Magyar Szó, 1950. december (7. évfolyam, 285-310. szám)

1950-12-02 / 285. szám

2 Magyar Szé Jilikoban írtuilasz: Időszerű témák 2. Két világ vagy egy, amelyet összeegyeztethetetlen ellentmondások szőnek át A »nyugati« propagandában, — különösen pedig a liberális és szo­ciáldemokrata ideológusok és poli­tikusok körében, — mély gyökeret vert az arra vonatkozó elmélet, hogy ma a világban a már »haldok­ló« és már »végét járó« régi kapi­talista imperializmusról, valamint az új »szovjet«­) imperializmusról van szó, amely csak most jelent­kezik, s amely már egész terüle­teket és rendkívül fontos közgaz­dasági és katonai-stratégiai tá­maszpontokat elfoglalt, és újabb hódításokra is készül. Ezzel szem­ben a Szovjet Szövetség és az ő vezetése alatt álló kommunista pár­tok egész propagandája arról kür­töl, hogy a háború után két tömb alakult ki: az imperializmus, a há­­b­orú és a reakció tömbje, élén az Amerikai Egyesült Államokkal, va­lamint a béke, a szocializmus és a demokrácia tömbje, élén a Szovjet Szövetséggel, — amiről megmond­tam egyet-mást a Szovjet Szövet­ség-beli társadalmi rendszer lénye­gét taglalván, s erről lesz szó ké­sőbbi fejtegetéseimben is. Azonban valamivel részletesebben foglalkoz­nunk kell az említett liberális el­méletekkel. Nem nehéz észrevenni, hogy ezek az elméletek, — ugyanúgy mint azok is, amelyeket a Szovjet Szö­vetség-beli propaganda terjeszt, — bizonyos, látszatra helytálló tények­kel és szemmel látható külső jelen­ségekből indulnak ki és megfelel­nek megalkotóinak a gyakorlati folyó politikában és a tömegekre való befolyásért folytatott harcuk­ban, de nem képesek, és szükség­szerűen nem is lehetnek képesek tudományosan megmagyarázni ma­gának a problémának a lényegét, és nem képesek semmiféle világos távlatot nyújtani. Valóban, Lenin óta, — hogy ne is beszéljünk Marxról és Engelsről, — sok minden új dolog történt. Le­nin nem egészen húsz évvel Engels halála után írta meg művét az im­perializmusról, mint a kapitalizmus legfelsőbb és utolsó fokáról. De mennyi változás történt a kapita­lizmusban ebben az időszakban, amelyeket Engels csak sejthetett, de nem láthatott egészen, — mert még nem öltöttek egészen világos alakot, — és amelyeket csak Lenin magyarázott meg! Csak azok a »teo­retikusok” és »forradalmárok« ál­líthatják azt, hogy a Lenin művé­nek megjelenése óta (1916-ban író­dott) eltelt, viszonylag hosszú idő­szakban, amely hosszabb, mint az az időszak, amely Lenint Engels­­től elválasztotta, még egy kövecs­két sem mozdítottak el a kapita­lizmus épületében,­­ akik egyál­talán nem véletlenül és nem érdek­telen­ül elzárták (vagy akiknek el­zárták) agyukat az anyagi világ változásaival és a társadalmi gya­korlattal szemben és a »tiszta« el­mélet szféráiban tengődnek. Ezek nemcsak hogy Vladimír Iljics szel­lemével és módszerével éppen el­lentétesen járnak el,­­ aki min­dig azt állította, hogy nincsenek »örök« és »örökérvényű« elméle­tek és azt kívánta, hogy az új je­lenségeket sokoldalúan tanulmá­nyozni és ellenőrizni kell a milliók forradalmi gyakorlatában. Ezek vol­taképpen szembehelyezkednek ma­gának Lenin említett művének va­lóságos tudományos tartalmával is, amely azáltal, hogy egész helye­sen megállapítja, hogy az imperia­i: Azért tettem idézőjelbe ezt a szót, ZC. "t egyáltalán nem lehet beszélni — c9x.ii' szempontból — szovjet im­­pt .„ tusról, sem a szovjet kormány tamer.a. mi usáról, hegemonizmusáról Sít ír.fert maga a szovjet, mint a dol­gom fi)­uralmi formájának fogalma klz az imperializmust, hegemoniz­­mu­st. Ha a szovjet kifejezés alatt K­íviat Szövetséget mint államot, vagy a szovjet szövetség kormányát és valladó rétegét értjük (amelyek vol­­tal,ez­ben a szó igazi értelmében nem c sov­ ut jellegűek, mert a szovjetek a v­­agban felszámolták, mint a dol­gozó­­lép állami szerveit, és vagy posz­tt­­onnalitássá, vagy a közigazgatási b­i­okrata apparátus függvényeivé vál­to­zik), akkor némileg indokolhatók vo­lnának ezek a kifejezések. Marxisták ná, azonban e kifejezéseknek szabato­saknak kell lenniök, mert egyébként elkerülhetetlenül az — egyátalán nem véletlen — reakciós burzsoá harc mel­lék­ingéjét lehet érezni belőlük, hogy a .­­.Ovjat Szövetségbeli bürokratikus kr­szt hegemonizmusa és imperializmu­sa ír- '.ázásának örve alatt a kommu­nizmus és szocializmus, s általában a dolgozó nép­­általánosítva - a szov­jetek­ uralma elleni harcot csempé­­szik be Ezért amikor­ a revik­ordizmis­­ról hegemon­izmusról, monopolizmus­ról stb van szó helyes a következő megnevezéseket hasznáról: a Szovjet Szövetség kormánya, az uralkodó réteg, kaszt stb Ez a kifejezésbeli zavar, a­­mely eszmei zavart okoz, sajnos, be­fér­­kötött­­ an sajtónkba la­­lizmus, — illetve a monopol-kapi­talizmus — a kapitalizmus utolsó és legfelsőbb foka, nem szögezte le örök időkre, hogy ez mint utolsó és legfelsőbb is nem változik és nem halad, hanem valami saját maga által elhivatott lángészre vár, hogy megmondja neki, hogy mozduljon, hogy ő kigondolhas­sa a maga elméletét. Akár hallgat­nak akár nem hallgatnak a »teoretikusok« és »zsenik«,­­ az élet megy tovább, és hallga­tásuk csupán azt a tényt bizonyít­ja, hogy ők maguk vagy osztály­­érdekelt szószólói, vagy talpnyalói lettek azoknak a társadalmi erők­nek, amelyek reakciósokká váltak és amelyeknek nem áll érdekük­ben semmiféle változás, amelyek azt kívánják, hogy az adott társa­dalmi helyzet örökössé váljék, így volt rendszerint mindig az eddigi történelemben, mert ez az osztály­harcok története, és így van ma is. A Szovjet Szövetség teoretikusai­val ezzel kapcsolatban két dolog történt. Először mint annak idején a II. Internacionálé hangadói Marx­ból, úgy ők is Leninből és tanítá­sából ikont csináltak, amely szé­pen ott áll az irodákban és a bank­jegyeken, és jól jön ahhoz, hogy időnként, — mint az egyházi fő­urak, könyörületességgel és arra vonatkozó prédikációkkal, hogy minden ember egyforma, — becsap­ják a tömegeket és megnyugtassák saját »forradalmi« lelkiismeretü­ket. Ami pedig magát a leniniz­­must illeti, a gyakorlat — tekin­tettel a megváltozott »történelmi« körülményekre — egészen ellenté­tes is lehet. És másodszor, ami sok­kal fontosabb, Lenin az imperializ­musról (más szóval: a munkásmoz­galom taktikájáról és stratégiájá­ról) szóló tanításának semmiféle fel­dolgozása és továbbfejlesztése, az imperializmusban történt valóságos változások alapján, számukra nem­csak hogy nem szükségszerű, de nem is kívánatos, hanem közvetle­nül veszélyezteti hódító és hege­­mónista terveiket is. Mert számuk­ra többé nem arról van szó, hogy — ideológiailag és politikailag — segítséget nyújtsanak, hogy vala­mely országban belülről megdönt­­sék a kapitalizmust és a szocializ- t­­ mussal váltsák fel, hanem hogy az­­ ő hadseregük kihasználja a forra­dalmi mozgalmat, elfoglaljon va­­­­lamely területet, és kiterjessze ural­­­mukat. Az ilyen haszonleső gya­­­­korlatra pedig elegendő »a régi« s elmélet, illetve­­ annak töredékei­­ is, amit ideológiai palástként hasz­­­­nálnak fel erre vagy arra a kon­krét szükségletre. Emlékezni kell arra is, hogy annak idején Engels egyes megszövegezéseit, — amelyek teljesen helytállóak voltak tudo­­­­mányos szempontból, és forradal­mian következetesek voltak az a­­dott időszakban, — a II. Interna­­cionálé teoretikusai arra használ­ták fel, hogy mögéjük rejtsék és velük igazolják a maguk opportu­nizmusát és renegátságát egy egé­szen más időszakban. Valami ha­sonló történik ma is a Szovjet Szö­vetség vezetőivel és »teoretikusai­val«. Leninnek az imperializmus­ról szóló tudományosan helytálló és mély, forradalmian következetes tételei, amelyek — lényegükben, mint Marxnak és Engelsnek a ka- , pitalizmus gazdasági törvényszerű-­­ ségeire vonatkozó végkövetkezte-­­ tései, is,­­ ma is érvényesek és jó­­ hasznukat veszik mint elméleti pa­­­lástnak az államkapitalista hóditó­­ politika leplezésére. Mert miről van szó? Én nem vagyok elméleti köz- s gazdász, s nem is rendelkezem olyan tudással, hogy — a közgazdasági adatok és tudományos elemzések bőséges tanulmányozása alapján — kimerítő és pontos képet adjak a kapitalista világban történt válto­zásokról. Ezért az én következteté-­­­seim is jellegzetes prakticista gyen­­­geségektől szenvedhetnek, amelyek­­ a külső jelenségektől haladnak az elméleti általánosítások felé. Azon­ban szem előtt tartva, hogy ezek Pártunk forradalmi gyakorlatának eredményei is, annyira-amennyire mégis védettek az elégtelen tudo­mányos kutatás és prakticista szűk látókörűség szükségszerű gyenge­ségeitől, s ha semmi egyébre, leg­alább ösztönzésül szolgálhatnak más elvtársak átfogóbb és mélyebb munkájára. Én tehát rámutatok bizonyos, je­lenségekre, amelyek felett nem hunyhat szemet egyetlen komoly és lelkiismeretes marxista sem, még az sem, aki csak gyakorlattal foglalkozik (ilyen pedig kevés van, vagy legalább is arra kell töreked­ni, hogy minél kevesebb legyen). Lenin a kapitalizmus monopolis­ta stádiumának egy lényeges vo­násaként a tőkekivitelt állapította meg az árukivitel helyett. Várjon eltűnt-e a jelenkori kapitalizmus­nak ez a jellegzetes vonása. Nyil­vánvalóan nem tűnt el. Megvolt Lenin előtt, Engels idejében is, és elméleti alapjait megtaláljuk már Marx »Tőké«-jében, s ez a vonás magának a tőkének az összpontosí­tására és központosítására való természetes törekvéséből ered. Ez azonban egészen Lenin idejéig, a monopolok uralmának idejéig (fi­nánc-tőke) nem volt lényeges, túl­súlyban lévő. A monopol másik el­kerülhetetlen kísérőjeként jelent­kezik a hódítás és leigázás külön­féle formája (a fejletlen vagy gyön­gébben fejlett népek és országok gyarmati, félgyarmati és különfé­le más formájú függőhelyzete), a földgolyó felosztása érdekövezetek­re a monopolok és legfejlettebb ka­pitalista államok csoportjai között. Várjon ma ezek a formák eltűn­­tek-e vagy sem? Nem, nem tűn­tek el, mert találkozunk velük a nemzetközi viszonyok élő gyakor­latában. Rajtuk kívül azonban ta­lálkozunk más, újabb formákkal is. Mindenekelőtt a tőkekivitel mel­lett hatalmas arányokban jelentke­zik a gyöngébben fejlett, vagy fej­letlen országoknak nyújtott »in­gyenes­ »támogatás« formája is, amit túlnyomórészt az Amerikai Egyesült Államok adnak, mint a legfejlettebb kapitalista ország. Ez a »támogatás« először a második világháború idején és végén jelent­kezett nagyobb arányokban (az úgynevezett heardlease, USIRRA) s tovább folytatódott a háború után is különféle formákban (Marshall­­terv), sőt a háborús készülődések legáltalánosabb anyagi formájává válik. Ingyenes támogatásról itt volta­képpen nem beszélhetünk, éspedig nemcsak azért, mert ezt részben megfizetik, vagy mert ilyen vagy olyan politikai céljai vannak, ha­nem tisztán közgazdasági okokból sem. A háborúk, különösen pedig­­a második világháború, rendkívüli nagy arányban lerombolták Euro­pe termelő erőit. Ugyanezek a há­borúk azonban az Amerikai Egye­sült Államokban addig nem sej­tett magasságba emelték a terme­lő erőket. Óriási közgazdasági sza­kadék keletkezett az USA és az egész többi világ között, ami az Egyesült Államokban a termelés hatalmas lehetőségeiben, a világ más részeiben pedig abban jutott kifejezésre, hogy lehetetlenné vált nemcsak az, hogy fölemésszék az USA-ban termelt árut vagy tőke­többletet, hanem az is, hogy belát­ható időn belül újjáépítsék saját termelésüket. Ez a helyzet, amit az amerikai vezetőkörök még Roosevelt idején észrevettek, rámutatott arra, hogy az USA ilyen magasfejlettségű ter­melő erői nem maradhatnának meg a súlyos gazdasági megráz­kódtatások és gazdasági válságok­) nélkül, amelyek katasztrofálisak volnának az egész világra nézve­­a Szovjet Szövetség kivételével,­ a­­mely nagyjából megélhet mint ön­álló ország, egyebek között arány­lag fejletlen termelő erői folytán is, amelyek azonban eléggé fejlet­tek ahhoz, hogy függetlenné tegyék a külföldtől), — az akkori keret­ben, amennyiben a tőkekivitel a gazdasági és más terjeszkedés leg­főbb formája kizárólag a tőkeki­vitel vagy a hitelnyújtás, — hogy ne is beszéljünk a monopol-árról, — a monopolok számára nem le­hettek az egyedüli for­mák, amint nem voltak többé képesek nem­csak arra, hogy extraprofitot hoz­zanak, ami az importáló országok­­beli olcsó nyersanyagok és olcsó munkaerő alapján alakul ki ha-­­­nem arra sem, hogy gyorsan kikü­­­­szöböljék (ami az adott helyzetben 1 )1 A háború után az USA-ban rend-­­ kívül erős volt a válságtól való széle- | lem, és pedig nemcsak a monopolisták­­ körében, hanem az átlagemberek köré- | ben is, akik — minthogy úgyszólván | semmiféle képzetük sincs a válság iga­­­­zi okairól — úgy tekintenek rá mint elemi katasztrófára és sok tekintetben­­ ez volt az oka annak, hogy a különféle I ..segélyek­ politikája tömeges támogat­­­­ásban részesülhetett, és humanitárius­­ formában tizetetttették­­ fel.­­ a legfontosabb és legsürgősebb volt) a gazdasági válság veszélyét­ A kapitalista világ helyzete, a gaz­dasági és társadalmi helyzete egyaránt — különösen azokban az országokban, amelyek közgazda­sága súlyosabb veszteségeket szen­vedett, vagy amelyek aránylag fej­letlenebbek, olyan volt, hogy nem lehetett valamennyire is gyorsan újjáépíteni a közgazdaságot kizáró­lag a régi erőkkel és kizárólag a régi módon, úgyhogy az USA-nak kellett többé-kevésbbé ingyen nyújtania ezt a ,,támogatást“, hogy föléledjenek a termelő erők és le­hetővé váljon az ideiglenesen meg­zavart világpiac működése és to­vábbfejlődése, s hogy így lehetővé váljon legalább a normális kapita­lista árucsere annak az elvnek alapján, hogy — egyforma értékért egyforma értéket (de különböző mennyiségű munkát — tekintettel a termelőerők különböző fejlettsé­gi fokára), és legalább a jövőben elérjék, hogy extraprofitot kezd­jenek megvalósítani s talán rajta keresztül a kotlóssal együtt még a csirkéket is visszakapják — a gyümölcsöző ajándékot. Maguk a monopolok, amelyek mindennél inkább a monopol-árak megvalósí­tására és tőkekivitelre törekszenek, ellenségei az ilyenfajta, üzletek­nek, egyrészt azért, mert ez a táv­latos számadás terve van bizony­talansággal, másrészt pedig azért, mert ellentétben áll nemcsak a mo­nopolok természetével és általá­ban a tőke hajlamával, hogy ne üljön ölhetett kézzel, hanem, hogy megtermékenyüljön, ha már befek­tették, lehetőleg minél előbb. De más az, hogy ők teljes lényükkel gyűlölik ezt és szembehelyezked­nek vele, és más az, hogy a gaz­dasági és társadalmi törvényszerű­ségek folytán arra kényszerülnek, hogy ezt tegyék. Szükség törvényt bont!3) (Folytatása következik) *. Mert ugyan mit ér a kapitalistá­nak, ha árubőség (illetve: tőkebőség) van, ha nincs aki megvásárolja, mit ér, ha gépeket termelhetnek, de nem állít­hatják őket munkába? Mégis jobb in­gyen adni az árut s nem gyújtani fel, vagy a tengerbe venni, csak, hogy meg­tartsa áruformáját, még ha az áruvi­szonyok további távlatában is. tm. xn. x Újabb munkagyőződnek a választások tiszteletére Teljesítette évi tervét a noviszádi „Peter Drapsin“ November 28-án fél 11 órakor 100,08 százalékban teljesítette évi tervét a noviszádi „Peter Drapsin“ csavargyár. A terv határidő előtti teljesítése a dolgozók önfeláldozó munkájának és annak köszönhető, hogy a munkát jól megszervezték. Az 1. számú üzemben egyéni tel­jesítményével különösen kitűntek Oláh Juci és Kurila Teréz több­szörös rohammunkások, valamint Szmárcsov Milos lakatos. A 2. szá­mú üzemben Zsomborán­­Sándor és Berényi István voltak legjobbak, a 3. számú üzemben pedig Gvozdán Szmilya és Teksztil Sándor mutat­tak fel szép eredményeket az évi terv határidő előtti teljesítéséért folytatott versenyben. MUNKASIKEREIRŐL ISMERT A NOVISZÁDI HAJÓGYÁR A noviszádi hajógyár befejezte évi termelési tervét. Ez a munka­­közösség már régebben ismert mun­kasikereiről. Az 1949. évi tervét bár sok nehézséget kellett leküz­­denie, 1949 december 10-én teljesí­tette, idei első félévi tervét pedig június 10-én­ elvégezte. Az év har­madik negyedében a gyár munka­­közössége munkaversenyt indított a Köztársaság Napja, valamint a választások tiszteletére, és verseny­re hívta az ország többi folyami hajógyárárt. Ez alkalommal a bri­gádok külön kötelezettséget vállal­tak az évi terv teljesítése érdeké­ben. A versenyben, legjobb eredményt az esztergályos, valamint az első és második hajóács-brigád ért el. Az egyéni munkateljesítményben kitűnt Jovan Radakovics és Szte­­pan Basnyac. A ZRENYANINI vaSÚT­­IGAZGATÓSÁG TELJESÍ­TETTE ÖTÉVES TERVÉT A zrenyanini vasúti­gazgatóság 101,5 százalékban teljesítette első ötéves tervét. Az év folyamán az igazgatóság 15 tonna kenőanyagot és több mint 2020 tonna szenet ta- t­karít­ott meg. Kö ztársaa&anaipi­er?s vóta^z’^si köszöntő? Üzemben az ujj Trepcsa . Ott, ahol 7 hónappal ezelőtt még csak üres telek volt, ma hatalmas új kohó büszkélkedik, mellette a szükséges segédüzemekkel. Ez a kohó november 29-én megkezdte a termelést. Délután 2 órakor szirénadugás jelezte, hogy a magas kohót üzem­behelyezték. A sziréna hangjára Trepcsa néhány ezer munkása ab­bahagyta a munkát, és a magas­kohó köré gyülekezett, ahol ünnepi gyűlést tartott. A kohó előtt fel­állított díszemelvényen megjelen­tek a vendégek, a legjobb szerelők és a technikai vezetőség. Ez alka­lommal a szövetségi kormány és Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Vezetőségének nevében Mityunovics Velyko méltatta Trep­csa dolgozóinak nagyszerű munka­eredményét. Beszédét az egybegyűlt tömeg nagy lelkesedéssel fogadta, és amíg harsogott a taps és az éljen-kiál­­tások Titonak és a JKP KV-nek, az uj magaskohó már az első tonna ól­mot olvasztotta. A trepcsai olvasztó az uj magas­kohó és egyéb berendezések üzem­behelyezésével az ólom olvasztása terén első helyre került Európá­ban, világviszonylatban pedig a negyedik Csak az uj magaskohó évente 30.000 tonna ólmot termel. 45.000 tonna samot Arangyelovácról és környékéről több mint 3000 ember gyűlt össze november 29-én abból az alkalom­ból, hogy üzembehelyezték az aran­gyelováci samotgyárat. Az ünnep­ségen Drági Sztamenkovics, Szer­bia Kommunista Pártja központi Vezetőségének tagja, Tikvicki Gé­za, a Szerb Népköztársaság kormá­nyának minisztere és Mihajlo Sva­­bics vettek részt. Az ünnepségen Tikvicki Géza be­szélt, aki egyebek között a követ­kezőket mondotta: Ez a gyár 1951-ben, azaz teljes befejezése után 45.000 torma samo­­tot termel évente. Azon iparágaink részére, amelyek magas hővel dol­goznak, ez rendkívül fontos. A vaskohászatban minden tonna acél termelése alkalmával elhasználnak­ 55 kilogram samot anyagot. Samo­ttermelésünk 1930 ben 18.000 tonnára rúgott, a szükséglet pedig 21.000 tonna volt. 1950-ben a sa­­mottermelés 45.000 tonna, a szük­séglet pedig 72 000 tonna Ebből ki­tűnik, hogy samottermel­ésünk a háború előttihez viszonyítva csak­nem két és félszeresére a szükség­let pedig háromszorosára emelke­dett. Tikvicki Géza továbbá megemlí­tette, hogy samottermel­ésünket mindaddig fokozzuk, amíg teljesen nem fedezi szűk égletünket. si masodk !,ohíi Szisz­­on A sziszaki vasöntőben a köztár­saság hetedik évfordulóját újabb kohó üzem­behelyezésével ünnepel­ték. Ez a második magaskohó Szi­­szakon. A vasöntő nagyszámú munkája mellett az ünnepségen résztvettek az uj kohó építői és Sziszak vala­mint környékének lakossága és a Horvát Népköztársaság kormányá­nak hivatalos kiküldöttei is Az új kohó építésében a vasöntő munkaközösségének 17 építő és ipari vállalat segédkezett. Sok olyan munkát, ami a mi iparunk részére újdonság volt, a »Gyúró Gyako­­vics*, »Ivo Lola Ribar* és más gyá­rak munkaközössége végzett el. Az új kohó üzembehelyezésével és a termelő további novaié, .ved a sziszaki Vasöntöde jövőre már két­szer annyi nyersvasat fog ter­melni mint az idén.

Next