Magyar Szó, 1950. október (7. évfolyam, 233-259. szám)

1950-10-01 / 233. szám

(Részlet Brindza Károly­nak a „HÍD-1 augusztus-szeptemberi számá­­ban megjelent elbeszélésébnt” ... A zsivaj még el sem ült, amikor Dunavölgyi felállt és egész testében reszketve az agrárérdekeltek felé for­dult. Gőgös, fennhéjázó magatartása el­tűnt. Érezte, hogy a csaláson szerzett hatalmas birtok most egyszerre kicsú­szik a lába alól. Hiába keresett, kuta­tott pártfogó után. A közel ezer gyűlö­lettől izzó szempár nagyon megtépázta fölényes magatartását. Ahogy ott állt, olyan volt, mint egy kiszáradts­ágaitól megfosztott kivágott jegenyefa. Hideg, érzéketlen, mint egy darab kő. De azért­­ még mindig reménykedett, hogy meg-­­ puhítja az egybegyűltek szívét. Hátha­­ megsajnálják — gondolta. Hiszen em-­­­lékszik, a cselédekkel azelőtt úgy bánt,­­ ahogy akart. Hajlottak a szavára. Ha­­ fogcsikorgatva is, de tűrték, hogy any­­ngit fizessen nekik, amennyit éppen ked­ve tartotta, különösen ha még keveset beszélt nekik a rossz időjárásról, szűk termésről,, alacsony gabonaárakról. .. Lehet ezekkel beszélni most is. Minden­esetre megpróbálja ... — Emberek, uraim! Hát vétettem én valaha bárkinek is? Miért akarnak tönk­retenni? Én is csak ember vagyok ... Az­­agrárbiróság elnökének szavai ve­tenek véget az ujra felharsanó zsivaj­nak. O an volt a tömeg, mint a felhá­borított, tenger, mely hatalmas hullá­mokat vet minden szélroham után. — A Azt hiszem, vannak itten Duna­­völgy­i volt cselédei közül, akik elmond­hatják, milyen munkát végzett és végez , hogyan bánik munkásaival. Több oldalról kiabálták egyszerre: . . vagyunk itt jócskán, tudjuk mi jól, ho , kicsoda Dunavölgyi! . . . — Nyúzó,, aki hét bőrt szeretett volna­­ lehúzni mindig a szegény cselédről és napszámosról... — Veretett és kínoztatott bennüin­­ket ... — Nem igaz! kiáltotta Dunavölgyi­­ a biróság felé, majd az agrárérdekeltek­­­hez fordulva kérdezte: — Kit verettem én meg? Mondják meg ne, álljon fel és szóljon! Miért rá­galmaznak ... — Eleget megverettél! Sokat tud­nánk mesélni gonoszságaidról. Most Meggy­esi Ferkó hangja harsog­­­­ta túl a zsivajgókat. — Gulyás István, állj fel és vágd a nagyságos úr szemei közé ... — H Így van, úgy van! Beszéljen Gu­lyás István — harsogták vagy húszan is egyszerre. Dunavölgyi összerezzent erre a névre. Nem erre igazán nem számított, hogy a faluban ismerik és emlékeznek még Gulyás esetére. Általában nem így kép­zelte el az egész tárgyalást. Azt hitte,­­ ha megjelenik a volt cselédek és nap-­­ számosok között, ha nem is süvegelik, s hát legalább nem mernek ellene szólni. • De nagyon megváltozott ez a világ! —­­ gondolta. Azelőtt olyanok voltak ezek mint a kezesbárány, ha rájuk szólt az ember, hát elsompolyogtak, mint a meg­vert kutya. . . Most meg? Olyanok mint,­­ a­­farkasok, elevenen megennék az em­­­­bert... Ezek most mindent felhány­nak és csak úgy libegnek bosszúért De legalább az a Gulyás ne volna Itt... Gulyás István azonban ott volt és tár­saitól tuszkolva lassan felemelkedett helyéről. Dunavölgyi úgy érezte, mint­ha térdei kissé megremegtek volna, ami­kor meglátta az őszhaju cselédet. . . . — Gulyás István agrárérdekelté a szó — szólt az elnök. A teremben hirtelen nagy csend lett, így telt el, sikc­cesndben, talán egy perc. Gulyás István csak állt a székek­­ közötti teste előrehajolt és kezeivel az­­ előtte álló széken babrált. Olyannyira megilletődött, hogy nem tudta szólásra nyitni a száját. A lelkében évtizedek óta összegyűlt keserűség hirtelen fel­szakadt és a torkát szorongatta. Az el­nök biztatóan Intett feléje. — Gulyás Isván, beszéljen ... Az öreg cseléd lassan nekibátorodott. — Azt akarjátok, hogy beszéljek ... hogy mondjak valamit Dunavölgyiről hát bizony mondani mondhatnék, be­szélhetnék róluk is meg magamról is... ott születtem a birtokon, ott töl­töttem gyermekkorom. Keserves élet volt az. Sokat nyomorogtunk. És nem hazudok ha azt mondom, hogy csak ak­kor laktam jól, egyetlen egyszer, ami­kor ,egy éjjel ... — az öreg egy pilla­natra elhallgatott, mintha a jelenlevők­,­től, no meg titokban egy kicsit Duna-­­ völgyitől is restelné a dolgot. De aztán­­ rájött, hogy nincs mit szégyenkeznie nyomorult élete felett hiszen azért is­­ az urak rendje a felelős. Nekibátorodva folytatta: ... bemásztam a Henrik nagyságos urak konyhájának ablakán, oszt alapo­san megdézsmáltam a szarmát... - A teremben sokan nevettek. Meggye­­si Ferkó is csak akkor komolyodott el, amikor szomszédjára, Bogár Jancsira esett a tekintete és látta, hogy az egy­re fújja és törölgeti az orrát, miközben a zsebkendő csücskét a szemén is végig­­végig húzta. Az öreg Gulyás István sza­vai sokban felelevenítették a keserves múltat. Gulyás István érezte, hogy messzire elkalandozott attól, amit egy szóval ki akart fejezni, de a feléje forduló tekin­tetek kissé zavarba hozták, ezért hát nagyobb feneket kerintve a dolognak, folytatta:) — Azt mondják hogy beszéljek, hát most beszélek, pedig nem vagyok va­lami nagy szónok ... Szóval, ott nevel­kedtem én fel a Dunavölgyi uradalom­ban. Hatéves koromban libapásztor vol­tam. Nyolcéves koromban amikor* be­fejeztem az iskolát, bizony már kanász­­sz­á léptettek elő. Hát ez nem most volt. Hogy mennyi bért kaptam, pontosan azt nem tudom, de az év végén anyám, szegény, egy cárgrubát vett nekem ke­resetemből. Ez volt az első új ruhám, de ezt sem énrám szabták. Tizenötéves koromig voltam kanász, és közben ha­vonta legalább kétszer megvert az is­pán Mindig engem hibáztatott, ha baj esett vagy a pestis elvitte valame­lyik malacot. Egyszer aztán gulyás let­tem. Ez megint nagy előléptetésnek szá­mított. Henrik nagyságos úr személye­sen is telkemre kötötte: vigyázzak a marhákra, mint a szemem világára! Hát én vigyáztam. Nem is volt baj so­hasem De egy jó szót nem kaptam so­ha, sem a nagyságos úrtól, sem az is­pántól. Aztán, mikor már legénykorba kerül­tem, hát béressé léptettek elő. Persze akkor se kerestem agyon magam, erre ügyelt az ispán és a nagyságos úr is. Éppen megbetegedett az anyám. Nagy láza rot és félrebeszélt. Megrémülve szaladtam az urasad ispánhoz, de ko­csit nem kaptam tőle, hogy bevigyem a faluba. Kell szántani, most nagy munkaidő van — mondotta az ispán. Egy félóra múlva pedig láttam, amint a nagyságos úr feleségének üres hintáját a legszebb pej csikók röpítették a falu felé Meg i is halt anyám három hétre. A fiámat­­ még kétéves koromban agyonrugta egy felbőszült csődör Árvaságomon nősülés­­sel segítettem. Családos ember voltam már amikor hadba vonultam. Felesége­met a gyerekekkel együtt itt kitették a lakásból, úgy hogy az uradalomból a faluba kellett költözniök Amikor ha­zajöttem, a szívem majd megrepedt, olyan nyomorúságban találtam családo­mat . Megint a Dunavölgyi tanyára kerül­tem. Több mint negyven esztendőt dolgoz­tam már a nagyságos úr öregapjánál és édesapjánál, de két pár alsóruhá­mon, egy kopott ünneplő és egy foltos hétköznapló ruhamon, valamint a hat gyereken meg az asszonyon kívül az ég­világon semmim sem volt még. Az öreg nagyságos úr földje pedig ez alatt ezer höldről kétezerötszáz holdra növeke­dett .. . Akkor íratta szét a retyerutyá­­jának, amikor Sándor király megcsi­nálta azt a „nesze semmi — fogd meg jól“ agrárreformot. A harmincas évek­ben történt, hogy egyszer kijött egy munkás testvérem a faluból és azt mondta, hogy segíteni akar a cseléd­ségen, de azt csak úgy tudja elérni ha a cselédek maguk is segítenek magu­kon. — Egy csomó röpcédulát adott hogy osztogassam szét a cselédség kö­­­­zött. Én el is végeztem ezt a munkát,­­ vasárnap aztán jöttek a csendőrök. Be­­­­hivattak a nagyságos ur apjának szobá­­t .iába és rám kiabáltak. Ennek a nagy-­­ ságos urnak az apja mondta akkor a csedőröknek: — Ez a föpiszok, csak Os­­­­sék az urak, ne sajnálják! Pusztuljon el a férge, ha meg nem mondja, hogy ki adta neki ... — Hát én nem pusztultam el, mert csak két oldalbordámat törték össze,­­ már pedig abból van jócskán . A lege­s szomorúbb az volt, hogy megint ki­­­­kerültem az utcára. Hiába kértem a nagyságos urát, meg a fiát, aki most itt áll előttünk, vegyenek vissza hi­szen öreg ember vagyok már és vénsé­­gemre nem tudok sehol meghúzódni .. Nem segített ez sem. A­ faluban laktam ezután és bizony nem a legrózsásabban éltünk. . Szerencse, hogy a gyerekek dolgoztak már és így nem kellett éhen pusztulnom, mert a Dunavilg­dék nagy jóságától addig is felkophatott volna az állunk Dehát akkor más nóta járta. Urvondni sem mertem volna arról,­­ hogy egyszer Itt áll majd a nagyságos­­ ur előttünk oszt­ó repetál, nem mink... mert fene nagy mesje volt neki is, meg az egész retye-rutyájának. Hát ennyit akartam én mondani. Nem is annyira a nagyságos úrról, mint magamról. Aki pedig azt állítja, hogy a nagyságos úr csak egy szál szalmát is alább tett éle­tében, hát annak Itt mindannyiotok előtt mondom: hazudik! .. Az öreg Gulyás beszéde nagyon mély benyomást keltett a Jelenlevőkben. Ez a rövidke kis életrajz nagyon sokat mondott. Gulyás István sorsában na­gyon sokan a saját életükre ismertek, hiszen ilyen volt a család élete a földes­­urak idején. Kilátástalan, nehéz és meg­aláztatásokkal teli. Ezért könnyesedés Bogár Jancsi is Meggyes­ Ferkó mel­lett Ezért hallgatott komoran Király András bátyánk meg az öreg Sebők Márton a hátsó sorokban. Együtt szol­gálták a Vojnicsokat és emlékeznek még mindenre. Különösen Sebők Már­ton, akit az egyik aratósztrájk alkalmá­val raktak el a csendőrök, mert a cse­lédeket szervezte a mozgalom segítésé­re. A csendőrök azonban összeterelték az uradalom cselédeit és a megfélemlí­tett emberek közül kiemelték Sebők Már­tont, a többieket pedig szétzavarták . A­ztán rajta töltötték ki bosszújukat. De sokan, nagyon sokan vannak itt, akiket meghurcoltak, amiért szót emel­tek az urak túlkapásai ellen ... Az el­múlt félévszázad megmutatta, hogy bár­milyen rezsim vagy határváltozás tör­tént­ körülöttük, az ő életük mindig ugyanaz maradt. A monarchia fején a kakastollasok, Sándor király ideje alatt meg a zsandárok, Horthy uralma alatt megint a kakastollasok védték az ura­kat a nincstelenektől. Az urak nem vá­logattak az eszközökben, ha a szegé­­nyük megfékezéséről volt szó. Most azon­ban itt van, elérkezett az idő, hogy más­képpen beszéljenek. Hiába erőlködik Dunavölgyi is, hogy kimásszon a hínár­ból. Tudják jól a faluban, hogy kicso­da meg micsoda és nem kell, hogy va­laki beleszóljon a dolgukba, most a ma­guk módján számolnak le vele. A tör­vény most nem az ezerholdasokat vé­di... Gulyás István szavai után csak még­ Jobpán Dunavölgyi ellen fordult a han­gulat. Sokan felálltak a helyükről és úgy kiabáltak a megszeppent földesúr felé. Az elnök hangja azonban csendre intette a felháborodott agrárérdekelte­ket. — Azt hiszem most már mindenki előtt világos a dolog. Gulyás István vég­képpen leleplezte a mesterkedő és cse-s­lédnyúzó Dunavölgyit. Vádbeszéd­­mit ez a többi földesur ellen is. Ebből is lát­szik: ingadozásnak nincs helye! Felte­szem hát a kérdést — Egy pillanatra várjanak még — sza­kította meg Dunavölgyi az elnök beszé­dét — tudom én mire megy a játék, ki­t akarnak fosztani! Vegyék hát tudomá­sul amit mondok és foglalják jegyző­­i könyvbe — ezzel színpadiasan megfor­­­­dult, széttárta karjait, szemeit félig le­hunyta és a tettetett elérzékenyülés hangján kiáltotta: — Bemondok a földemről! önszántom­­, jól mondok le, a nép javára ... — újra a bíróság felé fordult: — Vegyék ezt Jegyzőkönyvbe! A teremben a csodálkozás és az elké­pedés moraja zúgott végig. — Hallottad? — fordult Meggyesi Fer­kó Bogár Jancsihoz — már megint mes­terkedik valamit a „nagyságos úr“ ... — Ezt a farizeust! — Most amikor zsákutcába került, „önként“ lemond a földjéről... — Nagy kucséher ez, de nem te cso­da az egész famíliája az volt... Megint a járási küldött emelkedett szólásra. Szemében a megvetés barna fénye csillogott. Amikor megszólalt, a jelenlévők ki­érez­ték Szávaiból a keserű gúnyt, de minden mondatát agyukba vésték. A gúny mögött azonban érezhe­tő volt a mélységes szeretet is, amely ennek az embernek minden szavából árad, valahányszor kikelt a földesurak ellen a szegények érdekében. El is csen­desedett a terem abban a pillanatban, ahogy megszólalt. — Bemond! Hallottátok? Dunavölgyi Arnold, munkásnyúzó és cselédbotozta­­tó, aki őseivel együtt egy évszázadon át szívta a vérünket — lemond a földjéről. No, ennyire ne nézze le ezeket az em­bereket, „nagyságos áram“. Ne felejtse, hogy Dózsa György se kért az uraktól hanem maga vette, ragadta vissza az ősi jussot, hát mink se könyörgünk senki­nek. Ez az idő elmúlt, most mink is visszavesszük mindazt, ami a miénk. —­­ A zugó tömeg felé fordult. — Nem le- i mondásról van szó, munkástársak, ha­nem a nép igazságszolgáltatásáról. Du­­navölgyi vagyonának összeharácsolt 500 holdját birtokba veszi a falu népe. egyet értetek-e ezzel munkástestvérek? — Egyezünk! — dörögte ezer torok. — Az utolsó barázdáig el kell venni tőle. Dolgozzon ő is mént a többi em­ber, nem esik­ le az aranygyűrű neki se, meg a többi ilyennek se az ujjá­­ról... — Ebben a hazában ezentúl már csak annak lesz becsülete, aki becsületes munkával keresi kenyerét. fildufiassant Háromszál novella és féltucat re­gény tanúsítja Guy de Maupassant élet­művét, Maupassant-ét, aki most száz éves lenne, s akinek centenáriumát ün­nepli az Irodalmi világ. A Maupassant-i novella volt az az írásmű, amellyel az irodalom a napi­sajtó területire először betört, az a ke­­ményveretű kerek egész, amely egysze­rű eszközökkel az­ élet egyetlen jelene­tét takarja fel, illúziómentesen. Mintha szenvedélyesen és egyedül csak őszinte­ségre törekedne, mindent kimond és ez­zel az őszinteségével, amelynek mindig tud izgalmas és művészi kifejezést ta- I­­áim egyben korát is leplezetlenül be­mutatja. Sohasem ad távlatot, semmifé­­l­­e szellemi ballaszttal nem terheli írás­műveit, úgy tűnik, mintha egyedül szó­­­­rakoztatni akarna; ő maga, az író so­­­­hasem beszél ezekben a művekben,­­ egyedül alakik f élnek és csel­­kszenek úgy, ahogyan azt a cselekvés vastörvé­nye megkívánja. Maupassant annak a francia nagy író nemzedéknek volt utolsó hajtása amely­­ Balzacot, Flaubert, Stendhalt adta a vi­lágnak. Közvetlen mestere — barátja és tanítója maja Flaubert volt, aki fel­fedezte és pártolta. S a tanítvány — a novellában legalább is — csakhamar túltett mesterét. Flaubert tanította meg arra, hogy­ a tárgyat, eseményt, alakot közelről és sokáig kell megfigyelni és egészen biztos, hogy az írónak akad ró­la olyan mondanivalója, amit senki más nem látott meg. Ez vált valósággal ösz­tönévé, ez a kitartó vizsgálódás, amely azonban nála nem terjengős, unalmas száraz leírásokat sz­ül, hanem friss, ele­ven és élő aláfestést . Maupassant nem veti meg a poént sem, a novellának ezt a jelentős kellékét. Nem volt az életnek olyan területe, ahová Maupassant ne rándult volna ki. Parist éppen úgy adja mint a francia falut; a háborút— az 1870/71-es porosz­francia, háborút — mesteri tollal raj­­zolja, valami egészen különös perspek­tívából, a legázolt kisember szemszögé­ből, akiben a forró hazaszeretet tragi­kus, sokszor tragikomikus elemei ve­gyülnek. Realista falusi rajzai egészen páratlanok, városi történeteiből a kis­polgár célt­át vesztett reménytel­en fut­­kosását és kintnélkü­liségét olvassuk ki. Az erotika erősen belelátszik művésze­tébe és ez vezetett oda, hogy élelmes kiadók valósággal „pornografikus“ gyűj­te­ményt válogattak össze novelláiból, és írásai így forogtak közkézen. Pedig ő csak az emberit, az örök emberit vetí­tette és tükrözte, merészen és bátran még akkor is ha­sz fricska volt az ak­kor álszent világ arcán. Maupassant a regényíró talán nem fog­lal el olyan döntő helyet a francia iro­dalomban, mint mestere, Flaubert, — a rövidebb, kisebb képeknek és meg­figyeléseknek volt­­ nagy mestere — azonban ezek is mély és értékes emberi dokumentumok. Ha ma olvassuk Haupassant-t, ami elő­ször szembeszökő benne­ az őszinte tük­rözés. Úgy szolgálta az emberi haladást — és nekünk ilyen szemmel kell rá néz­nünk — hogy feltárta polgári társa-dal­mának kórtüneteit Ez az egyik „ak­tualitása“, — a másik pedig az, hogy örökké és mindig emberit ad és ennek az örök emberinek feltárása emelte a klasszikusok sorába,­­ azoknak a klasz­­szikusoknak sorába, akiket nem kel megtisztítani semmiféle hozzátapadó portól és unalomtól. Maupassant művei örökérvényűen adják a „századvég" em­berét olyannak amilyen volt: egy kicsit céltalannak reményvesztettnek, testiségbe, erotikába merülnek, kapzsi­nak, merev rom­ák rabjának, tár­sdal­mi korlátok rabszolgájának- pesszimistá­nak. Egy olyan élet részesének, amely­től talán még mi sent tudtunk egészen megszabadulni, d­e amelyen a jövő nem­zed­éke csodálkozni fog. M M.------------- • | ■ -r,-| Brindza Károly: A nagy por A new oceansi szé­lámosnő (Un­iversal-flm, USA) Marlene Dietrich 48 éves, idestova már harminc éve játszik szerelmes és bugóhangú bakfisokat és, dicséretére legyen mondva, alig látszik meg rajta a csaknem fél évszázad. Úgy képzeljük el e film történetét, hogy összeültek az Universal-film feje­sei, köztük az a Joe Pasternak is, aki­ről a háború előtti „Színházi Élet“ több­ször is megállapította hogy ő egy „ne­ves hazánkfia“, — szóval összeültek és kiszámították, hogy ebben a Dietrich­­­ben van még egynéhányszor tízezer dol­lár, ki kell venni belőle. írattak egy szerepet a bugóhangú Marlen­e-nek, felette vigyázva arra a nem lényegtelen körülményre, hogy a körülötte forgó asszonyok-leányok (nagy néni, szikár sógornő, aggszűz unokahu­­gok, néger komorna) feltétlenül csú­nyábbak legyenek (és öregebbek), mint a már mégsem annyira hamvas Marle­ne. Vigyáztak arra is, hogy a legény aki Marlenbe szerelmes, és a legény, akit Marlene szeret — szintén túl le­gyenek első, második és harmadik ta­vaszukon, így a t. c. publikum nem ve­szi annyira észre, hogy a nagy Marle­ne is jócskán benne van már a szép nyárban ... A mű tartalma röviden a következő: Viharos múltú hölgy a száz év előtti New­ Orleansba érkezik és elhatározza, hogy jó „partie“-t csinál. Egy kis ájulás­ k­omédia segítségével, megismerkedik a város leggazdagabb bankárával, aki csak kissé ostobább a szükségesnél. Ban­kár beleszeret viharos multu hölgybe, akit grófnőnek hisz; a new orleansi gróf­nő azonban beleszeret mosolygó arcú ha­jósba aki elsőrangú kötéltáncos kés­dobáló és van egy igen szimpatikus kis malma is. Egy orosz artista felismeri grófnőt, akivel valamikor együtt lépett fel egy petrográdi (leningrádi) varieté­ben Bankár gyanakszik, ám mégis fel­vonulnak az esküvőre, amikor is a new­­orleansi Szélhámosnő vérkép rájön ar­ra, hogy­ a szerelem sötét verem és­­ megszökik hajóssal. Ez a mese, amelyben a nagy Mariena­i igen gyakran el tudja felejtetni, hogy az ő korában már nem illik kötéltánco­­­sokkal szökdécselni. (p­l Magyar Sir 1950. X. t Mácsay István•* ’ ésSE FELI­­MHUSZI Hamvad a napfény pislogó lánggal Búcsúzva nyártól, ász felé néz. Sugara enyhe, mézédes (Horn ) nincsen madárka, ki­halt fütyürész Kókad a fűszál, bomlik a színe. Zajos szivünktől elszáll a nyár, Komor az égbolt, arcszíne sápadt S ime az idő ősz felé jár... Nyargal a szellő bizsergetően Lengeti dühvel a fék levelét; Reggel ha ébredsz, friss illat mosdat S hallod az ősznek vad zörejét. Szomorú arccal bámul a fűzfa Siratja nyárnak szép mosolyát; Hervad a kertben a vérpiros rózsa S inná a föld már a felhő borit. Utolsót lobbant tüze a nyárnak S csendben elalszik, mint álmos gyerek, Az ősz, a csalfa helyébe ugrik S bolond kedvében nagyot nevet. Kopik a sok szín szürkül a róna ősz felé járunk, hull a levél, Szeszélyes ősznek a szárnya csattog S szívünkre szállva busán zenél.

Next