Magyar Szó, 1950. szeptember (7. évfolyam, 207-232. szám)

1950-09-01 / 207. szám

Hívás „Magyar, oláh, szláv bánat örök­re egy bánat marad“ — énekelte annak idején Ady a „seregélyfió­­kás“ Magyarországnak — és mi ezt ma, ezen az egyébként mun­kás-hétköznapi szeptember elsején így énekeljük: magyar, oláh, szláv öröm, egy öröm itt, Jugoszláviá­ban és egy öröm is marad — éne­keljük, a többi között az immár ismét „seregélyfiókás" Magyaror­szág felé is. Nemcsak törvény ez már nálunk. Több onnál. Mert ilyen törvények és csak törvények, vannak máshol is. Van a négerlincselő Ameriká­ban, nyugaton és van a békés böl­­cselő, de nyugati példára háború­ra uszító keleten is, ahol szintén ismét ártatlan embert ölnek csak azért, mert például egy szerb Prá­gában vagy Pécsett nem akarja el­árulni hazáját... Igen, nálunk több mint törvény: cement, acél és vér már a testvériség, olyasva­lami, amit megbontani, összetörni lehetetlen. Annyira maga az élet, hogy az a vajdasági magyar, az a stipi macedón, az a tengermelléki dalmát és a többi el sem tudja képzelni nélküle életét. Annyira valóság, amennyire valóság az a sok-sok új gyár, az a sok-sok új szövetkezet, az a sok-sok új iskola és színház, az a sok-sok új írástu­dó, az a lendületes új fejlődés, amit szocialista ország­építésnek ne­vezünk — amennyire valóság ez a szabad, független, gyönyörű or­szág, amelynek nemcsak természe­ti kincseit és szépségeit csodálni ismét ország-világ. Annyira itt van, köztünk és bennünk. . . Vagy hiszi valaki épeszű, hogy mindezt elérhettük volna nélküle? Hogy nem utolsó sorban éppen a testvériség jelszava serkentette sok­szor a biztos halálú győzelem, felé a partizánt? Hogy nem utolsó sor­ban éppen a Pártnak ez a hatal­mas eszméje és gyakorlata lendí­tett új százezreket az új munkába? Hogy nem, utolsó sorban éppen ez a legszebb valami a világon fogja kézen a vajdasági magyart is, és­­ vezette oda a nagy sereghez, a'Ha kezébe, az alkotó szerszámot a fel­szabadulás után,? Hogy nem utolsó sorban éppen ezért a halhatatlan igazságért szeretik az ország népei az állami és pártvezetőséget, min­denekelőtt pedig mindennek első harcosát. — Ti­tot? Hogy nem utol­só sorban forradalmunknak ez az egyik legszentebb vívmánya hívja ma is a dolgozók ezreit a kölcsön­­irodák felé? Nem kételkedhetik ma már eb­ben senki. És minden jelentős ese­mény nálunk, minden győzelem és ünnep ezért — ez a mai is, a köl­csön jegyzésének kezdeti napja — a testvériség, az egy öröm nagy ünnepe is Jugoszláviában. Még folyik a népszerűsítő mun­ka, falun-városon. A kölcsön jelen­tőségét és hasznát magyarázzák az agitátorok az értekezleteken és mindenütt. És feltételezhető, hogy valaki nem érti egészen jelentő­ségét, mondjuk, az állam pénzügyi politikájának tükrében. Feltételez­hető, hogy — sokféle ember van! — nem ragadja el az illetőt a kép, amelyet a szónok az építésről raj­zol. Tegyük fel: semmi sem győzi meg — meg fogja győzni — ha becsületes és ha ember az illető, — meggyőzi ez a kérdés: akarod ezt igy tovább, igy akarsz tovább békében, szeretetben élni magyar, vagy szerb szomszédoddal, testvé­re akarsz lenni tovább neki és a világ minden népének, vagy nem? Ady szavaival: magyar, oláh, szláv bánatot, vagy örömet akarsz? Meggyőzi a kölcsön jelszavai közül talán ez a legszebb: testvé­­riségünk-egységünk újabb, hatal­mas megnyilvánulása és ünnepe ez a jegyzés, ez a mai nap. arapc a vásztmusra — szabadság a mzpnem V*L ÉVFOLYAM, 207 (1766) SZÁM­­ NOVISZÁD, PÉNTEK, 1950. SZEPTEMBER 1. ARA­S DINÁR Ceglédi Mátyás vasesztergályos: Oszlóiért és szorosárt akárcsak múltkor Munkahelyén kereste fel munka­társunk. Azt hitte, népszerűsítő munkára hívják, persze a kölcsön­nel kapcsolatban. Mert Ceglédi mint népképvise­lő, kiveszi részét ebből is. Ezúttal csak véleményét kértük. A követ­kezőket mondot­ta: — Véleménye­met megmond­tam már a hó­nap elején megtartott frontbizott­­sági ülésen. Ezt ismétlem most meg. Akkor is az volt a vélemé­nyem a kölcsönnel kapcsolatban, hogy helyeslem, mert én nagyon szeretem ezt a függetlenséget, me­lyet Pártunk és kormányunk ví­vott ki számunkra. Egyébként kö­telességem is, hogy mint olyan, aki a nép bizalmát élvezi, minden tör­vényt, vagy intézkedést, amely függetlenségünket és szocialista fejlődésünket szolgálja, alaposan megmagyarázzák a választóknak. Én leginkább választókörzetemben végeztem népszerűsítő munkát. — Választóim bizalommal for­dultak hozzám és sikerült szétosz­latnom néhány tisztázatlan kérdést az adóra vonatkozóan, a kölcsön­nel kapcsolatban. Az értekezlete­ken egyébként a város és falu ver­senyéről beszéltem. Azt javasol­tam, hogy a városi üzemek azok­kal a szövetkezetekkel vegyék fel a versenyt, amelyek felett gond­nokságot vállaltak. A falusi front­­alapszervezetek pedig a városi alapszervezeteket szólítsák ver­­­­senybe, hogy így a falu és város­a ismét megmutassa odaadását a törvények iránt.­­ Mint az üzemi csoport elnö­ke, még hozzátehetem, hogy az üzemben a mai napig csaknem fél­millió dinárt jegyeztek a dolgozók. Ez az összeg azonban még nem végleges. Ma reggel például Sár­­csevics Véce azzal jött a kölcsön­­jegyzési bizottsághoz, hogy javít­sák fel ajánlását, felemeli a beígért összeget. Hasonló eset történt Vu­­csics Vojával, és még másokkal is.­­ Brigádomban, több társammal­­ együtt ötezer dinárt ajánlottunk fel. Ezenkívül Varga Mihály és Bitó Sándor 3.500—3.500 dinár jegyzését vállalta. — Falun és városon is hasonló sikerekkel vártuk a mai napot. Végezetül még megemlítem, hogy amit teszünk őszintén és szeretet­tel tesszük, akárcsak a múltkor a választásokat... SZŐKE KÁROLY ÖNTŐ: Van nekem egy fiam... A kikindai vas- és temperöntő­­dében dolgozik Szőke Károly ti­zenháromszoros élmunkás, a Mun­­kaér­demrend tulajdonosa, képvi­selőhelyettes a Népek Tanácsában. A műhelyben találjuk, a formákba öntik a vasat. Ezt mondja a köl­csönről: — Érzik itt ezt a nyomott, egész­ségtelen levegőt? A régi kapitalista Jugoszláviában épült ez a gyár, amikor még nem törődött senki a munkások egész­ségével. Most,­­ átrendezzük a gyárat, a gép­gyár átkerül a volt malomba, szép szebős mű­helyekben dol­gozunk ezentúl. — De én nem­csak ezt látom. Van nekem egy fiam, aki itt eb­ben a gyárban műbutox­ asztalos­­na­k tanul. Az ő jövőjét is látom. De van még három kis családom, akiknek iskola kell, szép, jó nap­­sugaras iskola. — Látom ezenkívül, hogy mi valóban függetlenül élünk itt, eb­ben az országban ... A na jón. Tanonc. Megkerdjük: ő mennyit jegyez? Egy havi fize­tését ajánlotta fel. Az a véleménye a kölcsönről, ami az apjának. Azért adja, amit lát. Különben Szőke Károlyt a na­pokban választották­­ be a gyár munkástanácsába. A munkások át­vették az irányítást a kikindai vas- és temperöntődében is. És Szőke Károly kapta a legtöbb sza­vazatot. SARAI JÓZSEF FESTŐ. LAZAR OTÍLIA: Hitumsei ártom... A gyár udvarán gyülekeznek a dolgozók, rövidesen lejár az első váltás munkaideje, és ők kerülnek sorra. Lázár Jula most a máso­dik váltásban dolgozik. Kihasznál­juk a várakozás idejét, és megkér­jük mondja el véleményét a népkölcsönről. — Azért jegy­zek, mert ez ha­­fias kötelessége hazánk minden becsületes pol­gárának, — mond­ja az üzem ti­zenhétszeres ro­­hammunkásnője. — Elgondolkozik, tekintete meg­akad a gyárépület komor, füstös falán, majd kissé felbátorodva foly­tatja. — Uj gyárak, üzemek, vál­lalatok és intézmények építésére adjuk a népkölcsönt, hogy rövid időn belül jobb életkörülmények között élhessünk. — Mit is mondjak egyebet? Ma­guk úgyis tudják, mit akarok mon­dani. Tudják mi a véleménye a munkásnak arról, ami saját érde­keit, jobb és boldogabb jövőjét szolgálja. — Örömmel adom, mert tudom hogy magamat, népi államunkat erősítem vele. «­a#€11**á®i 9 év al­a­­atti van A hajógyár festőosztályán Sarai József 8-szoros rohammunkás ked­vesen fogad ben­nünket. Mikor meghallja, hogy a kölcsönről van szó, mindjárt megjegyzi: — Első alka­lommal 2.000 db­nárra vállaltam kötelezettséget, de lehet, hogy még felemelem. No, meg az anyám is jegyez majd. — Mit gondol miért van szük­ség a nép­kölcsönre? — Hazán gazdasági zárlat alatt­­ van. Ha több árut akarunk, új gyárakat kell építenünk. Azért ad­juk a kölcsönt, hogy meggyorsítsuk ezt az építést. És mire visszaka­pom a pénzemet, a noviszádi ha­jógyárban is más feltételek között dolgozunk. Új gépekkel, korszerű berendezéssel folyik a termelés és magasabb lesz a dolgozók életszín­vonala gazdasági és kulturális szempontból egyaránt. — Ezt akarjuk, és meg is való­sítjuk, mert miénk az üzem, ma­gunk irányítjuk! Mint az üzem munkástanácsának tagja, azon fo­gok fáradozni, hogy üzemünk ha­ladását szolgáljam. Egyszer etközel - há­romnegyedmillós nepálcs kis Kikindán a vasöntöde vezet A kikindai járási és városi tö­megszervezetek tevékeny munkát fejtettek ki az eddigi népszerűsí­tés folyamán, hogy minél szebb eredményt mutassanak fel a nép­­kölcsönjegyzésben. Munkájuk si­kerét bizonyítják az eddigi eredmé­nyek: Kikinda város munkásai már 4 és félmillió dinárt ajánlot­tak fel. Az üzemek közül kiemelkedik a vasöntöde, amelynek munkaközös­sége­­ több mint félmillió dináros vál­lalásával 59 százalékkal túl­szárnyalta az első népkölcsön kiírásakor jegyzett összeget. A város egészségügyi munkásai szintén szép eredményt értek el: 100.000 dináron felül jegyeznek. Dr. Miládinov Nenád 30.000 dinárt ajánlott fel. A járás helységeiben eddig több mint 3 millió dinár felajánlást tet­tek. Legjobb eredményt eddig a bánátszkovelikoszelói »Heroj Tito« szövetkezet ért el háromnegyed millió dináros népkölcsön­ vállalá­­sával. VERSENYJELENTÉS A BECSEI JÁRÁSRÓL A becsei járásban az utóbbi na­pokban nagy lendületet vett a nép­kölcsönjegyzés. A járás falvai kö­zül legjobb Milosevó. 340.000 di­nárt ajánlottak fel eddig a falu­ból A fronttagok élénk népszerűsítő munkát fejtenek ki a magángaz­daságokban. Az agitáció átfogta az egész tanyavilágot. A napokban megtartott értekezleten elhatároz­ták, hogy megvalósítják, sőt túl­teljesítik a tervbevett népkölcsön összegét, a félmillió dinárt. A SZUBOTICAI MAGYAR NÉPKÖR A KÖLCSÖNÉRT A szuboticai Magyar Népkör ve­zetőségi ülésén elhatározták, hogy az egyesület minden alosztályában értekezletet tartanak a népkölcsön­­jegyzéssel kapcsolatban Ezeken az összejöveteleken megtárgyalják tagjaik részvételét a kölcsön jegy­zésében. A Népkör szervező bizottsága el­határozta egy műsoros est rendezé­sét, amelynek tiszta jövedelmét népkölcsönjegyzésre fordítják. 5 teát­ muksók Legalább kétszer aa A bánáti vasutasok nemcsak a munkatervek megvalósításában, de a népkölcsönjegyzésben is verse­nyeznek. A zrenyanini vasútigazgatóság 260.000 dináros kölcsönt vállalt. Nem hagyja magát a vasúti főmű­hely sem: 1 millió 75 ezer dinárt ajánlottak fel dolgozói, habár je­lentős részük most tölti évi sza­badságát és még nem jelentette be vállalását. Je!szava, mit mint a múltkor! De nemcsak Zrenyanin, ha­nem a többi város és falu vas­utasai is szépen jegyeznek, így a kikindai sűtőház munkásai eddig 123.000, a verseci vasútállomás dol­gozói 150.000, a Panel,evő­­ re­mi lő­­­téri állomás vasutasai pedig 160.000 dinárt ajánlottak fel. A Bánát területén szolgálatot tel­jesítő vasúti munkások és tisztvi­selők eddig csaknem 40 millió di­nárra tettek felajánlást. (B. J.) APRÓ PÁL ASZTALOS? Hogy több gépünk­­legyen Meglepetéssel figyelnek fel tár­saim, amikor a szerkesztőségben elújságolom: Apró Pál, a noviszá­­di »Napredak« bútorgyár munkása már 21-szer rohammunkás. Hogyan érte el ezt? Nagyon gyor­san dolgozik? És nem tudják tel­jesítményt utolérni? — kérdez­getik. — Nem. Egyáltalán nem dolgozik gyor­san. Most jövök a gyárból, az előbb beszéltem vele. A munká­ban nem kap­kod, de ügyesen, egyenletesen dol­gozik. És az eredmény? 208 százalék a teg­napi teljesítmé­nye. De nem ezért kerestem fel. A népkölcsön iránt érdeklődtem. Hogyan látja Apró Pál, Vajdaság egyik legjobb élmunkása a népköl­csön jelentőségét. A kérdésre gon­dolkodás után adja meg a választ. — Mit mondjak? Ez a belső köl­csön elősegíti, meggyorsítja az épí­tést. — Itt elhallgat, valahová messze tekint a hosszú műhely máski végére, s mintha szavait magyarázni akarná, felém fordul: — Nézze csak meg a műhelyein­ket, különösen azokat ott lenn, — mutat ki az ablakon. — A mun­kások sok nehéz munkát, amit géppel lehetne elkészíteni, kézzel végeznek, mert nincsenek meg azok a gépek, amire szükség vol­na. —Azt hiszem a népkölcsön ezen is segíteni akar, hogy könnyebb legyen a gyárakban a munka és még többet termelhessünk. Ellen a népkölcsön ma kezdődő lesszése!

Next