Magyar Szó, 1950. november (7. évfolyam, 260-284. szám)

1950-11-02 / 260. szám

SALAI A TASTUTIV *)? A­­ SZABADSÁG A YAPNEK! «TROUT AM, **► (WW SS AM »OVISZAD, CSÜTÖRTÖK, 1950. NOVEMBER Edvard Kardely beszéde az UNO politikai bizottságéban nOÄA«U».;.'.-i c:.. ......4 ARA * DINAR Csört azrti a politikai czéh szénk­hatifoh­ai enkcit téravánlásdra, antcipoit szavakma és tellenben­ MzMolityi & Scisfeian­sis Henc­­ré­tt Diseaifics Hake Successful jelentik. Edvard Kardely a jugoszláv delegáció ve­zetője a politikai bizottság ülésén a következő beszédet mondotta: »Az új háború veszélyének kikü­szöbölésére, valamint a népek bé­kéje és biztonsága megszilárdítá­sára irányuló, elénk terjesztett szovjet nyilatkozat, — mint ahogy itt már egyes delegátusok kiemel­ték, — valójában csak az­ utóbbi évek ismert szovjet határozatainak összegezése. A nyilatkozatban alap­vető út nincs. Úgy tartom, hogy ez a tényező m­agában véve jellemző. Ma, amikor az emberiségnek a béke lehetősé­­gé­be vetett hite mélyen alá von Habozás nélkül kijelenthetem, hog­y a jugoszláv delegáció egye­zik a szovjet nyilatkozat számos részével, amennyiben tudniillik ma­grról a szövegről van szó. Mi pél­dául egyezünk az előszobán elmon­dottak nagy részével, teljes egészé­ben egyezünk azzal a követelés­sel, hogy tiltsák meg az új hábo­rús propagandát, egyezünk azzal a követeléssel, hogy tiltsák be az atomfegyvereket és hogy hatható­san ellenőrizzék e betiltás végre­hajtását. Úgyszintén az a vélemé­nyünk, hogy minél előbb lépéseket kell tenni a leszerelés irányában, habár a felfegyverzett erők egy­­harmadával való csökkentésének szovjet javasltát a mai helyzetben nem tartjuk építő hozzájárulás­nak ebben az irányban. Az, ami­vel mi, sem a javaslat szövege, sem tartalma szem­pont­jából nem egyezünk, az valójában csak az­­ öt nagyhatalom egyezményéről szó­ló javaslat. Egyszóval: ha mi hin­ni mernénk a szavakban, akkor a határozati javslat nagyobb részét elfogadhatnánk. Amikor azonban meghatározzuk álláspontunkat az egész előterjesz­tett szovjet nyilatkozatról és ami­kor a mai időben megítéljük kon­­krét politikai szerepét, bennünket nem vezérelhetnek csak a nyilat­kozat szavai, hanem úgyszintén. Sietve helyesebben mondva: első­jaily vegyük például a háborús propaganda kérdését. Egyáltalán kétséges, hogy a béke elleni Propaganda, amelyet bizonyos po­­körök a világban szervez­nek, aláássa az országok jószem­­seédi és baráti viszonyát és köz­vetlenül és lényegesen növeli az «­ bábon» veszélyét Ezért. — Mint ahogy fentebb mondtam — * jugoszláv delegáció egyezik az­­z al, hogy a háborús propagandát el kel­l itélni és a bűnösökkel szem **e n, akik ilyen propagandával fog *»lko? tiak, alkalmazzák ellenük a benn-­d törvények megtorló intéz­kedés­t. Elő zűr tegyük azonban fel a kérd t, mi is tulajdonképpen a pábo. .is propaganda? É.: a háborús propaganda alatt * r?( a propagandát értenénk, iírnk­ ovii lan és egyenesen hábo- ; ru»a 'jlit föl, akkor az ma ele­­nyés, :i voioa, a ha úgy akarják. *'nn'!.: az ilyenfajta propagandá­­•’ak legkisebb hatása van a né­­­­háb­oms projkaganda leg- v*v-'. esebb formája azonban ép­­.1 propaganda, amely olyan bolítik­ai légkört teremt, hogy az **nbr-Ht kezdenek hinni a háború «ke­dhetetlenségében és abban, bizonyos helyzeteket csakis TM*-b ru utján lehet megoldani, "ajjon például nem háborús prn­­bacaoda-e az, atrik­or a keletenró- Mi államokból, élén a Szovjet Szövetséggel, halatman propaganda ásva és amikor igen komoly lépé­seket kell tenni, ha a nemzetközi viszonyokat valóban a béke útjá­ra akarjuk terelni, jogunk van kö­vetelni az UNO minden tagálla­mától, hogy ott bizonyítsa be bé­­keszeretetét, ahol egyedül lehet­séges, vagyis a nemzetközi politi­kai gyakorlat terén. Különösen jo­gunk van ezt a nagyhatalmaktól követeleni, amelyektől elsősorban függ a béke Ehelyett mi olyan ja­vaslatot kaptunk, amely a mai hely­zetben nemcsak nem járul hozzá a nemzetközi feszültség csökkenté­séhez, hanem még növelheti a bi­zalmatlanságot és a bizonytalan­ságot a világban, A sorban a valóság, amely a szavak­­ mögött áll. Valójában erről a va­­i lángról kell néhány szót szőni. Elsősorban ismételten hangsú­­­­lyoz­ni kívánom, hogy a »népek­­ közötti baráti viszonyokról és ■ együttműködéséről« szóló szavak, s amelyeket a szovjet nyilatkozat ki­­­­emel, és amelyek bennfoglaltatnak­­ a szovjet delegáció vezetőjének in­n­­dokolásában, mindaddig nem éb­reszthetnek senilyen reményt a­­ világban, míg az indítványozók­­in­­­­litikai gyakorlata ellentétben áll , ezekkel az elvekkel. Nem akarok sok bizonyítékot ke-­­­res­ni, amelyek a szavak és a gya-­­­korlat közötti eltérést igazolják.­­ Számunkra teljesen elegendő bizo­nyíték az a tény, hogy a szovjet­­ kormány é­s befolyása alatt álló­­ más keleteurópai országok kormán­­­nyai valamivel több mint egy év alatt felmondtak minden barátsá­gi és gazdasági, valamint kulturá­lis együttműködési szerződést Ju­goszláviával, és hogy ezek a kor­mányok már harmadik esztendeje szüntelenül és a legnagyobb heves­­­séggel folytatják támadó politikai­­ és gazdasági nyomásukat hazánk­ra, hogy ezáltal idegen politikai és­­ gazdasági egyeduralom alá helyez­­­­zék. Elegendő erre a tényre emlé­­­­keztet­ni, hogy láthassuk az előter­­j­­esztett szovjet nyilatkozatban a­­ barátságról és az együttműködés­gépezet segítségével arról­ akarják meggyőzni a világot, hogy idegen hatalmak katonai támaszpontokat építenek Jugoszláviában a Szovjet Szövetség elleni támadásra, habár ennek valótlanságáról mindenki meggyőződhet? És mégis a Szov­jet Szövetségben és más kelet­­európai országokban sajtó és rá­dió útján csökönyösen azt a ha­zugságot terjesztik, hogy Jugoszlá­via­ egyes idegen hatalmak támadó, szov­jetellenes terveinek fő fegy­vere, hogy­ mi több — Cservenkov bolgár infátert erel­nök szavai sze­rint — Jugoszlávia »az imperialis­ta támadók rohamosztagává válto­zott« és hogy »ma a szocializmus és a Szovjet Szövetség legádázabb ellensége«, továbbá, hogy idegen hatalmak Jugoszláviában számos légi és egyéb katonai támaszpontot építettek ki, hogy több mint öt­ezer német náci katona szolgál a ju­goszláv hadseregben, hogy náci tábornokok háborús terveket készí­tenek a jugoszláv főparancsnokság számára­­­. Az egész tájékoztató­­irodás sajtó például heteken át ar­ról írt, hogy a jugoszláv támadó terveket von Kielst német náci tá­­bornok készíti. Ezt a német tábor­nokot azonban a JKzNK kormá­nya már régen átadta mint hábo­rús bűnöst a szovjet hatóságoknak, éspedig szovjet követelésre. És a szovjet kormány ma nem tartotta szükségesnek, hogy véget vessen az említett hazugságnak, amelyet­­­ről szóló nyilatkozat valódi érté­két és értelmét, Jugoszlávia pedig, — ami­­t már az áfal­um», vissza mondottam. — nem ké­pez semi­­ly­en kivételt, nem­ képez.. semilyen különálló esetet a szovjet külpo­litikában. Ju­oszlávia inkább egy hírnök, amely rámutat a­rra, ho­gyan nézne ki a népek »együttmű­ködése« a szovjet kormány mai po­litik­ája és módszerei szerint, ab­ban az esetben, amikor egy r­é­j nem akarná elfogadni az úgyneve­zett »vezető nemzet« diktátumát. Mindezek után, vajo­n elis­mer­hetjük-e, hogy a »baráti viszonyok és a nemzetközi együttm­űködés«­­ről szóló szavai: a szovjet nyilat­kozatban vall,fust is jelentenek? Természetesen nem ismerhetjük el,­­­ese­i könyvben ismételtek. Vájjon az­­ ilyen hazug propaganda egy or­szág ellen, valójában nem jelent-e kísérletet, hogy előre igazolják az ag­resszív nyomást eme ország ellen? És vájjon nevezhetjük-e máskép­pen ezt a propagandát, mint há­borús uszító propagandának­? Engedjék meg, hogy ezzel kap­csolatban megemlítsem, hogy Jugo­szlávia Nemzeti Békevédelmi Bi­zottsága egyebek között felhívást intézett a béke­hívek úgynevezett világkongresszusa felelős szervezői­hez, küldjék el delegációjukat Ju­goszláviába, hogy a helyszínen vizs­gálja ki a vádakat Jugoszlávia úgy­nevezett támadó előkészületeiről. De e mozgalom vezetői, akik a béke szolgálatát szemmel láthatólag ösz­­szetévesztették egy meghatározott állam külpolitikájának kiszolgálá­sával, nem válaszoltak erre a fel­hívásra, de azért továbbra is részt vesznek ugyanebben a jugoszláv­­ellenes háborús uszító hajszában Mi több, visszaélnek, millió és m­i­­lió ember legnemesebb béketörek­vésével tehát, a támadó propagan­da céljai érdekében egy nép ellen, törnek, amely semmi egyebet nem kér, mint hogy fű ,vielenüi és kid­­földi beavatkozás nélkül, békébe« építse jövőjét. Amikor már­­a bábum-. ro*opa- j sanda elleni uj szovjet Javaslat- J rol beszélünk, én is újból arra a | ff**®»«®' tériyre szeretném lei’,,v,ni * figyel­­me*- h*ity W4v Sk­i»^^|^a||! ben az UNO köz­­gyűlése már elfo­­gadott egy hatá­­rozatot, amely el­­ítélte az ilyen pro­pagandát. Igaz, hogy a jugoszláv delegáció vélemé­­nye szerint — e határozatnak van­nak fogya­tékossá -­­ gai. Elsősorban hagsúlyosul sze­­retném, hogy a jugoszláv delegá­­­­lónak is az az ál­­láspontja, hogy a háborús propa­­gandát nemcsak elítélni, hanem tör­vényes megtorló intézkedések­kel is üldözni kell. Az a tény azonban, hogy az 1947-ben hozott határozat ,1,‘r­ kielégítő, . nem jelenti azt, ’ hogy ezt s hazá­­nem ,te,! keresztülvinni. An­nál is inkább meg kel valósítani, •· H j· •*.:■-! VO­*az nemcsak a há­ború» propaganda " elítélését tartalmm­azza, hanem egy­­­­ben javasolja az országoknak,­­ hogy táplálják a békepropagandát,­­ a "népek egymáshoz való közeledé­­s sév, egymás közötti megismerését,­­ sokoldalú r­á ittmű­ködés­ét.­­ Amikor sovjet delegáció ve­zetője új javaslatokat terjeszt be a bábol ua propaganda ellen, r.dn- s denek msütt megkérdezzük, hogy mi­­­ké­ip alkalmazta a szovjet kor­­rr,tu ’ az UNO ugyanebben a kér­­d­ésben hozott határozatát. Erről már beszéltem régebben,­­ de engedjék meg. bcs.r még ném­­­hány konkrét példát hozzak fel,­­ »melyek­ a szovjet kormány e téren­­ lett hivatalos ténykedőjét érintik. • ("ívben a* esetben is szándékosan csak olyan példákat sorolok fel, amelyek hazámat érintik. 1049 december 21-én * »Pravda« egyebei­ között Molotov köveihez« ' szavait idézte Jugoszláviáról: »Azonban nincs messze az az­ idő, amikor majd az áruló Tito-klikk, amely idegen imperialista kormá­nyok szolgálatában bérgyilkosok és képiek bandájává változott és a­­ropignese a Szovjet Szövetség és saját népei ellen szőtt ellenséges terveit, leálcázták. — az imperia­lista reakció gonosztevő bérencei­nek szégyenteljes sorsára jut. Ezeket a szavakat nem egy is­meretlen floridai ember, hanem an­nak a kormánynak a miniszter­­elnöke mondta, amely itt ja­vaslatot terjeszt elő a háborús pro­paganda elítéléséről és üldözésé­ről. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezek a szavak nemcsak háborús propagandát jelentenek, hanem nyílt fenyegetést Jugoszlávia né­pei ellen. Érthető, hogy ez része annak a propagandának, amelyet a hivata­­los szovjet rádió sugároz. A no­­kvai rádióban például ilyen fza­vak hallhatók: »Elérkezett az idő, hogy végetvessünk ennek a gyalázatos árulásnak. Tito bandá­jának megdöntése nélkül Jugoszlá­vca nem fogja megőrizni szuvere­nitását és önnállóságát. Csak a Tito renegátjai és helytartói elle­ni harccal, csak a burzsoá­ nacio­­nminták határozott szétverésével biztosíth­ató a népellenséggel vott harcunk győzedelmes befeje­­ése. « (1949. julius 20). Vagy* l­­ demokralikus labor, élé* a &u&. I jet Szövetséggel, gyerekneven íté~­i lép és elsöpri mindazokat, azok ut­jába állnak.« (1949. julis 29). Vagy: »Hadd tudják a jugoszláv népek, hogy a Szovjet Szövetség kormánya ellenségének és ellenfe­lének tekinti a mai­­jugoszláv kor­mányt, nem pedig barátjának és szövetségesének«. (1949. augusz­tus 3). Vagy: »A szovjet kormány jegyzékében figyelmezteti a jugo­szláv kormányt, hogy a szovjet kormány nem nyugszik bele ebbe a helyzetbe és arra fog kényszerül­ni, hogy más hathatós eszközökhöz folyamodjon, hogy ezáltal megvéd­je a Jugoszláviában lévő szovjet állampolgárok jogát és érdekeit és rendreutasítsa a fasiszta zsarnoko­kat,­­akik túlságosan ‘messze men­tek.« (1949. augusztus 22). Egyébként e két idézet szavalt úgyszólván szó szerint idéztem ab­­b­­ól a jugoszláv kormányhoz inté­ s­zett két szovjet jegyzékből, ame­lyek, mint ahogy látják, — nyílt fenyegetéseket használnak- S a moszkvai rádió napról-napra így­­ beszél, vele együtt pedig a többi keleteurópai ország rádióállomása, vagyis, — ahogy az általános vitá­ban mondott beszédemben már ki­emeltem, — hat hónap scitt csak­­ Jugoszlávia népeinek nyelvén négy hónapon, nyolc napon és há­rom órán át beszéltek. Hogy ez a propaganda minél hat hatosabb legyen, a­ jugoszláv határ mentén — néha kisebb, rv.'i o pe­dig nagyobb számban, csapat­­mozdulatok és egyéb katonai elő­készületek történnek. Férhet-e le­tség az ilyen irányú­­ propaganda valódi kilele­géhez, a­­ megfélemlítés és a félelem légkö­­­­rét megteremtő propagandához, a fé­nyegetések propagandájához? Váj­jon nem gondolja-e a szovjet dele­gáció vezetője, hogy ez voltakép­pen a háborús propagandának az a fajtája, amelynek ő nemcsak er­kölcsi elítélését követeli, hanem­­ azt is- t,0fíV törvénnyel üldözzék valamennyi országban. Ha így gon­dolja, akkor miért nem tiltja be a szovi­t kormány saját országá­ban az ilyen propagandát és miért nem üldözi a bűnösöket? Ha pedig véli, hogy az ilyen propagan­dát engedélyezni kel, akkor ja­­vaslati teljesen felesleges, kivéve­ akkor, ha azt gondolja, hogy a há­borús propagandát csak más orszá­­g gondján kell betiltani, r­ám pedig­­ a szovjet Szövetségben. | *"** ,!0Ky '»’«Koszláviábam nem­­ volt sikere a Szovjet Szövets­ég­e ! «’’’«bagandájának­. Mint ahogy mit a közelmúlt történelméből ismer«-i £Li,U*°Sa,áV»a ní’,ei "*« érzé­kenyek a megfélemlítés­re«t!li'rá-I tara, ^ főleg amikor az a logott fp­­rc" kockán, hogy «áfát földjükön , maguk határozzák „reg politTk gazdasági é­s kulturális életüket, rá azért túlzás nélkül mondhatom, hogy azok között az országok kö­zött, amelyekben a félelem lé­ke­­rét akarják feli­árni, Jueosiláviá* nWn u­.h.]Ur •!«K'o s*lávi» . (ne­mben er«s nyomásnak volt kitéve ebben az Irányban. W hJV!ndezek után elisnerhet­jük-e, hogy a szovjet Javaslatban a a KWvníVH!élí,,íre e* vi­van c r'v­ii!5'l kwii szavaknak ségfik ^Kuá ta,4n valami jelentő- 5S*?H f? .h°ey «Mb a szavak való­­ban tofeje.'k-n azl, B|n, ;l VIJ;ÍR n«i! k" es ^’éleszereto emberei láz­­a benne? Neni, mi ezt mtacad­­mg nem ismerhetjük ed mig ezeket “.Jvakat tettekkel nem igazol- F '■ Mindaddig nem támogatha­­tunk ilyen javaslatokat, nemcsak afert, mert álnokoknak te­rintQjj okét, hanem azért is, mert úgy véljük, hogy a* Ilyen javaslatok támogatáséban voltaképpen egy veszélyes és­­igen káros iv.óőszert (t'ot+ftalAj a mSstodik oltUHomi A népek közötti barátság és együtt­működés szavakban és tettekben A háborús propaganda elleni harc szavakban és tettekben

Next