magasabb áron akarta továbbadni. E szándékában azonban megaka­dályozták. A kupuszinai »Pcsela« földmű­ves szövetkezet már eddig is szép eredményeket ért el a felvásárlás­ban, de a kilátások szerint ezután még sikeresebben megy a felvá­sárlás. A termelők egy része eddig csak arra várt terményeinek át­adásával, hogy kötött áron adhas­sa el terményét, és így az áruért bont is kapjon. A JSzNK áruforgalmi tanácsá­nak elnöke már meghozta a ha­tározatot a konyhakerti vetemé­nyek kötött áron való felvásárlá­sáról, s ez lehetővé teszi, hogy a szerződést kötött termelők a föld­műves szövetkezetnek átadott ter­ményekért megfelelő értékű bont is kapjanak. A földműves szövetkezet azon­ban nemcsak a termények felvá­sárlásával törődik, hanem gondos­kodik a termelőknek ipari cikkek­kel való ellátásáról is. Az idén már több mint 3 millió dinár ér­tékű textilanyagot és 2 millió di­nár értékű vasárut szerzett be tag­jainak kötött áron. nos a cs­iei# i'spasii®'!! csak sí «isisei Sifiil­k a vits» csontfi) Nemcsak a fa!u­ de a járás, froD:bizottságot is mulasztás terheli a hamutszhoz araogyetovasi helyzetért A Népfront jelenlegi feladata egyebek között az is, hogy meg­szervezze Ötéves Tervünk máso­dik népkölcsönének népszerűsíté­sét, dolgozóinknak megmagyaráz­za a népkölcsön jelentőségét stb. A banatszko-arangyelovói Nép­front vezetősége ezt a fontos fel­adatát azonban nem veszi komo­lyan. A faluban nemhogy még elő­jegyzések és kötelességvállalá­­sok nem voltak, de a népköl­­csön ismertetése terén sem történt semmi. A járási Népfront-bizottság uta­sítására, a helyi Népfront vezető­ség tartott ugyan egy összejöve­telt, amelyen megválasztott egy öttagú bizottságot, de ez volt min­den. A bizottságba Gorkov Bori­­voj, Szabó Pál, Jakovljevics Gyu­­la, Molnár János és Miladinov Iván került be. Ennek a bizottság­nak a feladata lett volna a többi között, hogy az agitációs albizott­ságokkal együtt megszervezze a népkölcsön népszerűsítési akcióját, valamint hogy lebonyolítsa a jegy­zéssel kapcsolatos teendőket. A bi­zottság azonban csak papíron állt fenn, valójában azonban semmifé­le tevékenységet sem fejtett ki. A Népfront vezetősége pedig egy ilyen bizottság megválasz­tása után úgy találta­, hogy ez­zel eleget tett feladatának és sem nem igyekezett ezt a bi­zottságot aktivizálni, munkába lendíteni, nem tett újabb lépéseket a népkölcsön népszerűsítése terén. Jellemző munkájára, hogy a már említett vezetőségi gyűlésen elha­tározta egy nagygyűlés összehí­vását. Úgy tervezték, hogy ezen a nagygyűlésen a falu parasztsága előtt felolvassák az ötéves ter­vünk második népkölcsönéről szó­ló törvényt, ismertetik a népköl­csön jelentőségét stb. A terv azon­ban nem vált valóra. Ugyanis a Népfront vezetősége nem szervezte meg a gyűlés agitációját, így a gyűlés természetesen nem is sikerülhetett. A banatszko-arangyelovói Nép­front vezetőségének van még egy régi mulasztása is, amely a gyen­ge népszerűsítési akció mellett szintén veszélyezteti a népkölcsön jegyzésének sikerét a faluban. Ez a fogyatékosság abból áll, hogy nem gondoskodott arról, hogy mindazok, akik ötéves tervünk első népkölcsönének kiírásakor je­gyeztek kölcsönt, megkapják hi­ány nélkül köztesön-kötvényeiket. Nem csoda tehát, hogy a falu parasztságának háromnegyed része csak igen­ keveset, vagy semmit sem tud az új népkölcsönről, va­lamint, hogy sokhelyütt félrema­gyarázzák kormányunk intézkedé­sét. A fenti hibákért azonban nem­csak a falu frontvezetősége hibás, de a járásé is. Azonban még nem késő, hogy a dolgozók megértsék a kölcsön jelentőségét, hogy a köl­csönjegyzés Bánátszki-Arangye­­lovón is a dolgozók újabb nagy győzelme legyen, a frontszervezet­nek mielőbb hozzá kell fognia a népszerűsítő munkához, valamint a kölcsönjegyzés előkészítésének többi munkálataihoz. ARA 2 DINAR Átadták, a ford­alomnak az út Anlóuf£tl Mint már jelentettük, ifjúságunk és népeink újabb nagy műve készült el, a beográd-zágrábi »Testvériség-Egység« autóút. Zágráb­­ban felemelő ünnepség közepette adták át a forgalomnak. Az ünnepségen nagyszámú dolgozó, valamint az autóút ifjú, büszke építői vettek réssz. Első képünk Bozsidár Maszlarics miniszter elvtársat, a JSzNK kormánya közlekedésügyi tanácsának elnökét ábrázolja a megnyitó ünnepségen, amint elvágja a szalagot, é­s átadja a forgalomnak első ötéves tervünk alkotását, az autóutat. Második képen az ünnepségen résztvevők egy csoportját láthatjuk.

Next