Magyar Szó, 1951. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1951-01-01 / 1. szám

ww. trrfoly­am. i­f*no)­szám S-------­ff AI.­A­L A FASIZMUSRA — SZABADSÁG A NgPNEFCI NOVISZAD. HfrTFO. 1951 JANUAR 1 Tito marsal újévi rádióbeszéde Kívánom, hogy 1951 igonolog éve legyen minden p olgarunhnaK Tito marsal újév küszöbén, éjfélkor a következő rádió­beszédet intézte hazánk pol­gáraihoz: * • Elvtársak és elvtársnők, polgá­rok és polgárasszonyok! Dolgozóink megannyi új győzelmé­vel lépünk át az új esztendőbe, 1951-be. Elmondhatjuk, hogy a múlt évben sok olyan mindenféle nehézséggel megbirkóztunk, ame­lyekről olykor azt gondoltuk, hogy lekü­zdhetetlenek. De mindazon sok rossz ellenére, ami bennünket ta­valy ért, dolgozóink nagy munka­győzelmeivel lépünk be,az új esz­tendőbe. Hazánkat nem ragadta magával a világban uralkodó általános ide­gesség, a rettegés az újabb háború­tól. Dolgozóink kitartóan és siker­rel végezték munkafeladataikat, mert tudatában voltak annak, hogy a drága idő vesztegetése, bármely tétovázás és rettegés attól, hogy mit hoz a holnap, súlyos következ­ményekkel járna az ötéves terv megvalósításában és arra vezethet­­ne, hogy eltávolodnánk a céltól, a szocializmus gyors felépítésétől és a boldogabb holnap megteremtésé­től. Dolgozóink tavaly lelkiismere­tesen teljesítették kötelességüket, a szocializmus építőinek kötelességét és meggyőződésem, hogy teljesítik az új esztendőben, 1951-ben is. Hogy könnyítsünk polgáraink terhén, a Szövetségi Szkupstinában törvényt hoztunk, meghosszabbítot­tuk az ötéves tervet és teljes meg­valósítását 1952 végére hal­, ütöt­tük. Ennek okát mindenki jól tud­ja, mint ahogyan jól tudja azt is, hogy a halasztás rajtunk kívül ál­ló okokból történt és nem háríthat­tuk el az okokat. Ahol ez dolgo­zóinkon múlott, ott már elvégez­ték. Sőt messze túl is szárnyalták az ötéves terv feladatait. Felhasz­nálom ezt az alkalmat is, hogy mélységes hálámat fejezzem ki ha­zánk közlekedési dolgozóinak, mert hála hősi, odaadó munkájuknak, négy év alatt elvégezték Ötéves Tervüket. Ugyanígy köszönetet mon­dok mindazoknak a dolgozóinknak, akik lendületes, önfeláldozó mun­kájukkal már elvégezték feladatu­kat,-­vagy — szocialista közss­é­­gü­nk örömére — most végzik el. Hála annak, hogy sikerült elhá­rítanunk azt az elszigetelődést, amelyet a Szovjet Szövetség min­den áron meg akart teremteni, a múlt évben bennünket sújtó súlyos elemi csapást, az aszályt sikerült átvészelnünk. A világbékéért ví­vott következetes elvi harcával, a függetlenségének megőrzéséért ví­vott harcával hazánk kiérdemelte a világ elismerését. Ezért mi ma már nem állunk egyedül, s nem is en­g­gétljük meg, hogy magunkra ma­­­­radjunk. A béke és békés együtt­működés barátai mindig barátaink lesznek. Igyekezzünk jól felhasználni a korábbi évek, különösen pedig a­­ legutóbbi év tapasztalatait és a­­ jövőben szenteljünk teljes figyel­­­­met az olyan kérdéseknek, amilyen a takarékosság mindennel, amire az embereknek megélhetésükhöz és munkájukhoz szükségük van Fa­lusi dolgozóink ebben az évben veszettek be minden talpalatnyi föl­det, teljes figyelmet fordítsanak az állattenyésztésre és egyebekre, hi­szen sohasem tudhatjuk előre, mi­lyen újabb csapás ér bennünket, s mennyire sújtja hazánk létérdekeit. Gyáraink, bányáink, szállítói­nk és valamennyi többi munkahelyünk­­ dolgozóinak kívánom, hogy 1951- ben újabb nagy munkagyőzelmeket arassanak a szocialista közössé­günk javára. Polgárok és polgárasszonyok! Megannyi régi gonddal lépünk át az új esztendőbe, 1951-be, de higy­­jük rendíthetetlenül, hogy sikerrel megbirkózunk velük. Dolgozóink­hoz, tudósainkhoz, általában népi értelmiségünkhöz és különösen if­júságunkhoz fordulok, hogy 1951- ben min­den erejűitől megfeszítve végezzék feladatukat. Bizakodva nézzünk jövőnk elé és teljesítsük minden kötelességünket, a szoci­a­­lista Jugoszlávia polgáriának köte­lességét, hogy megvalósítsuk öt­­­ éves tervünket, s ugyanígy köves­­­­sünk el mindent, hogy meg­védjük­­ békés fejlődé­süket. Kívánom, hogy 1951 hazánk min­den polgárának, boldog éve legyen. A szólóival kormány jovaslatára töb­b mint 10.000 elitér! részesült közkegyetemben Beog. Ariból jelen­t. Alekszandar Rankovics szövetsé belügyminisz­ter utasítására a­­­ztársasági bel­ügyminisztériumok és a szöve­tségi belügyminisztérium mellett bizott­ságok létesültek, abból a célból, hogy a büntető a f­ezekben lévő elítéltek közül, me ők jöhetnek te­kintetbe megkegye­lezés szempont­jából. A jugoszláv kön­­ny­ű bizottsá­­gok jelentése .nek a anukmányozása után 10.240 elitélt megkegyelmező­Beográdból jelö­lik. A Prezi­­d­um tegnapi oka­ival 10.246 el­ítéltnek kegyelme­tt meg akik büntető intézetekbe ejtik ki bün­­tetésüket, de akit büntetésük ki­töltése folyamán bebizonyították,­­ már az büntetésük ne­­. . .. hatású volt a mukra. Ezen­­s tivul a köztársak népszkupszi- Pak prezidiumai s­etén kegyelem­­után részesítettek f­­onyos számú el­i­teket. Bosznia - Hercegovina Népszkupszikáján a Prezidiuma nemrégen 177 se­mélyű­ Szerbia Prezadiuma pedig tegnapi ukázá­­v­al 334 személyt i­szesitett kegye­aTA, aorvát°rí ágban 271 elitélt szloven­ aban 219 Mtcu crnagorá­­ban pedig 86 elité kapott kegyet-I­z a kegyelem van mem­él vek it bírói ítélettel ennel bűncselekmé­nyekért. Ezek a kökegyelmi rende­ltek nem ölelik ks a közigazga­tásilag társadalmi javítómunkára ítélteket. A kegye­lmben részesí­tett személyek kost nagy vám­­­ban vannak olyant , akiket a gab­bonafeleslegek kotteg átadásának megszegése miatt ételt el, vala­mint bizonyos s­angan olymok, akiket közvetlenül a felszabadulás­­után ítéltek el orgs Jasag m­­atti továbbá közönséges­­yn-50,]ekrn£_ hyek miatt elitélt k kornek ál;a. botos anyák, apróbb asért eletélt tolvajok és hason­ bűncselek­ményért elitélt szem­nek_ Az elítéltek áta-n ^ elősegítet­t az a rendszer, an [yet hazánk_ ***» a baptetén* Hténáo tevog­sét indítványozta a JSzNK Nép­­szkupstinája Prezidiumának. A JSzNK Népszkupstinájának Prezi­­diuma 1950 december 31-i ukázá­­val kegyelemben részesítette az elő­terjesztett 10.240 elítéltet. Ezek a személyek mentesültek a rájuk ki­szabott főbüntetéstől. A JSzNK belügyminisztere uta­sította az alárendelt szerveket, hogy január hó folyamán hajtsák végre ezt a közkegyelmi ukázt.­ket alkalmaznak. A javítóotthonok­ban végzett munkán és az ötéves Terv nagy építőhelyein a megke­­gyelmezettek közül többen állan­dóan túlteljesítették a normát és jutalomban részesültek. Keresetük egy részét büntetésük kitöltése fo­lyamán az elítéltek saját céljaikra költhették, másik részét elküldhet­­ték családjaiknak, a harmadik részt pedig megtakarították. A megtakarított összeg igen tetemes Így például csak azok, akik Beo­­grádban dolgoztak néhány építőhe­lyen és most kegyelemben részesül­tek, mintegy 2 millió dinárt kaptak kézhez. A büntetés kitöltése alatt több elítélt, akiknek régebben nem volt meghatározott foglalkozásuk a gaz­dasági vállalatokban dolgozva és a különféle iskolákban és tanfolya­mokon szakmunkási képzettséget nyertek, úgyhogy most képességeik­kel és törekvésükkel majd még jobban hozzájárulhatnak hazájuk szocialista építéséhez. A kegyelem­ben részesítettek közül többen szá­mos észszerűsítő javaslatot terjesz­tettek be büntetésük kitöltése fo­lyamán, de vannak köztük olyanok is, akik büntetésük letöltése folya­mán egyes vállalatokban dolgozva már a büntetés letelte előtt mun­kaszerződéseket kötöttek ezekkel a vállalatokkal. Mindez mutatja, hogy a kegyelemben részesített sze­mélyek megérdemelték a kegyel­met és a közösség teljes jogai vár­hatja, hogy a kegyelemben része­sítettek szabadonbocsátásuk után teljesen bekapcsolódnak társadal­munkba, mint hazánk építésében résztvevő dolgozók. A köztársaság prexitiumok is kegyelmi akásukat bocsátottak ki Ij évi üdvözletek lilo marsainak Szkopijéból jelentik: Lazar Ko­­lisevszki, a Macedón Népköztársa­ság miniszterelnöke, a következő újévi üdvözletét küldte Joszip Broz-Tilo marsai miniszterelnök­nek: »Kormányom és saját nevemben az új, 1951 évre jókívánságaimat fejezem ki önnek­, hogy működése továbbra is szocialista hazánk bol­dogságát és előrehaladását szolgál­ja A* ö*­ vezetésével népeink óri­ási eredményeket értek el mind az Ötéves Terv teljesítésében, mind a szocializmus építésében. Feladataik teljesítése közben falvaink és vá­rosaink dolgozói ígérik önnek, hogy a jövőben is még nagyobb erőfeszí­­t­etp­,.» fa aranka lendüle­ttel látnak hozzá a szocializmus felépítéséhez hazánkban, nem véve tekintetbe a határainkon végrehajtott provoká­ciókat és az egyes szomszéd orszá­gok háborús uszító propagandáját. Népeink odaadása, Pártunk és Vezetősége iránt, valamint az a kívánságunk, hogy­ békében épít­sék a szocializmust hazájukban, ugyanakkor egyik kifejezője annak a készségüknek, hogy ha kell, ren­díthetetlenül megvédjék népeink vérrel szerzett egységét és szocia­lista hazánk szabadságát és függet­lenségét. Tito marsaihoz újévi üdvözletet intézett a Népi Ifjúság Központi Vezetősége is, valamint számos más tophiszervezet és magán­szerveny. ARA 2 DINAR A sziszaki vasművek dolgozói bátran néznek szentbe az új esztendővel amelyben sok odaadást és nagy erőfeszítéseket vár tőlük dolgozó népünk. November 29-én n­em kihelyezték a harmadik ma­gaskohót, és ezzel az üzem kapacitása 140 tonná­val növekedett. 1950-ben a munkaközösség csúcs­teljesítményt ért el a­ Vasércek feldolgozásában Az üzem kibővítésével még nagyobb lehetőségük nyí­lik, hogy nehéziparunkat ellássák nyersanyaggal. Képünk a magaskohót és a kauper- tornyokat ábrázolja.

Next